Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike  schválená vládou 2.marca 2011 

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), 8. 1. 2014 
Zmerajte rýchlosť Vášho pripojenia k internetu   

http://www.speedtest.net/
rychlost
http://www.rychlost.sk/
netmetr
Netmetr - web test
RURURUMerač internetu, RÚ Sieťová neutralita Porovnávač cien širokopásmového prístupu k internetu v pevnom umiestnení
Zmerajte si vašu rýchlosť.Porovnajte rýchlosť pripojenia prostredníctvom rôznych technológií
BB4ALL Overte si pokrytie on-line bb
Broadband
 cef
Connecting Europe Facility
BB mapping
Mapping of Broadband Services in Europe
SK BB Mapping 
Mapping of Broadband Services in Slovakia

Broadband Competence Offices

Summary of the 2017 Annual Work  Plan of the Broadband Competence Offices Support Facility
Apply for the European Broadband Awards 2017 WiFi4EU Improving connectivity and access
State aid State aid: Commission adopts new Broadband Guidelines, IP/12/1424, 19/12/2012  (en) (sk) Commission decisions on State aid to broadband
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool  for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Text s významom pre EHP, OJ L 187, 26.6.2014, p. 1–78 General Block Exemption Regulation (GBER)
Frequently Asked Questions
ICT Monitoring - Planned ICT Investments under ESIF Guide to EU Funding for Broadband
Verejná konzultácia NGA bielych miest, 2016
Pripojenie prostredníctvom hotspot(ov), Úrad pre reguláliu elektronických komunikácií a poštových služieb úrad   
Dostupnosť širokopásmového prístupu  (10/2014)
Aktuality
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách, OJ L 286, 1.11.2017, p. 1–8  nové!
Informácia o plnení Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky za obdobie od 1.10.2016 do 31.5.2017, 16.8.2017 
The FTTH Council Europe calls on Telecoms Ministers to promote investments in future proof digital infrastructure for the next generations of European citizens, 8. 6. 2017 
Europe's Digital Progress Report 2017 country profiles - Telecom country reports, 10. 5. 2017
Europe's Digital Progress Report 2017, 27. 4. 2017
The FTTH Council Europe today made public its 2017 study on the cost of deploying FTTH throughout the EU, 12. 4. 2017
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „NÁRODNÝ INFRAŠTRUKTÚRNY PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2018 – 2030, 6. 4. 2017
Digital Economy and Society Index (DESI) 2017, 3. 3. 2017
Study on National Broadband Plans in the EU-28: connectivity, targets and measures, 1. 3. 2017 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako SO PO7 OPII vydáva dokument Východiská pre prípravu projektov Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spol, 20.02.2017 
Broadband access in the EU - Data as of July 2016, 16. 12. 2016
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (2016), schválená vládou  28. 9. 2016
Support studies for the Impact Assessment of the telecoms review, 4.10.2016
Commission paves the way for more and better internet connectivity for all citizens and businesses, 14. 9. 2016
State of the Union 2016: Commission paves the way for more and better internet connectivity for all citizens and businesses, Strasbourg, 14 September 2016
Stav Únie 2016: Komisia pripravuje pôdu pre širšie a kvalitnejšie internetové pripojenie pre všetkých občanov a podniky, Strasburg 14. september 2016
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách
Broadband coverage in Europe 2015, 30/09/2016
Broadband Internet Access Cost (BIAC) study, 30/09/2016 
Broadband, NASES, 08. 07. 2016
Analysis of Broadband Speed - December 2015, 22.06.2016
Europe's Digital Progress Report 2016  20.5. 2016
Broadband Competence Offices, 14. 4. 2016
Community-Led Last Mile Initiatives, Published on 19/11/2015  
Five projects get first ever European Broadband award, 16. 11. 2015
Speech  by  Commissioner  Phil  Hogan  at  Broadband  2020 and Beyond conference 
Study on broadband coverage in Europe (as of 2014) 12. 10. 2015 
Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 schválená vládou 7. 10. 2015  
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Digital Single Market Strategy for EuropeCOM(2015) 192 final, Brussels, 6.5.2015
Mapping of Broadband and Infrastructure Study - SMART 2012/0022 25. 1. 2015 
Study on retail broadband access prices (as of February 2014) 15. 12. 2014 
Study on broadband coverage in Europe (as of 2013) 15. 12. 2014 
Commission priority - Investment Plan, 26. 11. 2014
Nová správa o stave telekomunikačných trhov EÚ, European Commission - IP/14/850   22/07/2014
Výzva lídrom na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, aby využili nové financovanie a podporu EÚ pre širokopásmové pripojenie, IP/14/819,  Brusel 10.7.2014 
Často kladené otázky: „Prepojené komunity“, European Commission - MEMO/14/474   10/07/2014 
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí, OJ L 155, 23/05/2014, p. 1–14,
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z  15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí 
Hodnotiaca tabuľka digitálnej agendy 2014: ako je na tom vaša krajina? European Commission - IP/14/609   28/05/2014 
Handbook for decision makers - The broadband State aid rules explained , 8.5.2014
Návrh Národnej politiky pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013 - vyhodnotenie,  30. 4. 2014 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 - návrh, schválený vládou 16. 4. 2014 
Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC, OJ L 86, 21.3.2014, p. 14–26
Internet access and use in 2013: More than 60% of individuals in the EU28 use the internet daily, Eurostat - newsrelease 199/2013 - 18 December 2013 
Study on broadband coverage 2012
Cieľ EÚ – zabezpečiť 100 % základné širokopásmové pokrytie v Európe – sa dosiahol v predstihu. Ďalším krokom je rýchle širokopásmové pripojenie pre všetkých. Brusel 17. októbra 2013
Europe closes the digital divide, 15/10/2013 
BEREC launches process to monitor implementation of broadband best practices, 27. 9. 2013 
Connected Continent: a single telecom market for growth & jobs, 12/09/2013 
Európania čoraz viac vyhľadávajú mobilné širokopásmové služby, ale trápia ich náklady, IP/13/776, 13/08/2013
Európska únia hodnotí: každoročný rebríček v dosahovaní pokroku v oblasti digitálnej agendy, IP/13/528, 12/06/2013
Národná politika pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013 - priebežné vyhodnotenie za rok 2012, 17. 4. 2013
Getting every home and town in Europe "broadband ready", Neelie Kroes Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda, SPEECH/13/263, 26/03/2013 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks, COM(2013) 147 final, 26. 3. 2013 
Menej kopania = lacnejší internet. Komisia navrhuje pravidlá, ktorými sa majú znížiť náklady na zavádzanie širokopásmového pripojenia, IP/13/281, 26/3/2013 
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013, 8. 3. 2013 
ČTÚ a MPO připravují podporu budování sítí nové generace pro vysokorychlostní internet, Praha 14. 2. 2013
Report on broadband lines in the EU as of 1st of July 2012, 18. 2. 2013
Broadband budget cut 'foolish', Commission warns, EurActiv, 13. 2. 2013
Broadband Availability and Affordability within Universal Service, 12. 2. 2013
Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission responsible for the Digital, Agenda, Building our Digital Single Market: 10 steps to deliver broadband, SPEECH/13/80, 30/01/2013
State aid: Commission adopts new Broadband Guidelines, IP/12/1424, 19/12/2012  (en) (sk)
Digital Agenda Review: Frequently Asked Questions,  MEMO/12/1000, 18/12/2012
Digitálny zoznam úloh: nové digitálne priority na roky 2013 – 2014, IP/12/1389, 18/12/2012
JASPERS Knowledge Economy and Energy Division, Staff Working Papers, State Aid in Broadband Infrastructures, Pedro Cruz Yábar (*), August 2012
JASPERS Knowledge Economy Energy and Waste Division, Staff Working Papers, Guidelines to fill up the Application for Funding in Broadband Projects, November 2011
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV „Digitálna agenda pre Európu“, COM/2010/0245  Date of document: 26/08/2010
Štatistiky
EC_DSM    Digital Scoreboard   EU       SK       
 OECD                                    OECD Broadband Portal
Eurostat  Databáza - pozri Science, technology, digital society/ Digital economy and society (isoc)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR    Telekomunikácie - Vybrané štatistické ukazovatele
Internet Usage in the European Union - EU28

Informatizácia spoločnosti
Digitálny líder - Broadband a prístupová infraštruktúra
Úrad vlády Slovenskej republiky - Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS)
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu - Informatizácia spoločnosti od 1. 6. 2016
Ústredný portál verejnej správy  Slovenskej republiky 5.7.2006; ČR
Téma "broadband" na stránke občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu PPP
Prezentácie, štúdie
Skúsenosti s vytváraním „Brodband Competence Offices“ vo výbraných krajinách EÚ, prezentácia na seminári, Telekomunikačné stavby IX, Bratislava, 5. 10. 2016
Setting up Broadband Competence Officesprezentácia na konferencii iDEME, Bratislava, 27. 6.  2016
Broadband Competence Offices, PS Broadband, Bratislava, 6. 4. 2016
Kde sú biele miesta slovenského internetu ?, prezentácia na seminári, Telekomunikačné stavby VIII, Banská Bystrica, 8. 10. 2015
LTE technológia – začiatky siete 4. generácie, prezentácia na 12. výročnej konferencii IIR pre telekomunikačný priemysel, Bratislava, 29. 1. 2014
Mapovanie dostupnosti širokopásmového prístupu k sieťam elektronických komunikácií, prezentácia na seminári, Telekomunikačné stavby VI, Banská Bystrica, 10. 10. 2013
Znižovanie nákladov na výstavbu vysokorýchlostných sietí elektronických komunikácií, prezentácia na seminári, Telekomunikačné stavby V, Bratislava, 4. 10. 2012
Dostupnosť a využívanie širokopásmového prístupu prezentácia na seminári, Telekomunikačné stavby IV, Banská Bystrica, 28. 9. 2011
Dostupnosť a využívanie širokopásmového prístupu prezentácia na konferencii Elektronické komunikácie, Bratislava 14.5.2009 
"Broadband Divide" na Slovensku (po roku) prezentácia na konferencii iDEME, Bratislava, jún 2008
"Broadband Divide" na Slovensku prezentácia na konferencii iDEME, Bratislava, jún 2007
Prečo širokopásmové pripojenie a samosprávy ?  prezentácia na seminári PPP "Metropolitné optické siete a Operačný program informatizácia spoločnosti", v Banskej Bystrici 19.4.2007
Význam a využitie širokopásmového prístupu na internet prezentácia na troch regionálnych konferenciách organizovaných PPP a MDPT SR v novembri 2006 
Development of Broadband Acces in Slovakia prezentácia na seminári projektu IST-BReATH, Praha, 7.11.2006 
Trendy v prístupových sieťach - štúdia VÚS, n.o. pre MDPT SR, november 2004
Širokopásmové komunikácie v EÚ - prezentácia na mn. konferencii i-com, september 2004
Databáza normalizačných podkladov pre širokopásmové komunikačné siete
Rôzne informácie
Inštitúcie
Obce SR - webové stránky
Územné plány
Broadband Strategies Toolkit
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool  for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014
Mapping Broadband Services in Europe
RIPE Atlas
ITU Broadband Commission for Digital Development
FTTH Council - Definition of Terms Version 5.0-July 2016
ITU MANUAL for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals, 2014
ITU Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecommunications/ICT 2011 (en)
IPv4 Address Report
Legislatíva a regulácia
Technická normalizácia