Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE
a pozemského digitálneho TV vysielania
DVB-T/DVB-T2
Táto práca je podporovaná Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-0696-12

Oblasti s ohrozeným príjmom DVB-T/-T2


časť názvu obce...

Mapa rušenia DVB-T


Tu si môžete stiahnuť aplikáciu Ohrozený príjem DVB-T-T2.apk pre systém Android.