Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE
a pozemského digitálneho TV vysielania
DVB-T/DVB-T2
Táto práca je podporovaná Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-0696-12

Navrhované riešenia na potlačenie rušení

Na zníženie nebezpečenstva vzniku rušenia, resp. potlačenie rušivých signálov na vstupe prijímača DVB T/-T2 môže byť použitých niekoľko metód.

 1. Možné opatrenia na strane mobilného operátora
  1. Filtrovanie signálu základňovej stanice

   Na strane základňovej stanice môže byť efektívnym opatrením redukcia mimopásmových emisií. Kombinácia tohto opatrenia so zaradením externého filtra pred prijímacie zariadenie DVB-T/-T2 (pozri časť 2a) spôsobí zlepšenie odstupu susedného kanála LTE 800 od signálu DVB-T/-T2.

  2. Zníženie výkonu základňových staníc

   Iným teoretickým spôsobom potlačenia rušenia od základňových staníc LTE, najmä ak je rušením DVB T postihnutých väčší počet domácností, je zníženie vysielacieho výkonu LTE. Do tejto skupiny možno zaradiť aj zmenu vyžarovacích charakteristík antén základňovej stanice za účelom zníženia vyžiareného výkonu do určitého smeru vyžarovania, resp. do určitej oblasti.

 2. Možné opatrenia na strane diváka DVB-T/-T2

  Základným opatrením na strane diváka je:

  • použitie kvalitných prvkov, najmä:
   • použitie predzosilňovačov so známymi parametrami, ktorá zaručia, že nedôjde k ich prebudeniu (max. výstupná úroveň, zisk, ...),
   • použitie káblov a konektorov s tienením, vyhovujúcim norme STN EN 50083-2 (tlmenie tienením zodpovedajúce triede A),
  • profesionálna montáž prijímacej antény a ďalších prvkov, vrátane konektorov.
  1. Zmena smerovania prijímacej antény

   Jedným z najefektívnejších riešení potlačenia rušenia je zmena uhla smerovania (azimutu) prijímacej antény. Niekedy aj malou zmenou smeru, pri prijateľnom znížení úrovne prijímaného signálu DVB-T/-T2, môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne rušivého signálu LTE800.

  2. Zaradenie externého filtra

   Jedným z najefektívnejších riešení je pridanie filtra medzi televíznu anténu a televízny prijímač. Filter musí byť zaradený pred prvý aktívny prvok v prijímacom reťazci, napr. pred širokopásmový predzosilňovač. Stanovenie hraničnej frekvencie filtra na menej ako 790 MHz zvyšuje potlačenie interferencií od LTE signálu, avšak za cenu zvýšenia strát užitočného signálu vyšších kanálov (K60, K59, ...), čo môže spôsobiť zhoršenie až stratu príjmu.

  3. Použitie prijímacej antény so zabudovaným filtrom

   Izbové antény alebo vonkajšie antény (montované napr. na strechu) často pokrývajú rozsah prijímaných signálov až do 862 MHz. Existujú však aj antény, ktoré sú už priamo vybavené filtrom, ktorý potlačí rušivé signály z pásma nad 790 MHz. Nevýhodou tohto riešenia je, že pôvodné antény bez filtrov musia byť vymenené za antény s filtrami.

  4. Používanie viackanálových prijímacích antén

   Viackanálová prijímacia anténa, obvykle typu YAGI na príjem 5 susediacich kanálov, je prirodzeným filtrom na potlačenie rušivého signálu z iných než užitočných TV pásiem. Vzhľadom na priebeh zisku antény je toto riešenie účinné pri príjme nižších TV kanálov. Riešenie je vhodné najmä pre spoločné TV antény (TV). Je použiteľné aj pri individuálnom príjme, kde však môžu vzniknúť problémy pri zlučovaní signálov z jednotlivých antén do spoločného kábla na vstupe TV prijímacieho zariadenia.

   Pozn.: Vhodnejším riešením je používanie 1-kanálových antén, ich dostupnosť na trhu je však minimálna.

 3. Ďalšie možné riešenia
  1. Polarizácia antén

   Toto riešenie spočíva v použití rozdielnej polarizácie vysielacích antén základňovej stanice LTE a vysielacích antén DVB-T/ T2, čím sa docieli väčšie potlačenie signálu LTE na vstupe prijímača DVB T. Táto metóda je využiteľná najmä pri pevnom príjme DVB T, kedy elektromagnetické pole v mieste prijímacej antény je viac-menej homogénne.

  2. Iné

   Okrem uvedených riešení existujú aj iné spôsoby zníženia vzájomných rušení, ktoré spočívajú vo zvyšovaní úrovne intenzity signálu DVB T/ T2 na vstupe prijímača vzhľadom na úroveň intenzity signálu LTE.