Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE
a pozemského digitálneho TV vysielania
DVB-T/DVB-T2
Táto práca je podporovaná Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-0696-12

O projekte

Projekt sa zaoberá výskumom v oblasti vzájomného ovplyvňovania širokopásmových sietí LTE a pozemského digitálneho TV vysielania DVB-T/DVB-T2, ktoré pracujú vo veľmi blízkych frekvenčných pásmach.

Realizáciou výstupov projektu bude možné predísť budúcemu nevyhnutnému vynaloženiu vysokých nákladov pri odstraňovaní vzájomného rušenia týchto systémov a jeho následkov, z čoho bude mať úžitok široká verejnosť, telekomunikační operátori, prevádzkovatelia sietí pozemskej digitálnej televízie v SR i v susedných krajinách, ako aj vysielatelia televíznych programových služieb.

Dosiahnuté výsledky riešenia projektu výraznou mierou prispejú k efektívnemu plánovaniu a výstavbe novej telekomunikačnej siete LTE800, ktorej prevádzka umožní rozvoj nových mobilných služieb založených na širokopásmovom prístupe na internet.

Hlavné ciele projektu:
  1. Identifikácia oblastí SR, v ktorých môže dôjsť k degradácii príjmu služieb DVB-T/-T2 v dôsledku zavedenia vysielania LTE800.
  2. Zriadenie funkčného informačného systému pre obyvateľstvo na identifikáciu nebezpečenstva vzniku rušenia pozemského vysielania DVB-T/-T2.
  3. Návrh opatrení na predchádzanie nežiaduceho vzájomného ovplyvňovania systémov LTE800 a DVB-T/-T2 a riešení vedúcich k eliminácii vzniknutých problémov počas praktickej prevádzky.