Výskum limitných podmienok integrovatežnosti
varovných hlásení v terestriálnom vysielaní
Táto práca je podporovaná Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-15-0718

Výstupy projektu

Na prístup k výstupom projektu je potrebné zada správne prihlasovacie údaje.