Výskum limitných podmienok integrovateľnosti
varovných hlásení v terestriálnom vysielaní
Táto práca je podporovaná Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-15-0718

O projekte

Projekt sa zaoberá možnosti šírenia varovných hlásení pre obyvateľstvo cez systémy pozemského digitálneho rozhlasu a digitálnej televízie.

Povodne, extrémy počasia, chemické nehody a ďalšie katastrofy bezprostredne ohrozujúce život, resp. majetok obyvateľstva – to sú všetko udalosti, ktorých počet aj vzhľadom na prebiehajúce klimatické zmeny postupne pribúda a kedy sa vyžaduje okamžité a spoľahlivé šírenie varovných hlásení. Na tieto účely je pozemské (terestriálne) digitálne rozhlasové i televízne vysielanie ideálnym prostriedkom, čo možno považovať za nový spôsob šírenia týchto hlásení. Výhodou takéto spôsobu vysielania je, že nedochádza k zahlteniu siete (na rozdiel napr. od sietí poskytujúcich mobilné služby), jeho infraštruktúra je robustná a prehľadná a vzhľadom na svoje pokrytie má prakticky celoplošný dosah – aj v oblastiach, ktoré nie sú trvalo obývané.

Súčasťou projektu bude aj skúšobné vysielanie varovných hlásení pozemským digitálnym systémom.

Výsledky riešenia budú môcť využiť:

Konečnými a najdôležitejšími prijímateľmi výsledkov riešenia, po ich implementácii do praxe, budú však obyvatelia Slovenska.

Hlavné ciele projektu:

  1. Posúdenie možností vysielacích platforiem z hľadiska celoplošného / regionálneho / lokálneho pokrytia územia / obyvateľstva varovnými hláseniami.
  2. Návrh technického hardvérového a softvérového riešenia vybraného systému šírenia varovných hlásení prostredníctvom pozemského digitálneho rozhlasového a TV vysielania.
  3. Návrh odporúčaní na organizačné zabezpečenie šírenia varovných signálov.
  4. Stanovenie limitných podmienok integrovateľnosti varovných hlásení v terestriálnom vysielaní.

Čiastkové ciele projektu: