MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Elektronický zber štatistických údajovVážený respondent,

Ministerstvo dopravy SR (MD SR) vykonáva štatistické zisťovania za účelom posúdenia stavu a vývoja elektronických komunikácií v Slovenskej republike a pre medzinárodné porovnania.

Toto zisťovanie pre MD SR vykonáva Výskumný ústav spojov, n.o. (VÚS), ktorého zriaďovateľom je MD SR.

Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona má právnická alebo fyzická osoba, ktorá je spravodajskou jednotkou, povinnosť poskytnúť bezplatne, úplne, pravdivo a v stanovených termínoch údaje požadované štátnymi štatistickými zisťovaniami, ktoré sú uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2021 - 2023 vydaného vyhláškou Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z.
V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov štatistického zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie modulov štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek v stanovenom termíne. Ak spravodajská jednotka v sledovanom období nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predloží štatistický výkaz vyplnený dostupnými údajmi a súčasne nahlási VÚS zmenu prevažujúcej činnosti. Individuálne údaje uvedené v štatistických formulároch sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva dopravy SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MD SR a VÚS.