MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Elektronický zber štatistických údajov


Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Výskumný ústav spojov, n.o. Banská Bystrica

Vážený respondent,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vykonáva štatistické zisťovania prostredníctvom VÚS, n.o. za účelom posúdenia stavu a vývoja elektronických komunikácií v Slovenskej republike a pre medzinárodné porovnania. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona má právnická alebo fyzická osoba, ktorá je spravodajskou jednotkou, povinnosť poskytnúť bezplatne, úplne, pravdivo a v stanovených termínoch údaje požadované štátnymi štatistickými zisťovaniami, ktoré sú uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2018 - 2020 vydaného Vyhláškou č. 250/2017 Z. z.
V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov štatistického zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie modulov štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek v stanovenom termíne. Ak spravodajská jednotka v sledovanom období nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predloží štatistický výkaz vyplnený dostupnými údajmi a súčasne nahlási VÚS, n.o. zmenu prevažujúcej činnosti. Individuálne údaje uvedené v štatistických formulároch sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.