Zdieľanie frekvencií (Kategórie rušení)
PRÍPUSTNÉ RUŠENIE  -  PERMISSIBLE INTERFERENCE
Pozorované alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s požiadavkami na intenzitu rušenia a kritériami zdieľania podľa RR alebo odporúčaní ITU alebo podľa osobitných dohovorov.
AKCEPTOVANÉ RUŠENIE  -  ACCEPTED INTERFERENCE
Rušenie s vyššou úrovňou ako bolo definované pre prípustné rušenie a ktoré bolo odsúhlasené medzi dvomi alebo viacerými administratívami
bez spôsobenia ujmy iným administratívam.
ŠKODLIVÉ RUŠENIE  -  HARMFUL INTERFERENCE
Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb alebo vážne znižuje, znemožňuje alebo opätovne
prerušuje rádiokomunikačné služby pracujúce v súlade s RR.
Poznámka - Termíny "prípustné rušenie" a "akceptované rušenie" sú používané pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administratívami.