Zdieľanie frekvencií (Kategórie rušení)

PRÍPUSTNÉ RUŠENIE  -  PERMISSIBLE INTERFERENCE

Pozorované alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s požiadavkami na intenzitu rušenia a kritériami zdieľania podľa RR alebo odporúčaní ITU alebo podľa osobitných dohovorov.

AKCEPTOVANÉ RUŠENIE  -  ACCEPTED INTERFERENCE

Rušenie s vyššou úrovňou ako bolo definované pre prípustné rušenie a ktoré bolo odsúhlasené medzi dvomi alebo viacerými administratívami
bez spôsobenia ujmy iným administratívam.

ŠKODLIVÉ RUŠENIE  -  HARMFUL INTERFERENCE

Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb alebo vážne znižuje, znemožňuje alebo opätovne
prerušuje rádiokomunikačné služby pracujúce v súlade s RR.

Pozn. 1. - Termíny "prípustné rušenie" a "akceptované rušenie" sú používané pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administratívami.

Pozn. 2. - Termíny "satelitná služba" a "družicová služba" sú ekvivalentné.