Terms and Definitions by Chapter I Article 1 from Radio Regulations

Úvod

1.1

For the purposes of these Regulations, the following terms shall have the meanings defined below. These terms and definitions do not, however, necessarily apply for other purposes. Definitions identical to those contained in the Annex to the Constitution or the Annex to the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992) are marked “(CS)”or “(CV)” respectively.

NOTE – If, in the text of a definition below, a term is printed in italics, this means that the term itself is defined in this Article.

Dole uvedené termíny sa uplatňujú na účely Rádiokomunikačného poriadku. Tieto termíny a definície však nemusia nutne platiť pre iné účely. Definície rovnaké, ako sú uvedené v prílohe k Stanovám alebo prílohe Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992), sú označené „(CS)“, resp. „(CV)“.

 

POZNÁMKA – Ak je v texte nižšie uvedenej definície vytlačený termín kurzívou, znamená to, že termín je definovaný v tomto článku.

 

Oddiel I.

Všeobecné termíny

1.2

administration: Any governmental department or service responsible for discharging the obligations undertaken in the Constitution of the International Telecommunication Union, in the Convention of the International Telecommunication Union and in the Administrative Regulations (CS 1002).

administratíva: Akýkoľvek vládny úrad alebo služba zodpovedná za plnenie záväzkov prijatých v Ústave Medzinárodnej telekomunikačnej únie, v Dohovore Medzinárodnej telekomunikačnej únie a v Administratívnom poriadku (CS 1002).

1.3

telecommunication: Any transmission, emission or reception of signs, signals, writings, images and sounds or intelligence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems (CS).

telekomunikácie: Akýkoľvek prenos, vysielanie alebo príjem znakov, signálov, záznamov, obrazov a zvukov alebo správ akejkoľvek povahy prostredníctvom drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických systémov (CS).

1.4

radio: General term applied to the use of radio waves.

rádio: Všeobecný termín aplikovaný na využívanie rádiových vĺn.

1.5

radio waves or Hertzian waves: Electromagnetic waves of frequencies arbitrarily lower than 3 000 GHz, propagated in space without artificial guide.

rádiové vlny alebo hertzove vlny: Elektromagnetické vlny s frekvenciami nižšími ako 3000 GHz, ktoré sú šírené v priestore bez umelého vedenia.

1.6

radiocommunication: Telecommunication by means of radio waves (CS) (CV).

rádiokomunikácie: Telekomunikácie s použitím rádiových vĺn (CS) (CV).

1.7

terrestrial radiocommunication: Any radiocommunication other than space radiocommunication or radio astronomy.

pozemské rádiokomunikácie: Akékoľvek rádiokomunikácie okrem kozmických rádiokomunikácií alebo rádioastronómie.

1.8

space radiocommunication: Any radiocommunication involving the use of one or more space stations or the use of one or more reflecting satellites or other objects in space.

kozmické rádiokomunikácie: Akékoľvek rádiokomunikácie zahrňujúca používanie jednej alebo viacerých kozmických staníc, alebo používanie jednej alebo viacerých odrazových družíc alebo iných objektov vo vesmíre.

1.9

radiodetermination: The determination of the position, velocity and/or other characteristics of an object, or the obtaining of information relating to these parameters, by means of the propagation properties of radio waves.

rádioidentifikácia: Určenie polohy, rýchlosti a/alebo iných vlastností objektu, alebo získanie informácií týkajúcich sa týchto parametrov pomocou šírenia rádiových vĺn.

1.10

radionavigation: Radiodetermination used for the purposes of navigation, including obstruction warning.

rádionavigácia: Rádioidentifikácia používaná na navigáciu, vrátane varovania pred prekážkami.

1.11

radiolocation: Radiodetermination used for purposes other than those of radionavigation.

rádiolokácia: Rádioidentifikácia používaná na iné účely ako na rádionavigáciu.

1.12

radio direction-finding: Radiodetermination using the reception of radio waves for the purpose of determining the direction of a station or object.

rádiové smerové zameriavanie: Rádioidentifikácia využívajúca príjem rádiových vĺn na určenie smeru stanice alebo objektu.

1.13

radio astronomy: Astronomy based on the reception of radio waves of cosmic origin.

rádioastronómia: Astronómia založená na príjme rádiových vĺn kozmického pôvodu.

1.14

Coordinated Universal Time (UTC): Time scale, based on the second (SI), as described in Resolution 655 (WRC-15). (WRC-15)

koordinovaný univerzálny čas (UTC):Časová miera, založená na sekunde (SI), ako je opísaná v Rezolúcii 655 (WRC-15).(WRC-15)

1.15

industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy): Operation of equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications.

priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) aplikácie(vysokofrekvenčnej energie): Prevádzka zariadení alebo prístrojov určených na vytváranie a použitie lokálnej vysokofrekvenčnej energie na priemyselné, vedecké, lekárske, domáce alebo podobné účely, okrem aplikácií v oblasti telekomunikácií.

 

Oddiel II.

Špecifické termíny vo vzťahu k správe frekvencií

1.16

allocation (of a frequency band): Entry in the Table of Frequency Allocations of a given frequency band for the purpose of its use by one or more terrestrial or space radiocommunication services or the radio astronomy service under specified conditions. This term shall also be applied to the frequency band concerned.

pridelenie (frekvenčného pásma): Údaj v tabuľke frekvenčných pridelení daného frekvenčného pásma na jeho využívanie jednou alebo viacerými pozemskými alebo kozmickými rádiokomunikačnými službami alebo rádioastronomickou službou podľa stanovených podmienok. Tento termín sa môže týkať aj príslušného frekvenčného pásma.

1.17

allotment (of a radio frequency or radio frequency channel): Entry of a designated frequency channel in an agreed plan, adopted by a competent conference, for use by one or more administrations for a terrestrial or space radiocommunication service in one or more identified countries or geographical areas and under specified conditions.

vyhradenie(rádiovej frekvencie alebo vysokofrekvenčného kanála): Údaj o určenom frekvenčnom kanáli v schválenom pláne, ktorý prijala príslušná konferencia, pre použitie jednou alebo viacerými administratívami na pozemskú alebo kozmickú rádiokomunikačnú službu v jednej alebo viacerých určených krajinách alebo geografických oblastiach podľa stanovených podmienok.

1.18

assignment (of a radio frequency or radio frequency channel): Authorization given by an administration for a radio station to use a radio frequency or radio frequency channel under specified conditions.

prídel(rádiovej frekvencie alebo vysokofrekvenčného kanála): Povolenie vydané administratívou pre rádiovú stanicu na používanie rádiovej frekvencie alebo vysokofrekvenčného kanála podľa stanovených podmienok.

 

Oddiel III.

Rádiové služby

1.19

radiocommunication service: A service as defined in this Section involving the transmission, emission and/or reception of radio waves for specific telecommunication purposes.

In these Regulations, unless otherwise stated, any radiocommunication service relates to terrestrial radiocommunication.

rádiokomunikačná služba: Služba, definovaná v tejto sekcii zahrňujúca prenos, vysielanie a/alebo príjem rádiových vĺn na špecifické telekomunikačné účely.

V tomto Rádiokomunikačnom poriadku, ak nie je uvedené inak, sa každá rádiokomunikačná služba vzťahuje na pozemské rádiokomunikácie.

1.20

fixed service: A radiocommunication service between specified fixed points.

pevná služba: Rádiokomunikačná služba medzi určenými pevnými bodmi.

1.21

fixed-satellite service: A radiocommunication service between earth stations at given positions, when one or more satellites are used; the given position may be a specified fixed point or any fixed point within specified areas; in some cases this service includes satellite-to-satellite links, which may also be operated in the inter-satellite service; the fixed-satellite service may also include feeder links for other space radiocommunication services.

družicová pevná služba: Rádiokomunikačná služba medzi zemskými stanicami v daných pozíciách, s použitím jednej alebo viac družíc; danou pozíciou môže byť konkrétny pevný bod alebo nejaký pevný bod v špecifikovaných oblastiach; v niektorých prípadoch táto služba zahŕňa spoje družica-družica, ktoré sa tiež môžu prevádzkovať v rámci medzidružicovej služby; družicová pevná služba môže tiež zahŕňať aj prípojné spoje pre ostatné kozmické rádiokomunikačné služby.

1.22

inter-satellite service: A radiocommunication service providing links between artificial satellites.

medzidružicová služba: Rádiokomunikačná služba, ktorá poskytuje spojenie medzi umelými družicami.

1.23

space operation service: A radiocommunication service concerned exclusively with the operation of spacecraft, in particular space tracking, space telemetry and space telecommand.

These functions will normally be provided within the service in which the space station is operating.

služba kozmickej prevádzky: Rádiokomunikačná služba, týkajúca sa výlučne prevádzky kozmickej lode, predovšetkým sledovania vesmíru, kozmickej telemetrie a kozmického diaľkového ovládania.

Tieto funkcie sa budú obvykle poskytovať v rámci služby, v ktorej kozmická stanica pracuje.

1.24

mobile service: A radiocommunication service between mobile and land stations, or between mobile stations (CV).

pohyblivá služba: Rádiokomunikačná služba medzi pohyblivou a pozemnou stanicou alebo medzi pohyblivými stanicami (CV).

1.25

mobile-satellite service: A radiocommunication service:

-   between mobile earth stations and one or more space stations, or between space stations used by this service; or

-   between mobile earth stations by means of one or more space stations.

This service may also include feeder links necessary for its operation.

družicová pohyblivá služba: Rádiokomunikačná služba:

-       medzi pohyblivými zemskými stanicami a jednou alebo viacerými kozmickými stanicami, alebo medzi kozmickými stanicami, ktoré používajú túto službu; alebo

-       medzi pohyblivými zemskými stanicami prostredníctvom jednej alebo viacerých kozmických staníc.

Táto služba môže zahŕňať aj prípojné spoje potrebné na jej prevádzku.

1.26

land mobile service: A mobile service between base stations and land mobile stations, or between land mobile stations.

pozemná pohyblivá služba: Pohyblivá služba medzi základňovými stanicamipozemnými pohyblivými stanicami alebo medzi pozemnými pohyblivými stanicami.

1.27

land mobile-satellite service: A mobile-satellite service in which mobile earth stations are located on land.

družicová pozemná pohyblivá služba: Družicová pohyblivá služba, v ktorej sú pohyblivé zemské stanice umiestené na zemi.

1.28

maritime mobile service: A mobile service between coast stations and ship stations, or between ship stations, or between associated on-board communication stations; survival craft stations and emergency position-indicating radiobeacon stations may also participate in this service.

plavebná pohyblivá služba: Pohyblivá služba medzi pobrežnými stanicamilodnými stanicami alebo medzi lodnými stanicami alebo medzi pridruženými palubnými komunikačnými stanicami; na tejto službe sa môžu podieľať aj stanice záchranných prostriedkovstanice rádiomajákov, ktoré určujú pozície v stave núdze.

1.29

maritime mobile-satellite service: A mobile-satellite service in which mobile earth stations are located on board ships; survival craft stations and emergency position-indicating radiobeacon stations may also participate in this service.

družicová plavebná pohyblivá služba: Družicová pohyblivá služba, pri ktorej sú pohyblivé zemské stanice umiestnené na palubách lodí; na tejto službe sa môžu podieľať aj stanice záchranných prostriedkovstanice rádiomajákov, ktoré určujú pozície v stave núdze.

1.30

port operations service: A maritime mobile service in or near a port, between coast stations and ship stations, or between ship stations, in which messages are restricted to those relating to the operational handling, the movement and the safety of ships and, in emergency, to the safety of persons.

Messages which are of a public correspondence nature shall be excluded from this service.

služba prístavnej prevádzky: Plavebná pohyblivá služba v prístave alebo jeho blízkosti, medzi pobrežnými stanicami a lodnými stanicami alebo medzi lodnými stanicami, v ktorej sa správy obmedzujú na správy týkajúce sa obsluhy prevádzky, pohybu a bezpečnosti lodí a v stave núdze bezpečnosti osôb.

Správy, ktoré majú povahu verejnej korešpondencie, sa musia z tejto služby vylúčiť.

1.31

ship movement service: A safety service in the maritime mobile service other than a port operations service, between coast stations and ship stations, or between ship stations, in which messages are restricted to those relating to the movement of ships.

Messages which are of a public correspondence nature shall be excluded from this service.

služba pohybu lodí: Bezpečnostná služba v rámci plavebnej pohyblivej služby iná, ako je služba prístavnej prevádzky, medzi pobrežnými stanicamilodnými stanicami alebo medzi lodnými stanicami, v ktorej sa správy obmedzujú na správy týkajúce sa pohybu lodí.

Správy, ktoré majú povahu verejnej korešpondencie, sa musia z tejto služby vylúčiť.

1.32

aeronautical mobile service: A mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating radiobeacon stations may also participate in this service on designated distress and emergency frequencies.

letecká pohyblivá služba: Pohyblivá služba medzi leteckými stanicamilietadlovými stanicami alebo medzi lietadlovými stanicami, na ktorej sa môžu podieľať stanice záchranných prostriedkov; na tejto službe sa môžu podieľať aj stanice rádiomajákov, ktoré určujú pozície v stave núdze, pracujúce na určených frekvenciách tiesňovej a záchrannej služby.

1.33

aeronautical mobile (R)*service: An aeronautical mobile service reserved for communications relating to safety and regularity of flight, primarily along national or international civil air routes.

letecká pohyblivá služba (R)*: Letecká pohyblivá služba vyhradená na komunikáciu týkajúcu sa bezpečnosti a pravidelnosti letov, predovšetkým pozdĺž národných alebo medzinárodných civilných leteckých trás.

1.34

aeronautical mobile (OR)** service: An aeronautical mobile service intended for communications, including those relating to flight coordination, primarily outside national or international civil air routes.

letecká pohyblivá služba (OR)**: Letecká pohyblivá služba určená na komunikáciu, vrátane tej, ktorá sa týka letovej koordinácie, predovšetkým mimo národných alebo medzinárodných civilných leteckých trás.

1.35

aeronautical mobile-satellite service: A mobile-satellite service in which mobile earth stations are located on board aircraft; survival craft stations and emergency position-indicating radiobeacon stations may also participate in this service.

družicová letecká pohyblivá služba: Družicová pohyblivá služba, v ktorej sú pohyblivé zemské stanice umiestnené na palube lietadla; na tejto službe sa môžu podieľať aj stanice záchranných prostriedkovstanice rádiomajákov, ktoré určujú pozície v stave núdze.

1.36

aeronautical mobile-satellite (R)*service: An aeronautical mobile-satellite service reserved for communications relating to safety and regularity of flights, primarily along national or international civil air routes.

družicová letecká pohyblivá služba (R)*: Družicová letecká pohyblivá služba vyhradená pre komunikácie týkajúce sa bezpečnosti a pravidelnosti letov, predovšetkým pozdĺž národných alebo medzinárodných civilných leteckých trás.

1.37

aeronautical mobile-satellite (OR)** service: An aeronautical mobile-satellite service intended for communications, including those relating to flight coordination, primarily outside national and international civil air routes.

družicová letecká pohyblivá služba (OR)**:Družicová letecká pohyblivá služba určená pre komunikácie, vrátane tých, ktoré sa týkajú letovej koordinácie, predovšetkým mimo národných a medzinárodných civilných leteckých trás.

1.38

broadcasting service: A radiocommunication service in which the transmissions are intended for direct reception by the general public. This service may include sound transmissions, television transmissions or other types of transmission (CS).

rozhlasová a televízna služba: Rádiokomunikačná služba, pri ktorej sú prenosy určené na priamy príjem širokou verejnosťou. Táto služba môže zahŕňať rozhlasové vysielanie , televízne vysielanie alebo iné typy vysielania (CS).

1.39

broadcasting-satellite service: A radiocommunication service in which signals transmitted or retransmitted by space stations are intended for direct reception by the general public.

In the broadcasting-satellite service, the term “direct reception” shall encompass both individual reception and community reception.

družicová rozhlasová a televízna služba: Rádiokomunikačná služba, pri ktorej sa signály vysielajú alebo dochádza k ich retransmisii prostredníctvom kozmických staníc a sú určené na priamy príjem širokou verejnosťou.

V rámci družicovej rozhlasovej a televíznej služby musí termín „priamy príjem" zahŕňať tak individuálny príjem, ako aj skupinový príjem.

1.40

radiodetermination service: A radiocommunication service for the purpose of radiodetermination.

rádioidentifikačná služba: Rádiokomunikačná služba určená na rádioidentifikáciu.

1.41

radiodetermination-satellite service: A radiocommunication service for the purpose of radiodetermination involving the use of one or more space stations.

This service may also include feeder links necessary for its own operation.

družicová rádioidentifikačná služba: Rádiokomunikačná služba, určená na rádioidentifikáciu, ktorá zahŕňa používanie jednej alebo viacerých kozmických staníc.

Táto služba môže zahŕňať aj prípojné spoje nevyhnutné na jej vlastnú prevádzku.

1.42

radionavigation service: A radiodetermination service for the purpose of radionavigation.

rádionavigačná služba: Rádioidentifikačná služba určená na rádionavigáciu.

1.43

radionavigation-satellite service: A radiodetermination-satellite service used for the purpose of radionavigation.

This service may also include feeder links necessary for its operation.

družicová rádionavigačná služba: Družicová rádioidentifikačná služba určená na rádionavigáciu.

Táto služba môže zahŕňať aj prípojné spoje potrebné na jej prevádzku.

1.44

maritime radionavigation service: A radionavigation service intended for the benefit and for the safe operation of ships.

plavebná rádionavigačná služba: Rádionavigačná služba určená na podporu a bezpečnú prevádzku lodí.

1.45

maritime radionavigation-satellite service: A radionavigation-satellite service in which earth stations are located on board ships.

družicová plavebná rádionavigačná služba: Družicová rádionavigačná služba, pri ktorej sú zemské stanice umiestnené na palubách lodí.

1.46

aeronautical radionavigation service: A radionavigation service intended for the benefit and for the safe operation of aircraft.

letecká rádionavigačná služba: Rádionavigačná služba určená na podporu a bezpečnú prevádzku lietadiel.

1.47

aeronautical radionavigation-satellite service: A radionavigation-satellite service in which earth stations are located on board aircraft.

družicová letecká rádionavigačná služba: Družicová rádionavigačná služba, pri ktorej sú zemské stanice umiestnené na palube lietadla.

1.48

radiolocation service: A radiodetermination service for the purpose of radiolocation.

rádiolokačná služba: Rádioidentifikačná služba určená na rádiolokáciu.

1.49

radiolocation-satellite service: A radiodetermination-satellite service used for the purpose of radiolocation.

This service may also include the feeder links necessary for its operation.

družicová rádiolokačná služba: Družicová rádioidentifikačná služba určená na rádiolokáciu.

Táto služba môže obsahovať aj prípojné spoje potrebné na jej prevádzku.

1.50

meteorological aids service: A radiocommunication service used for meteorological, including hydrological, observations and exploration.

služba meteorologických prostriedkov: Rádiokomunikačná služba používaná na meteorologické pozorovania a skúmania vrátane hydrologických pozorovaní a skúmaní.

1.51

Earth exploration-satellite service: A radiocommunication service between earth stations and one or more space stations, which may include links between space stations, in which:

-    information relating to the characteristics of the Earth and its natural phenomena, including data relating to the state of the environment, is obtained from active sensors or passive sensors on Earth satellites;

-    similar information is collected from airborne or Earth-based platforms;

-    such information may be distributed to earth stations within the system concerned;

-    platform interrogation may be included.

This service may also include feeder links necessary for its operation.

služba družicového prieskumu Zeme: Rádiokomunikačná služba medzi zemskými stanicami a jednou alebo viacerými kozmickými stanicami, ktoré môžu zahŕňať spojenia medzi kozmickými stanicami, v ktorých:

-       informácie týkajúce sa vlastností Zeme a jej prírodných javov, vrátane údajov o stave životného prostredia, sú získané z aktívnych snímačov alebo pasívnych snímačov družíc Zeme;

-       podobné informácie získané z platforiem umiestnených vo vzduchu alebo na Zemi;

-       takéto informácie sa môžu distribuovať zemskými stanicami v rámci danej sústavy;

-       môžu byť tiež zahrnuté dopytovacie platformy.

Táto služba môže zahŕňať aj prípojné spoje potrebné na jej prevádzku.

1.52

meteorological-satellite service: An earth exploration-satellite service for meteorological purposes.

družicová meteorologická služba: Služba družicového meteorologického prieskumu Zeme.

1.53

standard frequency and time signal service: A radiocommunication service for scientific, technical and other purposes, providing the transmission of specified frequencies, time signals, or both, of stated high precision, intended for general reception.

služba frekvenčných normálov a časových signálov: Rádiokomunikačná služba pre vedecké, technické a iné účely, ktorá poskytuje prenos vysoko presných na to určených frekvencií alebo časových signálov, ktoré sú určené na všeobecný príjem.

1.54

standard frequency and time signal-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the standard frequency and time signal service.

This service may also include feeder links necessary for its operation.

družicová služba frekvenčných normálov a časových signálov: Rádiokomunikačná služba využívajúca kozmické stanice na družiciach Zeme na rovnaké účely ako služba frekvenčných normálov a časových signálov.

Táto služba môže zahŕňať aj prípojné spoje potrebné na jej prevádzku.

1.55

space research service: A radiocommunication service in which spacecraft or other objects in space are used for scientific or technological research purposes.

služba kozmického výskumu: Rádiokomunikačná služba, pri ktorej kozmická loď alebo iné objekty v kozmickom priestore sa používajú na vedecké alebo technologické výskumné účely.

1.56

amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

amatérska služba: Rádiokomunikačná služba určená na sebavzdelávanie, vzájomnú komunikáciu a technické skúmanie vykonávaná amatérmi, čiže riadne autorizovanými osobami, ktoré sa zaujímajú o rádiovú techniku výhradne na osobný účel a bez komerčného záujmu.

1.57

amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the amateur service.

družicová amatérska služba: Rádiokomunikačná služba používajúca kozmické stanice na družiciach Zeme s rovnakým cieľom ako amatérska služba.

1.58

radio astronomy service: A service involving the use of radio astronomy.

rádioastronomická služba: Služba, ktorá zahŕňa používanie rádioastronómie.

1.59

safety service: Any radiocommunication service used permanently or temporarily for the safeguarding of human life and property.

bezpečnostná služba: Akékoľvek rádiokomunikačná služba používaná trvale alebo dočasne na ochranu ľudského života a majetku.

1.60

special service: A radiocommunication service, not otherwise defined in this Section, carried on exclusively for specific needs of general utility, and not open to public correspondence.

špeciálna služba: Rádiokomunikačná služba, ktorá nie je v tejto sekcii inak definovaná, vykonávaná výhradne pre špecifické potreby všeobecného prospechu, a ktorá nie je otvorená pre verejnú korešpondenciu.

 

Oddiel IV.

Rádiové stanice a systémy

1.61

station: One or more transmitters or receivers or a combination of transmitters and receivers, including the accessory equipment, necessary at one location for carrying on a radiocommunication service, or the radio astronomy service.

Each station shall be classified by the service in which it operates permanently or temporarily.

stanica: Jeden alebo niekoľko vysielačov alebo prijímačov alebo kombinácia vysielačov a prijímačov, vrátane príslušenstva, potrebného na prevádzkovanie rádiokomunikačnej služby alebo rádioastronomickej služby na jednom mieste.

Každá stanica sa musí zatriediť podľa služby, v rámci ktorej sa trvalo alebo dočasne prevádzkuje.

1.62

terrestrial station: A station effecting terrestrial radiocommunication.

In these Regulations, unless otherwise stated, any station is a terrestrial station.

pozemská stanica: Stanica pre pozemské rádiokomunikácie.

Ak nie je v Rádiokomunikačnom poriadku uvedené inak, akákoľvek stanica je pozemská stanica.

1.63

earth station: A station located either on the Earth's surface or within the major portion of the Earth's atmosphere and intended for communication:

-    with one or more space stations; or

-    with one or more stations of the same kind by means of one or more reflecting satellites or other objects in space.

zemská stanica: Stanica umiestnená buď na povrchu Zeme, alebo v hlavnej časti zemskej atmosféry, ktorá je určená pre komunikáciu:

-    s jednou alebo viacerými kozmickými stanicami; alebo

-    s jednou alebo viacerými stanicami toho istého druhu prostredníctvom jednej alebo viacerých odrazových družíc alebo iných objektov vo vesmíre.

1.64

space station: A station located on an object which is beyond, is intended to go beyond, or has been beyond, the major portion of the Earth's atmosphere.

kozmická stanica: Stanica umiestnená na objekte, ktorý je mimo, bude mimo, alebo bol mimo hlavnej časti zemskej atmosféry.

1.65

survival craft station: A mobile station in the maritime mobile service or the aeronautical mobile service intended solely for survival purposes and located on any lifeboat, life-raft or other survival equipment.

stanica záchranného prostriedku: Pohyblivá stanica plavebnej pohyblivej služby alebo leteckej pohyblivej služby určená výlučne pre účely záchrany života a nachádzajúca sa na ktoromkoľvek záchrannom člne, záchrannej plti alebo inom zariadení na záchranu života.

1.66

fixed station: A station in the fixed service.

pevná stanica: Stanica pevnej služby.

1.66A

high altitude platform station: A station located on an object at an altitude of 20 to 50 km and at a specified, nominal, fixed point relative to the Earth.

stanica so základňou vo veľkej výške, stratosférická stanica: Stanica umiestnená na objekte vo výške 20 až 50 km a v stanovenom, nominálnom, pevnom bode voči Zemi.

1.67

mobile station: A station in the mobile service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points.

pohyblivá stanica: Stanica pohyblivej služby určená na používanie počas pohybu alebo počas zastávok v neurčených bodoch.

1.68

mobile earth station: An earth station in the mobile-satellite service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points.

pohyblivá zemská stanica: Zemská stanica družicovej pohyblivej služby, určená na používanie počas pohybu alebo počas zastávok v neurčených bodoch.

1.69

land station: A station in the mobile service not intended to be used while in motion.

pozemná stanica: Stanica pohyblivej služby, ktorá nie je určená na používanie počas pohybu.

1.70

land earth station: An earth station in the fixed-satellite service or, in some cases, in the mobile-satellite service, located at a specified fixed point or within a specified area on land to provide a feeder link for the mobile-satellite service.

pozemná zemská stanica: Zemská stanica družicovej pevnej služby alebo v niektorých prípadoch družicovej pohyblivej služby, ktorá sa nachádza v určitom pevnom bode alebo v určitej oblasti na zemi, určená na poskytovanie prípojného spoja pre družicovú pohyblivú službu.

1.71

base station: A land station in the land mobile service.

základňová stanica: Pozemná stanica pozemnej pohyblivej služby.

1.72

base earth station: An earth station in the fixed-satellite service or, in some cases, in the land mobile-satellite service, located at a specified fixed point or within a specified area on land to provide a feeder link for the land mobile-satellite service.

základňová zemská stanica: Zemská stanica družicovej pevnej služby alebo v niektorých prípadoch družicovej pozemnej pohyblivej služby, ktorá sa nachádza v určitom pevnom bode alebo v určitej oblasti na zemi, určená na poskytovanie prípojného spoja pre družicovú pozemnú pohyblivú službu.

1.73

land mobile station: A mobile station in the land mobile service capable of surface movement within the geographical limits of a country or continent.

pozemná pohyblivá stanica: Pohyblivá stanica pozemnej pohyblivej služby schopná pohybu na ploche v rámci geografických hraníc krajiny alebo kontinentu.

1.74

land mobile earth station: A mobile earth station in the land mobile satellite service capable of surface movement within the geographical limits of a country or continent.

pozemná pohyblivá zemská stanica: Pohyblivá zemská stanica družicovej pozemnej pohyblivej služby schopná pohybu po povrchu v rámci geografických hraníc krajiny alebo kontinentu.

1.75

coast station: A land station in the maritime mobile service.

pobrežná stanica: Pozemná stanica plavebnej pohyblivej služby.

1.76

coast earth station: An earth station in the fixed-satellite service or, in some cases, in the maritime mobile-satellite service, located at a specified fixed point on land to provide a feeder link for the maritime mobile-satellite service.

pobrežná zemská stanica: Zemská stanica družicovej pevnej služby alebo v niektorých prípadoch družicovej plavebnej pohyblivej služby, ktorá sa nachádza v určitom pevnom bode na zemi, určená na poskytovanie prípojného spoja pre družicovú plavebnú pohyblivú službu.

1.77

ship station: A mobile station in the maritime mobile service located on board a vessel which is not permanently moored, other than a survival craft station.

lodná stanica: Pohyblivá stanica plavebnej pohyblivej služby umiestnená na palube plavidla, ktoré nie je trvalo ukotvené, iná ako stanica záchranného prostriedku.

1.78

ship earth station: A mobile earth station in the maritime mobile satellite service located on board ship.

lodná zemská stanica: Pohyblivá zemská stanica družicovej plavebnej pohyblivej služby umiestnená na palube lode.

1.79

on-board communication station: A low-powered mobile station in the maritime mobile service intended for use for internal communications on board a ship, or between a ship and its lifeboats and life-rafts during lifeboat drills or operations, or for communication within a group of vessels being towed or pushed, as well as for line handling and mooring instructions.

palubná komunikačná stanica: Nízkovýkonová pohyblivá stanica plavebnej pohyblivej služby, určená na internú komunikáciu na palube lode, alebo medzi loďou a jej záchrannými člnmi a záchrannými plťami počas záchranných cvičení alebo operácií, alebo určená na komunikáciu v rámci skupiny plavidiel pri ich ťahaní alebo tlačení a tiež na pokyny obsluhy lán a kotvenia.

1.80

port station: A coast station in the port operations service.

prístavná stanica: Pobrežná stanica pre službu prístavnej prevádzky.

1.81

aeronautical station: A land station in the aeronautical mobile service.

In certain instances, an aeronautical station may be located, for example, on board ship or on a platform at sea.

letecká stanica: Pozemná stanica leteckej pohyblivej služby.

V určitých prípadoch letecká stanica môže byť umiestená napríklad na palube lode alebo na morskej plošine.

1.82

aeronautical earth station: An earth station in the fixed-satellite service, or, in some cases, in the aeronautical mobile-satellite service, located at a specified fixed point on land to provide a feeder link for the aeronautical mobile-satellite service.

letecká zemská stanica: Zemská stanica družicovej pevnej služby alebo v niektorých prípadoch družicovej leteckej pohyblivej služby, ktorá sa nachádza v určitom pevnom bode na zemi, určená na poskytovanie prípojného spoja pre družicovú leteckú pohyblivú službu.

1.83

aircraft station: A mobile station in the aeronautical mobile service, other than a survival craft station, located on board an aircraft.

lietadlová stanica: Pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby, iná ako stanica záchranného prostriedku, ktorá sa nachádza na palube lietadla.

1.84

aircraft earth station: A mobile earth station in the aeronautical mobile-satellite service located on board an aircraft.

lietadlová zemská stanica: Pohyblivá zemská stanica družicovej leteckej pohyblivej služby umiestnená na palube lietadla.

1.85

broadcasting station: A station in the broadcasting service.

stanica rozhlasového a televízneho vysielania: Stanica rozhlasovej a televíznej služby.

1.86

radiodetermination station: A station in the radiodetermination service.

rádioidentifikačná stanica: Stanica rádioidentifikačnej služby.

1.87

radionavigation mobile station: A station in the radionavigation service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points.

rádionavigačná pohyblivá stanica: Stanica rádionavigačnej služby určená na používanie počas pohybu alebo počas zastávok v neurčených bodoch.

1.88

radionavigation land station: A station in the radionavigation service not intended to be used while in motion.

rádionavigačná pozemná stanica: Stanica rádionavigačnej služby, ktorá nie je určená na používanie počas pohybu.

1.89

radiolocation mobile station: A station in the radiolocation service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points.

rádiolokačná pohyblivá stanica: Stanica rádiolokačnej služby určená na používanie počas pohybu alebo počas zastávok v neurčených bodoch.

1.90

radiolocation land station: A station in the radiolocation service not intended to be used while in motion.

rádiolokačná pozemná stanica: Stanica rádiolokačnej služby, ktorá nie je určená na používanie počas pohybu.

1.91

radio direction-finding station: A radiodetermination station using radio direction-finding.

stanica rádiového zameriavania: Rádioidentifikačná stanica, ktorá využíva rádiové zameriavanie.

1.92

radiobeacon station: A station in the radionavigation service the emissions of which are intended to enable a mobile station to determine its bearing or direction in relation to the radiobeacon station.

stanica rádiomajáka: Stanica rádionavigačnej služby, ktorej vyžarovanie umožňuje pohyblivej stanici určiť jej azimut alebo smer k stanici rádiomajáka.

1.93

emergency position-indicating radiobeacon station: A station in the mobile service the emissions of which are intended to facilitate search and rescue operations.

stanica rádiomajáka, ktorá určuje pozíciu v stave núdze: Stanica pohyblivej služby, ktorej vyžarovanie je určené na uľahčenie pátracích a záchranných operácií.

1.94

satellite emergency position-indicating radiobeacon: An earth station in the mobile-satellite service the emissions of which are intended to facilitate search and rescue operations.

družicový rádiomaják, ktorý určuje pozíciu v stave núdze: Zemská stanica družicovej pohyblivej služby, ktorej vyžarovanie je určené na uľahčenie pátracích a záchranných operácií.

1.95

standard frequency and time signal station: A station in the standard frequency and time signal service.

stanica frekvenčných normálov a časových signálov: Stanica služby frekvenčných normálov a časových signálov.

1.96

amateur station: A station in the amateur service.

amatérska stanica: Stanica amatérskej služby.

1.97

radio astronomy station: A station in the radio astronomy service.

rádioastronomická stanica: Stanica rádioastronomickej služby.

1.98

experimental station: A station utilizing radio waves in experiments with a view to the development of science or technique.

This definition does not include amateur stations.

experimentálna stanica: Stanica, ktorá využíva rádiové vlny na experimenty v rámci rozvoja vedy a techniky.

Táto definícia nezahŕňa amatérske stanice.

1.99

ship's emergency transmitter: A ship's transmitter to be used exclusively on a distress frequency for distress, urgency or safety purposes.

lodný vysielač v stave núdze: Lodný vysielač prevádzkovaný výlučne na tiesňových frekvenciách v tiesni, naliehavosti alebo nebezpečenstve.

1.100

radar: A radiodetermination system based on the comparison of reference signals with radio signals reflected, or retransmitted, from the position to be determined.

radar: Rádioidentifikačný systém založený na porovnávaní referenčných signálov s odrazenými alebo retransmitovanými rádiovými signálmi od pozície, ktorú majú určiť.

1.101

primary radar: A radiodetermination system based on the comparison of reference signals with radio signals reflected from the position to be determined.

primárny radar: Rádioidentifikačný systém založený na porovnávaní referenčných signálov s rádiovými signálmi odrazenými od pozície, ktorú majú určiť.

1.102

secondary radar: A radiodetermination system based on the comparison of reference signals with radio signals retransmitted from the position to be determined.

sekundárny radar: Rádioidentifikačný systém založený na porovnávaní referenčných signálov s retransmitovanými rádiovými signálmi z pozície, ktorú majú určiť.

1.103

radar beacon (racon):A transmitter-receiver associated with a fixed navigational mark which, when triggered by a radar, automatically returns a distinctive signal which can appear on the display of the triggering radar, providing range, bearing and identification information.

radarový maják (racon): Vysielač-prijímač, ku ktorému je priradená pevná navigačná značka, ktorý pri spustení radarom automaticky vráti charakteristický signál, ktorý sa môže objaviť na displeji spúšťacieho radaru a tým poskytnúť informácie o vzdialenosti, azimute a identifikačné údaje.

1.104

instrument landing system (ILS):A radionavigation system which provides aircraft with horizontal and vertical guidance just before and during landing and, at certain fixed points, indicates the distance to the reference point of landing.

systém na pristávanie podľa prístroja (ILS):Rádionavigačný systém, ktorý poskytuje lietadlám horizontálne a vertikálne navádzanie tesne pred pristávaním a počas neho a v určitých pevných bodoch signalizuje vzdialenosť k referenčnému bodu pristávania.

1.105

instrument landing system localizer: A system of horizontal guidance embodied in the instrument landing system which indicates the horizontal deviation of the aircraft from its optimum path of descent along the axis of the runway.

lokalizátor systému na pristávanie podľa prístroja: Systém horizontálneho navádzania obsiahnutý v systéme na pristávanie podľa prístroja, ktorý udáva horizontálnu odchýlku lietadla od jeho optimálnej dráhy zostupu v osi pristávacej dráhy.

1.106

instrument landing system glide path: A system of vertical guidance embodied in the instrument landing system which indicates the vertical deviation of the aircraft from its optimum path of descent.

zostupová dráha systému na pristávanie podľa prístroja: Systém vertikálneho navádzania obsiahnutý v systéme na pristávanie podľa prístroja, ktorý udáva vertikálnu odchýlku lietadla od jeho optimálnej dráhy zostupu.

1.107

marker beacon: A transmitter in the aeronautical radionavigation service which radiates vertically a distinctive pattern for providing position information to aircraft.

značkovací rádiomaják: Vysielač leteckej rádionavigačnej služby s charakteristickým vertikálnym vyžarovacím diagramom s cieľom poskytnúť lietadlu informácie o jeho polohe.

1.108

radio altimeter: Radionavigation equipment, on board an aircraft or spacecraft, used to determine the height of the aircraft or the spacecraft above the Earth's surface or another surface.

rádiový výškomer: Rádionavigačné zariadenie na palube lietadla alebo kozmickej lode, ktoré slúži na určenie výšky lietadla alebo kozmickej lode nad povrchom Zeme alebo iným povrchom.

1.108A

meteorological aids land station: A station in the meteorological aids service not intended to be used while in motion. (WRC-15)

pozemná stanica meteorologických prostriedkov: Stanica služby meteorologických prostriedkov, ktorá nie je určená na používanie počas pohybu. (WRC-15)

1.108B

meteorological aids mobile station: A station in the meteorological aids service intended to be used while in motion or during halts at unspecified points. (WRC-15)

pohyblivá stanica meteorologických prostriedkov: Stanica služby meteorologických prostriedkov, ktorá je určená na používanie počas pohybu alebo pri zastávkach v neurčených bodoch. (WRC-15)

1.109

radiosonde: An automatic radio transmitter in the meteorological aids service usually carried on an aircraft, free balloon, kite or parachute, and which transmits meteorological data.

rádiová sonda: Automatický rádiový vysielač služby meteorologických prostriedkov, zvyčajne umiestený na lietadle, balóne, klzáku alebo padáku, ktorý vysiela meteorologické údaje.

1.109A

adaptive system: Radiocommunication system which varies its radio characteristics according to channel quality.

adaptívny systém: Rádiokomunikačný systém, ktorý mení svoje rádiové parametre v závislosti od kvality kanála.

1.110

space system: Any group of cooperating earth stations and/or space stations employing space radiocommunication for specific purposes.

kozmický systém: Akákoľvek skupina spolupracujúcich zemských staníc a/alebo kozmických staníc, ktorá využíva kozmickú rádiokomunikáciu na špecifické ciele.

1.111

satellite system: A space system using one or more artificial earth satellites.

družicový systém: Kozmický systém využívajúci jednu alebo viacero umelých družíc Zeme.

1.112

satellite network: A satellite system or a part of a satellite system, consisting of only one satellite and the cooperating earth stations.

družicová sieť: Družicový systém alebo časť družicového systému, ktorý sa skladá iba z jednej družice a spolupracujúcich zemských staníc.

1.113

satellite link: A radio link between a transmitting earth station and a receiving earth station through one satellite.

A satellite link comprises one up-link and one down-link.

družicový spoj: Rádiové spojenie medzi vysielacou zemskou stanicou a prijímacou zemskou stanicou cez jednu družicu.

Družicový spoj sa skladá sa z jedného vzostupného a jedného zostupného spoja.

1.114

multi-satellite link: A radio link between a transmitting earth station and a receiving earth station through two or more satellites, without any intermediate earth station.

A multi-satellite link comprises one up-link, one or more satellite-to-satellite links and one down-link.

multidružicový spoj: Rádiové spojenie medzi vysielacou zemskou stanicou a prijímacou zemskou stanicou cez dve alebo viac družíc, a to bez akejkoľvek medziľahlej zemskej stanice.

Multidružicový spoj sa skladá sa z jedného vzostupného spoja, jedného alebo viac spojení družica-družica a jedného zostupného spoja.

1.115

feeder link: A radio link from an earth station at a given location to a space station, or vice versa, conveying information for a space radiocommunication service other than for the fixed-satellite service. The given location may be at a specified fixed point, or at any fixed point within specified areas.

prípojný spoj: Rádiové spojenie zo zemskej stanice v danej lokalite na kozmickú stanicu, alebo naopak, ktoré poskytuje informácie pre kozmickú rádiokomunikačnú službu inú ako družicovú pevnú službu. Daná lokalita môže byť v určenom pevnom bode alebo v akýchkoľvek pevných bodoch v určených oblastiach.

 

Oddiel V.

Prevádzkové termíny

1.116

public correspondence: Any telecommunication which the offices and stations must, by reason of their being at the disposal of the public, accept for transmission (CS).

verejná korešpondencia: Akékoľvek telekomunikácie, ktoré úrady a stanice musia akceptovať na prenos z dôvodu, že sú k dispozícii pre verejnosť (CS).

1.117

telegraphy1: A form of telecommunication in which the transmitted information is intended to be recorded on arrival as a graphic document; the transmitted information may sometimes be presented in an alternative form or may be stored for subsequent use (CS 1016).

telegrafia1: Forma telekomunikácií, pri ktorých sa prenášané informácie po prijatí zaznamenávajú vo forme grafického dokumentu; prenesené informácie sa môžu niekedy prezentovať v alternatívnej forme, alebo sa môžu uložiť na ďalšie použitie (CS 1016).

1.118

telegram: Written matter intended to be transmitted by telegraphy for delivery to the addressee. This term also includes radiotelegrams unless otherwise specified (CS).

In this definition the term telegraphy has the same general meaning as defined in the Convention.

telegram: Písomnosť, ktorá je určená na zaslanie adresátovi pomocou telegrafie. Tento termín zahŕňa aj rádiotelegramy, ak nie je ustanovené inak (CS).

V tejto definícii má termín telegrafia rovnaký všeobecný význam, ako je definovaný v Dohovore.

1.119

radiotelegram: A telegram, originating in or intended for a mobile station or a mobile earth station transmitted on all or part of its route over the radiocommunication channels of the mobile service or of the mobile-satellite service.

rádiotelegram: Telegram, ktorý má pôvod alebo je určený pre pohyblivú stanicu alebo pohyblivú zemskú stanicu a jeho prenosová trasa alebo jej časť vedie cez rádiokomunikačné kanály pohyblivej služby alebo družicovej pohyblivej služby.

1.120

radiotelex call: A telex call, originating in or intended for a mobile station or a mobile earth station, transmitted on all or part of its route over the radiocommunication channels of the mobile service or the mobile-satellite service.

rádiotelexové volanie: Telexové volanie, ktoré má pôvod v pohyblivej stanici alebo pohyblivej zemskej stanici, alebo je pre ňu určené a jeho prenosová trasa alebo jej časť vedie cez rádiokomunikačné kanály pohyblivej služby alebo družicovej pohyblivej služby.

1.121

frequency-shift telegraphy: Telegraphy by frequency modulation in which the telegraph signal shifts the frequency of the carrier between predetermined values.

telegrafia s frekvenčným posuvom: Telegrafia uskutočnená pomocou frekvenčnej modulácie, pri ktorej telegrafný signál posúva frekvenciu nosnej frekvencie medzi predurčenými hodnotami.

1.122

facsimile: A form of telegraphy for the transmission of fixed images, with or without half-tones, with a view to their reproduction in a permanent form.

faksimile: Forma telegrafie pre prenos nepohyblivých obrazov s odtieňmi alebo bez nich s ohľadom na ich reprodukciu v trvalej forme.

1.123

telephony: A form of telecommunication primarily intended for the exchange of information in the form of speech (CS 1017).

telefónia: Forma telekomunikácií primárne určená na výmenu informácií vo forme reči (CS 1017).

1.124

radiotelephone call: A telephone call, originating in or intended for a mobile station or a mobile earth station, transmitted on all or part of its route over the radiocommunication channels of the mobile service or of the mobile-satellite service.

rádiotelefónne volanie: Telefónne volanie, ktoré má pôvod v pohyblivej stanici alebo v pohyblivej zemskej stanici, alebo je pre ňu určené, a jeho prenosová trasa alebo jej časť vedie cez rádiokomunikačné kanály pohyblivej služby alebo družicovej pohyblivej služby.

1.125

simplex operation: Operating method in which transmission is made possible alternately in each direction of a telecommunication channel, for example, by means of manual control2.

simplexná prevádzka: Prevádzková metóda, pri ktorej je prenos možný striedavo v každom smere telekomunikačného kanála, napríklad pomocou ručného ovládania2.

1.126

duplex operation: Operating method in which transmission is possible simultaneously in both directions of a telecommunication channel2.

duplexná prevádzka: Prevádzková metóda, pri ktorej je prenos možný súčasne v oboch smeroch telekomunikačného kanála2.

1.127

semi-duplex operation: A method which is simplex operation at one end of the circuit and duplex operation at the other2.

poloduplexná prevádzka: Metóda, ktorá je simplexnou prevádzkou na jednom konci okruhu a duplexnou prevádzkou na druhom2.

1.128

television: A form of telecommunication for the transmission of transient images of fixed or moving objects.

televízia: Forma telekomunikácií na prenos meniacich sa obrazov nepohyblivých alebo pohyblivých objektov.

1.129

individual reception (in the broadcasting-satellite service):The reception of emissions from a space station in the broadcasting-satellite service by simple domestic installations and in particular those possessing small antennas.

individuálny príjem (pri družicovej rozhlasovej a televíznej službe):Príjem vysielania z kozmickej stanice v rámci  družicovej rozhlasovej a televíznej služby prostredníctvom jednoduchých domácich zariadení, predovšetkým tých, ktoré majú malé antény.

1.130

community reception (in the broadcasting-satellite service):The reception of emissions from a space station in the broadcasting-satellite service by receiving equipment, which in some cases may be complex and have antennas larger than those used for individual reception, and intended for use:

-    by a group of the general public at one location; or

-    through a distribution system covering a limited area.

spoločný príjem (pri  družicovej rozhlasovej a televíznej službe):Príjem vysielania z kozmickej stanice v rámci družicovej rozhlasovej a televíznej služby prostredníctvom prijímacieho zariadenia, ktoré v niektorých prípadoch môže byť zložité a má antény väčšie ako tie, ktoré sa používajú na individuálny príjem, a je určené na používanie:

-    skupinou širokej verejnosti na jednom mieste; alebo

-    prostredníctvom distribučného systému, ktorý pokrýva ohraničenú oblasť.

1.131

telemetry: The use of telecommunication for automatically indicating or recording measurements at a distance from the measuring instrument.

telemetria: Využívanie telekomunikácií na automatickú indikáciu alebo záznam meraní z meracieho prístroja na diaľku.

1.132

radiotelemetry :Telemetry by means of radio waves.

rádiotelemetria: Telemetria prostredníctvom rádiových vĺn.

1.133

space telemetry: The use of telemetry for the transmission from a space station of results of measurements made in a spacecraft, including those relating to the functioning of the spacecraft.

kozmická telemetria: Využívanie telemetrie na prenos výsledkov meraní z kozmickej stanice, vykonaných na kozmickej lodi, vrátane tých, ktoré sa týkajú fungovania kozmickej lode.

1.134

telecommand: The use of telecommunication for the transmission of signals to initiate, modify or terminate functions of equipment at a distance.

diaľkové ovládanie: Využívanie telekomunikácií na prenos signálov na diaľkové spúšťanie, zmenu alebo ukončenie funkcií zariadenia.

1.135

space telecommand: The use of radiocommunication for the transmission of signals to a space station to initiate, modify or terminate functions of equipment on an associated space object, including the space station.

kozmické diaľkové ovládanie: Využívanie rádiokomunikácie na prenos signálov na kozmickú stanicu na spúšťanie, zmenu alebo ukončenie funkcií zariadenia na priradenom kozmickom objekte, vrátane kozmickej stanice.

1.136

space tracking: Determination of the orbit, velocity or instantaneous position of an object in space by means of radiodetermination, excluding primary radar, for the purpose of following the movement of the object.

kozmické sledovanie: Určenie obežnej dráhy, rýchlosti a okamžitej polohy objektu vo vesmíre s cieľom sledovať jeho pohyb pomocou rádioidentifikácie, okrem primárneho radaru.

 

Oddiel VI.

Charakteristiky emisií a rádiových zariadení

1.137

radiation: The outward flow of energy from any source in the form of radio waves.

vyžarovanie: Tok energie smerom od akéhokoľvek zdroja vo forme rádiových vĺn.

1.138

emission: Radiation produced, or the production of radiation, by a radio transmitting station.

For example, the energy radiated by the local oscillator of a radio receiver would not be an emission but a radiation.

vysielanie (signálu), emisia: Vytvorené žiarenie alebo tvorba žiarenia rádiovou vysielacou stanicou.

Napríklad energia vyžiarená miestnym oscilátorom rádiového prijímača by sa nemala nazývať emisia, ale vyžarovanie.

1.139

class of emission: The set of characteristics of an emission, designated by standard symbols, e.g. type of modulation of the main carrier, modulating signal, type of information to be transmitted, and also, if appropriate, any additional signal characteristics.

trieda emisie: Súbor charakteristík vysielania, ktorý je určený pomocou štandardných znakov, ako napríklad typom modulácie hlavnej nosnej frekvencie, modulačným signálom, typom vysielaných informácií a tiež, ak je to vhodné, akýmikoľvek ďalšími charakteristikami signálu.

1.140

single-sideband emission: An amplitude modulated emission with one sideband only.

vysielanie s jedným postranným pásmom: Amplitúdovo modulované vysielanie len s jedným postranným pásmom.

1.141

full carrier single-sideband emission: A single-sideband emission without reduction of the carrier.

vysielanie s jedným postranným pásmom bez potlačenia nosnej frekvencie: Vysielanie s jedným postranným pásmom bez potlačenia nosnej frekvencie.

1.142

reduced carrier single-sideband emission: A single-sideband emission in which the degree of carrier suppression enables the carrier to be reconstituted and to be used for demodulation.

vysielanie s jedným postranným pásmom s čiastočne potlačenou nosnou frekvenciu: Vysielanie s jedným postranným pásmom, v ktorom stupeň potlačenia nosnej frekvencie umožňuje, aby sa nosná frekvencia zrekonštruovala a použila pri demodulácii.

1.143

suppressed carrier single-sideband Emission: A single-sideband emission in which the carrier is virtually suppressed and not intended to be used for demodulation.

vysielanie s jedným postranným pásmom s potlačenou nosnou frekvenciou: Vysielanie s jedným postranným pásmom, pri ktorej je nosná frekvencia prakticky potlačená a nie je určená na používanie pri demodulácii.

1.144

out-of-band emission***: Emission on a frequency or frequencies immediately outside the necessary bandwidth which results from the modulation process, but excluding spurious emissions.

mimopásmová emisia***: Vysielanie na frekvencii alebo frekvenciách tesne mimo potrebnej šírky pásma, ktorá vyplýva z modulačného procesu, avšak s výnimkou rušivých emisií.

1.145

spurious emission***: Emission on a frequency or frequencies which are outside the necessary bandwidth and the level of which may be reduced without affecting the corresponding transmission of information. Spurious emissions include harmonic emissions, parasitic emissions, intermodulation products and frequency conversion products, but exclude out-of-band emissions.

rušivá emisia***: Vysielanie na frekvencii alebo frekvenciách, ktoré sú mimo potrebnej šírky pásma a ktorých úroveň môže byť znížená bez ovplyvnenia príslušného prenosu informácií. Rušivé emisie zahŕňajú vysielanie harmonických emisií, parazitné emisie, intermodulačné produkty a produkty súvisiace s konverziou frekvencie, avšak s výnimkou mimopásmových emisií.

1.146

unwanted emissions***: Consist of spurious emissions and out-of-band emissions.

nežiaduce emisie***: Pozostávajú z rušivých emisiímimopásmových emisií.

1.146A

out-of-band domain (of an emission): The frequency range, immediately outside the necessary bandwidth but excluding the spurious domain, in which out-of-band emissions generally predominate. Out-of-band emissions, defined based on their source, occur in the out-of-band domain and, to a lesser extent, in the spurious domain. Spurious emissions likewise may occur in the out-of-band domain as well as in the spurious domain. (WRC-03)

mimopásmová doména(vysielania): Frekvenčný rozsah, tesne mimo potrebnej šírky pásma, ktorý však nezahŕňa rušivú doménu, v ktorej mimopásmové emisie všeobecne prevládajú. Mimopásmové emisie, definované na základe ich zdroja, sa vyskytujú v mimopásmovej doméne a v menšej miere aj v rušivej doméne. Podobne rušivé emisie môžu nastať v mimopásmovej doméne, ako aj v rušivej doméne. (WRC-03)

1.146B

spurious domain (of an emission): The frequency range beyond the out-of-band domain in which spurious emissions generally predominate.(WRC-03)

rušivá doména(vysielania):Frekvenčný rozsah za mimopásmovou doménou, v ktorom všeobecne prevládajú rušivé emisie.(WRC-03)

1.147

assigned frequency band: The frequency band within which the emission of a station is authorized; the width of the band equals the necessary bandwidth plus twice the absolute value of the frequency tolerance. Where space stations are concerned, the assigned frequency band includes twice the maximum Doppler shift that may occur in relation to any point of the Earth’s surface.

pridelené frekvenčné pásmo: Frekvenčné pásmo, v ktorom je vysielanie stanice úradne schválené; šírka pásma sa rovná súčtu potrebnej šírky pásma a dvojnásobku absolútnej hodnoty frekvenčnej tolerancie. Ak ide o kozmické stanice, pridelené frekvenčné pásmo zahŕňa dvojnásobok maximálneho Dopplerovho posuvu, ktorý môže nastať v súvislosti s akýmkoľvek bodom zemského povrchu.

1.148

assigned frequency: The centre of the frequency band assigned to a station.

pridelená frekvencia: Stred frekvenčného pásma, ktoré je pridelené stanici.

1.149

characteristic frequency: A frequency which can be easily identified and measured in a given emission.

A carrier frequency may, for example, be designated as the characteristic frequency.

charakteristická frekvencia: Frekvencia, ktorú je možné pri danom vysielaní ľahko identifikovať a merať.

Ako charakteristická frekvencia môže byť napríklad označená nosná frekvencia.

1.150

reference frequency: A frequency having a fixed and specified position with respect to the assigned frequency. The displacement of this frequency with respect to the assigned frequency has the same absolute value and sign that the displacement of the characteristic frequency has with respect to the centre of the frequency band occupied by the emission.

referenčná frekvencia: Frekvencia, ktorá má pevnú a určenú pozíciu vzhľadom na pridelenú frekvenciu. Posunutie tejto frekvencie vzhľadom na pridelenú frekvenciu má rovnakú absolútnu hodnotu a znamienko, ako má posunutie charakteristickej frekvencie vzhľadom na stred frekvenčného pásma, ktoré vysielanie zaberá.

1.151

frequency tolerance: The maximum permissible departure by the centre frequency of the frequency band occupied by an emission from the assigned frequency or, by the characteristic frequency of an emission from the reference frequency.

The frequency tolerance is expressed in parts in 10-6 or in hertz.

frekvenčná tolerancia: Maximálna prípustná odchýlka strednej frekvencie frekvenčného pásma, ktoré zaberá emisia, od pridelenej frekvencie, alebo maximálna prípustná odchýlka charakteristickej frekvencie vysielania od referenčnej frekvencie.

Frekvenčná tolerancia je vyjadrená v častiach 10-6 alebo v hertzoch.

1.152

necessary bandwidth: For a given class of emission, the width of the frequency band which is just sufficient to ensure the transmission of information at the rate and with the quality required under specified conditions.

potrebná šírka pásma: Šírka frekvenčného pásma pre danú triedu emisie, ktorá je práve len postačujúca pre zabezpečenie prenosu informácií v požadovanom množstve a kvalite podľa stanovených podmienok.

1.153

occupied bandwidth: The width of a frequency band such that, below the lower and above the upper frequency limits, the mean powers emitted are each equal to a specified percentage β/2 of the total mean power of a given emission.

Unless otherwise specified in an ITU-R Recommendation for the appropriate class of emission, the value of β/2 should be taken as 0.5 %.

obsadená šírka pásma: Taká šírka frekvenčného pásma, pri ktorej pod jej dolnou a nad jej hornou frekvenčnou hranicou sa všetky vyžiarené stredné výkony rovnajú stanovenému percentu β/2 z celkového stredného výkonu danej emisie.

Ak nie je stanovené inak v odporúčaní ITU-R pre príslušnú triedu emisie, hodnota β/2 by mala byť 0,5 %.

1.154

right-hand (clockwise) polarized wave: An elliptically- or circularly-polarized wave, in which the electric field vector, observed in any fixed plane, normal to the direction of propagation, whilst looking in the direction of propagation, rotates with time in a right-hand or clockwise direction.

pravotočivo polarizovaná vlna: Elipticky alebo kruhovo polarizovaná vlna, pri ktorej vektor elektrického poľa, pozorovaný v určitej pevnej rovine kolmej na smer šírenia, sa pri pohľade v smere šírenia otáča v čase doprava, v smere hodinových ručičiek.

1.155

left-hand (anticlockwise) polarized wave: An elliptically- or circularly-polarized wave, in which the electric field vector, observed in any fixed plane, normal to the direction of propagation, whilst looking in the direction of propagation, rotates with time in a left-hand or anticlockwise direction.

ľavotočivo polarizovaná vlna: Elipticky alebo kruhovo polarizovaná vlna, pri ktorej vektor elektrického poľa, pozorovaný v určitej pevnej rovine kolmej na smer šírenia, sa pri pohľade v smere šírenia otáča v čase doľava, proti smeru hodinových ručičiek.

1.156

power: Whenever the power of a radio transmitter, etc. is referred to it shall be expressed in one of the following forms, according to the class of emission, using the arbitrary symbols indicated:

-    peak envelope power (PX or pX);

-    mean power (PY or pY);

-    carrier power (PZ or pZ).

For different classes of emission, the relationships between peak envelope power, mean power and carrier power, under the conditions of normal operation and of no modulation, are contained in ITU-R Recommendations which may be used as a guide.

For use in formulae, the symbol p denotes power expressed in watts and the symbol P denotes power expressed in decibels relative to a reference level.

výkon: Ak sa hovorí o výkone rádiového vysielača a pod., tento musí byť vyjadrený v závislosti od triedy emisie pomocou jednej z nasledujúcich foriem, s použitím ľubovoľných uvedených symbolov, ktoré označujú:

-    špičkový výkon obálky (PX alebo pX);

-    stredný výkon (PY alebo pY);

-    výkon nosnej frekvencie (PZ alebo pZ).

Pre rôzne triedy emisií sú vzťahy medzi špičkovým výkonom obálky, stredným výkonom a výkonom nosnej frekvencie, v podmienkach bežnej prevádzky a bez modulácie, obsiahnuté v odporúčaniach ITU-R, ktoré sa môžu použiť ako návod.

Pre použitie vo vzorcoch symbol p označuje výkon vo wattoch a symbol P označuje výkon vyjadrený v decibeloch vztiahnutý k referenčnej úrovni.

1.157

peak envelope power (of a radio transmitter): The average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during one radio frequency cycle at the crest of the modulation envelope taken under normal operating conditions.

špičkový výkon obálky (rádiového vysielača): Priemerný výkon dodávaný vysielačom do prenosového vedenia antény počas jedného rádiofrekvenčného cyklu na vrchole modulačnej obálky, uvažovaný za normálnych prevádzkových podmienok.

1.158

mean power (of a radio transmitter): The average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during an interval of time sufficiently long compared with the lowest frequency encountered in the modulation taken under normal operating conditions.

stredný výkon (rádiového vysielača): Priemerný výkon dodávaný vysielačom do prenosového vedenia antény počas dostatočne dlhého časového intervalu vzhľadom na najnižšiu frekvenciu, uvažovaný pri modulácii za normálnych prevádzkových podmienok.

1.159

carrier power (of a radio transmitter): the average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during one radio frequency cycle taken under the condition of no modulation.

výkon nosnej frekvencie (rádiového vysielača): priemerný výkon dodávaný vysielačom do prenosového vedenia antény počas jedného rádiofrekvenčného cyklu, uvažovaný za normálnych prevádzkových podmienok bez modulácie.

1.160

gain of an antenna: The ratio, usually expressed in decibels, of the power required at the input of a loss-free reference antenna to the power supplied to the input of the given antenna to produce, in a given direction, the same field strength or the same power flux-density at the same distance. When not specified otherwise, the gain refers to the direction of maximum radiation. The gain may be considered for a specified polarization.

Depending on the choice of the reference antenna a distinction is made between:

a)      absolute or isotropic gain (Gi), when the reference antenna is an isotropic antenna isolated in space;

b)     gain relative to a half-wave dipole (Gd), when the reference antenna is a half-wave dipole isolated in space whose equatorial plane contains the given direction;

c)      gain relative to a short vertical antenna (Gv), when the reference antenna is a linear conductor, much shorter than one quarter of the wavelength, normal to the surface of a perfectly conducting plane which contains the given direction.

zisk antény: Pomer výkonu na vstupe bezstratovej referenčnej antény k výkonu dodávanému na vstup danej antény, zvyčajne vyjadrený v decibeloch,  pri ktorom sa v danom smere vytvorí rovnaká intenzita poľa alebo rovnaká hustota toku výkonu v rovnakej vzdialenosti. Ak nie je stanovené inak, zisk sa vzťahuje na smer maximálneho vyžarovania. Zisk môže byť stanovený pre určitú polarizáciu.

V závislosti od výberu referenčnej antény sa rozlišuje medzi:

a)   absolútnym alebo izotropným ziskom (Gi), keď referenčnou anténou je v priestore izolovaný izotropný žiarič;

b)   ziskom vztiahnutým na polvlnový dipól (Gd), keď referenčnou anténou je v priestore izolovaný polvlnový dipól, ktorého ekvatoreálna rovina obsahuje daný smer vyžarovania;

c)   ziskom vztiahnutým na krátku vertikálnu anténu (Gv), keď referenčnou anténou je lineárny vodič, oveľa kratší než štvrtina vlnovej dĺžky, kolmý na povrch dokonale vodivej roviny, ktorá obsahuje daný smer vyžarovania.

1.161

equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.): The product of the power supplied to the antenna and the antenna gain in a given direction relative to an isotropic antenna (absolute or isotropic gain).

ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (e.i.r.p.): Výsledok výkonu dodávaného do antény a zisku antény v danom smere vztiahnutý na izotropnú anténu (absolútny alebo izotropný zisk).

1.162

effective radiated power (e.r.p.) (in a given direction): The product of the power supplied to the antenna and its gain relative to a half-wave dipole in a given direction.

efektívny vyžiarený výkon (e.r.p.) (v danom smere): Výsledok výkonu dodávaného do antény a jej zisku vztiahnutý na polvlnový dipól v danom smere.

1.163

effective monopole radiated power(e.m.r.p.) (in a given direction): The product of the power supplied to the antenna and its gain relative to a short vertical antenna in a given direction.

efektívny vyžiarený výkon monopólu (e.m.r.p.) (v danom smere): Výsledok výkonu dodávaného do antény a jej zisku vztiahnutý na krátku vertikálnu anténu v danom smere.

1.164

tropospheric scatter: The propagation of radio waves by scattering as a result of irregularities or discontinuities in the physical properties of the troposphere.

troposférický rozptyl: Šírenie rádiových vĺn rozptylom v dôsledku nepravidelností alebo nespojitostí vo fyzikálnych vlastnostiach troposféry.

1.165

ionospheric scatter: The propagation of radio waves by scattering as a result of irregularities or discontinuities in the ionization of the ionosphere.

ionosférický rozptyl: Šírenie rádiových vĺn rozptylom v dôsledku nepravidelností alebo nespojitostí v ionizácii ionosféry.

 

Oddiel VII.

Zdieľanie frekvencií

1.166

interference: The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations, or inductions upon reception in a radiocommunication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy.

rušenie: Účinok nežiaducej energie v dôsledku jednej alebo kombinácie viacerých emisií, vyžarovaní alebo indukcií pri príjme v rádiokomunikačnom systéme, zjavne sa prejavujúci degradáciou parametrov, nesprávnym výkladom alebo stratou informácií, ktoré by mohli byť extrahované v prípade neprítomnosti takejto nežiaducej energie.

1.167

permissible interference3: Observed or predicted interference which complies with quantitative interference and sharing criteria contained in these Regulations or in ITU-R Recommendations or in special agreements as provided for in these Regulations.

prípustné rušenie3: Zistené alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s kvantitatívnymi kritériami rušenia a s kritériami zdieľania, ktoré sú obsiahnuté v tomto Rádiokomunikačnom poriadku, v odporúčaniach ITU-R alebo v osobitných dohodách, ako je stanovené pre tento Rádiokomunikačný poriadok.

1.168

accepted interference3: Interference at a higher level than that defined as permissible interference and which has been agreed upon between two or more administrations without prejudice to other administrations.

akceptované rušenie3: Rušenie vyššej úrovne, ako je definovaná pre prípustné rušenie, ktoré bolo odsúhlasené dvoma alebo viacerými administratívami bez toho, aby boli dotknuté iné administratívy.

1.169

harmful interference: Interference which endangers the functioning of a radionavigation service or of other safety services or seriously degrades, obstructs, or repeatedly interrupts a radiocommunication service operating in accordance with Radio Regulations (CS).

škodlivé rušenie: Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb, alebo vážne zhoršuje, znemožňuje alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu prevádzkovanú v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom (CS).

1.170

protection ratio (R.F.): The minimum value of the wanted-to-unwanted signal ratio, usually expressed in decibels, at the receiver input, determined under specified conditions such that a specified reception quality of the wanted signal is achieved at the receiver output.

ochranný pomer (R.F.): Minimálna hodnota pomeru žiaduceho a nežiaduceho signálu, určená podľa stanovených podmienok na vstupe prijímača, zvyčajne vyjadrená v decibeloch, pri ktorej je na výstupe prijímača dosiahnutá stanovená kvalita príjmu žiaduceho signálu.

1.171

coordination area: When determining the need for coordination, the area surrounding an earth station sharing the same frequency band with terrestrial stations, or surrounding a transmitting earth station sharing the same bidirectionally allocated frequency band with receiving earth stations, beyond which the level of permissible interference will not be exceeded and coordination is therefore not required. (WRC-2000)

koordinačná oblasť: Pri určovaní potreby koordinácie uvažujeme oblasť okolo zemskej stanice zdieľajúcej rovnaké frekvenčné pásmo s pozemskými stanicami, alebo oblasť okolo vysielacej zemskej stanice, zdieľajúcej rovnaké obojsmerne pridelené frekvenčné pásmo s prijímacími zemskými stanicami, okrem tých, ktorých úroveň prípustného rušenia nie je prekročená, a teda koordinácia preto nebude nutná. (WRC-2000)

1.172

coordination contour: The line enclosing the coordination area.

koordinačná hranica: Čiara, ktorá ohraničuje koordinačnú oblasť.

1.173

coordination distance: When determining the need for coordination, the distance on a given azimuth from an earth station sharing the same frequency band with terrestrial stations, or from a transmitting earth station sharing the same bidirectionally allocated frequency band with receiving earth stations, beyond which the level of permissible interference will not be exceeded and coordination is therefore not required. (WRC-2000)

koordinačná vzdialenosť: Pri určovaní potreby koordinácie určujeme vzdialenosť na danom azimute od zemskej stanice, ktorá zdieľa rovnaké frekvenčné pásmo s pozemskými stanicami, alebo vzdialenosť na danom azimute od vysielacej zemskej stanice, ktorá zdieľa rovnaké obojsmerne pridelené frekvenčné pásmo s prijímacími zemskými stanicami, okrem tých, ktorých úroveň prípustného rušenia nie je prekročená, a teda koordinácia preto nebude nutná. (WRC-2000)

1.174

equivalent satellite link noise temperature: The noise temperature referred to the output of the receiving antenna of the earth station corresponding to the radio frequency noise power which produces the total observed noise at the output of the satellite link excluding noise due to interference coming from satellite links using other satellites and from terrestrial systems.

ekvivalentná šumová teplota družicového spoja: Šumová teplota vztiahnutá na výstup prijímacej antény zemskej stanice zodpovedajúca výkonu rádiofrekvenčného šumu, ktorý produkuje celkový registrovaný šum na výstupe družicového spoja, s výnimkou šumu spôsobeného rušením pochádzajúcim z družicových spojov iných družíc a od pozemských systémov.

1.175

effective boresight area (of a steerable satellite beam): An area on the surface of the Earth within which the boresight of a steerable satellite beam is intended to be pointed.

There may be more than one unconnected effective boresight area to which a single steerable satellite beam is intended to be pointed.

efektívne zameriavaná oblasť (riadeným lúčom antény družice): Oblasť na povrchu Zeme, na ktorú má byť zameraná os riadeného lúča antény družice.

Môže existovať viac ako jedna samostatná efektívne zameriavaná oblasť, na ktorú sa má zamerať jediný riadený lúč antény družice.

1.176

effective antenna gain contour (of a steerable satellite beam): An envelope of antenna gain contours resulting from moving the boresight of a steerable satellite beam along the limits of the effective boresight area.

hranica efektívneho zisku antény(riadeným lúčom antény družice): Obálka hranice zisku antény vyplývajúca z pohybu pri zameriavaní riadeného lúča antény družice pozdĺž hraníc efektívne zameriavanej oblasti.

 

Oddiel VIII.

Technické termíny vo vzťahu k vesmíru

1.177

deep space: Space at distances from the Earth equal to, or greater than, 2 × 106 km.

vzdialený vesmír: Kozmický priestor vo vzdialenosti rovnej alebo väčšej ako 2 × 106 km od Zeme.

1.178

spacecraft: A man-made vehicle which is intended to go beyond the major portion of the Earth's atmosphere.

kozmická loď: Ľuďmi vyrobený dopravný prostriedok, ktorý je určený pre pohyb nad hlavnou časťou zemskej atmosféry.

1.179

satellite: A body which revolves around another body of preponderant mass and which has a motion primarily and permanently determined by the force of attraction of that other body.

družica: Teleso, ktoré obieha okolo iného telesa s vyššou hmotnosťou a ktorého pohyb je primárne a trvalo určený príťažlivou silou takéhoto iného telesa.

1.180

active satellite: A satellite carrying a station intended to transmit or retransmit radiocommunication signals.

aktívna družica: Družica, ktorá nesie stanicu určenú na vysielanie alebo retransmisiu rádiokomunikačných signálov.

1.181

reflecting satellite: A satellite intended to reflect radiocommunication signals.

odrazová družica: Družica určená na odrážanie rádiokomunikačných signálov.

1.182

active sensor: A measuring instrument in the earth exploration-satellite service or in the space research service by means of which information is obtained by transmission and reception of radio waves.

aktívny senzor: Merací prístroj pre službu družicového prieskumu Zeme alebo pre službu kozmického výskumu, prostredníctvom ktorého sa získavajú informácie vysielaním a prijímaním rádiových vĺn.

1.183

passive sensor: A measuring instrument in the earth exploration-satellite service or in the space research service by means of which information is obtained by reception of radio waves of natural origin.

pasívny senzor: Merací prístroj pre službu družicového prieskumu Zeme alebo pre službu kozmického výskumu, prostredníctvom ktorého sa informácie získavajú prijímaním rádiových vĺn prírodného pôvodu.

1.184

orbit: The path, relative to a specified frame of reference, described by the centre of mass of a satellite or other object in space subjected primarily to natural forces, mainly the force of gravity.

obežná dráha: Dráha vztiahnutá k stanovenému referenčnému rámcu, opísaná pomocou ťažiska družice alebo iného objektu vo vesmíre, určená predovšetkým prírodnými silami, najmä gravitačnou silou.

1.185

inclination of an orbit (of an earth satellite): The angle determined by the plane containing the orbit and the plane of the Earth’s equator measured in degrees between 0º and 180º and in counter-clockwise direction from the Earth’s equatorial plane at the ascending node of the orbit. (WRC-2000)

sklon obežnej dráhy (družice Zeme): Uhol medzi rovinou obežnej dráhy a rovinou zemského rovníka meraný v stupňoch v rozsahu od 0º do 180º proti smeru hodinových ručičiek od roviny zemského rovníka vo vzostupnom uzle obežnej dráhy. (WRC-2000)

1.186

period (of a satellite):The time elapsing between two consecutive passages of a satellite through a characteristic point on its orbit.

doba obehu (družice): Čas medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prechodmi družice cez charakteristický bod jej obežnej dráhy.

1.187

altitude of the apogee or of the perigee: The altitude of the apogee or perigee above a specified reference surface serving to represent the surface of the Earth.

výška apogea alebo perigea: Výška apogea alebo perigea nad stanoveným referenčným povrchom slúžiaceho na reprezentáciu povrchu Zeme.

1.188

geosynchronous satellite: An earth satellite whose period of revolution is equal to the period of rotation of the Earth about its axis.

geosynchrónna družica: Družica Zeme, ktorej doba obehu sa rovná dobe rotácie Zeme okolo svojej osi.

1.189

geostationary satellite: A geosynchronous satellite whose circular and direct orbit lies in the plane of the Earth’s equator and which thus remains fixed relative to the Earth; by extension, a geosynchronous satellite which remains approximately fixed relative to the Earth.(WRC-03)

geostacionárna družica: Geosynchrónna družica, ktorej kruhová a priama obežná dráha leží v rovine zemského rovníka a ktorá tak zostáva vzhľadom na Zem nehybná; v širšom zmysle geosynchrónna družica, ktorá zostáva približne pevne umiestená vzhľadom k Zemi. (WRC-03)

1.190

geostationary-satellite orbit: The orbit of a geosynchronous satellite whose circular and direct orbit lies in the plane of the Earth's equator.

obežná dráha geostacionárnej družice: Obežná dráha geosynchrónnej družice, ktorej kruhová a priama obežná dráha leží v rovine zemského rovníka.

1.191

steerable satellite beam: A satellite antenna beam that can be re-pointed.

riadený lúč antény družice: Lúč antény umiestnenej na družici, ktorý možno presmerovať.

 *   (R): route

(R): pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých trás.

** (OR): off-route

(OR): mimo národných a medzinárodných civilných leteckých trás.

1 1.117.1 A graphic document records information in a permanent form and is capable of being filed and consulted; it may take the form of written or printed matter or of a fixed image.

1.117.1 Grafický dokument zaznamenáva informáciu v trvalej forme a môže byť vyplňovaný a konzultovaný; môže mať písomnú alebo tlačovú formu alebo formu nepohyblivého obrázku.

2 1.125.1, 1.126.1 and 1.127.1 In general, duplex operation and semi-duplex operation require two frequencies in radiocommunication; simplex operation may use either one or two.

1.125.1, 1.126.1 a 1.127.1 Všeobecne platí, že duplexná prevádzkapoloduplexná prevádzka vyžadujú pri rádiokomunikácii dve frekvencie; simplexná prevádzka môže využiť jednu alebo dve frekvencie.

*** The terms associated with the definitions given by Nos. 1.144, 1.145 and 1.146 shall be expressed in the working languages as follows:

Termíny spojené s označenými definíciami 1.144, 1.145 a 1.146 musia byť vyjadrené v pracovných  jazykoch nasledovne:

Numbers

Čísla

In Slovak

V slovenčine

In French

Vo francúzštine

In English

V angličtine

In Spanish

V španielčine

In Arabic

V arabčine

In Chinese

V čínštine

In Russian

V ruštine

1.144

Mimopásmová emisia

Emission hors bande

Out-of-band emission

Emisión fuera de banda

بث خارج

النطاق

带外发射

внеполосное излучение

1.145

Rušivá emisia

Rayonnement non essentiel

Spurious emission

Emisión no esencial

بث هامشي

杂散发射

побочное излучение

1.146

Nežiaduca emisia

Rayonnements non désirés

Unwanted emissions

Emisiones no deseadas

بث غير مطلوب

无用发射

нежелательные излучения

 

3  1.167.1 and 1.168.1   The terms “permissible interference” and “accepted interference” are used in the coordination of frequency assignments between administrations.

1.167.1 a 1.168.1Termíny „prípustné rušenie“ a „akceptované rušenie“ sa používajú pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administratívami.