Skratky
(OR) použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Outside Routes)
(R) použitie služby pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Along Routes)
ADS automatický závislý sledovací systém pre letectvo (Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical))
AES lietadlová zemská stanica (Aircraft Earth Station)
AGA vzduch-zem-vzduch (Air-Ground-Air)
AIS automatický systém indentifikácie a sledovania lodí (Universal Shipborne Automatic Identification System)
ALD pomocné načúvacie zariadenia (Assistive Listening Devices)
AM amplitúdová modulácia (Amplitude Modulation)
AMRD autonómne plavebné rádiové zariadenie (Autonomous Maritime Radio Device)
ASDE zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (Airport Surface Detection Equipment)
ASM správy špecifických aplikácií (Application Specific Messages)
BBDR pomoc pri katastrofách s využitím širokopásmového prístupu (Broad Band Disaster Relief)
BFWA širokopásmový pevný bezdrôtový prístup (Broadband Fixed Wireless Access)
BMA zariadenie na analýzu stavebných materiálov (Building Material Analysis)
BOR bezdrôtový obecný rozhlas
BSS družicová rozhlasová a televízna služba (Broadcasting Satellite Service)
BWA systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu (Broadband Wireless Access)
CB občianske frekvenčné pásmo (Citizen's Band)
CCIR Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Comité Consultatif International des Radiocommunication)
CDMA prístup s kódovým multiplexom (Coded Division Multiplexing Access)
CEPT Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications)
CGC doplnkový pozemný komponent (Complementary Ground Component)
civ. civilný
COSPAS/SARSAT družicový pátrací a záchranný systém
CRS ústredná rádiová stanica (Central Radio Station)
CT0 analógový bezšnúrový telefón (Cordless Telephone 0)
DECT rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
D-GPS diferenčný globálny polohový systém (Diferencial Global Positioning System)
DME zariadenie na meranie vzdialenosti (Distance Measuring Equipment)
DMO režim priameho spojenia (Direct Mode Operation)
DRM svetové digitálne rádio (Digital Radio Mondiale)
DSC digitálne selektívne volanie (Digital Selective Calling)
DV dlhé vlny
DVB-T pozemské digitálne televízne vysielanie (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
e.i.r.p. ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (Equivalent Isotropically Radiated Power)
e.r.p. efektívny vyžiarený výkon (Effective Radiated Power)
ECC Výbor pre elektronické komunikácie (Electronic Communications Committee)
E-GSM rozšírený globálny systém mobilnej komunikácie (Extended Global System for Mobile Communication)
ELT lokalizačný vysielač v prípade núdze (Emergency Locator Transmitter)
EMS európsky pohyblivý družicový systém (European Mobile Satellite System)
EN európska norma 
ENG/OB elektronické zhromažďovanie správ (Electronic News Gathering) / vonkajšia rádiotelevízia (Outside Broadcasting)
EPIRB núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (Emergency Position Indicating Radio Beacons)
ERC Európsky výbor pre rádiokomunikácie (European Radiocommunications Committee)
ESIM zemská stanica v pohybe (Earth Station In-Motion)
ESOMP zemské stanice na pohyblivých platformách (Earth Stations On Mobile Platforms)
EST zemská stanica na vlaku (Earth Station on Train)
ESV zemské stanice na palubách plavidiel (Earth Stations on board Vessels)
FDD frekvenčne delený duplex (Frequency Division Duplex)
FM frekvenčná modulácia (Frequency Modulation)
FRMCS budúci železničný mobilný komunikačný systém (Future Railway Mobile Communication System)
FS pevná služba (Fixed Service)
FSS družicová pevná služba (Fixed Satellite Service)
FWA pevný bezdrôtový prístup (Fixed Wireless Access)
GBAS pozemná súčasť satelitnej navigácie (Ground-Based Augmentation System)
GBSAR pozemné radary so syntetizovanou apertúrou (Ground-Based Synthetic Aperture Radar)
GMDSS globálny plavebný tiesňový a bezpečnostný systém (Global Maritime Distress and Safety System)
GMPCS globálny pohyblivý osobný komunikačný systém (Global Mobile Personal Communications System)
GNSS globálny navigačný družicový systém (Global Navigation Satellite System)
GPR/WPR radary na sondovanie terénu a múrov (Ground- and Wall- Probing Radar)
GSM globálny systém mobilných komunikácií (Global System for Mobile Communication)
GSM-R globálny systém mobilných komunikácií pre železnice (Global System for Mobile Communications on Railways)
GSO geostacionárna družicová dráha (Geostationary Satellite Orbit)
HAPS stanica so základňou vo veľkej výške (High Altitude Platform Station)
harmon. harmonizované (mil. pásmo)
HaZZ Hasičský a záchranný zbor
HDFS pevná služba s vysokou intenzitou (High Density Fixed Service)
HDFSS pevná družicová služba s vysokou intenzitou (High Density Fixed Satellite Service)
HD-GBSAR pozemné radary so syntetizovanou apertúrou s vysokým rozlíšením (High Definition Ground Based
Synthetic Aperture Radar) 
HEST koncové stanice družíc s vysokým e.i.r.p. (High e.i.r.p. Satellite Terminals)
IBCN integrovaná širokopásmová komunikačná sieť (Integrated Broadband Communications Network)
IFF identifikácia vlastný-cudzí (Identification Friend or Foe)
ILS systém na pristávanie pomocou prístrojov (Instrument Landing System)
IMT medzinárodné mobilné telekomunikácie (International Mobile Telecommunications)
ISM priemysel, veda a zdravotníctvo (Industrial, Scientific and Medical)
ITS inteligentné dopravné systémy (Inteligent Transport Systems)
ITU Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union)
ITU-R Medzinárodná telekomunikačná únia-rádiokomunikácie (International Telecommunication Union-Radiocommunication)
JTIDS spoločný taktický informačný distribučný systém (Joint Tactical Information Distribution System)
JTRS spoločný taktický rádiový systém (Joint Tactical Radio System)
KV krátke vlny
L polohový rádiomaják (Locator)
LAES lokalizačná aplikácia pre služby v prípade núdze (Location Application for Emergency Services)
LAN miestna sieť (Local Area Network)
LEST koncové stanice družíc s nízkym e.i.r.p. (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)
LP FM zariadenia s nízkym výkonom používajúce frekvenčnú moduláciu (Low Power Frequency Modulation)
LP-AMI nízkovýkonové aktívne zdravotnícke implantáty (Low Power Active Medical Implants)
LPD nízkovýkonové zariadenie (Low Pover Device)
LPR radar na zisťovanie úrovne hladiny (Level Probing Radar)
LPR-UWB radar na zisťovanie úrovne hladiny používajúci ultraširokopásmovú technológiu (Level Probing Radar Ultra Wide Band)
LT1 sledovanie polohy typu 1 (Location Tracking type 1)
LT2 sledovanie polohy typu 2 (Location Tracking type 2)
LTE systém dlhodobej evolúcie (Long Term Evolution) - štandard pre bezdrôtové komunikácie na vysokorýchlostný prenos dát pre mobilné telefóny a dátové koncové zariadenia
LVT Low Volume Terminal
MBANS lekárska telová sieť (Medical Body Area Network System)
MCA mobilné komunikácie na palube lietadla (Mobile Communications on board Aircraft)
MCV mobilné komunikačné služby na palube plavidiel (Mobile Communication Services on board Vessels)
MES pohyblivá zemská stanica (Mobile Earth Station)
MFCN pohyblivé/pevné komunikačné siete (Mobile/Fixed Communications Networks)
MGWS multigigabitový bezdrôtový systém (Multiple Gigabit Wireless System)
MIDS multifunkčný informačný distribučný systém (Multifunctional Information Distribution System)
mil. na vojenské účely (military)
MLS mikrovlnový pristávací systém (Microwave Landing System)
MMDS mikrovlnový viacbodový distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System)
MSI informácie o plavebnej bezpečnosti (Maritime Safety Information)
MSS družicová pohyblivá služba (Mobile Satellite Service)
MVDS viacbodový televízny distribučný systém (Multipoint Video Distribution System)
MWS multimediálny bezdrôtový systém (Multimedia Wireless System)
NAVDAT systém na príjem navigačných dát určených pre lode (Navigational Data)
NAVTEX úzkopásmové zariadenie s priamou tlačou na príjem navigačných a varovných meteorologických a urgentných informácií pre lode (Narrow-Band Direction-Printing Telegraphy System for Transmission of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships) 
NDB všesmerový rádiový maják (Nondirectional Radio Beacon)
NGSO negeostacionárna družicová dráha (Non-Geostationary Satellite Orbit)
NMR nukleárna magnetická rezonancia (Nuclear Magnetic Resonance)
NP2M úzkopásmový systém bod - multibod (Narrowband Point to Multipoint system)
OB vonkajšia rádiotelevízia (Outside Broadcasting)
PAMR verejne prístupné pohyblivé rádio (Public Access Mobile Radio)
PAR radar presného priblíženia (Precision Approach Radar)
PLB osobný zameriavací maják (Personal Locator Beacon)
PMR neverejné/profesionálne pohyblivé rádio (Private/Professional Mobile Radio)
PMSE výroba programov a špeciálne udalosti (Programme Making and Special Events)
POCSAG poradná skupina pre normy o poštových smerovacích číslach (Post Office Code Standards Advisory Group)
PPDR ochrana verejnosti a pomoc pri katastrofách (Public Protection and Disaster Relief)
R rozhlasový
RA rádioastronómia (Radio Astronomy)
RFID rádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification) 
RLAN rádiová miestna sieť (Radio Local Area Network)
RMR železničný mobilný rádiový systém (Railway Mobile Radio)
RR Rádiokomunikačný poriadok (Radio Regulations)
rr rádioreleový
RTE zariadenie spresňujúce radarové zameriavanie (Radar Target Enhancer)
SAB pomocná rádiová a televízna služba (Service Ancillary to Broadcasting)
SAP pomocná služba na výrobu programov (Service Ancillary to Programme Making)
SAR pátranie a záchrana (Search and Rescue)
SATCOM družicová komunikácia (Satellite Communication)
SIT/SUT družicový interaktívny terminál/družicový užívateľský terminál (Satellite Interactive Terminal/Satellite User Terminal)
SNG družicový zber správ (Satellite News Gathering)
S-PCS družicová personálna komunikačná služba (Satellite Personal Communication Service)
SRD zariadenie s krátkym dosahom (Short Range Device)
SRR vozidlové radary krátkeho dosahu (Short Range Radars)
SSR sekundárny prehľadový radar (Secondary Surveillance Radar)
STT malý taktický terminál (Small Tactical Terminal)
SUP vypustená (suppressed) - príslušná poznámka bola z RR vypustená na uvedenom zasadnutí WRC
SV stredné vlny
TACAN taktický letecký rádionavigačný systém (Tactical Air Navigation)
TACS plne prístupný komunikačný systém (Total Access Communications System)
T-DAB pozemský digitálny rozhlas (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)
TDD časovo delený duplex (Time Division Duplex)
TETRA pozemská hromadná rádiová sieť (Terrestrial Trunked Radio)
TETRAPOL štandard pre digitálnu profesionálnu mobilnú rádiovú sieť - určený na primárne použitie pre policajné a armádne zložky v Európe
TLPR radar na zisťovanie úrovne hladiny v nádrži (Tank Level Probing Radar)
TRA-ECS pozemské rádiové aplikácie schopné poskytovať elektronické komunikačné služby (Terrestrial Radio Applications capable of providing Electronic Communications Services) 
TS koncová stanica (Terminal Station)
TTT telematika dopravy a premávky (Transport and Traffic Telematics)
TV televízia, televízny (Television)
UAS bezpilotný letecký systém (Unmanned Aircraft System)
ULP-AID ultranízkovýkonové zvieracie implantáty (Ultra Low Power Animal Implantable Devices)
ULP-AMI ultranízkovýkonové aktívne zdravotnícke implantáty (Ultra Low Power Active Medical Implants)
ULP-MMI ultranízkovýkonové zdravotnícke membránové implantáty (Ultra Low Power Medical Membrane Implant)
ULP-WMCE ultranízkovýkonová bezdrôtová zdravotnícka kapsulová endoskopia na zber medicínskych dát pri lekárskych vyšetreniach (Ultra Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy)
UWB ultraširoké pásmo (Ultra Wide Band)
VDES systém výmeny dát vo VHF pásme (VHF Data Exchange System)
VHF veľmi vysoká frekvencia (Very High Frequency)
VLBI interferometre s veľmi dlhou základňou (Very Long Baseline Interferometry)
VMES zemská stanica na vozidle (Vehicle Mounted Earth Station)
VOR VHF všesmerový rádiomaják (VHF Omnidirectional Range)
WAIC bezdrôtové letecké systémy na vnútornú komunikáciu (Wireless Avionics Intra-Communications systems)
WAS bezdrôtové prístupové systémy (Wireless Access Systems)
WRC Svetová rádiokomunikačná konferencia (World Radiocommunication Conference)