Poznámky z Rádiokomunikačného poriadku uvedené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra, týkajúce sa Slovenskej republiky

 

 

FOOTNOTE

Poznámka

ANNEX

Príloha

APPENDIX

Dodatok

ARTICLE

Článok

RESOLUTION

Rezolúcia

RECOMMENDATION

Odporúčanie

SECTION

Časť

 

pozn. 1        V Národnej tabuľke frekvenčného spektra sú uvedené len tie poznámky z Rádiokomunikačného poriadku, ktoré sa týkajú využívania rádiokomunikačných služieb a frekvenčných pásiem v Slovenskej republike.

pozn. 2        Kompletný zoznam poznámok 5.xyz sa nachádza vo zväzku 1 kap. II čl. 5 Rádiokomunikačného poriadku, ktorý je vo všetkých oficiálnych jazykoch ITU zverejnený na webovom sídle ITU: https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/09/02/14/23/Radio-Regulations-2020 F. Neoficiálny preklad všetkých poznámok 5.xyz je zverejnený na webovom sídle http://www.vus.sk/ntfs/php/index.php?jazyk=slov.

 pozn. 3       Poznámky, ktoré sú v tabuľke v stĺpci „Rádiokomunikačný poriadok – Pridelenie v Regióne 1“ uvedené v spodnej časti príslušnej bunky pre pridelenú službu alebo služby, sa týkajú celého daného frekvenčného podpásma.

 pozn. 4       Poznámky uvedené v stĺpci „Rádiokomunikačný poriadok – Pridelenie v Regióne 1“ vpravo vedľa názvu príslušnej služby a ak ide o dlhý názov tesne pod ňou, sa týkajú len tejto služby.

 pozn. 5       Slovenské dokumenty typu VPR-xy/20wz (všeobecné povolenia) a RR xy-wz (technické špecifikácie regulovaných rozhraní) sú uverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (www.teleoff.gov.sk).


5.53          Administratívy prideľujúce autorizačné práva na využitie frekvencií pod 8,3 kHz zabezpečia, že týmto nebude spôsobené rušenie rádiokomunikačných služieb, ktorých pásma sa nachádzajú nad hranicou 8,3 kHz. (WRC-12)

5.54          Organizácie, vykonávajúce vedecký výskum na frekvenciách pod 8,3 kHz, poskytujú o tom informácie zainteresovaným administratívam, aby tento výskum mal zabezpečenú úplnú, prakticky uskutočniteľnú ochranu proti škodlivému rušeniu. (WRC‑12)

5.54A        Využitie frekvenčného pásma 8,3 – 11,3 kHz stanicami meteorologických prostriedkov je obmedzené na pasívne použitie. V pásme 9 – 11,3 kHz nemôžu stanice meteorologických prostriedkov požadovať ochranu pred stanicami rádionavigačnej služby predloženými na notifikáciu Rádiokomunikačnému úradu (ďalej len „Úrad“) pred 1. januárom 2013. Zdieľanie medzi stanicami meteorologických prostriedkov a stanicami rádionavigačnej služby predloženými na notifikáciu po tomto dátume by sa malo riadiť podľa najnovšej verzie odporúčania ITU‑R RS.1881. (WRC‑12)

5.56          Stanice služieb, ktorým sú pridelené pásma 14 – 19,95 kHz a 20,05 – 70 kHz a v Regióne 1 aj 72 – 84 kHz a 86 – 90 kHz, môžu prenášať časové signály a signály frekvenčných normálov. Stanice týchto služieb musia byť chránené proti škodlivým rušeniam. V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a Turkménsku sa na tento účel používajú frekvencie 25 kHz a 50 kHz za tých istých predpokladov. (WRC‑12)

5.60          V pásmach 70 – 90 kHz (70 – 86 kHz v Regióne 1) a 110 – 130 kHz (112 – 130 kHz v Regióne 1) sa môžu používať impulzné rádionavigačné systémy, ak nebudú rušiť ostatné služby, ktorým sú tieto pásma pridelené.

5.62          Administratívy, ktoré riadia stanice rádionavigačnej služby v pásme 90 – 110 kHz, sa vyzývajú, aby koordinovali technické a prevádzkové vlastnosti týchto staníc tak, aby sa zabránilo rušeniu služieb poskytovaných týmito stanicami.

5.64          Pre stanice pevnej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 90 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) a pre stanice plavebnej pohyblivej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 110 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) sú povolené len vysielania tried A1A alebo F1B, A2C, A3C, F1C, F3C. Výnimočne sú v pásmach medzi 110 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) pre stanice plavebnej pohyblivej služby povolené aj vysielania triedy J2B a J7B.

5.67A        Stanice amatérskej služby, ktoré využívajú frekvencie v pásme 135,7 – 137,8 kHz, nemôžu presiahnuť hodnotu maximálneho vyžiareného výkonu 1 W (e.i.r.p.) a nemôžu spôsobovať škodlivé rušenie rádionavigačnej službe, ktorá pracuje v krajinách podľa zoznamu v pozn. 5.67. (WRC‑07)

5.73          Pásmo 285 – 325 kHz (283,5 – 325,0 kHz v Regióne 1) možno v rámci plavebnej rádionavigačnej služby využiť aj na vysielanie doplnkových navigačných informácií s použitím úzkopásmových metód za predpokladu, že nespôsobia žiadne škodlivé rušenie rádiomajákom pracujúcim v rádionavigačnej službe. (WRC‑97)

5.74          Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 je pásmo 285,3 – 285,7 kHz prednostne pridelené aj rádionavigačnej službe (inej ako rádiomaják).

5.76          Frekvencia 410 kHz je určená pre rádiové zameriavanie v plavebnej rádionavigačnej službe. Ostatné rádionavigačné služby, ktorým je pridelené pásmo 405 – 415 kHz, nesmú rušiť rádiové zameriavanie v pásme 406,5 – 413,5 kHz.

5.80A        Maximálny ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (e.i.r.p.) staníc amatérskej služby využívajúcej frekvencie v pásme 472 – 479 kHz nesmie byť vyšší ako 1 W. Administratívy môžu tento limit zvýšiť na 5 W v častiach ich územia vo vzdialenosti viac ako 800 km od hraníc Alžírska, Saudskej Arábie, Azerbajdžanu, Bahrajnu, Bieloruska, Číny, Komor, Džibutska, Egypta, Spojených arabských emirátov, Ruska, Iránu, Iraku, Jordánska, Kazachstanu, Kuvajtu, Libanonu, Líbye, Maroka, Mauritánie, Ománu, Uzbekistanu, Kataru, Sýrie, Kirgizska, Somálska, Sudánu, Tuniska, Ukrajiny a Jemenu. V tomto frekvenčnom pásme nesmú stanice amatérskej služby spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑12)

5.82          V plavebnej pohyblivej službe je frekvencia 490 kHz využívaná pobrežnými stanicami výhradne na vysielanie navigačných a meteorologických výziev a súrnych informácií pre lode prostriedkami úzkopásmovej telegrafie s priamou tlačou. Podmienky na využitie frekvencie 490 kHz sú dané v čl. 31 a 52. Pri používaní pásma 415 – 495 kHz leteckou rádionavigačnou službou sa od administratív požaduje zabezpečiť, aby nedošlo ku škodlivému rušeniu frekvencie 490 kHz. Pri používaní frekvenčného pásma 472 – 479 kHz amatérskou službou administratívy zabezpečia, aby nedošlo k škodlivému rušeniu frekvencie 490 kHz. (WRC‑12)

5.92          Niektoré krajiny Regiónu 1 využívajú rádiodeterminačné systémy v pásmach 1 606,5 – 1 705 kHz, 1 635 – 1 800 kHz, 1 850 – 2 160 kHz, 2 194 – 2 300 kHz, 2 502 – 2 850 kHz a 3 500 – 3 800 kHz. Zavedenie a činnosť týchto systémov podlieha dohode, obsahujúcej súbor opatrení uvedených v  bode 9.21. Priemerný vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 50 W.

5.93          Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine sú frekvenčné pásma 1 625 – 1 635 kHz, 1 800 – 1 810 kHz a 2 160 – 2 170 kHz pridelené tiež pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba a podliehajú dohode podľa postupu uvedeného v  bode 9.21. (WRC‑15)

5.96          V Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Chorvátsku, Dánsku, Estónsku, Rusku, vo Fínsku, v Gruzínsku, Maďarsku, Írsku, na Islande, v Izraeli, Kazachstane, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, na Malte, v Moldavsku, Nórsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, v Spojenom kráľovstve, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine môžu administratívy prideliť najviac 200 kHz amatérskej službe vo frekvenčných pásmach 1 715 – 1 800 kHz a 1 850 – 2 000 kHz. Pre pridelenie pásiem v týchto rozsahoch amatérskej služby, po predchádzajúcich konzultáciách s administratívami susedných krajín, sú administratívy povinné vykonať také opatrenia, aby sa predišlo škodlivému rušeniu pevných a pohyblivých služieb iných krajín ich amatérskou službou. Stredný vyžiarený výkon ľubovoľnej amatérskej stanice nesmie prekročiť 10 W. (WRC‑15)

5.99          Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Rakúsku, Iraku, Líbyi, Uzbekistane, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Čade a Togu je pásmo 1 810 – 1 830 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.100        Autorizačné práva v Regióne 1 na využívanie pásma 1 810 – 1 830 kHz amatérskou službou v krajinách, nachádzajúcich sa čiastočne alebo úplne severne od 40°, môžu byť udelené len po konzultáciách s krajinami uvedenými v  pozn. 5.98 a 5.99, aby sa určili potrebné kroky, ktorými možno predísť vzájomnému rušeniu medzi amatérskymi stanicami a stanicami ostatných služieb pracujúcimi v súlade s  bodmi 5.98 a 5.99.

5.103        Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam pevnej a pohyblivej služby v Regióne 1 v pásmach 1 850 – 2 045 kHz, 2 194 – 2 498 kHz, 2 502 – 2 625 kHz a 2 650 – 2 850 kHz budú administratívy brať do úvahy špeciálne požiadavky plavebnej pohyblivej služby.

5.108        Nosná frekvencia 2 182 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre rádiotelefóniu. Podmienky na využitie pásma 2 173,5 – 2 190,5 kHz sú dané v čl. 31 a 52. (WRC‑07)

5.109        Frekvencie 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz a 16 804,5 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre digitálne selektívne volanie. Podmienky na využitie uvedených frekvencií sú dané v čl. 31.

5.110        Frekvencie 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz a 16 695 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre úzkopásmovú telegrafiu s priamou tlačou. Podmienky na použitie týchto frekvencií sú dané v čl. 31.

5.111        Nosné frekvencie 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz a frekvencie 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz a 243 MHz môžu byť použité v súlade s opatreniami platnými pre pozemské rádiokomunikačné služby na činnosti súvisiace s vyhľadávaním a zachraňovaním kozmických lodí s ľudskou posádkou. Podmienky pre použitie daných frekvencií sú dané v čl. 31.

To isté platí aj pre frekvencie 10 003 kHz, 14 993 kHz a 19 993 kHz, kde musia byť vysielania obmedzené na pásmo ±3 kHz okolo príslušnej frekvencie. (WRC‑07)

5.115        Nosné (referenčné) frekvencie 3 023 kHz a 5 680 kHz môžu využívať v súlade s čl. 31 stanice plavebnej pohyblivej služby, ktoré vykonávajú vyhľadávacie a záchranné činnosti. (WRC‑07)

5.116        Administratívy sa vyzývajú, aby pri využití pásma 3 155 – 3 195 kHz poskytli spoločný celosvetový kanál pre bezdrôtové prístroje malého výkonu pre nedoslýchavé osoby. Prídavné kanály pre tieto zariadenia môžu administratívy prideľovať v pásmach medzi 3 155 kHz a 3 400 kHz tak, aby vyhovovali lokálnym potrebám.

Je potrebné poznamenať, že frekvencie v rozsahu od 3 000 kHz do 4 000 kHz sú vhodné pre prístroje pre nedoslýchavé osoby, ktoré pracujú v indukčných poliach na krátke vzdialenosti.

5.127        Použitie pásma 4 000 – 4 063 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na lodné stanice využívajúce rádiotelefóniu (pozri pozn. 5.220 a dodatok 17).

5.128        Frekvencie v pásmach 4 063 – 4 123 kHz a 4 130 – 4 448 kHz sa môžu výnimočne využívať stanicami pevnej služby, ktoré komunikujú len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W za podmienok, že nespôsobujú škodlivé rušenie plavebnej pohyblivej služby. Okrem toho v Afganistane, Argentíne, Arménsku, Bielorusku, Botswane, Burkine, Stredoafrickej republike, Číne, Rusku, Gruzínsku, Indii, Kazachstane, Mali, Nigeri, Pakistane, Kirgizsku, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine v pásmach 4 063 – 4 123 kHz, 4 130 – 4 133 kHz a 4 408 – 4 438 kHz môžu pracovať stanice pevnej služby s priemerným výkonom 1 kW za podmienok, že sú umiestnené aspoň 600 km od pobrežia a že nebudú rušiť plavebnú pohyblivú službu. (WRC‑19)

5.130        Podmienky pre použitie nosných frekvencií 4 125 kHz a 6 215 kHz sú dané v čl. 31 a 52. (WRC‑07)

5.131        Frekvencia 4 209,5 kHz je určená výlučne na vysielanie meteorologických a navigačných varovaní a vysielanie súrnych informácií od pobrežných staníc lodiam pomocou úzkopásmových techník s priamou tlačou (WRC‑97).

5.132        Frekvencie 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz a 26 100,5 kHz sú medzinárodné frekvencie na vysielanie plavebných bezpečnostných informácií (MSI) (pozri dodatok 17).

5.133B      Stanice amatérskej služby využívajúce frekvenčné pásmo 5 351,5 – 5 366,5 kHz nesmú prekračovať maximálny vyžiarený výkon 15 W (e.i.r.p.). V Regióne 2 v Mexiku však stanice amatérskej služby využívajúce frekvenčné pásmo 5 351,5 – 5 366,5 kHz nesmú prekračovať maximálny vyžiarený výkon 20 W (e.i.r.p.). V nasledujúcich krajinách Regiónu 2: Antigua a Barbuda, Argentína, Bahamy, Barbados, Belize, Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Dominikánska republika, Dominika, Salvádor, Ekvádor, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguaj, Venezuela, ako aj všetky zámorské územia Holandského kráľovstva v Regióne 2, nesmú stanice amatérskej služby využívajúce pásmo 5 351,5 – 5 366,5 kHz prekročiť maximálny vyžiarený výkon 25 W (e.i.r.p.). (WRC‑19)

5.134        Využitie pásiem 5 900 – 5 950 kHz, 7 300 – 7 350 kHz, 9 400 – 9 500 kHz, 11 600 – 11 650 kHz, 12 050 – 12 100 kHz, 13 570 – 13 600 kHz, 13 800 – 13 870 kHz, 15 600 – 15 800 kHz, 17 480 – 17 550 kHz a 18 900 – 19 020 kHz rozhlasovou a televíznou službou je predmetom aplikácie článku 12. Administratívy sa vyzývajú využívať tieto pásma pre uľahčenie zavedenia vysielania s digitálnou moduláciou v súlade s ustanoveniami rezolúcie 517 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.136        Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásme 5 900 – 5 950 kHz sa môžu využívať stanicami nasledujúcich služieb, ktoré komunikujú len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené: pevná služba (vo všetkých troch Regiónoch), pozemná pohyblivá služba (v Regióne 1), pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) (v Regiónoch 2 a 3) za podmienok, že nebude spôsobovať škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej službe. Keď sa využívajú frekvencie pre túto službu, naliehavo sa požaduje, aby administratívy používali frekvencie v tomto pásme s minimálnym potrebným výkonom, a aby vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou a televíznou službou, uverejňované v súlade s týmto Rádiokomunikačným poriadkom. (WRC‑07)

5.137        Ak nie je plavebná pohyblivá služba rušená, pásma 6 200 – 6 213,5 kHz a 6 220,5 – 6 525 kHz môžu byť mimoriadne používané stanicami pevnej služby komunikujúcimi len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené a s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W. Pri prihlasovaní týchto frekvencií bude Úrad brať do úvahy splnenie hore uvedených predpokladov.

5.138        Pásma

6 765 – 6 795 kHz                                                   (stredná frekvencia 6 780 kHz),

433,05 – 434,79 MHz                                              (stredná frekvencia 433,92 MHz) v Regióne 1, okrem krajín uvedených v pozn. 5.280,

61 – 61,50 GHz                                                       (stredná frekvencia 61,25 GHz),

122 – 123 GHz                                                        (stredná frekvencia 122,5 GHz),                                                           

244 – 246 GHz                                                        (stredná frekvencia 245 GHz)

                 sú určené na priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Využitie týchto pásiem na účely ISM podlieha špeciálnej autorizácii príslušnou administratívou po dohode s ostatnými administratívami, ktorých sa rádiokomunikačné služby týkajú. Pri uplatňovaní týchto opatrení by administratívy mali prihliadať na príslušné aktuálne odporúčania ITU‑R.

5.142        Využitie pásma 7 100 – 7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovú a televíznu službu, používanú v Regiónoch 1 a 3. (WRC‑12)

5.143        Dodatočné pridelenie: V pásme 7 300 – 7 350 kHz sa môžu frekvencie využívať stanicami pevnej služby a pohyblivej služby, ktoré komunikujú len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené, za podmienky, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej služby. Pri používaní týchto frekvencií uvedenými službami sa administratívy vyzývajú používať minimálny výkon a vziať do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑07)

5.143B      V Regióne 1 môžu byť frekvencie z pásma 7 350 – 7 450 kHz použité pre stanice pevnej a pozemnej pohyblivej služby, ktoré komunikujú len v rámci hraníc krajín, v ktorých sú umiestnené, za podmienok, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej služby. Celkový vyžiarený výkon každej stanice nesmie presiahnuť hodnotu 24 dBW. (WRC‑12)

5.145        Podmienky na použitie nosných frekvencií 8 291 kHz, 12 290 kHz a 16 420 kHz sú dané v čl. 31 a 52. (WRC‑07)

5.146        Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásmach 9 400 – 9 500 kHz, 11 600 – 11 650 kHz, 12 050 – 12 100 kHz, 15 600 – 15 800 kHz, 17 480 – 17 550 kHz a 18 900 – 19 020 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi v rámci krajiny, v ktorej sú umiestnené za podmienky, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej služby. Pri využívaní frekvencií pevnou službou sú administratívy naliehavo vyzývané používať minimálny požadovaný výkon a zohľadňovať sezónne využitie frekvencií rozhlasovou službou tak, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑07)

5.147        Za podmienky, že nebude rušená rozhlasová služba, frekvencie v pásmach 9 775 – 9 900 kHz, 11 650 – 11 700 kHz a 11 975 – 12 050 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú, pričom hodnota celkového vyžarovaného výkonu jednej stanice neprekročí 24 dBW.

5.149        Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam iných služieb, ktorým sú pridelené pásma

13 360 – 13 410 kHz,                                                                4 950 – 4 990 MHz,                                                                                                102 – 109,5 GHz,                                                                                               

25 550 – 25 670 kHz,                                                                4 990 – 5 000 MHz,                                                                                         111,80 – 114,25 GHz,                                                                                               

37,50 – 38,25 MHz,                                                                   6 650 – 6 675,2 MHz,                                                                               128,33 – 128,59 GHz,                                                                         

73 – 74,6 MHz v Regiónoch 1 a 3,                                                                                             10,60 – 10,68 GHz,                                                                                         129,23 – 129,49 GHz,                                                                                               

150,05 – 153 MHz v Regióne 1,                                                                                               14,47 – 14,5 GHz,                                                                                                130 – 134 GHz,                                                                                               

322 – 328,6 MHz,                                                                                             22,01 – 22,21 GHz,                                                                                                136 – 148,5 GHz,                                                                                               

406,1 – 410 MHz,                                                                                               22,21 – 22,5 GHz,                                                                                             151,5 – 158,5 GHz,                                                                                               

608 – 614 MHz v Regiónoch 1 a 3,                                                                                             22,81 – 22,86 GHz,                                                                                         168,59 – 168,93 GHz,                                                                                               

1 330 – 1 400 MHz,                                                                                             23,07 – 23,12 GHz,                                                                                         171,11 – 171,45 GHz,                                                                                               

1 610,6 – 1 613,8 MHz,                                                             31,2 – 31,3 GHz,                                                                                         172,31 – 172,65 GHz,                                                                                               

1 660 – 1 670 MHz,                                                                   31,5 – 31,8 GHz v Regiónoch 1 a 3,                                                                                         173,52 – 173,85 GHz,                                                                                               

1 718,8 – 1 722,2 MHz,                                                                                               36,43 – 36,5 GHz,                                                                                         195,75 – 196,15 GHz,                                                                                               

2 655 – 2 690 MHz,                                                                   42,5 – 43,5 GHz,                                                                                                209 – 226 GHz,                                                                                               

3 260 – 3 267 MHz,                                                                                             48,94 – 49,04 GHz,                                                                                                241 – 250 GHz,                                                                                               

3 332 – 3 339 MHz,                                                                   76 – 86 GHz,                                                                                                252 – 275 GHz                                                                                               

3 345,8 – 3 352,5 MHz,                                                             92 – 94 GHz,

4 825 – 4 835 MHz,                                                                   94,1 – 100 GHz,

urobia administratívy všetky dostupné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby pred škodlivým rušením. Vysielanie kozmických palubných staníc alebo leteckých palubných staníc môže byť nebezpečným zdrojom rušenia rádioastronomickej služby (pozri pozn. 4.5 a 4.6 a čl. 29). (WRC‑07)

5.150        Pásma

13 553 – 13 567 kHz                                                                 (stredná frekvencia 13 560 kHz),

26 957 – 27 283 kHz                                                                 (stredná frekvencia 27 120 kHz),

40,66 – 40,70 MHz                                                                    (stredná frekvencia 40,68 MHz),

902 – 928 MHz                                                                         (stredná frekvencia 915 MHz) v Regióne 2,

2 400 – 2 500 MHz                                                                    (stredná frekvencia 2 450 MHz),

5 725 – 5 875 MHz                                                                    (stredná frekvencia 5 800 MHz),

24,00 – 24,25 GHz                                                                    (stredná frekvencia 24,125 GHz)

sú určené na priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby, pracujúce v týchto pásmach, musia akceptovať rušenie, ktoré môže byť spôsobené činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v uvedenom pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v pozn. 15.13.

5.151        Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásmach 13 570 – 13 600 kHz a 13 800 – 13 870 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby a pohyblivej služby, okrem leteckej pohyblivej služby (R), komunikujúcimi v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené, za podmienky, že nevznikne škodlivé rušenie rozhlasovej služby. Pri používaní frekvencií uvedenými službami sa administratívy vyzývajú používať minimálny výkon a vziať do úvahy sezónne používanie frekvencií v rozhlasovej službe, ako je uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑07)

5.155        Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 21 850 – 21 870 kHz pridelené aj leteckej pohyblivej  službe (R) v kategórii prednostná služba. (WRC‑07)

5.155A      V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je použitie pásma 21 850 – 21 924 kHz pevnou službou obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky. (WRC‑07)

5.155B      Pásmo 21 850 – 21 924 kHz sa používa pre pevnú službu na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.

5.156A      Použitie pásma 23 200 – 23 350 kHz pevnou službou je obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.

5.157        Použitie pásma 23 350 – 24 000 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na rádiotelegrafiu medzi loďami.

5.161B      Alternatívne pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Bielorusku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, na Cypre, vo Vatikáne, v Chorvátsku, Dánsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Grécku, Maďarsku, Írsku, na Islande, v Taliansku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Severnom Macedónsku, na Malte, v Moldavsku, Monaku, Čiernej Hore, Nórsku, Uzbekistane, Holandsku, Portugalsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, San Maríne, Slovinsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Turecku a na Ukrajine je frekvenčné pásmo 42 – 42,5 MHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑19)

5.164        Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Alžírsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Botswane, Bulharsku, v Pobreží Slonoviny, Chorvátsku, Dánsku, Španielsku, Estónsku, Eswatini, vo Fínsku, Francúzsku, v Gabone, Grécku, Maďarsku, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Libanone, Líbyi, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, na Madagaskare, v Mali, na Malte, v Maroku, Mauritánii, Monaku, Čiernej Hore, Nigérii, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, Čade, Togu, Tunisku a v Turecku je pásmo 47 – 68 MHz, v Južnej Afrike pásmo 47 – 50 MHz, a v Lotyšsku pásmo 48,5 – 56,5 MHz a 58 – 68 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Stanice pohyblivej služby v krajinách uvedených v tejto poznámke a v pásmach im prislúchajúcim nesmú však spôsobovať škodlivé rušenie, ani požadovať ochranu pred rušením od existujúcich alebo plánovaných rozhlasových a televíznych staníc krajín iných, ako sú uvedené v súvislosti s daným frekvenčným pásmom. (WRC‑19)

5.166A      Odlišná kategória služby: V Rakúsku, na Cypre, vo Vatikáne, v Chorvátsku, Dánsku, Španielsku, vo Fínsku, v Maďarsku, Lotyšsku, Holandsku, Českej republike, Spojenom kráľovstve, na Slovensku a v Slovinsku je pásmo 50,0 – 50,5 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba. Stanice amatérskej služby v týchto krajinách nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami rozhlasovej a televíznej služby, pevnej služby a pohyblivej služby, ktoré pracujú v súlade s Rádiokomunikačných poriadkom v pásme 50,0 – 50,5 MHz v krajinách, ktoré nie sú uvedené v tomto ustanovení. Pre stanice týchto služieb a uplatňujú kritériá ochrany podľa pozn. 5.169B. V Regióne 1, s výnimkou krajín uvedených v pozn. 5.169, je povolené prevádzkovať radary merajúce rýchlosť vetra v rámci rádiolokačnej služby v zmysle pozn. 5.162A, a to na základe rovnosti so stanicami amatérskej služby v pásme 50,0 – 50,5 MHz. (WRC-19)

5.166B      V Regióne 1 nesmú stanice amatérskej služby, pracujúce v kategórii podružná služba, spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami rozhlasovej a televíznej služby. Intenzita elektromagnetického poľa vytvorená amatérskymi stanicami v Regióne 1 v pásme 50 – 52 MHz nesmie prekročiť vypočítanú hodnotu +6 dBmV/m vo výške 10 m nad zemou po dobu viac než 10 % času, a to pozdĺž hranice krajiny prevádzkujúcej stanice analógového televízneho a rozhlasového vysielania v Regióne 1 a susedných krajín s rozhlasovými a televíznymi vysielačmi v Regióne 3, uvedenými v pozn. 5.1675.168. (WRC-19)

5.166C      V Regióne 1 nesmú stanice amatérskej služby v pásme 50 – 52 MHz, s výnimkou krajín uvedených v pozn. 5.169, spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred radarmi merajúcimi rýchlosť vetra, prevádzkovanými v rámci rádiolokačnej služby podľa pozn. 5.162A. (WRC-19)

5.180        Frekvencia 75 MHz je pridelená leteckým návestným majákom. Administratívy sa musia vyhnúť prideleniu frekvencií blízkych k hraniciam ochranného pásma staniciam iných služieb, ktoré by svojím výkonom alebo geografickou polohou mohli rušiť alebo ináč obmedziť návestný maják.

Je potrebné snažiť sa o ďalšie zlepšenie parametrov palubných leteckých prijímačov a o obmedzenie výkonu staníc vysielajúcich v blízkosti frekvencií 74,8 MHz a 75,2 MHz.

5.197A      Dodatočné pridelenie: Pásmo 108 – 117,975 MHz je pridelené v kategórii prednostná služba aj pre leteckú pohyblivú službu (R), ale len pre systémy, pracujúce podľa známych medzinárodných noriem pre letectvo. Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 413 (rev. WRC‑07).[1]) Využitie pásma 108 – 112 MHz pre leteckú pohyblivú službu (R) musí byť obmedzené len na systémy zložené z pozemných vysielačov a súvisiacich prijímačov, ktoré vysielajú navigačné informácie ako podporu funkcií vzdušnej navigácie v súlade s uznanými medzinárodnými leteckými normami. (WRC‑07)

5.200        V pásme 117,975 – 136 MHz je frekvencia 121,5 MHz letecká tiesňová frekvencia a kde je to potrebné, aj pridružená pomocná frekvencia 123,1 MHz. Pohyblivé stanice plavebnej pohyblivej služby môžu na týchto frekvenciách komunikovať so stanicami leteckej pohyblivej služby v núdzových a bezpečnostných situáciách za podmienok ustanovených v čl. 31. (WRC‑07)

5.206        Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Egypte, vo Fínsku, Francúzsku, v Gruzínsku, Grécku, Kazachstane, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 137 – 138 MHz pridelené leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑2000)

5.208        Používanie pásma 137 – 138 MHz družicovou pohyblivou službou podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. (WRC‑97)

5.208A      Administratívy musia pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam v družicovej pohyblivej službe v pásmach 137 – 138 MHz, 387 – 390 MHz a 400,15 – 401 MHz v plavebnej družicovej pohyblivej službe (zostup) v pásmach 157,1875 – 157,3375 MHz a 161,7875 – 161,9375 MHz vykonať všetky praktické opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby v pásmach 150,05 – 153 MHz, 322 – 328,6 MHz, 406,1 – 410 MHz a 608 – 614 MHz pred škodlivým rušením nežiaducimi emisiami, ako je uvedené v najnovšej verzii odporúčania ITU‑R RA.769. (WRC‑19)

5.208B[2])    Na pásma

137 – 138 MHz,

157,1875 – 157,3375 MHz,

161,7875 – 161,9375 MHz,

387 – 390 MHz,

400,15 – 401 MHz,

1 452 – 1 492 MHz,

1 525 – 1 610 MHz,

1 613,8 – 1 626,5 MHz,

2 655 – 2 690 MHz,

21,4 – 22 GHz

sa aplikuje rezolúcia 739 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.209        Používanie pásiem 137 – 138 MHz, 148 – 150,05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz, 400,15 – 401 MHz, 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz družicovou pohyblivou službou je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC 97)

5.211        Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Dánsku, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, vo Fínsku, v Grécku, Guinei, Írsku, Izraeli, Keni, Kuvajte, Libanone, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Severnom Macedónsku, Mali, na Malte, v Čiernej Hore, Nórsku, Holandsku, v Katare, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tanzánii, Tunisku a Turecku je pásmo 138 – 144 MHz pridelené aj plavebnej pohyblivej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑19)

5.221        Stanice družicovej pohyblivej služby vo frekvenčnom pásme 148 – 149,9 MHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred rušením stanicami pevnej alebo pohyblivej služby, ktoré sú v prevádzke v súlade s tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem v nasledovných krajinách: Albánsko, Alžírsko, Nemecko, Saudská Arábia, Austrália, Rakúsko, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bielorusko, Belgicko, Benin, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunej, Bulharsko, Kamerun, Čína, Cyprus, Konžská demokratická republika, Kórejská republika, Pobrežie Slonoviny, Chorvátsko, Kuba, Dánsko, Džibutsko, Egypt, Spojené arabské emiráty, Eritrea, Španielsko, Estónsko, Eswatini, Etiópia, Rusko, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Gruzínsko, Ghana, Grécko, Guinea, Guinea-Bissau, Maďarsko, India, Irán, Írsko, Island, Izrael, Taliansko, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Kuvajt, Lesotho, Lotyšsko, Libanon, Líbya, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Severné Macedónsko, Mali, Malta, Mauritánia, Moldavsko, Mongolsko, Čierna Hora, Mozambik, Namíbia, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Holandsko, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Katar, Sýria, Kirgizsko, KĽDR, Slovensko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Singapur, Slovinsko, Sudán, Srí Lanka, Južná Afrika, Švédsko, Švajčiarsko, Tanzánia, Čad, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vietnam, Jemen, Zambia a Zimbabwe. (WRC‑19)

5.226        Frekvencia 156,525 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VHF rádiotelefónnu službu, ktorá využíva digitálne selektívne volanie (DSC). Podmienky na použitie tejto frekvencie a pásmo 156,4875 – 156,5625 MHz sú dané v čl. 31 a 52 a v dodatku 18.

Frekvencia 156,8 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VHF rádiotelefónnu službu. Podmienky pre použitie tejto frekvencie a pásma 156,7625 – 156,8375 MHz sú dané v čl. 31 a v dodatku 18.

V pásmach 156 – 156,4875 MHz, 156,5625 – 156,7625 MHz, 156,8375 – 157,45 MHz, 160,6 – 160,975 MHz a 161,475 – 162,05 MHz každá administratíva je povinná uprednostniť plavebnú pohyblivú službu, ale len na frekvenciách, ktoré daná správa pridelí staniciam plavebnej pohyblivej služby (pozri čl. 31 a 52 a dodatok 18).

Použitiu frekvencií z týchto pásiem stanicami iných služieb, ktorým tieto pásma nie sú pridelené, je potrebné sa vyhnúť v oblastiach, kde ich použitie môže spôsobiť rušenie plavebnej pohyblivej VHF rádiokomunikačnej služby.

Frekvencie 156,8 MHz, 156,525 MHz a frekvenčné pásma, v ktorých je uprednostnená plavebná pohyblivá služba, môžu byť však použité pre rádiovú komunikáciu na vnútrozemských vodných cestách v súlade s dohodami zainteresovaných administratív, pričom sa berie do úvahy použitie danej frekvencie a existujúce dohody. (WRC-07)

5.227        Dodatočné pridelenie: Pásma 156,4875 – 156,5125 MHz a 156,5375 – 156,5625 MHz sú pridelené aj pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Využitie týchto pásiem pevnou a pozemnou pohyblivou službou nesmie rušiť alebo požadovať ochranu pred plavebnou pohyblivou VHF rádiokomunikáciou. (WRC‑07)

5.228        Využitie frekvenčných pásiem 156,7625 − 156,7875 MHz a 156,8125 − 156,8375 MHz družicovou pohyblivou službou (vzostup) je obmedzené na príjem vysielania diaľkových správ automatického identifikačného systému (AIS) (Správa 27, pozri najnovšiu verziu odporúčania ITU‑R M.1371). Okrem emisií AIS nesmú emisie systémov prevádzkujúcich plavebnú pohyblivú službu v týchto frekvenčných pásmach presiahnuť hodnotu 1 W. (WRC‑12)

5.228AB    Využívanie frekvenčných pásiem 157,1875 – 157,3375 MHz a 161,7875 – 161,9375 MHz plavebnou družicovou pohyblivou službou (vzostup) je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy prevádzkované v súlade s dodatkom 18. (WRC-19)

5.228B      Využívanie frekvenčných pásiem 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz pevnou a pozemnou pohyblivou službou nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred plavebnou pohyblivou službou. (WRC‑12)

5.228C      Využívanie frekvenčných pásiem 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz plavebnou pohyblivou a družicovou pohyblivou službou (vzostup) je obmedzené na automatický identifikačný systém (AIS). Použitie týchto frekvenčných pásiem v leteckej pohyblivej  službe (OR) je obmedzené na vysielanie AIS pátracích a záchranných operácií lietadiel. Prevádzka AIS v týchto frekvenčných pásmach nesmie obmedzovať rozvoj a využívanie pevných a pohyblivých služieb pracujúcich v susedných frekvenčných pásmach. (WRC‑12)

5.254        Podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v bode 9.21, môžu byť pásma 235 – 322 MHz a 335,4 – 399,9 MHz využité družicovou pohyblivou službou s podmienkou, že stanice tejto služby nebudú rušiť iné služby či už existujúce alebo plánované, pracujúce v súlade s touto tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, okrem dodatočného pridelenia uvedeného v poznámke 5.256A. (WRC‑03)

5.255        Pásma 312 – 315 MHz (vzostup) a 387 – 390 MHz (zostup), pridelené pohyblivej družicovej službe, môžu byť tiež využívané negeostacionárnymi družicovými systémami. Toto použitie podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A.

5.256        Frekvencia 243 MHz je frekvencia v tomto pásme využívaná pre záchranné stanice a zariadenia na záchranné účely. (WRC‑07)

5.258        Použitie pásma 328,6 – 335,4 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pristávací navádzací systém (ILS) (letová dráha).

5.260A      Vo frekvenčnom pásme 399,9 – 400,5 MHz nesmie maximálny e.i.r.p. akéhokoľvek vysielania zemských staníc družicovej pohyblivej služby prekročiť 5 dBW v akejkoľvek časti pásma so šírkou 4 kHz a maximálny e.i.r.p. každej zemskej stanice družicovej pohyblivej služby nesmie prekročiť 5 dBW v celom pásme 399,9 – 400,05 MHz. Do 22. novembra 2022 sa nesmie táto medzná hodnota uplatňovať na družicové systémy, pre ktoré dostal Rádiokomunikačný úrad kompletnú notifikačnú informáciu do 22. novembra 2019 a ktoré boli uvedené do používania do tohto dátumu. Po 22. novembri 2022 sa musia tieto medzné hodnoty uplatňovať na všetky systémy v rámci družicovej pohyblivej služby pracujúce v tomto frekvenčnom pásme.

Vo frekvenčnom pásme 399,99 – 400,02 MHz sa musia po 22. novembri 2022 vyššie uvedené medzné hodnoty uplatňovať na všetky systémy v rámci družicovej pohyblivej služby. Od administratív sa vyžaduje, aby ich družicové spoje družicovej pohyblivej služby vo frekvenčnom pásme 399,99 – 400,02 MHz spĺňali po 22. novembri 2019 vyššie uvedené medzné hodnoty e.i.r.p. (WRC-19)

5.260B      Vo frekvenčnom pásme 400,02 400,05 MHz sa pre vzostupné spoje diaľkového ovládania v rámci družicovej pohyblivej služby neuplatňujú ustanovenia pozn. 5.260A. (WRC-19)

5.261        Vysielanie frekvenčného normálu 400,1 MHz musí byť obmedzené na pásmo ±25 kHz.

5.264A      Vo frekvenčnom páse 401 – 403 MHz nesmie maximálny e.i.r.p. akéhokoľvek vyžarovania každej zemskej stanice družicovej meteorologickej služby a služby družicového prieskumu Zeme prekročiť 22 dBW v ľubovoľnom pásme so šírkou 4 kHz pre geostacionárne družicové systémy a negeostacionárne družicové systémy s orbitou apogea rovným alebo väčším ako 35 786 km.

Maximálny e.i.r.p. akéhokoľvek vyžarovania každej zemskej stanice družicovej meteorologickej služby a služby družicového prieskumu Zeme nesmie prekročiť 7 dBW v ľubovoľnom pásme so šírkou 4 kHz pre negeostacionárne družicové systémy s orbitou apogea menším ako 35 786 km.

Maximálny e.i.r.p. každej zemskej stanice družicovej meteorologickej služby a služby družicového prieskumu Zeme nesmie prekročiť 22 dBW pre geostacionárne družicové systémy a negeostacionárne družicové systémy s orbitou apogea rovným alebo väčším ako 35 786 km v celom frekvenčnom pásme 401 – 403 MHz. Maximálny e.i.r.p. každej zemskej stanice družicovej meteorologickej služby a služby družicového prieskumu Zeme nesmie prekročiť 7 dBW pre negeostacionárne družicové systémy s orbitou apogea menším ako 35 786 km v celom frekvenčnom pásme 401 – 403 MHz.

Do 22. novembra 2029 sa tieto medzné hodnoty nesmú uplatňovať na družicové systémy, pre ktoré dostal Rádiokomunikačný úrad kompletnú notifikačnú informáciu do 22. novembra 2019 a ktoré boli uvedené do používania do tohto dátumu. Po 22. novembri 2029 sa musia tieto medzné hodnoty uplatňovať na všetky systémy v rámci družicovej meteorologickej služby a služby družicového prieskumu Zeme pracujúce v tomto frekvenčnom pásme. (WRC-19)

5.264B      Negeostacionárne družicové systémy družicovej meteorologickej služby a služby družicového prieskumu Zeme, pre ktoré dostal Rádiokomunikačný úrad kompletnú notifikačnú informáciu do 28. apríla 2007, sú z ustanovení pozn. 5.264A vyňaté a môžu pokračovať v prevádzke vo frekvenčnom pásme 401,898 – 402,522 MHz v kategórii prednostná služba, ak neprekročia maximálnu úroveň e.i.r.p. 12 dBW. (WRC-19)

5.265        Vo frekvenčnom pásme 403 – 410 MHz sa aplikuje rezolúcia 205 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.266        Využitie pásma 406 – 406,1 MHz družicovou pohyblivou službou je obmedzené na nízkovýkonové družicové rádiomajáky, udávajúce núdzovú polohu (pozri čl. 31). (WRC‑07)

5.267        Vysielanie, ktoré môže zapríčiniť rušenie povoleného využívania pásma 406 – 406,1 MHz, je zakázané.

5.277        Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kamerune, Kongu, Džibutsku, Rusku, Gruzínsku, Izraeli, Maďarsku, Izraeli, Kazachstane, Mali, Uzbekistane, Poľsku, Kongu, Kirgizsku, na Slovensku, v Rumunsku, Rwande, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 430 – 440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑19)

5.282        V pásmach 435 – 438 MHz, 1 260 – 1 270 MHz, 2 400 – 2 450 MHz, 3 400 – 3 410 MHz (len v Regiónoch 2 a 3) a 5 650 – 5 670 MHz, môže pracovať družicová amatérska služba za podmienky, že nebude rušiť ostatné služby pracujúce v týchto pásmach podľa tabuľky (pozri pozn. 5.43). Administratívy povoľujúce takéto použitie zaistia, aby akékoľvek škodlivé rušenie spôsobené vysielaním staníc družicovej amatérskej služby bolo okamžite odstránené v súlade s opatreniami v pozn. 25.11. Využitie pásiem 1 260 – 1 270 MHz a 5 650 – 5 670 MHz družicovou amatérskou službou je obmedzené na vzostupný smer.

5.286A      Využívanie pásiem 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz stanicami družicovej pohyblivej služby podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. (WRC‑97)

5.286AA    Frekvenčné pásmo 450 – 470 MHz je určené na využitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) - pozri rezolúciu 224 (rev. WRC-19). Toto pridelenie vopred nebráni využitiu tohto pásma pre iné aplikácie služieb, pre ktoré je pásmo pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku (WRC‑19)

5.286B      Stanice družicovej pohyblivej služby v pásmach 454 – 455 MHz v krajinách uvedených v pozn. 5.286D a 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz v Regióne 2 a 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz uvedených v pozn. 5.286E nesmú rušiť alebo požadovať ochranu pred stanicami pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky pridelení frekvenčných pásiem. (WRC‑97)

5.286C      Stanice družicovej pohyblivej služby v pásmach 454 – 455 MHz v krajinách uvedených v pozn. 5.286D, 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz v Regióne 2, 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz uvedených v pozn. 5.286E nesmú obmedzovať rozvoj ani prevádzku staníc pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky pridelení frekvenčných pásiem. (WRC‑97)

5.289        Zariadenia družicového prieskumu Zeme, iné ako družicová meteorologická služba, môžu využívať na zostupný prenos aj pásma 460 – 470 MHz a 1 690 – 1 710 MHz, a to tak, aby nerušili stanice pracujúce v súlade s touto tabuľkou.

5.296        Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Benine, Bosne a Hercegovine, Botswane, Bulharsku, Burkine, Burundi, Kamerune, vo Vatikáne, v Kongu, v Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, Dánsku, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, Estónsku, Eswatini, vo Fínsku, Francúzsku, v Gabone, Gruzínsku, Ghane, Maďarsku, Iraku, Írsku, na Islande, v Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Lesothe, Lotyšsku, Libanone, Líbyi, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Severnom Macedónsku, Malawi, Mali, na Malte, v Maroku, na Mauríciu, v Mauritánii, Moldavsku, Monaku, Mozambiku, Namíbii, Nigeri, Nigérii, Nórsku, Ománe, Ugande, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Katare, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Rwande, San Maríne, Srbsku, Sudáne, Južnej Afrike, vo Švédsku, Švajčiarsku, Tanzánii, Čade, Togu, Tunisku, Turecku, Ukrajine, Zambii a Zimbabwe je pásmo 470 – 694 MHz pridelené v kategórii podružná služba aj pozemnej pohyblivej službe, určenej pre pomocnú rozhlasovú a televíznu službu a pomocnú službu pre zostavovanie programov. Stanice pozemnej pohyblivej služby v krajinách uvedených v tejto poznámke nesmú spôsobovať škodlivé rušenie existujúcich alebo plánovaných staníc, pracujúcich v súlade s tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, v krajinách iných, ako sú uvedené v tejto poznámke. (WRC‑19)

5.312A      V Regióne 1 sa využitie pásma 694 – 790 MHz pohyblivou službou okrem leteckej pohyblivej služby riadi ustanoveniami rezolúcie 760 (rev. WRC‑19). Pozri tiež rezolúciu 224 (rev. WRC-19). (WRC‑19)

5.316B      V Regióne 1 je pridelenie frekvenčného pásma 790 – 862 MHz pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby predmetom dohody podľa bodu 9.21 s ohľadom na leteckú rádionavigačnú službu v krajinách uvedených v pozn. 5.312. Pre krajiny zahrnuté v dohode GE06 je použitie staníc pohyblivej služby tiež predmetom úspešnej aplikácie postupov podľa tejto dohody. Ak je to vhodné, musia sa aplikovať rezolúcie 224 (rev. WRC‑19) a 749 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.317A      Časti frekvenčného pásma 698 – 960 MHz v Regióne 2 a frekvenčných pásiem 694 – 790 MHz v Regióne 1 a 790 – 960 MHz v Regiónoch 1 a 3, ktoré sú pridelené pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, sú určené pre využitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) - pozri rezolúciu 224 (rev. WRC‑19), 760 (rev. WRC‑19) a 749 (rev. WRC‑19). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑19)

5.328        Využitie pásma 960 – 1 215 MHz leteckou rádionavigačnou službou je na celosvetovej úrovni rezervované pre prevádzku a rozvoj leteckej palubnej pomocnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a v združených pozemných zariadeniach. (WRC‑2000)

5.328A      Stanice družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 164 – 1 215 MHz musia pracovať v súlade s ustanoveniami rezolúcie 609 (rev. WRC‑07) a nesmú požadovať ochranu pred rušením stanicami leteckej rádionavigačnej služby v pásme 960 – 1 215 MHz. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. Ustanovenia pozn. 21.18 sa musia aplikovať. (WRC‑07)

5.328B      Využitie pásiem 1 164 – 1 300 MHz, 1 559 – 1 610 MHz a 5 010 – 5 030 MHz systémami a zariadeniami družicovej rádionavigačnej služby, pre ktoré kompletná koordinačná informácia a informácia o notifikácii je po 1. januári 2005 prijatá Úradom, je predmetom aplikácie ustanovení bodu 9.12, 9.12A a 9.13. Musí sa tiež aplikovať rezolúcia 610 (WRC‑03)[3]). Pri zariadeniach a systémoch družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová), sa musí aplikovať rezolúcia 610 (WRC‑03)[4]) len na kozmické vysielacie stanice. V súlade s pozn. 5.329A, pre systémy a zariadenia družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová) v pásmach 1 215 – 1 300 MHz a 1 559 – 1 610 MHz, ustanovenia bodov 9.7, 9.12, 9.12A a 9.13 sa musia aplikovať s rešpektovaním ostatných systémov a zariadení družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová). (WRC‑07)

5.329        Využitie pásma 1 215 – 1 300 MHz družicovou rádionavigačnou službou musí spĺňať podmienku, že nebude spôsobovať škodlivé rušenie a ani požadovať ochranu pred rušením od rádionavigačnej služby, uvedenej v pozn. 5.331. Okrem toho sa využitie družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 215 – 1 300 MHz musí riadiť pravidlom, že nesmie spôsobovať škodlivé rušenie rádiolokačnej služby. Pozn. 5.43 sa neaplikuje na rádiolokačnú službu. Rezolúcia 608 (rev. WRC‑19) sa musí aplikovať. (WRC‑19)

5.331        Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Saudskej Arábii, Austrálii, Rakúsku, Bahrajne, Bielorusku, Belgicku, Benine, Bosne a Hercegovine, Brazílii, Burkine, Burundi, Kamerune, Číne, Kórejskej republike, Chorvátsku, Dánsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, Rusku, vo Fínsku, Francúzsku, v Ghane, Grécku, Guinei, Rovníkovej Guinei, Maďarsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Írsku, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Lesothe, Lotyšsku, Libanone, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Severnom Macedónsku, na Madagaskare, v Mali, Mauritánii, Čiernej Hore, Nigérii, Nórsku, Ománe, Holandskom kráľovstve, Poľsku, Portugalsku, Katare, Sýrii, KĽDR, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Srí Lanke, Južnej Afrike, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Thajsku, Togu, Turecku, vo Venezuele a Vietname je pásmo 1 215 – 1 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. V Kanade a Spojených štátoch amerických je pásmo 1 240 – 1 300 MHz tiež pridelené rádionavigačnej službe a využitie rádionavigačnej služby je obmedzené leteckou rádionavigačnou službou. (WRC‑19)

5.332        V pásme 1 215 – 1 260 MHz nesmú aktívne senzory nachádzajúce sa na kozmických lodiach v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby, družicovej rádionavigačnej služby a ostatných služieb pridelených v kategórii prednostná služba. (WRC‑2000)

5.337        Využitie pásiem 1 300 – 1 350 MHz, 2 700 – 2 900 MHz a 9 000 – 9 200 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené pre pozemné radary a združené letecké palubné transpondéry, ktoré vysielajú len na frekvenciách z uvedených pásiem a len vtedy, keď sú aktivované radarmi, pracujúcimi v tom istom pásme.

5.337A      Využitie pásma 1 300 – 1 350 MHz zemskými stanicami družicovej rádionavigačnej služby a stanicami rádiolokačnej služby nesmie rušiť ani obmedzovať prevádzku a rozvoj leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑2000)

5.338        V Kirgizsku, na Slovensku a v Turkménsku existujúce zariadenia rádionavigačnej služby môžu ďalej pracovať v pásme 1 350 – 1 400 MHz. (WRC 12)

5.338A      Vo frekvenčných pásmach 1 350 – 1 400 MHz, 1 427 – 1 452 MHz, 22,55 – 23,55 GHz, 24,25 – 27,5 GHz, 30 – 31,3 GHz, 49,7 – 50,2 GHz, 50,4 – 50,9 GHz, 51,4 – 52,4 GHz, 52,4 – 52,6 GHz, 81 – 86 GHz a 92 – 94 GHz sa aplikuje rezolúcia 750 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.340        Všetky vysielania sú zakázané v nasledovných pásmach:

1 400 – 1 427 MHz,                                                                   

2 690 – 2 700 MHz,                                                                    okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.422,

10,68 – 10,7 GHz,                                                                      okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.483,

15,35 – 15,4 GHz,                                                                      okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.511,

23,6 – 24 GHz,

31,3 – 31,5 GHz,

31,5 – 31,8 GHz,                                                                        v Regióne 2,

48,94 – 49,04 GHz,                                                                    z lietadlových staníc

50,2 – 50,4 GHz,[5])

52,6 – 54,25 GHz,

86 – 92 GHz,

100 – 102 GHz,

105 – 116 GHz,

109,5 – 111,8 GHz,

114,25 – 116 GHz,

148,5 – 151,5 GHz,

164 – 167 GHz,

182 – 185 GHz,

190 – 191,8 GHz,

200 – 209 GHz,

226 – 231,5 GHz,

250 – 252 GHz.                                                                         (WRC-03)

 

 

5.341A      V Regióne 1 sú frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15)[6]). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Použitie staníc IMT je predmetom dohody podľa bodu 9.21 s ohľadom na leteckú pohyblivú službu používanú pre leteckú telemetriu v súlade s pozn. 5.342. (WRC‑15)

5.348        Využitie pásma 1 518 – 1 525 MHz družicovou pohyblivou službou podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A. V pásme 1 518 – 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑03)

5.351        Pásma 1 525,0 – 1 544,0 MHz, 1 545,0 – 1 559,0 MHz, 1 626,5 – 1 645,5 MHz a 1 646,5 – 1 660,5 MHz sa nesmú používať pre privádzacie spoje žiadnej služby. Výnimočne môže byť zemskej stanici ktorejkoľvek družicovej pohyblivej služby, nachádzajúcej sa v určenom bode, administratívami schválená prevádzka cez kozmické stanice s použitím uvedených pásiem.

5.351A      Pre využívanie pásiem 1 518 – 1 544 MHz, 1 545 – 1 559 MHz, 1 610 – 1 645,5 MHz, 1 646,5 – 1 660,5 MHz, 1 668 – 1 675 MHz, 1 980 – 2 010 MHz, 2 170 – 2 200 MHz, 2 483,5 – 2 520 MHz a 2 670 – 2 690 MHz družicovou pohyblivou službou pozri rezolúciu 212 (rev .WRC‑07)[7])225 (rev. WRC‑07)[8]). (WRC‑07)

5.353A      Pri aplikovaní postupov podľa sekcie II čl. 9 pre družicovú pohyblivú službu v pásmach 1 530 – 1 544 MHz a 1 626,5 – 1 645,5 MHz musí byť priorita kladená na vyhovenie spektrálnym požiadavkám pre tiesňovú, súrnu a bezpečnú komunikáciu globálneho plavebného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS). Plavebná pohyblivá družicová tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia musia mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť pred všetkými družicovými komunikáciami pracujúcimi v sieti. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie alebo požadovať ochranu pred tiesňovou, súrnou a bezpečnostnou komunikáciou GMDSS. Je potrebné zohľadniť prioritu komunikácie v rámci iných pohyblivých družicových služieb súvisiacich s bezpečnosťou. (Aplikujú sa ustanovenia rezolúcie 222 (WRC‑2000)[9]).) (WRC‑2000)

5.354        Využívanie pásiem 1 525 – 1 559 MHz a 1 626,5 – 1 660,5 MHz družicovou pohyblivou službou podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A.

5.356        Využitie pásma 1 544 – 1 545 MHz družicovou pohyblivou službou (zostup) je obmedzené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu (pozri čl. 31).

5.357        Prenosy v pásme 1 545 – 1 555 MHz sú navyše povolené z pozemských leteckých staníc priamo k lietadlovým staniciam alebo medzi lietadlovými stanicami leteckej pohyblivej služby (R) s cieľom rozšíriť alebo doplniť spoje z družíc k lietadlám.

5.357A      Pri aplikovaní postupov podľa sekcie II čl. 9 pre družicovú pohyblivú službu v pásmach 1 545 – 1 555 MHz a 1 646,5 – 1 656,5 MHz musí byť priorita kladená na vyhovenie spektrálnym požiadavkám družicovej leteckej pohyblivej  služby (R), zabezpečujúcej prenos správ s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44. Spojenia leteckej družicovej pohyblivej služby (R) s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44 musia mať prednostný prístup a okamžitú dostupnosť, podľa potreby aj preventívne, pred všetkými ostatnými družicovými komunikáciami pracujúcimi v sieti. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie alebo požadovať ochranu pred leteckou družicovou pohyblivou službou (R) s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44. Do úvahy musí byť vzatá priorita komunikácie súvisiacej s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. (Musia byť aplikované ustanovenia v rezolúcii 222 (rev. WRC‑12)). (WRC‑12)

5.364        Využívanie pásma 1 610 – 1 626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (vzostup) a družicovou rádiodeterminačnou službou (vzostup) podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A. Pohyblivé zemské stanice pracujúce v uvedenom pásme nesmú produkovať špičkovú hustotu e.i.r.p. vyššiu ako -15 dB(W/4 kHz) v tej časti pásma, ktorú používajú systémy pracujúce v súlade s opatreniami podľa pozn. 5.366 (na ktoré sa vzťahuje pozn. 4.10), ak sa administratívy nedohodnú inak. V tej časti pásma, kde takéto systémy nepracujú, nesmie hustota e.i.r.p. pohyblivých zemských staníc presiahnuť hodnotu -3 dB(W/4 kHz). Stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred rušením, ani rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby a stanice pracujúce v súlade s opatreniami v pozn. 5.359. Administratívy zodpovedné za koordináciu družicových pohyblivých sietí urobia všetky praktické opatrenia na zabezpečenie ochrany staníc pracujúcich podľa ustanovení pozn. 5.366.

5.365        Využívanie pásma 1 613,8 – 1 626,5 MHz družicovou pohyblivou službou (zostup) podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A.

5.366        Pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz je na celosvetovej úrovni vyhradené na použitie a rozvoj pomocnej leteckej palubnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a pre všetky s nimi združené prostriedky pozemných alebo družicových zariadení. Takéto družicové aplikácie podliehajú dohode podľa bodu 9.21.

5.367        Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz je pridelené aj leteckej pohyblivej službe (R) v kategórii prednostná služba. Takéto využitie pásma podlieha dohode podľa bodu 9.21. (WRC‑12)

5.368        Pri družicovej rádiodeterminačnej službe  a pri družicovej pohyblivej službe v pásme 1 610 – 1 626,5 MHz sa opatrenia pozn. 4.10 neuplatňujú. Pozn. 4.10 sa však uplatňuje v pásme 1610 – 1626,5 MHz pre leteckú družicovú rádionavigačnú službu prevádzkovanú v súlade s pozn. 5.366, pre družicovú leteckú pohyblivú službu (R) prevádzkovanú v súlade s pozn. 5.367 a v pásme 1621,35 – 1626,5 MHz pre družicovú plavebnú pohyblivú službu používanú pre GMDSS. (WRC-19)

5.374        Zemské stanice družicovej pohyblivej služby, pracujúce v pásmach 1 631,5 – 1 634,5 MHz a 1 656,5 – 1 660 MHz nesmú rušiť stanice pevnej služby v krajinách uvedených v pozn. 5.359. (WRC‑97)

5.375        Využívanie pásma 1 645,5 – 1 646,5 MHz družicovou pohyblivou službou (vzostup) a medzidružicovými spojmi je obmedzené na tiesňové a bezpečnostné komunikácie (pozri čl. 31).

5.376        Prenosy v pásme 1 646,5 – 1 656,5 MHz z lietadlových staníc leteckej pohyblivej  služby (R) priamo k pozemským leteckým staniciam, alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom je povolené, keď takéto prenosy rozširujú alebo dopĺňajú spoje z lietadiel k družiciam.

5.379A      Od administratív sa požaduje čo najskôr urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu v pásme 1 660,5 – 1 668,4 MHz pre budúci rádioastronomický výskum, predovšetkým zrušením zostupných prenosov meteorologických prostriedkov v pásme 1 664,4 – 1 668,4 MHz.

5.379B      Využitie pásma 1 668 – 1 675 MHz družicovou pohyblivou službou je predmetom koordinácie podľa bodu 9.11A. V pásme 1 668 – 1 668,4 MHz sa aplikuje rezolúcia 904 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.379D      Pre zdieľanie pásma 1 668 – 1 675 MHz medzi družicovou pohyblivou službou, kozmickým výskumom (pasívnym), pevnou a pohyblivou službou sa aplikuje rezolúcia 744 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.380A      V pásme 1 670 – 1 675 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením, ani obmedzovať rozvoj existujúcich zemských staníc družicovej meteorologickej služby notifikovaných pred 1. januárom 2004. Tieto zemské stanice s novým prídelom v tomto pásme musia byť tiež chránené pred škodlivým rušením stanicami družicovej pohyblivej služby. (WRC‑07)

5.384A      Frekvenčné pásma alebo časti pásiem 1 710 – 1 885 MHz, 2 300 – 2 400 MHz a 2 500 – 2 690 MHz sú určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15)[10]). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.388        Frekvenčné pásma 1 885 – 2 025 MHz a 2 110 – 2 200 MHz sú určené na celosvetovej úrovni na použitie tými administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Takéto použitie nevylučuje ich využívanie inými službami, ktorým boli tieto pásma pridelené. Frekvenčné pásma majú byť pre IMT dostupné v súlade s rezolúciou 212 (rev. WRC‑15)[11]). (Pozri tiež rezolúciu 223 (rev. WRC‑15)[12]).) (WRC‑15)

5.388A      V Regiónoch 1 a  3 pásma 1 885 – 1 980 MHz, 2 010 – 2 025 MHz a 2 110 – 2 170 MHz a v Regióne 2 pásma 1 885 – 1 980 MHz a 2 110 – 2 160 MHz môžu byť využité stanicami so základňou vo veľkej výške na prevádzkovanie medzinárodných mobilných telekomunikácií - 2000 (IMT‑2000) v súlade s rezolúciou 221 (rev. WRC‑03). Využitie aplikácií IMT‑2000 využívajúcich stanice so základňou vo veľkej výške ako základňové stanice nebráni použitiu týchto pásiem pre stanice ostatných služieb. Pre aplikácie IMT‑2000 neustanovuje Rádiokomunikačný poriadok žiadne priority. (WRC‑03)

5.389A      Využívanie pásiem 1 980 – 2 010 MHz a 2 170 – 2 200 MHz družicovou pohyblivou službou podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A a ustanoveniam rezolúcie 716 (rev. WRC‑2000)[13]). (WRC‑07)

5.391        Pri vydávaní frekvenčných prídelov pre pohyblivú službu vo frekvenčných pásmach 2 025 – 2 110 MHz a 2 200 – 2 290 MHz administratívy nesmú povoľovať vysokokapacitné pohyblivé systémy, ako je popísané v odporúčaní ITU‑R SA.1154-0, a musia brať do úvahy toto odporúčanie pre iné druhy pohyblivých systémov. (WRC‑15)

5.402        Využitie pásma 2 483,5 – 2 500 MHz družicovou pohyblivou službou a družicovou rádiodeterminačnou službou podlieha koordinačnému postupu, uvedenému v bode 9.11A. Administratívy sú vyzývané urobiť všetky potrebné praktické opatrenia na zabránenie rušenia rádiovej astronomickej služby vysielaním v pásme 2 483,5 – 2 500 MHz, predovšetkým spôsobovaným vyžarovaním druhej harmonickej v pásme 4 990 – 5 000 MHz, ktoré je pridelené na celom svete rádioastronomickej službe.

5.424A      V pásme 2 900 – 3 100 MHz stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred radarovými systémami rádionavigačnej služby. (WRC‑03)

5.426        Využitie pásma 2 900 – 3 100 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pozemné radary.

5.427        V pásmach 2 900 – 3 100 MHz a 9 300 – 9 500 MHz by nemalo dôjsť k zmiešaniu odpovede z radarových transpondérov (odpovedačov) s odpoveďou z radarových majákov, ako aj k rušeniu lodných alebo leteckých radarov v rádionavigačnej službe. Je potrebné brať do úvahy bod 4.9.

5.430A      Pridelenie frekvenčného pásma 3 400 – 3 600 MHz pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, je predmetom dohody podľa bodu 9.21. Toto frekvenčné pásmo je určené pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem žiadnou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia bodu 9.17 a bodu 9.18. Prv než administratívy uvedú do prevádzky (základňové alebo mobilné) stanice pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme, musia zabezpečiť, aby hustota výkonového toku (pfd) vo výške 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154,5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viac ako 20 % času na hranici územia iných administratív. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administratívy to povolia. Aby bolo zabezpečené, že limit pfd na hranici územia iných administratív je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie a vzájomnú dohodu obidvoch administratív (administratívy zodpovednej za pozemskú stanicu a administratívy zodpovednej za zemskú stanicu) s pomocou Úradu, keď je to potrebné. Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Úradom, pričom je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené informácie. Stanice pohyblivej služby vo frekvenčnom pásme 3 400 – 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred kozmickými stanicami, ako je uvedená v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (vydanie 2004). (WRC‑15)

5.436        Použitie frekvenčného pásma 4 200 – 4 400 MHz pre stanice leteckej pohyblivej  služby (R) je vyhradené výlučne pre bezdrôtovú leteckú elektroniku systémov pre vnútornú komunikáciu v súlade s uznanými medzinárodnými leteckými štandardmi. Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 424 (WRC‑15). (WRC‑15)

5.438        Používanie pásma 4 200 – 4 400 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené výlučne pre rádiovýškomery, inštalované na palube lietadla a k nim pridružené pozemné transpondéry. (WRC‑15)

5.441        Využitie pásiem 4 500 – 4 800 MHz (zostup), 6 725 – 7 025 MHz (vzostup) družicovou pevnou službou musí byť v súlade s ustanoveniami dodatku 30B. Využitie pásiem 10,7 – 10,95 GHz (zostup), 11,2 – 11,45 GHz (zostup) a 12,75 – 13,25 GHz (vzostup) geostacionárnymi družicovými systémami družicovej pevnej služby musí byť v súlade s ustanoveniami dodatku 30B. Využívanie pásiem 10,7 – 10,95 GHz (zostup), 11,2 – 11,45 GHz (zostup) a 12,75 – 13,25 GHz (vzostup) negeostacionárnymi družicovými systémami pre družicovú pevnú službu je predmetom aplikovania ustanovení bodu 9.12 kvôli koordinácii s ostatnými negeostacionárnymi družicovými systémami družicovej pevnej služby.

Negeostacionárne družicové systémy družicovej pevnej služby nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami používanými družicovou pevnou službou, pracujúcimi v zhode s Rádiokomunikačným poriadkom bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej informácie pre koordináciu a notifikáciu negeostacionárnych družicových systémov družicovej pevnej služby v Úrade, ak je to vhodné, pričom sa pozn. 5.43A neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy vo vyšších pásmach budú pracovať tak, aby akékoľvek neakceptovateľné rušenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce týchto systémov, boli rýchlo eliminované. (WRC‑2000)

5.443B      Aby nedošlo k škodlivému rušeniu mikrovlnového pristávacieho systému prevádzkovaného nad 5 030 MHz, celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme vo frekvenčnom pásme 5 030 – 5 150 MHz u všetkých kozmických staníc každého systému družicovej rádionavigačnej služby (zostup) pracujúcich vo frekvenčnom pásme 5 010 – 5 030 MHz nesmie prekročiť -124,5 dB(W/m2) v 150 kHz pásme. Aby nedošlo ku škodlivému rušeniu rádioastronomickej služby vo frekvenčnom pásme 4 990 – 5 000 MHz, musia byť systémy družicovej rádionavigačnej služby, pracujúce vo frekvenčnom pásme 5 010 – 5 030 MHz, v súlade s obmedzeniami vo frekvenčnom pásme 4 990 – 5 000 MHz definovanými v rezolúcii 741 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.444        Frekvenčné pásmo 5 030 – 5 150 MHz sa má využívať na prevádzku medzinárodných štandardných systémov (mikrovlnový pristávací systém) na presné približovanie a pristávanie. Vo frekvenčnom pásme 5 030 – 5 091 MHz musia byť požiadavky uvedeného systému uprednostňované pred ostatným používaním tohto frekvenčného pásma. Pre použitie pásma 5 091 – 5 150 MHz platí pozn. 5.444A a rezolúcia 114 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.446A      Využitie pásiem 5 150 – 5 350 MHz a 5 470 – 5 725 MHz stanicami pohyblivej služby okrem leteckej pohyblivej služby musí byť v súlade s rezolúciou 229 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.447D      Pridelenie pásma 5 250 – 5 255 MHz pre kozmický výskum v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestnené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC‑97)

5.447F      Vo frekvenčnom pásme 5 250 – 5 350 MHz nesmú stanice pohyblivej služby požadovať ochranu pred rádiolokačnou službou, službou družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a službou kozmického výskumu (aktívneho). Rádiolokačná služba, služba družicového prieskumu Zeme (aktívny) a služba kozmického výskumu (aktívny) nesmú na pohyblivú službu klásť prísnejšie kritériá na ochranu než tie, ktoré stanovuje rezolúcia 229 (rev. WRC-19). (WRC-19)

5.448A      Družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) vo frekvenčnom pásme 5 250 – 5 350 MHz nesmie požadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑03)

5.448D      V pásme 5 350 – 5 470 MHz, stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby pracujúcich v súlade s pozn. 5.449. (WRC‑03)

5.449        Využitie pásma 5 350 – 5 470 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na letecké palubné radary a združené letecké palubné majáky.

5.450A      Vo frekvenčnom pásme 5 470 – 5 725 MHz nesmú stanice pohyblivej služby požadovať ochranu pred rádiodeterminačnými službami. Rádiodeterminačné služby nesmú klásť na pohyblivú službu prísnejšie kritériá ochrany, založené na systémových parametroch a kritériách rušenia, ako sú stanovené v rezolúcii 229 (rev. WRC-19). (WRC‑19)

5.450B      V pásme 5 470 – 5 650 MHz stanice rádiolokačnej služby, okrem pozemných radarov pre účely meteorológie v pásme 5 600 – 5 650 MHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑03)

5.452        Medzi frekvenciami 5 600 MHz a 5 650 MHz majú pozemné radary používané na meteorologické účely schválené pracovať na princípe rovnocennosti so stanicami plavebnej rádionavigačnej služby.

5.458A      Pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam družicovej pevnej služby v pásme 6 700 – 7 075 MHz sú administratívy povinné urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu sledovania spektrálnych čiar v rámci rádioastronomickej služby v pásme 6 650 – 6 675,2 MHz pred škodlivým rušením nežiaducimi emisiami.

5.458B      Pridelenie družicovej pevnej služby v pásme 6 700 – 7 075 MHz (zostup) je obmedzené na privádzacie spoje nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe a podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. Používanie pásma 6 700 – 7 075 MHz (zostup) privádzacími spojmi nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe nepodlieha bodu 22.2.

5.472        V pásmach 8 850 – 9 000 MHz a 9 200 – 9 225 MHz je plavebná rádionavigačná služba obmedzená na pobrežné radary.

5.473A      V pásme 9 000 – 9 200 MHz, stanice pracujúce v rádiolokačnej službe nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od systémov určených v  pozn. 5.337, ktoré pracujú v leteckej rádionavigačnej službe, alebo radarové systémy plavebnej rádionavigačnej služby pracujúcej v tomto pásme v kategórii prednostná služba v krajinách vymenovaných v pozn. 5.471. (WRC-07)

5.474D      Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívne) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, ani nesmú požadovať ochranu pred stanicami plavebnej rádionavigácie a rádiolokácie vo frekvenčnom pásme 9 200 – 9 300 MHz, rádionavigácie a rádiolokácie vo frekvenčnom pásme 9 900 – 10 000 MHz a rádiolokácie vo frekvenčnom pásme 10,0 – 10,4 GHz. (WRC‑15)

5.475        Využitie pásma 9 300 – 9 500 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na palubné letecké meteorologické radary a pozemné radary. Okrem toho sú v pásme 9 300 – 9 320 MHz povolené pozemné radarové majáky leteckej rádionavigačnej služby s podmienkou, že nespôsobia škodlivé rušenie plavebnej rádionavigačnej služby. (WRC-07)

5.475B      V pásme 9 300 – 9 500 MHz nesmú stanice pracujúce v rádiolokačnej službe spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od radarov pracujúcich v rádionavigačnej službe podľa Rádiokomunikačného poriadku. Pozemné radary, ktoré sa využívajú na meteorologické účely, majú prednosť pred iným rádiolokačným využitím. (WRC‑07)

5.482A      Pre zdieľanie frekvencií v pásme 10,60 – 10,68 GHz medzi družicovým prieskumom Zeme (pasívny) a pevnou a pohyblivou službou, okrem leteckej pohyblivej služby, sa aplikuje rezolúcia 751 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.484        Používanie pásma 10,7 – 11,7 GHz družicovou pevnou službou (vzostup) v Regióne 1 je obmedzené na privádzacie spoje pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu.

5.484A      Využívanie pásiem 10,95 – 11,2 GHz (zostup), 11,45 – 11,7 GHz (zostup), 11,7 – 12,2 GHz (zostup) v Regióne 2, 12,2 – 12,75 GHz (zostup) v Regióne 3, 12,5 – 12,75 GHz (zostup) v Regióne 1, 13,75 – 14,5 GHz (zostup), 17,8 – 18,6 GHz (zostup), 19,7 – 20,2 GHz (zostup), 27,5 – 28,6 GHz (vzostup), 29,5 – 30 GHz (vzostup) negeostacionárnymi družicovými systémami v družicovej pevnej službe podlieha ustanoveniam v bode 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v družicovej pevnej službe. Negeostacionárne družicové systémy v družicovej pevnej službe by nemali požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v družicovej pevnej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej koordinačnej informácie alebo informácie o notifikácii Úradom ohľadne negeostacionárnych družicových systémov a kompletnej koordinačnej informácie alebo informácie o notifikácii ohľadne geostacionárnych sietí, pričom sa pozn. 5.43 neaplikuje.

Negeostacionárne družicové systémy družicovej pevnej služby v hore uvedených pásmach musia pracovať tak, aby neprijateľné rušenie, ktoré môže nastať počas prevádzky, bolo okamžite eliminované. (WRC‑2000)

5.484B      Aplikuje sa rezolúcia 155 (WRC‑15)[14]). (WRC‑15)

5.487        V pásme 11,7 – 12,5 GHz nesmie v Regiónoch 1 a 3 pevná služba, družicová pevná služba, pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej a rozhlasovej a televíznej služby v súlade so svojím pridelením rušiť alebo požadovať ochranu pred stanicami družicovej rozhlasovej a televíznej služby pracujúcimi v súlade s opatreniami plánov Regiónov 1 a 3 v dodatku 30. (WRC‑03)

5.487A      Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 pásmo 11,7 – 12,5 GHz, v Regióne 2 pásmo 12,2 – 12,7 GHz a v Regióne 3 pásmo 11,7 – 12,2 GHz je pridelené družicovej pevnej službe (zostup) v kategórii prednostná služba, s obmedzením len na negeostacionárne systémy, a podlieha ustanoveniam v bode 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v družicovej pevnej službe. Negeostacionárne družicové systémy v družicovej pevnej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v družicovej rozhlasovej a televíznej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej koordinačnej informácie alebo informácie o notifikácii Úradom. Pre negeostacionárne družicové systémy v družicovej pevnej službe a kompletné koordinačné informácie pre geostacionárne družicové siete sa pozn. 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy v družicovej pevnej službe v uvedených pásmach musia pracovať tak, aby neakceptovateľné rušenie, ktoré môže nastať počas ich prevádzky, bolo rýchlo eliminované. (WRC‑03)

5.497        Využitie pásma 13,25 – 13,4 GHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na navigačné pomôcky, ktoré využívajú Dopplerov jav.

5.501A      Pridelenie frekvenčného pásma 13,65 – 13,75 GHz kozmickému výskumu v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestnené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie tohto pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.501B      V pásme 13,40 – 13,75 GHz družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj rádiolokačnej služby. (WRC‑97)

5.502        V pásme 13,75 – 14 GHz musí mať zemská stanica družicovej pevnej služby minimálny priemer antény 1,2 m a zemská stanica  negeostacionárnych systémov družicovej pevnej služby minimálny priemer antény 4,5 m. Najväčší e.i.r.p. (stredná hodnota za 1 s), vyžiarený stanicami rádiolokačnej a rádionavigačnej služby, by nemal prekračovať 59 dBW pre elevačný uhol 2° a 65 dBW pre menší uhol. Pred uvedením administratívami do prevádzky zemských staníc geostacionárnych družicových systémov pracujúcich v tomto pásme v družicovej pevnej službe s anténou s priemerom menším ako 4,5 m sa musí zabezpečiť, aby hustota výkonového toku produkovaná týmito zemskými stanicami nepresiahla hodnotu

a) 115 dB(W/(m2 . 10 MHz)) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovanú v nadmorskej výške 36 m nad morom, ako oficiálne rešpektovaná hodnota prímorskými štátmi;

b) 115 dB(W/(m2 . 10 MHz)) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovanú 3 m nad zemou v hraniciach oblastí administratív, ktoré v tomto pásme rozmiestňujú, alebo plánujú rozmiestnenie pozemných pohyblivých radarov ak nedôjde k inej dohode.

Pre zemské stanice okrem družicovej pevnej služby, ktoré majú priemer antény väčší alebo rovný 4,5 m, by malo byť e.i.r.p. najmenej 68 dBW a nemalo by presiahnuť 85 dBW. (WRC‑07)

5.503        V pásme 13,75 – 14 GHz musia geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu, o ktorých bol Úrad predbežne informovaný pred 31. januárom 1992, pracovať so stanicami družicovej pevnej služby v rovnakej kategórii služby. Po tomto dátume budú nové geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu pracovať v kategórii podružná služba. Kým tieto geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu, o ktorých Úrad dostal informáciu pred 31. januárom 1992, prestanú byť v tomto pásme v prevádzke

a) v pásme 13,77 – 13,78 GHz hustota vyžarovaného výkonu e.i.r.p. z ľubovoľnej zemskej stanice v družicovej pevnej službe pracujúcej s kozmickými stanicami na geostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť:

aa)  4,7D + 28 dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice družicovej pevnej služby (m), pre priemer antény rovný alebo väčší ako 1,2 m a menší ako 4,5 m;

ab)  49,2D + 20 log (D/4,5) dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice družicovej pevnej služby (m), pre priemer antény rovný alebo väčší ako 4,5 m a menší ako 31,9 m;

ac)  66,2 dB(W/40 kHz), pre každú zemskú stanicu družicovej pevnej služby (m), pre priemer antény rovný alebo väčší ako 31,9 m;

ad)  56,2 dB(W/4 kHz), pre úzkopásmové (menej ako 40 kHz užitočnej šírky pásma) emisie zemských staníc družicovej pevnej služby pre priemer antény 4,5 m alebo väčší;

b) e.i.r.p. každej zemskej stanice družicovej pevnej služby spolupracujúcej s kozmickou stanicou na negeostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť 51 dBW v 6 MHz v pásme 13,772 – 13,778 GHz.

Na kompenzáciu tlmenia dažďom v týchto frekvenčných pásmach možno použiť automatické riadenie výkonu, ktoré zvyšuje hustotu e.i.r.p., a to až do tej miery, že hustota výkonového toku kozmických staníc družicovej pevnej služby nepresiahne hodnotu, ktorá vychádza z použitia e.i.r.p. zemskej stanice pri dodržaní vyššie uvedených medzí za podmienok bezoblačnej oblohy. (WRC‑03)

5.504        Použitie pásma 14 – 14,3 GHz rádionavigačnou službou je podmienené predpokladom dostatočnej ochrany kozmických staníc družicovej pevnej služby.

5.504A      Letecké zemské stanice družicovej leteckej pohyblivej služby v pásme 14 – 14,5 GHz, pracujúce v kategórii podružná služba, môžu tiež komunikovať s kozmickými stanicami družicovej pevnej služby. Aplikuje sa ustanovenie pozn. 5.29, 5.30 a pozn. 5.31. (WRC‑03)

5.506        Pásmo 14 – 14,5 GHz môže byť využité v družicovej pevnej službe (vzostup) pre privádzacie spoje družicovej rozhlasovej a televíznej služby, s podmienkou koordinácie s ostatnými sieťami družicovej pevnej služby. Uvedené použitie privádzacích spojov je vyhradené pre mimoeurópske krajiny.

5.506A      Lodné zemské stanice v pásme 14 – 14,5 GHz s e.i.r.p. väčším ako 21 dBW musia pracovať za rovnakých podmienok ako zemské stanice na palube lodí, ako je uvedené v rezolúcii 902 (WRC‑03). Táto poznámka nesmie byť uplatňovaná na lodné zemské stanice, pre ktoré platí dodatok 4. Informácie boli prijaté na Úrade pred 5. júlom 2003. (WRC‑03)

5.506B      Zemské stanice na palubách plavidiel, ktoré komunikujú s kozmickými stanicami družicovej pevnej služby, môžu pracovať vo frekvenčnom pásme 14,0 – 14,5 GHz bez potreby predchádzajúcej dohody s Cyprom a Maltou v rámci minimálnej vzdialenosti od týchto krajín danej v rezolúcii 902 (WRC‑03). (WRC‑15)

5.511C      Stanice, pracujúce v leteckej rádionavigačnej službe, musia mať maximálny e.i.r.p. v súlade s odporúčaním ITU‑R S.1340‑0. Minimálna koordinačná vzdialenosť vyžadovaná na ochranu leteckých rádionavigačných staníc (pri aplikovaní pozn. 4.10) pred škodlivým rušením zemských staníc prípojných spojov a maximálny e.i.r.p. vysielaný smerom k horizontálnemu priemetu prípojného spoja musí byť v súlade s odporúčaním ITU‑R S.1340‑0. (WRC‑15)

5.513A      Aktívne senzory umiestnené na palubách kozmických lodí, ktoré pracujú v pásme 17,2 – 17,3 GHz, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať vývoj rádiolokačnej služby ani iných služieb pridelených v kategórii prednostná služba. (WRC‑97)

5.516        Využívanie pásma 17,3 – 18,1 GHz geostacionárnymi družicovými systémami družicovej pevnej služby (vzostup) je obmedzené na prípojné spoje pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu. Využitie pásma 17,3 – 17,8 GHz systémami družicovej pevnej služby (vzostup) v Regióne 2 je obmedzené na geostacionárne družice. Pre využitie pásma 17,3 – 17,8 GHz prípojnými spojmi v Regióne 2 pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu, pracujúcu v pásme 12,2 – 12,7 GHz, pozri čl. 11. Využívanie pásiem 17,3 – 18,1 GHz (vzostup) v Regiónoch 1 a 3 a 17,8 – 18,1 GHz (vzostup) v Regióne 2 negeostacionárnymi družicovými systémami v družicovej pevnej službe je podriadené ustanoveniam bodu 9.12 pre koordináciu s ďalšími negeostacionárnymi družicovými systémami v družicovej pevnej službe. Negeostacionárne družicové systémy v družicovej pevnej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v družicovej pevnej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátum prijatia kompletnej koordinačnej informácie alebo informácie o notifikácii Úradom, týkajúcej sa geostacionárnych družicových systémov, pričom sa pozn. 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy v hore uvedených pásmach musia byť prevádzkované takým spôsobom, aby neprijateľné rušenie, ktoré sa môže vyskytnúť počas ich činnosti, bolo rýchlo obmedzené. (WRC‑2000)

5.516A      V pásme 17,3 – 17,7 GHz nesmú zemské stanice družicovej pevnej služby (zostup) v Regióne 1 požadovať ochranu pred prípojnými spojmi zemských staníc družicovej rozhlasovej a televíznej služby pracujúcimi podľa dodatku 30A, ani klásť medze alebo obmedzenia na umiestnenie prípojných spojov zemských staníc družicovej rozhlasovej a televíznej služby, kdekoľvek vo vnútri oblasti, kde pracujú prípojné spoje. (WRC‑03)

5.516B      Nasledujúce pásma sú určené pre aplikácie s vysokou hustotou výkonu v družicovej pevnej službe:

17,3 – 17,7 GHz                                                                         (zostup) v Regióne 1,

18,3 –19,3 GHz                                                                          (zostup) v Regióne 2,

19,7 – 20,2 GHz                                                                          (zostup) vo všetkých Regiónoch,

39,5 – 40 GHz                                                                            (zostup) v Regióne 1,

40 – 40,5 GHz                                                                            (zostup) vo všetkých Regiónoch,

40,5 – 42 GHz                                                                            (zostup) v Regióne 2,

47,5 – 47,9 GHz                                                                          (zostup) v Regióne 1,

48,2 – 48,54 GHz                                                                        (zostup) v Regióne 1,

49,44 – 50,2 GHz                                                                        (zostup) v Regióne 1

a

27,5 – 27,82 GHz                                                                        (vzostup) v Regióne 1,

28,35 – 28,45 GHz                                                                      (vzostup) v Regióne 2,

28,45 – 28,94 GHz                                                                      (vzostup) vo všetkých Regiónoch,

28,94 – 29,1 GHz                                                                        (vzostup) v Regiónoch 2 a 3,

29,25 – 29,46 GHz                                                                      (vzostup) v Regióne 2,

29,46 – 30 GHz                                                                           (vzostup) vo všetkých Regiónoch,

48,2 – 50,2 GHz                                                                          (vzostup) v Regióne 2.

Toto určenie nevylučuje využitie týchto pásiem inými aplikáciami družicovej pevnej služby, alebo inými službami, pre ktoré sú tieto pásma pridelené na koprimárnej báze a neurčujú prioritu medzi užívateľmi pásiem v týchto ustanoveniach. Administratívy toto zohľadnia, keď zvažujú regulačné ustanovenia v týchto pásmach. Pozri rezolúciu 143 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.517A      Prevádzka pohybujúcich sa zemských staníc, ktoré komunikujú s geostacionárnymi kozmickými stanicami družicovej pevnej služby vo frekvenčných pásmach 17,7 – 19,7 GHz (zostup) a 27,5 – 29,5 GHz (vzostup), musí byť predmetom aplikovania rezolúcie 169 (WRC‑19). (WRC‑19)

5.522B      Využitie pásma 18,6 – 18,8 GHz pre družicovú pevnú službu je obmedzené na geostacionárne systémy a systémy s apogeom väčším ako 20 000 km. (WRC-2000)

5.525        S cieľom uľahčiť medziregionálnu koordináciu medzi sieťami družicovej pohyblivej a družicovej pevnej služby sa budú tie nosné frekvencie v družicovej pohyblivej službe, ktoré sú najviac ovplyvniteľné rušením, podľa možnosti umiestňovať do vyšších častí pásiem 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz.

5.526        V Regióne 2 v pásmach 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz a v Regiónoch 1 a 3 v pásmach 20,1 – 20,2 GHz a 29,9 – 30 GHz siete, pracujúce v družicovej pevnej, ako aj v družicovej pohyblivej službe, môžu obsahovať spojenia medzi zemskými stanicami na definovanom i nedefinovanom mieste, alebo stanicami v pohybe, prostredníctvom jednej alebo viacerých družíc pre komunikácie bod-bod a bod-multibod.

5.527        V pásmach 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz neplatí pre družicovú pohyblivú službu ustanovenie bodu 4.10.

5.532A      Umiestnenie zemských staníc služby kozmického výskumu musí byť vo vzdialenosti najmenej 54 km od príslušnej hranice susedných krajín z dôvodu ochrany súčasných aj budúcich pevných a pohyblivých služieb. To neplatí v situáciách, keď je kratšia vzdialenosť dohodnutá medzi príslušnými administratívami. Body 9.17 a 9.18 sa neaplikujú. (WRC‑12)

5.532AB    Frekvenčné pásmo 24,25 – 27,5 GHz je určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať pozemský komponent medzinárodných mobilných telekomunikácií (IMT). Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými službami, ktorým je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Aplikuje sa rezolúcia 242 (WRC-19). (WRC-19)

5.535A      Používanie pásma 29,1 – 29,4 GHz družicovou pevnou službou (vzostup) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy a privádzacie spoje nestacionárnych družicových systémov družicovej pohyblivej služby. Takéto použitie podlieha ustanoveniam uvedeným v bode 9.11A, nepodlieha však ustanoveniam v bode 22.2, okrem prípadov uvedených v pozn. 5.523C a 5.523E, kde takéto využitie nie je predmetom ustanovení uvedených v bode 9.11A a je naďalej predmetom postupov podľa bodu 9 (okrem bodu 9.11A) a bodu 11 a ustanovení v bode 22.2. (WRC‑97)

5.536A      Administratívy, prevádzkujúce zemské stanice družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu, nemôžu požadovať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby prevádzkovanými susednými administratívami. Okrem toho zemské stanice pracujúce v službe družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu by mali byť prevádzkované s prihliadnutím k najnovšej verzii odporúčania ITU‑R SA.1862. Aplikuje sa rezolúcia 242 (WRC-19). (WRC‑19)

5.536B      V Alžírsku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Brazílii, Bulharsku, Číne, Kórejskej republike, Dánsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, vo Fínsku, v Maďarsku, Indii, Iráne, Iraku, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Litve, Moldavsku, Nórsku, Ománe, Ugande, Pakistane, na Filipínach, v Poľsku, Portugalsku, Katare, Sýrii, KĽDR, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Singapure, Slovinsku, Sudáne, vo Švédsku, v Tanzánii, Turecku, vo Vietname a v Zimbabwe nesmú zemské stanice pracujúce v družicovom prieskume Zeme vo frekvenčnom pásme 25,5 – 27,0 GHz požadovať ochranu alebo obmedzovať využitie a nasadzovanie staníc pevnej a pohyblivej služby. Aplikuje sa rezolúcia 242 (WRC-19). (WRC‑19)

5.539        Pásmo 27,5 – 30 GHz môže byť použité v družicovej pevnej službe (vzostup) na vytvorenie privádzacích spojov pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu.

5.540        Dodatočné pridelenie: Pásmo 27,501 – 29,999 GHz je pridelené aj družicovej pevnej službe (zostup) v kategórii podružná služba, na prenosy majákmi určené na riadenie výkonu vo vzostupnom smere.

5.541A      Privádzacie spoje negeostacionárnych sietí v družicovej pohyblivej službe a geostacionárne siete v družicovej pevnej službe, pracujúce v pásme 29,1 – 29,4 GHz (vzostup), musia využívať adaptívne riadenie výkonu uplinku alebo iné metódy kompenzácie úniku tak, aby sa vysielanie zemských staníc vykonávalo s výkonovou úrovňou požadovanou na dodržanie akosti spoja a aby súčasne bola v obidvoch sieťach znížená úroveň vzájomného rušenia. Tieto metódy platia pre siete, v ktorých koordinačné informácie podľa dodatku 4 boli doručené na Úrad po 17. 5. 1996 do doby, kým tento stav zmení budúca rádiokomunikačná konferencia, ktorá má mandát rozhodnúť tieto otázky. Od administratív, ktoré pošlú koordinačné informácie podľa dodatku 4 pred týmto dátumom, sa očakáva, že budú túto techniku využívať v uskutočniteľnej miere. (WRC‑2000)

5.543        Pásmo 29,95 – 30 GHz môže byť použité pre medzidružicové spoje v službe družicového prieskumu Zeme v kategórii podružná služba na telemetrické, diaľkové sledovacie a riadiace účely.

5.543B      Pridelenie frekvenčného pásma 31 – 31,3 GHz pevnej službe je určené na celosvetové použitie pre stanice so základňou vo veľkej výške (HAPS). Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými aplikáciami pevnej služby alebo inými službami, pre ktoré je toto frekvenčné pásmo pridelené na koprimárnej báze a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Takéto použitie pridelenia pre pevnú službu stanicami HAPS musí byť v súlade s ustanoveniami rezolúcie 167 (WRC-19). (WRC-19)

5.544        V pásme 31 – 31,3 GHz platí pre službu kozmického výskumu obmedzenie výkonu špecifikované v čl. 21. Pre kozmický výskum musí byť aplikovaná tabuľka 21-4.

5.547        Pásma 31,8 – 33,4 GHz, 37 – 40 GHz, 40,5 – 43,5 GHz, 51,4 – 52,6 GHz, 55,78 – 59 GHz a 64 – 66 GHz sú dostupné pre aplikácie s vysokou hustotou v pevnej službe (pozri rezolúciu 75 (WRC‑2000)[15])). Administratívy by mali brať do úvahy právne ustanovenia vo vzťahu k týmto pásmam. Dôsledkom vývoja vysokovýkonových aplikácií družicovej pevnej služby v pásmach 39,5 – 40 GHz a 40,5 – 42 GHz, (pozri pozn. 5.516B) by administratívy mali ďalej zohľadniť možnosť primeraného obmedzenia vysokovýkonných aplikácií pevnej služby. (WRC‑07)

5.547A      Administratívy by mali urobiť praktické merania na minimalizovanie potenciálnych rušení medzi stanicami v pevnej službe a palubnými stanicami v rádionavigačnej službe v pásme 31,8 – 33,4 GHz, berúc do úvahy potreby palubných radarových systémov. (WRC‑2000)

5.548        Pri projektovaní systémov pre medzidružicovú službu v pásme 32 – 33 GHz, pre rádionavigačnú službu v pásme 32 – 33 GHz a pre službu kozmického výskumu (vzdialený vesmír) v pásme 31,8 – 32,3 GHz prijmú administratívy všetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie škodlivého rušenia medzi spomenutými službami, s prihliadnutím na hľadiská bezpečnosti rádionavigačnej služby (pozri rezolúciu 707). (WRC‑03)

5.550A      Pre zdieľanie pásma 36 – 37 GHz medzi družicovým prieskumom Zeme (pasívny) a pevnou a pohyblivou službou sa aplikuje rezolúcia 752 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.550B      Frekvenčné pásmo 37 – 43,5 GHz alebo jeho časť je určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať pozemský komponent  medzinárodných mobilných telekomunikácií (IMT). Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými aplikáciami služieb, ktorým je toto pásmo pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Kvôli možnému umiestneniu zemských staníc družicovej pevnej služby vo frekvenčnom rozsahu 37,5 – 42,5 GHz a aplikáciám s vysokou hustotou v družicovej pevnej službe v pásmach 39,5 – 40 GHz v Regióne 1, 40 – 40,5 GHz vo všetkých regiónoch a 40,5 – 42 GHz v Regióne 2 (pozri pozn. 5.516B) musia administratívy podľa potreby zohľadniť i možné obmedzenia pre IMT v týchto frekvenčných pásmach. Platí rezolúcia 243 (WRC-19). (WRC-19)

5.550C      Použitie frekvenčných pásiem 37,5 – 39,5 GHz (zostup), 39,5 – 42,5 GHz (zostup), 47,2 – 50,2 GHz (vzostup) a 50,4 – 51,4 GHz (vzostup) pre negeostacionárny družicový systém v rámci družicovej pevnej služby je predmetom aplikovania ustanovení bodu 9.12 pre koordináciu negeostacionárnych družicových systémov v rámci družicovej pevnej služby, ale nie s negeostacionárnymi družicovými systémami v rámci iných služieb. Musí sa aplikovať rezolúcia 770 (WRC-19) a aplikovanie bodu 22.2 musí pokračovať.

5.550D      Pridelenie frekvenčného pásma 38 – 39,5 GHz pevnej službe je určené na celosvetové použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať stanice so základňou vo veľkej výške (HASP). V smere HASP-zem nesmú pozemné stanice HASP vyžadovať ochranu pred stanicami pevnej, pohyblivej a družicovej pevnej služby; pozn. 5.43A sa neaplikuje. Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými aplikáciami pevnej služby alebo inými aplikáciami, pre ktoré je toto frekvenčné pásmo pridelené na koprimárnej báze a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Okrem toho nesmie byť rozvoj družicovej pevnej, pevnej a pohyblivej služby stanicami HASP neprimeranie obmedzené. Takéto použitie pridelenia pevnej službe pre stanice HASP musí byť v súlade s ustanoveniami rezolúcie 168 (WRC-19). (WRC-19)

5.550E      Použitie frekvenčných pásiem 39,5 – 40 GHz a 40 – 40,5 GHz negeostacionárnymi družicovými systémami v rámci družicovej pevnej služby (zostup) je predmetom aplikovania ustanovení bodu 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v rámci družicovej pevnej a družicovej pohyblivej služby, ale nie s negeostacionárnymi družicovými systémami v rámci iných služieb. Aplikovanie bodu 2.22 musí pre negeostacionárne družicové systémy pokračovať. (WRC-19)

5.551H      Ekvivalentná hustota výkonového toku (epfd) vytvorená v pásme 42,5 – 43,5 GHz všetkými kozmickými stanicami ľubovoľného negeostacionárneho družicového systému družicovej pevnej služby (zostup) alebo družicovej rozhlasovej a televíznej služby (zostup), pracujúcej v pásme 42 – 42,5 GHz, nesmie presiahnuť nasledujúce hodnoty na strane ktorejkoľvek rádioastronomickej stanice pre viac ako 2 % časového úseku

a) 230 dB(W/m2) v 1 GHz a -246 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz na strane ktorejkoľvek rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako jednoduchý teleskop a

b) 209 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz pásma na strane ktorejkoľvek rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako veľmi dlhá základňová interferometrická stanica.

Tieto hodnoty epfd musia byť stanovené pomocou metodiky uvedenej v odporúčaní ITU‑R S.1586‑1 pri vyžarovacom diagrame referenčnej antény a maximálnom zisku antény pre rádioastronomickú službu uvedenom v odporúčaní ITU‑R RA.1631‑0 a musia byť použité na celé nebo a pre elevačné uhly väčšie ako minimálny prevádzkový uhol θmin rádioteleskopu (pre ktorý sa použije predvolená hodnota 5°, ak nie je k dispozícii informácia z notifikácie).

Tieto hodnoty sa musia použiť na všetky rádioastronomické stanice, ktoré:

a) buď pracovali skôr ako 5. júla 2003 a boli notifikované Úradom pred 4. januárom 2004; alebo

b) boli notifikované pred dátumom prijatia doplneného dodatku 4 informácie o koordinácii alebo notifikácii, primerane kozmickým staniciam, pre ktoré aplikujeme tieto limity.

Ostatné rádioastronomické stanice notifikované po týchto dátumoch môžu požadovať súhlas administratív, ktoré kozmické stanice povolili. V Regióne 2 sa musí aplikovať rezolúcia 743 (WRC‑03). Limity v tejto poznámke môžu byť zvýšené na strane rádioastronomickej stanice tej krajiny, ktorej administratíva s tým súhlasila. (WRC‑15)

5.551I       Hustota výkonového toku v pásme 42,5 – 43,5 GHz produkovaná stanicami družicového systému družicovej pevnej služby (zostup), alebo družicovej rozhlasovej a televíznej služby (zostup), pracujúcej v pásme 42 – 42,5 GHz, nesmie presiahnuť nasledujúce hodnoty na strane každej rádioastronomickej stanice

a) -137 dB(W/m2) v 1 GHz a -153 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako jednoduchý teleskop a

b) -116 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako veľmi dlhá základňová interferometrická stanica.

Tieto hodnoty sa budú vzťahovať na všetky rádioastronomické stanice, ktoré:

a) pracovali skôr ako 5. júla 2003 a boli notifikované pred 4. januárom 2004; alebo

b) boli notifikované pred dátumom prijatia doplneného dodatku 4 informácie o koordinácii alebo notifikácii, primerane kozmickým staniciam, pre ktoré aplikujeme tieto limity.

Ostatné rádioastronomické stanice notifikované po týchto dátumoch môžu požadovať dohodu s administratívami, ktoré sú autorizované na kozmické stanice. V Regióne 2 sa bude aplikovať rezolúcia 743 (WRC‑03). Limity v tejto poznámke môžu byť zvýšené na strane rádioastronomických staníc tých krajín, ktorých administratívy s tým budú súhlasiť. (WRC‑03)

5.552        Pridelenie časti spektra pre družicovú pevnú službu v pásmach 42,5 – 43,5 GHz a 47,2 – 50,2 GHz na vzostupné prenosy je väčšie ako v pásme 37,5 – 39,5 GHz na zostupné prenosy s cieľom prispôsobiť privádzacie spoje k družiciam rozhlasovej a televíznej služby. Administratívy prijmú všetky dostupné kroky, aby bolo pásmo 47,2 – 49,2 GHz vyhradené pre privádzacie spoje v družicovej rozhlasovej a televíznej službe, pracujúcej v pásme 40,5 – 42,5 GHz.

5.552A      Pridelenie pevnej službe v pásmach 47,2 – 47,5 GHz a 47,9 – 48,2 GHz je určené pre stanice umiestnené na stanovištiach s veľkou nadmorskou výškou (HAPS). Toto pridelenie vopred nebráni využitiu tohto pásma pre iné aplikácie služieb, pre ktoré je pásmo pridelené na koprimárnej báze a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Takéto využitie pásiem 47,2 – 47,5 GHz a 47,9 – 48,2 GHz, určených pre pevnú službu, stanicami HAPS musí byť v súlade s ustanoveniami rezolúcie 122 (rev. WRC‑19). (WRC‑19)

5.553        V pásmach 43,5 – 47 GHz a 66 – 71 GHz môžu pracovať stanice pozemnej pohyblivej služby vtedy, ak nebudú rušiť kozmické rádiokomunikačné služby, ktorým sú uvedené pásma pridelené (pozri pozn. 5.43). (WRC‑2000)

5.554        V pásmach 43,5 – 47 GHz, 66 – 71 GHz, 95 – 100 GHz, 123 – 130 GHz, 191,8 – 200 GHz a 252 – 265 GHz môžu okrem toho pracovať družicové spoje spájajúce pozemné stanice na určených pevných miestach, ak sa používajú v spojitosti s družicovou pohyblivou službou alebo družicovou rádionavigačnou službou. (WRC‑2000)

5.554A      Využitie pásiem 47,5 – 47,9 GHz, 48,2 – 48,54 GHz a 49,44 – 50,2 GHz družicovou pevnou službou (zostup) je obmedzené na geostacionárne družice. (WRC‑03)

5.555        Dodatočné pridelenie: Pásmo 48,94 – 49,04 GHz je vyhradené aj pre rádioastronomickú službu v kategórii prednostná služba. (WRC‑2000)

5.555B      Hustota výkonového toku v pásme 48,94 – 49,04 GHz, produkovaná geostacionárnymi stanicami družicovej pevnej služby (zostup) pracujúcimi v pásmach 48,2 – 48,54 GHz a 49,44 – 50,2 GHz, nesmie presiahnuť hodnotu -151,8 dB(W/m2) v každom 500 kHz pásme na strane každej rádioastronomickej stanice. (WRC‑03)

5.556        V pásmach 51,4 – 54,25 GHz, 58,2 – 59 GHz a 64 – 65 GHz môžu byť rádioastronomické pozorovania vykonávané na základe národných úprav. (WRC‑2000)

5.556A      Využitie pásiem 54,25 – 56,90 GHz, 57,0 – 58,2 GHz a 59,0 – 59,3 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme vytvorená stanicou medzidružicovej služby pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie nesmie presiahnuť -147 dB(W/(m. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC‑97)

5.557A      V pásme 55,78 – 56,26 GHz je kvôli ochrane služby družicového prieskumu Zeme (pasívna) maximálna hustota výkonu, dodaná vysielačom do antény stanice pevnej služby, obmedzená do 26 dB(W/MHz). (WRC‑2000)

5.558        V pásmach 55,78 – 58,2 GHz, 59 – 64 GHz, 66 – 71 GHz, 122,25 – 123 GHz, 130 – 134 GHz, 167 – 174,8 GHz a 191,8 – 200 GHz môžu pracovať stanice leteckej pohyblivej služby za predpokladu, že nebudú spôsobovať škodlivé rušenie medzidružicovej služby (pozri pozn. 5.43). (WRC‑2000)

5.558A      Využitie pásma 56,9 – 57,0 GHz medzidružicovými systémami je obmedzené na spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe a na prenosy z negeostacionárnych družíc z vysokej obežnej dráhy na nízkoobežnú dráhu. Pre spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe nesmie hustota výkonového toku od jediného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie presiahnuť -147 dB(W/(m. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC‑97)

5.559        V pásme 59 – 64 GHz môžu byť používané palubné letecké radary rádiolokačnej služby za predpokladu, že nebudú rušiť medzidružicovú službu (pozri pozn. 5.43). (WRC‑2000)

5.559AA    Frekvenčné pásmo 66 – 71 GHz je určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať pozemský komponent medzinárodných mobilných telekomunikácií (IMT). Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými aplikáciami alebo službami, ktorým je toto frekvenčné pásmo pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Aplikuje sa rezolúcia 241 (WRC-19). (WRC-19)

5.560        V pásme 78 – 79 GHz môžu byť v službe družicového prieskumu Zeme a v službe kozmického výskumu prevádzkované radary umiestnené na kozmických staniciach zaradené do kategórie prednostná služba. (WRC‑2000)

5.561        V pásme 74 – 76 GHz nesmú stanice pevnej, pohyblivej a rozhlasovej a televíznej služby spôsobovať rušenie staniciam družicovej pevnej služby alebo družicovej rozhlasovej a televíznej služby pracujúcim v súlade s rozhodnutiami príslušnej plánovanej konferencie o frekvenčných prídeloch pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu. (WRC‑2000)

5.561A      Pásmo 81 – 81,5 GHz je pridelené tiež amatérskej službe a amatérskej družicovej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑2000)

5.562        Využitie pásma 94,0 – 94,1 GHz pre družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum je obmedzené na meteorologické radary umiestnené na palubách kozmických lodí. (WRC‑97)

5.562A      V pásmach 94,0 – 94,1 a 130,0 – 134,0 GHz vysielanie z kozmických staníc služby družicového prieskumu Zeme (aktívny), ktoré je nasmerované do hlavného zväzku antény rádioastronomickej služby má tendenciu zničiť niektoré prijímače rádioastronomickej služby. Vesmírne agentúry obsluhujúce vysielače a príslušné stanice rádioastronomickej služby by mali vzájomne plánovať svoje činnosti s cieľom zabrániť vzniku takýchto situácií v maximálnej možnej miere. (WRC‑2000)

5.562B      V pásmach 105 – 109,5 GHz, 111,8 – 114,25 GHz a 217 – 226 GHz je využitie tohto pridelenia obmedzené len na vesmírnu rádioastronómiu. (WRC‑19)

5.562C      Využívanie pásma 116 – 122,25 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, produkovaná stanicou medzidružicovej služby pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie na všetkých výškach od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme a v blízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi, nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu -148 dB(W/(m. MHz)). (WRC‑2000)

5.562E      Pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) je obmedzené na pásmo 133,5 – 134 GHz. (WRC‑2000)

5.562H      Využívanie pásiem 174,8 – 182 GHz a 185 – 190 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, produkovaná stanicami medzidružicovej služby pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie na všetkých výškach od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme a v blízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi, nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu -144 dB(W/(m. MHz)). (WRC‑2000)

5.563A      V pásmach 200 – 209 GHz, 235 – 238 GHz, 250 – 252 GHz a 265 – 275 GHz je pasívne snímanie atmosféry nad povrchom Zeme vykonávané s cieľom monitorovania zložiek atmosféry. (WRC‑2000)

5.563B      Pásmo 237,9 – 238 GHz je tiež pridelené službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) a službe výskumu vesmíru (aktívny) len pre radary na palube družice. (WRC‑2000)

5.564A      Pre prevádzku aplikácií pevnej a pozemnej pohyblivej služby vo frekvenčných pásmach z rozsahu 275 – 450 GHz:

Frekvenčné pásma 275 – 296 GHz, 306 – 313 GHz, 318 – 333 GHz a 356 – 450 GHz sú určené na použitie administratívami na implementáciu aplikácií pozemnej pohyblivej a pevnej služby, kde nie sú potrebné žiadne zvláštne podmienky na ochranu aplikácií družicového prieskumu Zeme (pasívneho).

Frekvenčné pásma 296 – 306 GHz, 313 – 318 GHz a 333 – 356 GHz môžu byť použité len pre aplikácie pevnej a pozemnej pohyblivej služby, keď sú stanovené zvláštne podmienky na zaistenie ochrany aplikácií družicového prieskumu Zeme (pasívneho) v súlade s rezolúciou 731 (rev. WRC‑19).

V tých častiach frekvenčného rozsahu 275 – 450 GHz, ktoré sa používajú pre rádioastronómiu, môžu byť potrebné zvláštne podmienky (napr. minimálny odstup a / alebo uhol vyhnutia sa) na zaistenie ochrany miest s rádioastronomickými zariadenia pred aplikáciami pozemnej pohyblivej a / alebo pevnej služby, pri posudzovaní prípad od prípadu, v súlade s rezolúciou 731 (rev. WRC-19).

Použitie vyššie uvedených frekvenčných pásiem pre aplikácie mobilnej alebo pevnej služby nebráni použitiu, ani nevytvára prioritu pred inými aplikáciami rádiových služieb v rozsahu 275 – 450 GHz. (WRC-19)

5.565        Nasledujúce frekvenčné pásma v rozsahu 275 – 1 000 GHz sú určené administratívam pre aplikácie pasívnych služieb:

a) rádioastronomická služba: 275 – 323 GHz, 327 – 371 GHz, 388 – 424 GHz, 426 – 442 GHz, 453 – 510 GHz, 623 – 711 GHz, 795 – 909 GHz a 926 – 945 GHz;

b) služba kozmického výskumu (pasívneho) a družicového prieskumu Zeme (pasívneho) 275 – 286 GHz, 296 – 306 GHz, 313 – 356 GHz, 361 – 365 GHz, 369 – 392 GHz, 397 – 399 GHz, 409 – 411 GHz, 416 – 434 GHz, 439 – 467 GHz, 477 – 502 GHz, 523 – 527 GHz, 538 – 581 GHz, 611 – 630 GHz, 634 – 654 GHz, 657 – 692 GHz, 713 – 718 GHz, 729 – 733 GHz, 750 – 754 GHz, 771 – 776 GHz, 823 – 846 GHz, 850 – 854 GHz, 857 – 862 GHz, 866 – 882 GHz, 905 – 928 GHz, 951 – 956 GHz, 968 – 973 GHz a 985 – 990 GHz.

Použitie frekvenčného rozsahu 275 – 1 000 GHz pasívnymi službami nevylučuje použitie tohto pásma aktívnymi službami. Administratívy, ktoré si želajú využívať frekvencie v rozsahu 275 – 1 000 GHz pre aktívne aplikácie, sa vyzývajú, aby prijali všetky možné praktické kroky na ochranu týchto pasívnych služieb proti škodlivému rušeniu až do dňa, keď to bude v tabuľke pridelení frekvenčných pásiem vo vyššie uvedenom frekvenčnom rozsahu 275 – 1 000 GHz ustanovené. Všetky frekvencie v rozsahu 1 000 – 3 000 GHz môžu byť použité pre aktívne aj pasívne služby. (WRC‑12)[1]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[2]) Toto ustanovenie bolo v minulosti očíslované ako 5.347A. Prečíslovanie bolo upravené pre zachovanie poradia.

[3]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC‑19.

[4]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC‑19.

[5]) 5.340.1 Prideľovanie služieb družicovému prieskumu Zeme (pasívny) a kozmickému výskumu (pasívny) v pásme 50,2 – 50,4 GHz by nemalo neprimerane obmedzovať použitie susedných pásiem prednostne pridelených službám v týchto pásmach.

[6]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC‑19.

[7]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciami WRC‑15 a WRC‑19.

[8]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[9]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciami WRC‑07 a WRC‑12.

[10]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[11]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC‑19.

[12]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC‑19.

[13]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[14]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC‑19.

[15]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.