Poznámky k Rádiokomunikačnému poriadku – kompletný preklad

 

 Pozn.:          Kompletný zoznam poznámok 5.xyz vo všetkých oficiálnych jazykoch ITU sa nachádza vo zväzku 1 kap. II čl. 5 Rádiokomunikačného poriadku, ktorý je zverejnený na webovom sídle ITU: .


5.53           Administratívy prideľujúce autorizačné práva na využitie frekvencií pod 8,3 kHz zabezpečia, že týmto nebude spôsobené rušenie rádiokomunikačných služieb, ktorých pásma sa nachádzajú nad hranicou 8,3 kHz. (WRC-12)

5.54            Organizácie, vykonávajúce vedecký výskum na frekvenciách pod 8,3 kHz, poskytujú o tom informácie zainteresovaným administratívam, aby tento výskum mal zabezpečenú úplnú, prakticky uskutočniteľnú ochranu proti škodlivému rušeniu. (WRC‑12)

5.54A           Využitie frekvenčného pásma 8,3 – 11,3 kHz stanicami meteorologických prostriedkov je obmedzené na pasívne použitie. V pásme 9 – 11,3 kHz nemôžu stanice meteorologických prostriedkov požadovať ochranu pred stanicami rádionavigačnej služby predloženými na notifikáciu Rádiokomunikačnému úradu (ďalej len „Úrad“)  pred  1. januárom 2013. Zdieľanie medzi stanicami meteorologických prostriedkov a stanicami rádionavigačnej služby predloženými na notifikáciu po tomto dátume by sa malo riadiť podľa najnovšej verzie odporúčania ITU‑R RS.1881. (WRC‑12)

5.54B           Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Rusku, Iráne, Iraku, Kuvajte, Libanone, Maroku, Katare, Sýrii, Sudáne a Tunisku je frekvenčné pásmo 8,3 – 9 kHz pridelené aj rádionavigačnej, pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.  (WRC-15)

5.54C           Dodatočné pridelenie: V Číne je frekvenčné pásmo 8,3 – 9 kHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej a plavebnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.55              Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Rusku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je frekvenčné pásmo 14 – 17 kHz pridelené aj rádionavigácii v kategórii prednostná služba. (WRC-15)

5.56              Stanice služieb, ktorým sú pridelené pásma 14 – 19,95 kHz a 20,05 – 70 kHz a v Regióne 1 aj 72 – 84 kHz a 86 – 90 kHz, môžu prenášať časové signály a signály frekvenčných normálov. Stanice týchto služieb musia byť chránené proti škodlivým rušeniam. V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a Turkménsku sa na tento účel používajú frekvencie 25 kHz a 50 kHz za tých istých predpokladov. (WRC‑12)

5.57              Používanie pásiem 14 – 19,95 kHz, 20,05 – 70 kHz a 70 – 90 kHz (72 – 84 kHz a 86 – 90 kHz v Regióne 1) plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na pobrežné rádiotelegrafické stanice (len A1A a F1B). Výnimočne je povolené používať vysielanie triedy J2B alebo J7B s podmienkou, že nesmie byť prekročená šírka pásma, ktorá sa bežne používa pre vysielanie triedy A1A a F1B v daných pásmach.

5.58              Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 67 – 70 kHz pridelené aj rádionavigácii v kategórii prednostná služba. (WRC‑2000)

5.59              Odlišná kategória služby: V Bangladéši a Pakistane sú pásma 70 – 72 kHz a 84 – 86 kHz pridelené pevnej a plavebnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri  pozn. 5.33). (WRC 2000)

5.60              V pásmach 70 – 90 kHz (70 – 86 kHz v Regióne 1) a 110 – 130 kHz (112 – 130 kHz v Regióne 1) sa môžu používať impulzné rádionavigačné systémy, ak nebudú rušiť ostatné služby, ktorým sú tieto pásma pridelené.

5.61              V Regióne 2 zriadenie a činnosť staníc plavebnej rádionavigačnej služby v pásmach 70 – 90 kHz a 110 – 130 kHz podlieha dohode s administratívami, ktorá obsahuje postup uvedený v bode 9.21, ktorou je toto pásmo pridelené podľa tabuľky a ktorých služby môžu byť ovplyvnené. Stanice pevnej, plavebnej pohyblivej a rádiolokačnej služby nesmú však rušiť stanice plavebnej rádionavigačnej služby, zriadené podľa príslušných dohôd.

5.62              Administratívy, ktoré riadia stanice rádionavigačnej služby v pásme 90 – 110 kHz, sa vyzývajú, aby koordinovali technické a prevádzkové vlastnosti týchto staníc tak, aby sa zabránilo rušeniu služieb poskytovaných týmito stanicami.

5.63               (SUP-WRC-97)

5.64              Pre stanice pevnej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 90 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) a pre stanice plavebnej pohyblivej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 110 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) sú povolené len vysielania tried A1A alebo F1B, A2C, A3C, F1C, F3C. Výnimočne sú v pásmach medzi 110 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) pre stanice plavebnej pohyblivej služby povolené aj vysielania triedy J2B a J7B.

5.65              Odlišná kategória služby: V Bangladéši sú pásma 112 – 117,6 kHz a 126 – 129 kHz pridelené prednostne pevnej a plavebnej pohyblivej službe (pozri  pozn. 5.33). (WRC‑2000)

5.66              Odlišná kategória služby: V Nemecku je pásmo 115 – 117,6 kHz pridelené prednostne pevnej a plavebnej pohyblivej službe (pozri pozn. 5.33) a rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba (pozri  pozn. 5.32).

5.67              Dodatočné pridelenie: V Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 130 – 148,5 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba. Vnútri a medzi uvedenými krajinami sa táto služba prevádzkuje na základe rovnosti práv. (WRC‑07)

5.67A           Stanice amatérskej služby, ktoré využívajú frekvencie v pásme 135,7 – 137,8 kHz, nemôžu presiahnuť hodnotu maximálneho vyžiareného výkonu 1 W (e.i.r.p.) a nemôžu spôsobovať škodlivé rušenie rádionavigačnej službe, ktorá pracuje v krajinách podľa zoznamu v pozn. 5.67. (WRC‑07)

5.67B           Využitie pásma 135,7 – 137,8 kHz v Alžírsku, Egypte, Iráne, Iraku, Libanone, Sýrii, Sudáne, Južnom Sudáne a Tunisku je obmedzené na pevnú a plavebnú pohyblivú službu. Amatérska služba sa nemôže vo vyššie uvedených krajinách v pásme 135,7 – 137,8 kHz využívať. Krajiny, ktoré takéto použitie povoľujú, túto skutočnosť zohľadnia. (WRC‑12)

5.68              Alternatívne pridelenie: V Kongu, Konžskej demokratickej republike a Južnej Afrike je frekvenčné pásmo 160 – 200 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.69              Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 200 – 255 kHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

5.70              Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Stredoafrickej republike, Kongu, Keni, Etiópii, Lesothe, na Madagaskare, v Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigérii, Ománe, Kongu (býv. Zair ), Južnej Afrike, Tanzánii, Čade, Zambii a Zimbabwe je pásmo 200 – 283,5 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe. (WRC‑12)

5.71              Alternatívne pridelenie: V Tunisku je pásmo 255 – 283,5 kHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba.

5.72              (SUP-WRC-12)

5.73              Pásmo 285 –  325 kHz (283,5 – 325,0 kHz v Regióne 1) možno v rámci plavebnej rádionavigačnej služby využiť aj na vysielanie doplnkových navigačných informácií s použitím úzkopásmových metód za predpokladu, že nespôsobia žiadne škodlivé rušenie rádiomajákom pracujúcim v rádionavigačnej službe. (WRC‑97)

5.74              Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 je pásmo 285,3 – 285,7 kHz prednostne pridelené aj rádionavigačnej službe (inej ako rádiomaják).

5.75              Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a v oblastiach Čierneho mora prislúchajúcich Rumunsku je pásmo 315 – 325 kHz pridelené prednostne plavebnej rádionavigačnej službe s podmienkou, že v oblasti Baltického mora sa musí pred pridelením frekvencií v tomto pásme novým staniciam plavebnej rádionavigačnej alebo leteckej rádionavigačnej služby uskutočniť konzultácia medzi zainteresovanými administratívami. (WRC‑07)

5.76              Frekvencia 410 kHz je určená pre rádiové zameriavanie v plavebnej rádionavigačnej službe. Ostatné rádionavigačné služby, ktorým je pridelené pásmo 405 – 415 kHz, nesmú rušiť rádiové zameriavanie v pásme 406,5 – 413,5 kHz.

5.77              Odlišná kategória služby: V Austrálii, Číne, vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 3, v Indii, Kórei, Iráne, Japonsku, Pakistane, Papue-Novej Guinei a Srí Lanke je pásmo 415 – 495 kHz pridelené leteckej rádionavigácii v kategórii prednostná služba. V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Litve, Uzbekistane a Kirgizsku je leteckej rádionavigácii v kategórii prednostná služba pridelené frekvenčné pásmo 435 – 495 kHz. Administratívy v  týchto krajinách by mali urobiť všetky praktické opatrenia na to, aby stanice leteckej rádionavigácie v pásme 435 – 495 kHz nespôsobili rušenie príjmu pobrežnými stanicami lodných staníc, ktoré vysielajú na frekvenciách vyhradených celosvetovo pre lodné stanice. (WRC‑12)

5.78              Odlišná kategória služby: Na Kube, v Spojených štátoch amerických a Mexiku je pásmo 415 – 435 kHz pridelené leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

5.79              Použitie pásiem 415 – 495 kHz a 505 – 526,5 kHz (505 – 510 kHz v Regióne 2) plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na rádiotelegrafiu.

5.79A           Keď sa budujú pobrežné stanice pre službu NAVTEX na frekvenciách 490 kHz, 518 kHz a 4 209,5 kHz, administratívam sa dôrazne odporúča koordinovať prevádzkové parametre v súlade s postupmi danými Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) (pozri rezolúciu 339 (Rev.WRC‑07)). (WRC‑07)

5.80              V Regióne 2 je používanie pásma 435 – 495 kHz leteckou rádionavigačnou službou obmedzené na nesmerové majáky nepoužívajúce prenos hlasu.

5.80A           Maximálny ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (e.i.r.p.) staníc amatérskej služby využívajúcej frekvencie v pásme 472 – 479 kHz nesmie byť vyšší ako 1 W. Administratívy môžu  tento limit zvýšiť na 5 W v častiach ich územia vo vzdialenosti viac ako 800 km od hraníc Alžírska, Saudskej Arábie, Azerbajdžanu, Bahrajnu, Bieloruska, Číny, Komor, Džibutska, Egypta, Spojených arabských emirátov, Ruska, Iránu, Iraku, Jordánska, Kazachstanu, Kuvajtu, Libanonu, Líbye, Maroka, Mauritánie, Ománu, Uzbekistanu, Kataru, Sýrie, Kirgizska, Somálska, Sudánu, Tuniska, Ukrajiny a Jemenu. V tomto frekvenčnom pásme nesmú stanice amatérskej služby spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑12)

5.80B           Využitie frekvenčného pásma 472 – 479 kHz v Alžírsku, Saudskej Arábii, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Číne, na Komoroch, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Rusku, Iraku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Mauritánii, Ománe, Uzbekistane, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Somálsku, Sudáne, Tunisku a Jemene je obmedzené na plavebnú pohyblivú a leteckú rádionavigačnú službu. V tomto frekvenčnom pásme nesmie byť vo vyššie uvedených krajinách amatérska služba využívaná, čo by mali krajiny povoľujúce takéto použitie vziať do úvahy. (WRC‑12)

5.81              (SUP-WRC-2000)

5.82              V plavebnej pohyblivej službe je frekvencia 490 kHz využívaná pobrežnými stanicami výhradne na vysielanie navigačných a meteorologických výziev a súrnych informácií pre lode prostriedkami úzkopásmovej telegrafie s priamou tlačou. Podmienky na využitie frekvencie 490 kHz sú dané v čl. 31 a 52. Pri používaní pásma 415 – 495 kHz leteckou rádionavigačnou službou sa od administratív požaduje zabezpečiť, aby nedošlo ku škodlivému rušeniu frekvencie 490 kHz. Pri používaní frekvenčného pásma 472 – 479 kHz amatérskou službou administratívy zabezpečia, aby nedošlo k škodlivému rušeniu frekvencie 490 kHz. (WRC‑12)

5.82A           (SUP-WRC-12)

5.82B           (SUP-WRC-12)

5.83              (SUP-WRC-07)

5.84              Podmienky použitia frekvencie 518 kHz plavebnou pohyblivou službou sú dané v čl. 31 a 52. (WRC‑07)

5.85              Nepoužité.

5.86              V Regióne 2 v pásme 525 – 535 kHz nesmie výkon nosnej frekvencie rozhlasových staníc prekročiť 1 kW v priebehu dňa a 250 W v noci.

5.87              Dodatočné pridelenie: V Angole, Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigeri a Svazijsku je pásmo 526,5 –  535 kHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑12)

5.87A           Dodatočné pridelenie: V Uzbekistane je pásmo 526,5 – 1 606,5 kHz pridelené tiež pre rádionavigačnú službu v kategórii prednostná služba. Takéto využitie je predmetom dohody medzi administratívami podľa  bodu 9.21 a je obmedzené na pozemné rádiové majáky, ktoré sú v prevádzke od 27. októbra 1997 do konca ich životnosti. (WRC-97)

5.88              Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 526,5 – 535 kHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba.

5.89              V Regióne 2 podlieha použitie pásma 1 605 – 1 705 kHz stanicami rozhlasovej a televíznej služby plánu ustanovenému Regionálnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Rio de Janeiro, 1988).

Preskúmanie frekvenčných prídelov staniciam pevnej a pohyblivej služby v pásme 1 625 – 1 705 kHz musí brať do úvahy frekvenčné vyhradenia, zapísané v pláne zostavenom Regionálnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Rio de Janeiro, 1988).

5.90              V pásme 1 605 – 1 705 kHz, ak ide o činnosť staníc rozhlasovej a televíznej služby v Regióne 2, musí byť oblasť služby plavebných pohyblivých staníc v Regióne 1 obmedzená na veľkosť určenú pokrytím prízemnou vlnou.

5.91              Dodatočné pridelenie: Na Filipínach a na Srí Lanke je pásmo 1 606,5 – 1 705 kHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑97)

5.92              Niektoré krajiny Regiónu 1 využívajú rádioidentifikačné systémy v pásmach 1 606,5 – 1 705 kHz, 1 635 – 1 800 kHz, 1 850 – 2 160 kHz, 2 194 – 2 300 kHz, 2 502 – 2 850 kHz a 3 500 – 3 800 kHz. Zavedenie a činnosť týchto systémov podlieha dohode, obsahujúcej súbor opatrení uvedených v  bode 9.21. Priemerný vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 50 W.

5.93              Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine sú frekvenčné pásma 1 625 – 1 635 kHz, 1 800 – 1 810 kHz a 2 160 – 2 170 kHz pridelené tiež pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba a podliehajú dohode podľa postupu uvedeného v  bode 9.21. (WRC‑15)

5.94              Nepoužité.

5.95              Nepoužité.

5.96              V Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Chorvátsku, Dánsku, Estónsku, Rusku, vo Fínsku, v Gruzínsku, Maďarsku, Írsku, na Islande, v Izraeli, Kazachstane, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, na Malte, v Moldavsku, Nórsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, v Spojenom kráľovstve, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine môžu administratívy prideliť najviac 200 kHz amatérskej službe vo frekvenčných pásmach 1 715 – 1 800 kHz a 1 850 – 2 000 kHz. Pre pridelenie pásiem v týchto rozsahoch amatérskej služby, po predchádzajúcich konzultáciách s administratívami susedných štátov, sú administratívy povinné vykonať také opatrenia, aby sa predišlo škodlivému rušeniu pevných a pohyblivých služieb iných štátov ich amatérskou službou. Stredný vyžiarený výkon ľubovoľnej amatérskej stanice nesmie prekročiť 10 W. (WRC‑15)

5.97              V Regióne 3 pracuje systém Loran na frekvencii 1 850 kHz (obsadené pásmo 1 825 – 1 875 kHz) alebo na frekvencii 1 950 kHz (obsadené pásmo 1 925 – 1 975 kHz). Ostatné služby s prideleným pásmom 1 800 – 2 000 kHz môžu používať ľubovoľnú frekvenciu s podmienkou, že nebude rušená činnosť systému Loran, pracujúceho na spomenutých frekvenciách.

5.98              Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Belgicku, Kamerune, Kongu, Dánsku, Egypte, Eritrei, Španielsku, Etiópii, Rusku, Gruzínsku, Grécku, Taliansku, Kazachstane, Libanone, Litve, Sýrii, Kirgizsku, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku a Turecku je frekvenčné pásmo 1 810 – 1 830 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.99              Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Rakúsku, Iraku, Líbyi, Uzbekistane, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Čade a Togu je pásmo 1 810 – 1 830 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.100            Autorizačné práva v Regióne 1 na využívanie pásma 1 810 – 1 830 kHz amatérskou službou v krajinách, nachádzajúcich sa čiastočne alebo úplne severne od 40°, môžu byť udelené len po konzultáciách s krajinami uvedenými v  pozn. 5.98 a 5.99, aby sa určili potrebné kroky, ktorými možno predísť vzájomnému rušeniu medzi amatérskymi stanicami a stanicami ostatných služieb pracujúcimi v súlade s  bodmi 5.98 a 5.99.

5.101            (SUP-WRC-12)

5.102            Alternatívne pridelenie: V Bolívii, Čile, Paraguaji a v Peru je frekvenčné pásmo 1 850 – 2 000 kHz pridelené prednostne pevnej, pohyblivej okrem leteckej pohyblivej, rádiolokačnej a rádionavigačnej službe. (WRC‑15)

5.103            Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam pevnej a pohyblivej služby v Regióne 1 v pásmach 1 850 – 2 045 kHz, 2 194 – 2 498 kHz,  2 502 – 2 625 kHz a 2 650 – 2 850 kHz budú administratívy brať do úvahy špeciálne požiadavky plavebnej pohyblivej služby.

5.104            V Regióne 1 je používanie pásma 2 025 – 2 045 kHz meteorologickými prostriedkami vymedzené pre stanice oceánografických bójí.

5.105            V Regióne 2 je okrem Grónska používanie rádiotelefónie pre pobrežné a lodné stanice v pásme 2 065 – 2 107 kHz obmedzené na vysielanie triedy J3E, pričom špičkový výkon signálu nesmie prekročiť 1 kW. Prednostne sa použijú tieto nosné frekvencie: 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz a 2 103,5 kHz. V Argentíne a Uruguaji sa na tieto účely používajú aj nosné frekvencie 2 068,5 kHz a 2 075,5 kHz, zatiaľ čo frekvencie vo vnútri pásma 2 072 – 2 075,5 kHz sa používajú za predpokladov uvedených v pozn. 5.165.

5.106            V Regiónoch 2 a 3, ak nie je plavebná pohyblivá služba rušená, môžu byť používané frekvencie medzi 2 065 – 2 107 kHz stanicami pevnej služby výhradne len pre vnútroštátne komunikácie, pričom ich priemerný výkon nepresahuje 50 W. Pri notifikácii pridelenej frekvencie bude Úrad dbať na splnenie uvedených požiadaviek.

5.107            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Eritrei, Etiópii, Iraku, Líbyi a Somálsku je pásmo 2 160 – 2 170 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej (R), v kategórii prednostná služba. Priemerný výkon staníc uvedených služieb nesmie prekročiť 50 W. (WRC‑12)

5.108            Nosná frekvencia 2 182 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre rádiotelefóniu. Podmienky na využitie pásma 2 173,5 – 2 190,5 kHz sú dané v čl. 31 a 52. (WRC‑07)

5.109            Frekvencie 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz a 16 804,5 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre digitálne selektívne volanie. Podmienky na využitie uvedených frekvencií sú dané v čl. 31.

5.110            Frekvencie 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz a 16 695 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre úzkopásmovú telegrafiu s priamou tlačou. Podmienky na použitie týchto frekvencií sú dané v čl. 31.

5.111            Nosné frekvencie 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz a frekvencie 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz a 243 MHz môžu byť použité v súlade s opatreniami platnými pre pozemské rádiokomunikačné služby na činnosti súvisiace s vyhľadávaním a zachraňovaním kozmických lodí s ľudskou posádkou. Podmienky pre použitie daných frekvencií sú dané v čl. 31.

To isté platí aj pre frekvencie 10 003 kHz, 14 993 kHz a 19 993 kHz, kde musia byť vysielania obmedzené na pásmo ±3 kHz okolo príslušnej frekvencie. (WRC‑07)

5.112            Dodatočné pridelenie: V Dánsku a na Srí Lanke je pásmo 2 194 – 2 300 kHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.113            Požiadavky na využitie pásiem 2 300 – 2 495 kHz (2 498 kHz v Regióne 1), 3 200 – 3 400 kHz, 4 750 – 4 995 kHz a 5 005 – 5 060 kHz rozhlasovou a televíznou službou sú uvedené v  pozn. 5.165.20, 5.21 a 23.323.10.

5.114            Alternatívne pridelenie: V Dánsku a v Iraku je pásmo 2 502 – 2 625 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.115            Nosné (referenčné) frekvencie 3 023 kHz a 5 680 kHz môžu využívať v súlade s čl. 31 stanice plavebnej pohyblivej služby, ktoré vykonávajú vyhľadávacie a záchranné činnosti. (WRC‑07)

5.116            Administratívy sa vyzývajú, aby pri využití pásma 3 155 – 3 195 kHz poskytli spoločný celosvetový kanál pre bezdrôtové prístroje malého výkonu pre nedoslýchavé osoby. Prídavné kanály pre tieto zariadenia môžu administratívy prideľovať v pásmach medzi 3 155 kHz a 3 400 kHz tak, aby vyhovovali lokálnym potrebám.

Je potrebné poznamenať, že frekvencie v rozsahu od 3 000 kHz do 4 000 kHz sú vhodné pre prístroje pre nedoslýchavé osoby, ktoré pracujú v indukčných poliach na krátke vzdialenosti.

5.117            Alternatívne pridelenie: V Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Egypte, Libérii, na Srí Lanke a v Togu je pásmo 3 155 – 3 200 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.118            Dodatočné pridelenie: V Spojených štátoch amerických, Mexiku, Peru a Uruguaji je pásmo 3 230 – 3 400 kHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑03)

5.119            Dodatočné pridelenie: V Peru je frekvenčné pásmo 3 500 – 3 750 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-15)

5.120            (SUP-WRC-2000)

5.121            Nepoužité.

5.122            Alternatívne pridelenie: V Bolívii, Čile, Ekvádore, Paraguaji a Peru je frekvenčné pásmo 3 750 – 4 000 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.123            Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Južnej Afrike, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe je pásmo 3 900 – 3 950 kHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba s ohľadom na dohodu podľa bodu 9.21.

5.124            (SUP-WRC-2000)

5.125            Dodatočné pridelenie: V Grónsku je pásmo 3 950 – 4 000 kHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. Výkon rozhlasových staníc pracujúcich v uvedenom pásme nesmie prekročiť hodnoty potrebné pre národnú službu a nikdy nesmie prekročiť hodnotu 5 kW.

5.126            Stanice služieb v Regióne 3, ktorým je pridelené pásmo 3 995 – 4 005 kHz, môžu vysielať časové signály a frekvenčné normály.

5.127            Použitie pásma 4 000 – 4 063 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na lodné stanice využívajúce rádiotelefóniu (pozri pozn. 5.220 a dodatok 17).

5.128            Frekvencie v pásmach 4 063 – 4 123 kHz a 4 130 – 4 448 kHz sa môžu výnimočne využívať stanicami pevnej služby, ktoré komunikujú len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W za podmienok, že nespôsobujú škodlivé rušenie plavebnej pohyblivej služby. Okrem toho v Afganistane, Argentíne, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Botswane, Burkine, Stredoafrickej republike, Číne, Gruzínsku, Indii, Kazachstane, Mali, Nigeri, Kirgizsku, Rusku, Pakistane, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine v pásmach 4 063 – 4 123 kHz, 4 130 – 4 133 kHz a 4 408 – 4 438 kHz môžu pracovať stanice pevnej služby s priemerným výkonom 1 kW za podmienok, že sú umiestnené aspoň 600 km od pobrežia a že nebudú rušiť plavebnú pohyblivú službu. (WRC‑12)

5.129            (SUP-WRC-07)

5.130            Podmienky pre použitie nosných frekvencií 4 125 kHz a 6 215 kHz sú dané v čl. 31 a 52. (WRC‑07)

5.131            Frekvencia 4 209,5 kHz je určená výlučne na vysielanie meteorologických a navigačných varovaní a vysielanie súrnych informácií od pobrežných staníc lodiam pomocou úzkopásmových techník s priamou tlačou (WRC‑97).

5.132            Frekvencie 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz a 26 100,5 kHz sú medzinárodné frekvencie na vysielanie plavebných bezpečnostných informácií (MSI) (pozri dodatok 17).

5.132A         Stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej alebo pohyblivej služby. Využitie rádiolokácie je obmedzené na oceánografické radary, ktoré sú prevádzkované v súlade s rezolúciou 612 (Rev. WRC‑12).  (WRC‑12)

5.132B         Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku je frekvenčné pásmo 4 438 – 4 488 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej  (R) služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.133            Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Nigeri, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 130 – 5 250 kHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑12)

5.133A         Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku sú frekvenčné pásma 5 250 – 5 275 kHz a 26 200 – 26 350 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.133B         Stanice amatérskej služby využívajúce frekvenčné pásmo 5 351,5 – 5 366,5 kHz nesmú prekračovať maximálny vyžiarený výkon 15 W (e.i.r.p.). V Regióne 2 v Mexiku však stanice amatérskej služby využívajúce frekvenčné pásmo 5 351,5 – 5 366,5 kHz nesmú prekračovať maximálny vyžiarený výkon 20 W (e.i.r.p.). V nasledujúcich krajinách Regiónu 2: Antigua a Bermuda, Argentína, Bahamy, Barbados, Belize, Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Dominikánska republika, Dominika, Salvádor, Ekvádor, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Granadíny, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguaj, Venezuela, ako aj všetky zámorské územia Holandska v Regióne 2, nesmú stanice amatérskej služby využívajúce pásmo 5 351,5 – 5 366,5 kHz prekročiť maximálny vyžiarený výkon 25 W (e.i.r.p.). (WRC‑15)

5.134            Využitie pásiem 5 900 – 5 950 kHz, 7 300 – 7 350 kHz, 9 400 – 9 500 kHz, 11 600 – 11 650 kHz, 12 050 – 12 100 kHz, 13 570 – 13 600 kHz, 13 800 – 13 870 kHz, 15 600 – 15 800 kHz, 17 480 – 17 550 kHz a 18 900 – 19 020 kHz rozhlasovou a televíznou službou je predmetom aplikácie článku 12. Administratívy sa vyzývajú využívať tieto pásma pre uľahčenie zavedenia digitálnej modulácie z hľadiska spektra odporúčanej v rezolúcii 517 (rev. WRC‑07). (WRC‑07)

5.135            (SUP-WRC-97)

5.136            Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásme 5 900 – 5 950 kHz sa môžu využívať stanicami nasledujúcich služieb, ktoré komunikujú len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené: pevná služba (vo všetkých troch Regiónoch), pozemná pohyblivá služba (v Regióne 1), pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) (v Regiónoch 2 a 3) za podmienok, že nebude spôsobovať škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej službe. Keď sa využívajú frekvencie pre túto službu, naliehavo sa požaduje, aby administratívy používali frekvencie v tomto pásme s minimálnym potrebným výkonom, a aby vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou a televíznou službou, uverejňované v súlade s týmto Rádiokomunikačným poriadkom. (WRC‑07)

5.137            Ak nie je plavebná pohyblivá služba rušená, pásma 6 200 – 6 213,5 kHz a 6 220,5 – 6 525 kHz môžu byť mimoriadne používané stanicami pevnej služby komunikujúcimi len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené a s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W. Pri prihlasovaní týchto frekvencií bude Úrad brať do úvahy splnenie hore uvedených predpokladov.

5.138            Pásma

6 765 – 6 795 kHz                                            (stredná frekvencia 6 780 kHz),

433,05 – 434,79 MHz                                       (stredná frekvencia 433,92 MHz) v Regióne 1, okrem krajín uvedených v pozn. 5.280,

61 – 61,50 GHz                                                (stredná frekvencia 61,25 GHz),

122 – 123 GHz                                                 (stredná frekvencia 122,5 GHz),                                       

244 – 246 GHz                                                 (stredná frekvencia 245 GHz)

                     sú určené na priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Využitie týchto pásiem na účely ISM podlieha špeciálnej autorizácii príslušnou administratívou po dohode s ostatnými administratívami, ktorých sa rádiokomunikačné služby týkajú. Pri uplatňovaní týchto opatrení by administratívy mali prihliadať na príslušné aktuálne odporúčania ITU‑R.

5.138A         (SUP-WRC-12)

5.139            (SUP-WRC-12)

5.140            Dodatočné pridelenie: V Angole, Iraku, Somálsku a Togu je frekvenčné pásmo 7 000 – 7 050 kHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.141            Alternatívne pridelenie: V Egypte, Eritrei, Etiópii, Guinei, Líbyi, na Madagaskare a v Nigeri je pásmo 7 000 – 7 050 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.141A         Dodatočné pridelenie: V Uzbekistane a Kirgizsku sú pásma 7 000 – 7 100 kHz a 7 100 – 7 200 kHz pridelené aj pevnej službe a pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑03)

5.141B         Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Austrálii, Bahrajne, Botswane, Bruneji, Číne, na Komoroch, v Kórejskej republike, Diego Garcii, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Guinei, Indonézii, Iráne, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Mali, Maroku, Mauritánii, Nigérii, na Novom Zélande, v Ománe, Papue-Novej Guinei, Katare, Sýrii, Singapure, Sudáne, Južnom Sudáne, Tunisku, vo Vietname a v Jemene je frekvenčné pásmo 7 100 – 7 200 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej (R) služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.141C         (SUP-WRC-12)

5.142            Využitie pásma 7 100 – 7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovú a televíznu službu, používanú v Regiónoch 1 a 3. (WRC‑12)

5.143            Dodatočné pridelenie: V pásme 7 300 – 7 350 kHz sa môžu frekvencie využívať stanicami pevnej služby a pohyblivou službou, ktoré komunikujú len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené, za podmienky, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej služby. Pri používaní týchto frekvencií uvedenými službami sa administratívy vyzývajú používať minimálny výkon a vziať do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou a televíznou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑07)

5.143A         V Regióne 3 sa môžu frekvencie z pásma 7 350 – 7 450 kHz využívať stanicami pevnej služby v kategórii prednostná služba a pozemnou pohyblivou službou v kategórii podružná služba, ktoré komunikujú len v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené, za podmienky, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej služby. Pri používaní týchto frekvencií uvedenými službami sa administratívy vyzývajú používať minimálny výkon a vziať do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou a televíznou službou, zverejnené v zmysle Rádiokomunikačného poriadku. (WRC‑12)

5.143B         V Regióne 1 môžu byť frekvencie z pásma 7 350 – 7 450 kHz použité pre stanice pevnej a pozemnej pohyblivej služby, ktoré komunikujú len v rámci hraníc krajín, v ktorých sú umiestnené, za podmienok, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej služby. Celkový vyžiarený výkon každej stanice nesmie presiahnuť hodnotu 24 dBW. (WRC‑12)

5.143C         Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, na Komoroch, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Iráne, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Maroku, Mauritánii, Nigeri, Ománe, v Katare, Sýrii, Sudáne, Južnom Sudáne, Tunisku a Jemene sú pásma 7 350 – 7 400 kHz a 7 350 – 7 400 kHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.143D         V Regióne 2 môžu byť frekvencie z pásma 7 350 – 7 400 kHz použité pre stanice pevnej služby a  pozemnej pohyblivej služby, komunikujúce v rámci krajiny, v ktorej sú umiestnené, za podmienok, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej služby. Pri využívaní frekvencií pre tieto služby sú administratívy povinné stanoviť používanie minimálneho výkonu a zohľadňovať sezónne využitie frekvencií rozhlasovou a televíznou službou tak, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑12)

5.143E          (SUP-WRC-12)

5.144            V Regióne 3 stanice tých služieb, ktorým bolo pridelené pásmo 7 995 – 8 005 kHz, môžu prenášať časové signály a frekvenčné normály.

5.145            Podmienky na použitie nosných frekvencií 8 291 kHz, 12 290 kHz a 16 420 kHz sú dané v čl. 31 a 52. (WRC‑07)

5.145A         Stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby. Využitie rádiolokácie je obmedzené na oceánografické radary, ktoré sú prevádzkované v súlade s rezolúciou 612 (rev. WRC‑12). (WRC‑12)

5.145B         Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku sú frekvenčné pásma 9 305 – 9 355 kHz a 16 100 – 16 200 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.146            Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásmach 9 400 – 9 500 kHz, 11 600 – 11 650 kHz, 12 050 – 12 100 kHz, 15 600 – 15 800 kHz, 17 480 – 17 550 kHz a 18 900 – 19 020 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi v rámci krajiny, v ktorej sú umiestnené za podmienky, že nespôsobujú škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej službe. Pri využívaní frekvencií pevnou službou sú administratívy naliehavo vyzývané používať minimálny požadovaný výkon a zohľadňovať sezónne využitie frekvencií rozhlasovou a televíznou službou tak, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑07)

5.147            Za podmienky, že nebude rušená rozhlasová a televízna služba, frekvencie v pásmach 9 775 – 9 900 kHz, 11 650 – 11 700 kHz a 11 975 – 12 050 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú, pričom hodnota celkového vyžarovaného výkonu jednej stanice neprekročí 24 dBW.

5.148            (SUP-WRC-97)

5.149            Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam iných služieb, ktorým sú pridelené pásma

13 360 – 13 410 kHz,                                                         4 950 – 4 990 MHz,                                                                                           102 – 109,5 GHz,                                             

25 550 – 25 670 kHz,                                                         4 990 – 5 000 MHz,                                                                                           111,80 – 114,25 GHz,                                      

37,50 – 38,25 MHz,                                                            6 650 – 6 675,2 MHz,                                                                                           128,33 – 128,59 GHz,                                      

73 – 74,6 MHz v Regiónoch 1 a 3,                                    10,60 – 10,68 GHz,                                                                                           129,23 – 129,49 GHz,                                      

150,05 – 153 MHz v Regióne 1,                                        14,47 – 14,5 GHz,                                                                                           130 – 134 GHz,                                                

322 – 328,6 MHz,                                                               22,01 – 22,21 GHz,                                                                                           136 – 148,5 GHz,                                             

406,1 – 410 MHz,                                                               22,21 – 22,5 GHz,                                                                                           151,5 – 158,5 GHz,                                          

608 – 614 MHz v Regiónoch 1 a 3,                                   22,81 – 22,86 GHz,                                                                                           168,59 – 168,93 GHz,                                      

1 330 – 1 400 MHz,                                                            23,07 – 23,12 GHz,                                                                                           171,11 – 171,45 GHz,                                      

1 610,6 – 1 613,8 MHz,                                                      31,2 – 31,3 GHz,                                                                                           172,31 – 172,65 GHz,                                      

1 660 – 1 670 MHz,                                                            31,5 – 31,8 GHz v Regiónoch 1 a 3,                                                                                           173,52 – 173,85 GHz,                                      

1 718,8 – 1 722,2 MHz,                                                      36,43 – 36,5 GHz,                                                                                           195,75 – 196,15 GHz,                                      

2 655 – 2 690 MHz,                                                            42,5 – 43,5 GHz,                                                                                           209 – 226 GHz,                                                

3 260 – 3 267 MHz,                                                            48,94 – 49,04 GHz,                                                                                           241 – 250 GHz,                                                

3 332 – 3 339 MHz,                                                            76 – 86 GHz,                                                                                           252 – 275 GHz                                                 

3 345,8 – 3 352,5 MHz,                                                      92 – 94 GHz,

4 825 – 4 835 MHz,                                                            94,1 – 100 GHz,

urobia administratívy všetky dostupné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby pred škodlivým rušením. Vysielanie kozmických palubných staníc alebo leteckých palubných staníc môže byť nebezpečným zdrojom rušenia rádioastronomickej služby (pozri pozn. 4.5 a 4.6 a čl. 29). (WRC‑07)

5.149A         Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku je frekvenčné pásmo 13 450 – 13 550 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba a pohyblivej okrem leteckej pohyblivej služby (R) v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.150            Pásma

13 553 – 13 567 kHz                                                          (stredná frekvencia 13 560 kHz),

26 957 – 27 283 kHz                                                          (stredná frekvencia 27 120 kHz),

40,66 – 40,70 MHz                                                             (stredná frekvencia 40,68 MHz),

902 – 928 MHz                                                                   (stredná frekvencia 915 MHz) v Regióne 2,

2 400 – 2 500 MHz                                                             (stredná frekvencia 2 450 MHz),

5 725 – 5 875 MHz                                                             (stredná frekvencia 5 800 MHz),

24.00 – 24,25 GHz                                                             (stredná frekvencia 24,125 GHz)

sú určené na priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby, pracujúce v týchto pásmach, musia akceptovať rušenie, ktoré môže byť spôsobené činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v uvedenom pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v  pozn. 15.13.

5.151            Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásmach 13 570 – 13 600 kHz a 13 800 – 13 870 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby a pohyblivou službou, okrem leteckej pohyblivej (R) služby, komunikujúcimi v rámci krajín, v ktorých sú umiestnené, za podmienky, že nevznikne škodlivé rušenie rozhlasovej a televíznej služby. Pri používaní frekvencií uvedenými službami sa administratívy vyzývajú používať minimálny výkon a vziať do úvahy sezónne používanie frekvencií v rozhlasovej a televíznej službe, ako je uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑07)

5.152            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Číne, v Pobreží Slonoviny, v Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 14 250 – 14 350 kHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 24 dBW. (WRC‑03)

5.153            V Regióne 3 stanice služieb s prideleným pásmom 15 995 – 16 005 kHz môžu prenášať časové signály a časové normály.

5.154            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 18 068 –18 168 kHz pridelené prednostne aj pevnej službe na využitie vo vnútri územia týchto krajín, so špičkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW. (WRC‑03)

5.155            Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 21 850 – 21 870 kHz pridelené aj leteckej pohyblivej (R) službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑07)

5.155A         V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je použitie pásma 21 850 – 21 924 kHz pevnou službou obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky. (WRC‑07)

5.155B         Pásmo 21 850 – 21 924 kHz sa používa pre pevnú službu na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.

5.156            Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 22 720 – 23 200 kHz pridelené prednostne aj meteorologickej službe (rádiosondy).

5.156A         Použitie pásma 23 200 – 23 350 kHz pevnou službou je obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.

5.157            Použitie pásma 23 350 – 24 000 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na rádiotelegrafiu medzi loďami.

5.158            Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku je frekvenčné pásmo 24 450 –
24 600 kHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórií prednostná služba. (WRC‑15)

5.159            Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku je frekvenčné pásmo 39 – 39,5 MHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórií prednostná služba. (WRC‑15)

5.160            Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothe, Malawi, Kongu a Rwande je pásmo 41 – 44 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.161            Dodatočné pridelenie: V Iráne a Japonsku je pásmo 41 – 44 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

5.161A         Alternatívne pridelenie: V Kórejskej republike a Spojených štátoch amerických sú frekvenčné pásma 41,015 – 41,665 MHz a 43,35 – 44 MHz pridelené tiež rádiolokácii v kategórii prednostná služba. Rádiolokačné stanice nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej alebo pohyblivej služby. Využitie rádiolokácie je obmedzené na oceánografické radary, ktoré pracujú v súlade s rezolúciou 612 (rev. WRC-12). (WRC‑12)

5.161B         Alternatívne pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Bielorusku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, na Cypre, vo Vatikáne, v Chorvátsku, Dánsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Grécku, Maďarsku, Írsku, na Islande, v Taliansku, Litve, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, na Malte, v Moldavsku, Monaku, Čiernej Hore, Nórsku, Uzbekistane, Holandsku, Portugalsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, San Maríne, Slovinsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Turecku a na Ukrajine je frekvenčné pásmo 42 – 42,5 MHz  pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.162            Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 44 – 47 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. (WRC 12)

5.162A         Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Číne, vo Vatikáne, v Dánsku, Španielsku, Estónsku, Rusku, vo Fínsku, Francúzsku, v Írsku, na Islande, v Taliansku, Lotyšsku, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Monaku, Čiernej Hore, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Českej republike, Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, vo Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 46 – 68 MHz tiež pridelené rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. Použitie je obmedzené na činnosť radarov merajúcich vietor v súlade s rezolúciou 217 (WRC‑97). (WRC 12)

5.163            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 47 – 48,5 MHz a 56,5 – 58 MHz pridelené aj pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC 12)

5.164            Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Alžírsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Botswane, Bulharsku, v Pobreží Slonoviny, Chorvátsku, Dánsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Gabone, Grécku, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Libanone, Líbyi, Lichtenštajnsku, Luxembursku, na Madagaskare, v Mali, na Malte, v Maroku, Mauritánii, Monaku, Čiernej Hore, Nigérii, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Svazijsku, Čade, Togu, Tunisku a v Turecku je pásmo 47 – 68 MHz, v Južnej Afrike pásmo 47 – 50 MHz,  a v Lotyšsku pásmo 48,5 – 56 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Stanice pohyblivej služby v krajinách uvedených v tejto poznámke a v pásmach im prislúchajúcim nesmú však spôsobovať škodlivé rušenie, ani požadovať ochranu pred rušením od existujúcich alebo plánovaných rozhlasových a televíznych staníc krajín iných, ako sú uvedené v súvislosti s daným frekvenčným pásmom. (WRC‑15)

5.165            Dodatočné pridelenie: V Angole, Kamerune, Kongu, na Madagaskare, v Mozambiku, Nigeri, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Tanzánii a Čade je pásmo 47 – 68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC‑12)

5.166            (SUP-WRC-15)

5.167            Alternatívne pridelenie: V Bangladéši, Bruneji, Indii, Iráne, Pakistane a Singapure je pásmo 50 – 54 MHz pridelené pevnej, pohyblivej a rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.167A         Dodatočné pridelenie: V Indonézii a Thajsku je pásmo 50 – 54 MHz pridelené aj pevnej, pohyblivej a rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.168            Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne a KĽDR je pásmo 50 – 54 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba.

5.169            Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Namíbii, Kongu (býv. Zair), Rwande, Južnej Afrike, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe je pásmo 50 – 54 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba. V Senegale je pásmo 50 – 51 MHz prednostne pridelené amatérskej službe. (WRC‑12)

5.170            Dodatočné pridelenie: Na Novom Zélande je pásmo 51 – 54 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.171            Dodatočné pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mali, Namíbii, Kongu (býv. Zair), Rwande, Južnej Afrike, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe je pásmo 54 – 68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC‑12)

5.172            Odlišná kategória služby: Vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2 a v Guyane je pásmo 54 – 68 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑15)

5.173            Odlišná kategória služby: Vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2 a v Guyane je pásmo 68 – 72 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑15)

5.174            (SUP-WRC-07)

5.175            Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 68 – 73 MHz a 76 – 87,5 MHz pridelené rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. V Lotyšsku a Litve sú pásma 68 – 73 MHz a 76 –  87,5 MHz pridelené rozhlasovej a televíznej službe a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Služby, pre ktoré sú tieto pásma pridelené v iných krajinách a rozhlasová a televízna služba v uvedených krajinách podliehajú dohodám medzi zainteresovanými susednými krajinami. (WRC‑07)

5.176            Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne, Kórejskej republike, na Filipínach, v KĽDR a Samoe je pásmo 68 – 74 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑07)

5.177            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 73 – 74 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba s ohľadom na dohodu podľa bodu 9.21. (WRC‑07)

5.178            Dodatočné pridelenie: V Kolumbii, na Kube, v Salvádore, Guatemale, Guyane, Hondurase a Nikarague je pásmo 73 – 74,6 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑12)

5.179            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Gruzínsku, Kazachstane, Lotyšsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 74,6 – 74,8 MHz a 75,2 – 75,4 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale len pre vysielače umiestnené na zemskom povrchu. (WRC‑12)

5.180            Frekvencia 75 MHz je pridelená leteckým návestným majákom. Administratívy sa musia vyhnúť prideleniu frekvencií blízkych k hraniciam ochranného pásma staniciam iných služieb, ktoré by svojím výkonom alebo geografickou polohou mohli rušiť alebo ináč obmedziť návestný maják.

Je potrebné snažiť sa o ďalšie zlepšenie parametrov palubných leteckých prijímačov a o obmedzenie výkonu staníc vysielajúcich v blízkosti frekvencií 74,8 MHz a 75,2 MHz.

5.181            Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli a Sýrii je pásmo 74,8 – 75,2 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, podliehajúce dohode podľa bodu 9.21. Aby sa zabezpečilo, že nebude spôsobené rušenie staníc leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nesmú byť do tohto pásma zavedené, ak ho bude ktorákoľvek administratíva požadovať pre leteckú rádionavigačnú službu, čo možno zistiť použitím postupov podľa  bodu 9.21. (WRC‑03)

5.182            Dodatočné pridelenie: V Západnej Samoe je pásmo 74,5 – 87 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba.

5.183            Dodatočné pridelenie: V Číne, Kórejskej republike, Japonsku, na Filipínach a v KĽDR je pásmo 76 – 87 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba.

5.184            (SUP-WRC-07)

5.185            Odlišná kategória služby: V Spojených štátoch amerických, vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, v Guyane a Paraguaji je pásmo 76 – 88 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri  pozn. 5.33). (WRC‑15)

5.186            (SUP-WRC-97)

5.187            Alternatívne pridelenie: V Albánsku je pásmo 81 – 87,5 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba a je používané v súlade s rozhodnutiami záverečných dokumentov Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva, 1960).

5.188            Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 85 – 87 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej a televíznej služby v Austrálii podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívami.

5.189            Nepoužité.

5.190            Dodatočné pridelenie: V Monaku je pásmo 87,5 – 88 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii primárna služba a je predmetom dohody podľa postupu uvedeného v  bode 9.21. (WRC‑97)

5.191            Nepoužité.

5.192            Dodatočné pridelenie: V Číne a Kórejskej republike je pásmo 100 – 108 MHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe. (WRC‑97)

5.193            Nepoužité.

5.194            Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku, Somálsku a Turkménsku je pásmo 104 – 108 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej služby (R). (WRC‑07)

5.195            Nepoužité.

5.196            Nepoužité.

 

5.197            Dodatočné pridelenie: V Sýrii je pásmo 108 – 111,975 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba a podlieha dohode obsiahnutej v bode 9.21. Aby sa zabezpečilo, že stanice leteckej rádionavigačnej služby nebudú rušené stanicami pohyblivej služby, nebudú tieto zavádzané do pásma, pokým ho bude ktorákoľvek administratíva požadovať pre leteckú rádionavigačnú službu, čo možno zistiť použitím postupov podľa  bodu 9.21. (WRC‑12)

5.197A         Dodatočné pridelenie: Pásmo 108 – 117,975 MHz je pridelené v kategórii primárna služba aj pre leteckú pohyblivú službu (R), ale len pre systémy, pracujúce podľa známych medzinárodných noriem pre letectvo. Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 413 (rev. WRC‑07).[1]) Využitie pásma 108 – 112 MHz pre leteckú pohyblivú službu (R) musí byť obmedzené len na systémy zložené z pozemných vysielačov a súvisiacich prijímačov, ktoré vysielajú navigačné informácie ako podporu funkcií vzdušnej navigácie v súlade s uznanými medzinárodnými leteckými normami. (WRC‑07)

5.198            (SUP-WRC-07)

5.199            (SUP-WRC-07)

5.200            V pásme 117,975 – 136 MHz je frekvencia 121,5 MHz letecká tiesňová frekvencia a kde je to potrebné, aj pridružená pomocná frekvencia 123,1 MHz. Pohyblivé stanice plavebnej pohyblivej služby môžu na týchto frekvenciách komunikovať so stanicami leteckej pohyblivej služby v núdzových a bezpečnostných situáciách za podmienok ustanovených v čl. 31. (WRC‑07)

5.201            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku, Uzbekistane, Papue-Novej Guinei, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 132 – 136 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba. Pri prideľovaní frekvencií staniciam leteckej pohyblivej služby (OR) musia administratívy zohľadňovať frekvencie pridelené staniciam leteckej pohyblivej služby (R) (WRC‑15)

5.202            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Spojených arabských emirátoch, Rusku, Gruzínsku, Iráne, Jordánsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Sýrií, Kirgizsku, Rumunsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 136 – 137 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej (OR) službe v kategórii prednostná služba. Administratívy musia pri prideľovaní frekvencií staniciam leteckej pohyblivej (OR) služby brať do úvahy frekvencie pridelené staniciam v leteckej pohyblivej (R) službe. (WRC‑15)

5.203            (SUP-WRC-07)

5.203A         (SUP-WRC-07)

5.203B         (SUP-WRC-07)

5.204            Odlišná kategória služby: V Afganistane, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bruneji, Číne, Kube, Spojených arabských emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Kuvajte, Thajsku, Jemene, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 137 – 138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby (R) (pozri pozn. 5.33). (WRC‑07)

5.205            Odlišná kategória služby: V Izraeli a Jordánsku je pásmo 137 – 138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).

5.206            Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Egypte, vo Fínsku, Francúzsku, v Gruzínsku, Grécku, Kazachstane, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 137 – 138 MHz pridelené leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑2000)

5.207            Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 137 – 144 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba až dovtedy, kým uvedená služba nebude zabezpečená regionálnymi prideleniami pásiem pre rozhlasovú a televíznu službu.

5.208            Používanie pásma 137 – 138 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. (WRC‑97)

5.208A         Administratívy musia pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam v pohyblivej družicovej službe v pásmach 137 – 138 MHz, 387 – 390 MHz a 400,15 – 401 MHz vykonať všetky praktické opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby v pásmach 150,05 – 153 MHz, 322 – 328,6 MHz, 406,1 – 410 MHz a 608 – 614 MHz pred škodlivým rušením nežiaducimi emisiami. Prahové hodnoty úrovní škodlivého rušenia rádioastronómie sú uvedené v príslušnom odporučení ITU‑R. (WRC‑07)

5.208B[2])       Na pásma

137 – 138 MHz,

387– 390 MHz,

400,15 – 401 MHz,

1 452 – 1 492 MHz,

1 525 – 1 610 MHz,

1 613,8 – 1 626,5 MHz,

2 655 – 2 690 MHz,

21,4 – 22 GHz,

sa aplikuje rezolúcia 739 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.209            Používanie pásiem 137 – 138 MHz, 148 – 150,05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz, 400,15 – 401 MHz, 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz pohyblivou družicovou službou je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC 97)

5.210            Dodatočné pridelenie: V Taliansku, Českej republike a v Spojenom kráľovstve sú pásma 138 – 143,6 MHz a 143,65 – 144 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (zostup) v kategórii podružná služba. (WRC 07)

5.211            Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Dánsku, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, vo Fínsku, v Grécku, Guinei, Írsku, Izraeli, Keni, Kuvajte, Libanone, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Mali, na Malte, v Čiernej Hore, Nórsku, Holandsku, v Katare, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tanzánii, Tunisku a Turecku je pásmo 138 – 144 MHz pridelené aj plavebnej pohyblivej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.212            Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Gabone, Gambii, Ghane, Guinei, Iraku, Jordánsku, Lesothe, Libérii, Líbyi, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigeri, Ománe, Ugande, Kongu (býv. Zair), Sýrii, Rwande, Sierra Leone, Južnej Afrike, Svazijsku, Čade, Togu, Zambii a Zimbabwe je pásmo 138 – 144 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.213            Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 138 – 144 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba.

5.214            Dodatočné pridelenie: V Eritrei, Etiópii, Keni, Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku, na Malte, v Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne a Tanzánii je pásmo 138 – 144 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.215            Nepoužité.

5.216            Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 144 – 146 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii podružná služba.

5.217            Alternatívne pridelenie: V Afganistane, Bangladéši, na Kube, v Guyane a Indii je pásmo 146 – 148 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

5.218            Dodatočné pridelenie: S podmienkou dohody obsiahnutej v postupe uvedenom v bode 9.21 je pásmo 148 – 149,9 MHz pridelené aj kozmickej prevádzke (vzostup) v kategórii prednostná služba. Šírka pásma každého vysielania nesmie prekročiť ±25 kHz.

5.219            Používanie pásma 148 – 149,9 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. Pohyblivá družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie pevnej a pohyblivej služby a služby kozmickej prevádzky v pásme 148 – 149,9 MHz.

5.220            Používanie frekvenčných pásiem 149,90 – 150,05 MHz a 399,90 – 400,05 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. (WRC‑15)

 

 

5.221            Stanice pohyblivej družicovej služby vo frekvenčnom pásme 148 – 149,9 MHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred rušením stanicami pevnej alebo pohyblivej služby, ktoré sú v prevádzke v súlade s tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem v nasledovných krajinách: Albánsko, Alžírsko, Nemecko, Saudská Arábia, Austrália, Rakúsko, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bielorusko, Belgicko, Benin, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunej, Bulharsko, Kamerun, Čína, Cyprus, Kongo, Kórejská republika, Pobrežie Slonoviny, Chorvátsko, Kuba, Dánsko, Džibutsko, Egypt, Spojené arabské emiráty, Eritrea, Španielsko, Estónsko, Etiópia, Rusko, Fínsko, Francúzsko, Gabon, Gruzínsko, Ghana, Grécko, Guinea, Guinea-Bissau, Maďarsko, India, Irán, Írsko, Island, Izrael, Taliansko, Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Kuvajt, Macedónsko, Lesotho, Lotyšsko, Libanon, Líbya, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Mali, Malta, Mauritánia, Moldavsko, Mongolsko, Čierna Hora, Mozambik, Namíbia, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Holandsko Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Katar, Sýria, Kirgizsko, KĽDR, Slovensko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Senegal, Srbsko, Sierra Leone, Singapur, Slovinsko, Sudán, Srí Lanka, Južná Afrika, Švédsko, Švajčiarsko, Svazijsko, Tanzánia, Čad, Thajsko, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vietnam, Jemen, Zambia a Zimbabwe. (WRC‑15)    

5.222            (SUP-WRC-15)

5.223            (SUP-WRC-15)

5.224            (SUP-WRC-97)

5.224A         (SUP-WRC-15)

5.224B         (SUP-WRC-15)

5.225            Dodatočné pridelenie: V Austrálii a Indii je pásmo 150,05 – 153 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

5.225A         Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Rusku, vo Francúzsku, v Iráne, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a vo Vietname je pásmo 154 – 156 MHz pridelené aj rádiolokácii v kategórii prednostná služba. Využívanie frekvenčného pásma 154 – 156 MHz rádiolokáciou je obmedzené na systémy vyhľadávania kozmických objektov, prevádzkované z pozemského umiestnenia. Prevádzka rádiolokačných staníc vo frekvenčnom pásme 154 – 156 MHz musí byť predmetom dohody dosiahnutej podľa bodu 9.21. Pre určené potenciálne zainteresované administratívy v Regióne 1 musí byť okamžitá hodnota intenzity elektromagnetického poľa 12 dBmV/m vytvorená po 10 % času vo výške 10 m nad úrovňou zeme v 25 kHz referenčnom frekvenčnom pásme na hraniciach územia ktorejkoľvek inej administratívy.

Pre určené potenciálne zainteresované administratívy v Regióne 3 musí mať pomer rušiaceho signálu k šumu (I / N) hodnotu -6 dB (N = -161 dBW/4 kHz), alebo hodnotu -10 dB pre aplikácie, ktoré vyžadujú väčšiu ochranu ako ochrana verejnosti a pomoc pri katastrofách (PPDR (N = -161 dBW/4 kHz)),  vyprodukovanú  po 1 % času vo výške 60 m nad úrovňou zeme na hraniciach územia ktorejkoľvek inej administratívy. Vo frekvenčných pásmach 156,7625 − 156,8375 MHz, 156,5125 − 156,5375 MHz, 161,9625 − 161,9875 MHz, 162,0125 − 162,0375 MHz nesmie mimopásmové e.i.r.p. kozmických vyhľadávacích radarov presiahnuť hodnotu -16 dBW. Frekvenčné prídely pre rádiolokáciu podľa tohto pridelenia sa na Ukrajine nesmú využívať bez dohody s Moldavskom. (WRC-12)

5.226            Frekvencia 156,525 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VHF rádiotelefónnu službu, ktorá využíva digitálne selektívne volanie (DSC). Podmienky na použitie tejto frekvencie a pásmo 156,4875 – 156,5625 MHz sú dané v čl. 31 a  52 a v dodatku 18.

Frekvencia 156,8 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VHF rádiotelefónnu službu. Podmienky pre použitie tejto frekvencie a pásma 156,7625 – 156,8375 MHz sú dané v čl. 31 a v dodatku 18.

V pásmach 156 – 156,4875 MHz, 156,5625 – 156,7625, 156,8375 – 157,45 MHz, 160,6 – 160,975 MHz a 161,475 – 162,05 MHz každá administratíva je povinná uprednostniť plavebnú pohyblivú službu, ale len na frekvenciách, ktoré daná správa pridelí staniciam plavebnej pohyblivej služby (pozri čl. 31 a 52 a dodatok 18).

Použitiu frekvencií z týchto pásiem stanicami iných služieb, ktorým tieto pásma nie sú pridelené, je potrebné sa vyhnúť v oblastiach, kde ich použitie môže spôsobiť rušenie plavebnej pohyblivej VHF rádiokomunikačnej služby.

Frekvencie 156,8 MHz, 156,525 MHz a frekvenčné pásma, v ktorých je uprednostnená plavebná pohyblivá služba, môžu byť však použité pre rádiovú komunikáciu na vnútrozemských vodných cestách v súlade s dohodami zainteresovaných administratív, pričom sa berie do úvahy použitie danej frekvencie a existujúce dohody. (WRC-07)

5.227            Dodatočné pridelenie: Pásma 156,4875 – 156,5125 MHz a 156,5375 – 156,5625 MHz sú pridelené aj pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Využitie týchto pásiem pevnou a pozemnou pohyblivou službou nesmie rušiť alebo požadovať ochranu pred plavebnou pohyblivou VHF rádiokomunikáciou. (WRC‑07)

5.227A         (SUP-WRC-12)

5.228            Využitie frekvenčných pásiem 156,7625 − 156,7875 MHz a 156,8125 − 156,8375 MHz družicovou pohyblivou službou (vzostup) je obmedzené na príjem vysielania diaľkových správ automatického identifikačného systému (AIS) (Správa 27, pozri najnovšiu verziu odporúčania ITU‑R M.1371). Okrem emisií AIS nesmú emisie systémov prevádzkujúcich plavebnú pohyblivú službu v týchto frekvenčných pásmach presiahnuť hodnotu 1 W.  (WRC‑12)

5.228A         Frekvenčné pásma 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz môžu byť využité lietadlovými stanicami pre pátracie a záchranné operácie a inými stanicami, ktoré súvisia s bezpečnostnou komunikáciou. (WRC-12)

5.228AA       Využitie frekvenčných pásiem 161,9375 – 161,9625 MHz a 161,9875 – 162,0125 MHz pre plavebnú pohyblivú družicovú službu (vzostup) je obmedzené na systémy, ktoré pracujú v súlade s dodatkom 18. (WRC‑15)

5.228B         Využívanie frekvenčných pásiem 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz pevnou a pozemnou pohyblivou službou nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred plavebnou pohyblivou službou. (WRC‑12)

5.228C         Využívanie frekvenčných pásiem 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz plavebnou pohyblivou a družicovou pohyblivou službou (vzostup) je obmedzené na automatický identifikačný systém (AIS). Použitie týchto frekvenčných pásiem v leteckej pohyblivej (OR) službe je obmedzené na vysielanie AIS pátracích a záchranných operácií lietadiel. Prevádzka AIS v týchto frekvenčných pásmach nesmie obmedzovať rozvoj a využívanie pevných a pohyblivých služieb pracujúcich v susedných frekvenčných pásmach. (WRC‑12)

5.228D         Frekvenčné pásma 161,9625 − 161,9875 MHz (AIS 1) a 162,0125 − 162,0375 MHz (AIS 2) môžu byť pevnou a pohyblivou službou v kategórii prednostná služba naďalej využívané až do 1. januára 2025, odkedy toto pridelenie už nesmie byť platné. Administratívam sa odporúča urobiť všetky praktické kroky na ukončenie využívania týchto pásiem pevnou a pohyblivou službou pred týmto prechodným dátumom. Počas tohto prechodného obdobia má plavebná pohyblivá služba v týchto frekvenčných pásmach prednosť pred pevnou, pozemnou pohyblivou a leteckou pohyblivou službou. (WRC‑12)

5.228E          Využívanie automatického identifikačného systému vo frekvenčných pásmach 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz leteckou pohyblivou službou (OR) je obmedzené na letecké stanice pre pátracie a záchranné operácie a iné operácie súvisiace s bezpečnostnou komunikáciou. (WRC‑12)

5.228F          Využívanie frekvenčných pásiem 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz družicovou (vzostup) pohyblivou službou je obmedzené na vysielanie automatického identifikačného systému zo staníc prevádzkovaných plavebnou pohyblivou službou. (WRC‑12)

5.229            Alternatívne pridelenie: V Maroku je pásmo 162 – 174 MHz pridelené rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. Využitie uvedeného pásma podlieha dohode medzi administratívami, ktorých služby, existujúce alebo plánované v súlade s touto tabuľkou, by mohli byť ovplyvnené. Takejto dohode nepodliehajú stanice existujúce tam od 1. januára 1981 s ich vtedajšími technickými parametrami.

5.230            Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 163 – 167 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (zostup) v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa bodu 9.21.

5.231            Dodatočné pridelenie: V Afganistane a Číne  je pásmo 167 – 174 MHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej a televíznej služby do uvedeného pásma podlieha dohode medzi susednými krajinami v Regióne 3, ktorých služby tým môžu byť ovplyvnené. (WRC‑12)

5.232            (SUP-WRC-15)

5.233            Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 174 – 184 MHz pridelené aj službám kozmického výskumu a kozmickej prevádzky (zostup) v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v bode 9.21. Tieto služby nesmú požadovať ochranu pred rušením, ani rušiť, či už existujúce alebo plánované rozhlasové a televízne stanice.

5.234            (SUP-WRC-15)

5.235            Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Izraeli, Taliansku, Lichtenštajnsku, na Malte, v Monaku, Nórsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, vo Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 174 – 223 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Stanice pozemnej pohyblivej služby nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými a televíznymi stanicami či už existujúcimi alebo plánovanými v krajinách iných, ako sú uvedené v tejto poznámke.

5.236            Nepoužité.

5.237            Dodatočné pridelenie: V Kongu, Egypte, Eritrei, Etiópii, Gambii, Guinei, Líbyi, Mali, Sierra Leone, Somálsku a Čade je pásmo 174 – 223 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑12)

5.238            Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Pakistane a na Filipínach je pásmo 200 – 216 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

5.239            Nepoužité.

5.240            Dodatočné pridelenie: V Číne a Indii je pásmo 216 – 223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

5.241            V Regióne 2 nesmú byť v pásme 216 – 225 MHz povolené žiadne nové stanice rádiolokačnej služby. Stanice povolené pred 1. januárom 1990 môžu pokračovať v činnosti v pásme v kategórii podružná služba.

5.242            Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 216 – 220 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.

5.243            Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 216 – 225 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba tak, aby nedošlo k rušeniu či už existujúcich alebo plánovaných rozhlasových a televíznych služieb v iných krajinách.

5.244            (SUP-WRC-97)

5.245            Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 222 – 223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.

5.246            Alternatívne pridelenie: V Španielsku, vo Francúzsku, v Izraeli a Monaku je pásmo 223 – 230 MHz pridelené prednostne rozhlasovej a televíznej a pozemnej pohyblivej službe (pozri pozn. 5.33). Pri príprave frekvenčných plánov má rozhlasová a televízna služba prednosť. Pásmo je pridelené pre pevnú a pohyblivú službu, okrem pozemnej pohyblivej služby, v kategórii podružné služby. Stanice pozemnej pohyblivej služby však nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými a televíznymi stanicami, či už existujúcimi alebo plánovanými.

5.247            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Ománe, Katare a Sýrii je pásmo 223 – 235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.

5.248            Nepoužité.

5.249            Nepoužité.

5.250            Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 225 – 235 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba.

5.251            Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 230 – 235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa bodu 9.21.

5.252            Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Južnej Afrike, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe sú pásma 223 – 238 MHz a 246 – 254 MHz pridelené rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa bodu 9.21.

5.253            Nepoužité.

5.254            Podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v bode 9.21, môžu byť pásma 235 – 322 MHz a 335,4 – 399,9 MHz využité družicovou pohyblivou službou s podmienkou, že stanice tejto služby nebudú rušiť iné služby či už existujúce alebo plánované, pracujúce v súlade s touto tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, okrem dodatočného pridelenia uvedeného v poznámke 5.256A. (WRC‑03)

5.255            Pásma 312 – 315 MHz (vzostup) a 387 – 390 MHz (zostup), pridelené pohyblivej družicovej službe, môžu byť tiež využívané negeostacionárnymi družicovými systémami. Toto použitie podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A.

5.256            Frekvencia 243 MHz je frekvencia v tomto pásme využívaná pre záchranné stanice a zariadenia na záchranné účely. (WRC‑07)

5.256A         Dodatočné pridelenie: V Číne, Rusku a Kazachstane je frekvenčné pásmo 258 – 261 MHz pridelené aj kozmickému výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzke (vzostup) v kategórii prednostná služba. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzky (vzostup) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, ani požadovať ochranu pred rušením, ani obmedzovať využitie a vývoj systémov pohyblivej služby a družicovej pohyblivej služby v tomto pásme. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzky (vzostup) nesmú obmedzovať budúci vývoj systémov pevnej služby v ostatných krajinách. (WRC‑15)

5.257            Podliehajúc dohode obsiahnutej v bode 9.21, môže byť pásmo 267 – 272 MHz administratívami v danej krajine určené na kozmickú telemetriu, a to v kategórii prednostná služba.

5.258            Použitie pásma 328,6 – 335,4 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pristávací navádzací systém (ILS) (letová dráha).

5.259            Dodatočné pridelenie: V Egypte a Sýrii je prideľovanie pásma 328,6 – 335,4 MHz aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba predmetom dohody podľa bodu 9.21. S cieľom zabezpečiť, aby stanice leteckej rádionavigačnej služby neboli rušené stanicami pohyblivej služby, nesmú byť zaradené do pásma dovtedy, kým je pásmo požadované pre leteckú rádionavigačnú službu ľubovoľnou administratívou, čo možno zistiť použitím postupov podľa bodu 9.21. (WRC‑12)

5.260            (SUP-WRC-15)

5.261            Vysielanie frekvenčného normálu 400,1 MHz musí byť obmedzené na pásmo ±25 kHz.

5.262            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Botswane, Kolumbii, na Kube, v Egypte, Spojených arabských emirátoch, Ekvádore, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libérii, Malajzii, Moldavsku, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, Kirgizsku, Singapure, Somálsku, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 400,05 – 401 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.263            Pásmo 400,15 – 401 MHz je pridelené aj službe kozmického výskumu (medzidružicová) na komunikáciu kozmických lodí s ľudskou posádkou. Pri tejto činnosti nebude služba kozmického výskumu považovaná za bezpečnostnú službu.

5.264            Využitie pásma 400,15 – 401 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. Hraničná hodnota hustoty výkonového toku je uvedená v prílohe 1 dodatku 5 a bude platiť dovtedy, kým nebude pozmenená príslušnou svetovou rádiokomunikačnou konferenciou.

5.265            Vo frekvenčnom pásme 403 – 410 MHz sa uplatňuje rezolúcia 205 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.266            Využitie pásma 406 – 406,1 MHz družicovou pohyblivou službou je obmedzené na nízkovýkonové družicové rádiomajáky, udávajúce núdzovú polohu (pozri čl. 31). (WRC‑07)

5.267            Vysielanie, ktoré môže zapríčiniť rušenie povoleného využívania pásma 406 – 406,1 MHz, je zakázané.

5.268            Využitie frekvenčného pásma 410 – 420 MHz službou kozmického výskumu je obmedzené na medzidružicovú komunikáciu pri družiciach na obežnej dráhe, s ľudskou posádkou. Hustota výkonového toku na povrchu Zeme, vytvorená vyžarovaním z vysielacích staníc pre kozmický výskum (medzidružicový) pracujúcich vo frekvenčnom pásme 410 – 420 MHz, nesmie prekročiť hodnotu -153 dB(W/m2) pre 0°  £  d  £ 5°, -153 + 0,077 (d – 5) dB(W/m2) pre 5° £ d £ 70° a -148 dB(W/m2) pre 70°  £ d £  90°, kde d je uhol dopadu rádiovej vlny a referenčná šírka pásma je 4 kHz. V tomto frekvenčnom pásme nesmú stanice kozmického výskumu (medzidružicový) požadovať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby, ani obmedzovať ich využitie a vývoj. Poznámka 4.10 sa neaplikuje. (WRC‑15)

5.269            Odlišná kategória služby: V Austrálii, Spojených štátoch amerických, Indii, Japonsku a Spojenom kráľovstve sú pásma 420 – 430 MHz a 440 – 450 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).

5.270            Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Spojených štátoch amerických, na Jamajke a Filipínach sú pásma 420 – 430 MHz a 440 – 450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba.

5.271            Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Číne, Indii, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 420 – 460 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe (rádiovýškomery) v kategórii podružná služba. (WRC‑07)

5.272            (SUP-WRC-12)

5.273            (SUP-WRC-12)

5.274            Alternatívne pridelenie: V Dánsku, Nórsku, vo Švédsku a v Čade sú pásma 430 – 432 MHz a 438 – 440 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.275            Dodatočné pridelenie: V Chorvátsku, Estónsku, vo Fínsku, v Líbyi, Macedónsku,  Čiernej Hore a Srbsku sú frekvenčné pásma 430 – 432 MHz a 438 – 440 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC‑15)

5.276            Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Burkine, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Ekvádore, Eritrei, Etiópii, Grécku, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Líbyi, Malajzii, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, vo Švajčiarsku, v Thajsku, Togu, Turecku a Jemene je frekvenčné pásmo 430 – 440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba a frekvenčné pásma 430 – 435 MHz a 438 – 440 MHz sú okrem Ekvádoru pridelené aj pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.277            Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kamerune, Kongu, Džibutsku, Rusku, Gruzínsku, Izraeli, Maďarsku, Kazachstane, Mali, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, KĽDR, Kirgizsku, na Slovensku, v Rumunsku, Rwande, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 430 – 440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.278            Odlišná kategória služby: V Argentíne, Kolumbii, Kostarike, na Kube, v Guyane, Hondurase, Paname a vo Venezuele je pásmo 430 – 440 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).

5.279            Dodatočné pridelenie: V Mexiku sú pásma 430 – 435 MHz a 438 – 440 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, s podmienkou dosiahnutia dohody podľa postupu uvedeného v  bode 9.21.

5.279A         Využitie frekvenčného pásma 432 – 438 MHz sondami družicového prieskumu Zeme (aktívny) musí byť v súlade s odporúčaním ITU-R RS.1260-1. Okrem toho družicový prieskum Zeme (aktívny) vo frekvenčnom pásme 432 – 438 MHz nesmie spôsobovať škodlivé rušenie leteckej rádionavigačnej službe v Číne.    Ustanovenia tejto poznámky neznižujú žiadnym spôsobom povinnosť služby družicového prieskumu Zeme (aktívny) pracovať v kategórii podružná služba podľa pozn. 5.29 a 5.30. (WRC‑15)

5.280            V Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Portugalsku, Srbsku, Slovinsku a Švajčiarsku je pásmo 433,05 – 434,79 MHz (stredná frekvencia 433,92 MHz) vyhradené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) aplikácie. Rádiokomunikačné služby týchto krajín, pracujúce v rámci tohto pásma, musia akceptovať škodlivé rušenie, ktoré môže vzniknúť činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v tomto pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v pozn. 15.13. (WRC‑07)

5.281            Dodatočné pridelenie: V Indii a francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2 je pásmo 433,75 – 434,25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vzostup) v kategórii prednostná služba. Vo Francúzsku a v Brazílii je toto pásmo pridelené tej istej službe, ale v kategórii podružná služba.

5.282            V pásmach 435 – 438 MHz, 1 260 – 1 270 MHz, 2 400 – 2 450 MHz, 3 400 – 3 410 MHz (len v Regiónoch 2 a 3) a 5 650 – 5 670 MHz, môže pracovať družicová amatérska služba za podmienky, že nebude rušiť ostatné služby pracujúce v týchto pásmach podľa tabuľky (pozri pozn. 5.43). Administratívy povoľujúce takéto použitie zaistia, aby akékoľvek škodlivé rušenie spôsobené vysielaním staníc amatérskej družicovej služby bolo okamžite odstránené v súlade s opatreniami v pozn. 25.11. Využitie pásiem 1 260 – 1 270 MHz a 5 650 – 5 670 MHz amatérskou družicovou službou je obmedzené na vzostupný smer.

5.283            Dodatočné pridelenie: V Rakúsku je pásmo 438 – 440 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba.

5.284            Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 440 – 450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba.

5.285            Odlišná kategória služby: V Kanade je pásmo 440 – 450 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).

5.286            Pásmo 449,75 – 450,25 MHz môže byť využívané službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (vzostup),  za podmienky dosiahnutia dohody podľa postupu uvedeného v bode 9.21.

5.286A         Využívanie pásiem 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz stanicami pohyblivej družicovej služby podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. (WRC‑97)

5.286AA       Frekvenčné pásmo 450 – 470 MHz je určené na využitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Pozri rezolúciu 224 (rev. WRC-15). Toto pridelenie vopred nebráni využitiu tohto pásma pre iné aplikácie služieb, pre ktoré je pásmo pridelené, a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku (WRC‑15)

5.286B         Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 454 – 455 MHz v krajinách uvedených v pozn. 5.286D a 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz v Regióne 2 a 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz uvedených v pozn. 5.286E nesmú rušiť alebo požadovať ochranu pred stanicami pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky pridelení frekvenčných pásiem. (WRC‑97)

5.286C         Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 454 – 455 MHz v krajinách uvedených v pozn. 5.286D, 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz v Regióne 2, 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz uvedených v pozn. 5.286E nesmú obmedzovať rozvoj ani prevádzku staníc pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky pridelení frekvenčných pásiem. (WRC‑97)

5.286D         Dodatočné pridelenie: V Kanade, Spojených štátoch amerických a Paname je pásmo 454 – 455 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe (vzostup) v kategórii prednostná služba. (WRC‑07)

5.286E          Dodatočné pridelenie: Na Kapverdoch, v Nepále a Nigérii sú pásma 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe (vzostup) v kategórii prednostná služba. (WRC‑07)

 

 

5.287            Využitie frekvenčných pásiem 457,5125 - 457,5875 MHz a 467,5125 - 467,5875 MHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na palubné komunikačné stanice. Parametre zariadení a kanálovanie musí byť v súlade s odporúčaním ITU-R M.1174-3. Využitie týchto frekvenčných pásiem v teritoriálnych vodách podlieha vnútroštátnym predpisom príslušnej administratívy. (WRC‑15)

5.288            V teritoriálnych vodách Spojených štátov amerických a Filipín sú pre palubné komunikačné stanice uprednostnené frekvencie 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz a 457,600 MHz, prípadne spárované s frekvenciami 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz a 467,825 MHz. Parametre použitých zariadení musia vyhovovať špecifikáciám podľa odporúčania ITU‑R M.1174‑3. (WRC‑15)

5.289            Zariadenia družicového prieskumu Zeme, iné ako družicová meteorologická služba, môžu využívať na zostupný prenos aj pásma 460 – 470 MHz a 1 690 – 1 710 MHz, a to tak, aby nerušili stanice pracujúce v súlade s touto tabuľkou.

5.290            Odlišná kategória služby: V Afganistane, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Rusku, Japonsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 460 – 470 MHz pridelené družicovej meteorologickej službe (zostup) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v bode 9.21. (WRC‑12)

5.291            Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 470 – 485 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (zostup) a kozmickej prevádzke (zostup) v kategórii prednostná služba, pričom je predmetom dohody podľa bodu 9.21 a za podmienky, že nespôsobí škodlivé rušenie či už existujúcich alebo plánovaných staníc rozhlasovej a televíznej služby.

5.291 A        Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Estónsku, Lichtenštajnsku, Českej republike, Srbsku a vo Švajčiarsku je frekvenčné pásmo 470 – 494 MHz pridelené tiež rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. Toto použitie je obmedzené na prevádzku radarov pre meranie veterných profilov v súlade s rezolúciou 217 (WRC‑97). (WRC‑15)

5.292            Odlišná kategória služby: V Argentíne, Uruguaji a vo Venezuele je pásmo 470 – 512 MHz pridelené pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a je predmetom dohody podľa postupu uvedeného v bode 9.21. (WRC‑15)

5.293            Odlišná kategória služby: V Čile, Kanade, na Kube, v Spojených štátoch amerických, Guyane, Jamajke a v Paname sú frekvenčné pásma 470 – 512 MHz a 614 – 806 MHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podliehajú dohode podľa postupu uvedeného v bode 9.21. Na Bahamách, v Barbadose, Kanade, Čile, na Kube, v Spojených štátoch amerických, Guyane, Jamajke, Mexiku a Paname sú pásma 470 – 512 MHz a 614 – 698 MHz pridelené pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podliehajú dohode podľa postupu uvedeného v bode 9.21. V Argentíne a Ekvádore je pásmo 470 – 512 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri  pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v bode 9.21. (WRC‑15)

5.294            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Kamerune, v Pobreží Slonoviny, v Egypte,  Etiópii, Izraeli, Líbyi, Sýrii, Čade a Jemene je pásmo 470 – 582 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-15)

5.295            Na Bahamách, v Barbadose, Kanade, Spojených štátoch amerických a Mexiku je frekvenčné pásmo 470 – 608 MHz alebo jeho časť určená pre medzinárodné mobilné komunikácie (IMT) – pozri rezolúciu 224 (rev. WRC‑15). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Stanice pohyblivej služby systému IMT v tomto frekvenčnom pásme podliehajú dohode v zmysle bodu 9.21 a nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred rozhlasovou a televíznou službou v susedných štátoch. Aplikujú sa pozn. 5.435.43A. V Mexiku sa IMT v tomto frekvenčnom pásme nezačne používať pred 31. decembrom 2018, pričom tento termín môže byť predĺžený, ak s tým budú súhlasiť susedné krajiny. (WRC‑15) 

5.296            Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Benine, Bosne a Hercegovine, Botswane, Bulharsku, Burkine, Burundi, Kamerune, vo Vatikáne, v Kongu, v Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, Dánsku, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, Španielsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Gabone, Gruzínsku, Ghane, Maďarsku, Iraku, Írsku, na Islande, v Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Lesothe, Lotyšsku, Macedónsku, Libanone, Líbyi, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Malawi, Mali, na Malte, v Maroku, na Mauríciu, v Mauritánii, Moldavsku, Monaku, Mozambiku, Namíbii, Nigeri, Nigérii, Nórsku, Ománe, Ugande, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, v Katare, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Spojenom kráľovstve, Rwande, San Maríne, Srbsku, Sudáne, Južnej Afrike, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Svazijsku, Tanzánii, Čade, Togu, Tunisku, Turecku, Ukrajine, Zambii a Zimbabwe je pásmo 470 – 694 MHz pridelené v kategórii podružná služba aj pozemnej pohyblivej službe, určenej pre pomocnú rozhlasovú a televíznu službu a  pomocnú službu pre zostavovanie programov. Stanice pozemnej pohyblivej služby v krajinách uvedených v tejto poznámke nesmú spôsobovať škodlivé rušenie existujúcich alebo plánovaných staníc, pracujúcich v súlade s tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, v krajinách iných, ako sú  uvedené v tejto poznámke. (WRC‑15)

5.296A         V Mikronézii, na Šalamúnovych ostrovoch, v Tuvalu a Vanuatu je frekvenčné pásmo 470 – 698 MHz alebo jeho časť a v Bangladéši, Maldivách a na Novom Zélande je frekvenčné pásmo 610 – 698 MHz alebo jeho časť určené na využitie administratívami, ktoré chcú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) – pozri rezolúciu 224 (rev. WRC‑15). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem žiadnou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Pridelenie tohto pásma pohyblivej službe sa nesmie pre systémy IMT použiť bez dohody uzavretej postupom podľa bodu 9.21 a nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred rozhlasovou a televíznou službou v susedných krajinách. Aplikujú sa pozn. 5.435.43A. (WRC‑15) 

5.297            Dodatočné pridelenie: V Kanade, Kostarike, na Kube, v Salvádore, Spojených štátoch amerických, Guatemale, Guyane a Jamajke je pásmo 512 – 608 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa postupu uvedeného v bode 9.21. Na Bahamách, v Barbadose a Mexiku je frekvenčné pásmo 512 - 608 MHz pridelené mobilnej službe v kategórii prednostná služba a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v bode 9.21. (WRC‑15)

5.298            Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 549,75 – 550,25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (zostup) v kategórii podružná služba.

5.299            Nepoužité.

5.300            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Izraeli, Líbyi, Jordánsku, Ománe, v Katare, v Sýrii a Sudáne je pásmo 582 – 790 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC‑15)

5.301            Nepoužité.

5.302            (SUP-WRC-12)

5.303            Nepoužité.

5.304            Dodatočné pridelenie: V africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri pozn. 5.105.13) je pásmo 606 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

5.305            Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 606 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

5.306            Dodatočné pridelenie: V Regióne 1, okrem africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri pozn. 5.105.13), je pásmo 608 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba.

5.307            Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 608 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.

5.308            Dodatočné pridelenie: V Belize a Kolumbii je frekvenčné pásmo 614 – 698 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Stanice pohyblivej služby v tomto pásme podliehajú dohode podľa postupu uvedeného v bode 9.21. (WRC‑15)

5.308A         Na Bahamách, Barbadose, v Belize, Kanade, Kolumbii, Spojených štátoch amerických a Mexiku je frekvenčné pásmo 614 – 698 MHz alebo jeho časť určená pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) – pozri rezolúciu 224 (rev. WRC‑15). Toto určenie  nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Stanice pohyblivej služby systému IMT v tomto frekvenčnom pásme podliehajú dohode v zmysle bodu 9.21 a nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred rozhlasovou a televíznou službou v susedných štátoch. Aplikujú sa pozn. 5.435.43A. V Belize a Mexiku sa IMT v tomto frekvenčnom pásme nezačne používať pred 31. decembrom 2018, pričom tento termín môže byť predĺžený, ak s tým budú súhlasiť susedné krajiny. (WRC‑15)

5.309            Odlišná kategória služby: V Salvádore je pásmo 614 – 806 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33),  za podmienky dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v bode 9.21. (WRC‑15)

5.310                (SUP-WRC-97)

5.311            (SUP-WRC-07)

5.311 A        Pre frekvenčné pásmo 620 – 790 MHz pozri tiež rezolúciu 549 (WRC-07). (WRC‑07)

5.312            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Gruzínsku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine frekvenčné pásmo 645 – 862 MHz, v Bulharsku frekvenčné pásma 646 – 686 MHz, 726 – 758 MHz, 766 – 814 MHz a 822 – 862 MHz a v Poľsku frekvenčné pásmo 830 – 860 MHz do 31. decembra 2012 a pásmo 860 – 862 MHz je do 31. decembra 2017 pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.312A         V Regióne 1 sa využitie pásma 694 – 790 MHz pohyblivou službou okrem leteckej pohyblivej služby riadi ustanoveniami rezolúcie 760 (WRC‑15). Pozri tiež rezolúciu 224 (rev. WRC-15). (WRC‑15)

5.313            (SUP-WRC-97)

5.313A         Frekvenčné pásmo alebo časť frekvenčného pásma 698 – 790 MHz je v Austrálii, Bangladéši, Bruneji, Kambodži, Číne, Kórei, Fidži, Indii, Indonézii, Japonsku, Kiribati, Laose, Malajzii, Mjanmarsku, Novom Zélande, Pakistane, Papue-Novej Guinei, na Filipínach, na Šalamúnových ostrovoch, v Samoe, Singapure, Thajsku, Tongu, Tuvalu, vo Vanuatue a Vietname určené na použitie tými administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné komunikácie (IMT). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem žiadnou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. V Číne sa nezačne využívať IMT v tomto pásme pred rokom 2015. (WRC‑15)

5.313 B        (SUP-WRC-15)

5.314            (SUP-WRC-15)

5.315            (SUP-WRC-15)

5.316            (SUP-WRC-15)

5.316 A        (SUP-WRC-15)

5.316B         V Regióne 1 je pridelenie frekvenčného pásma 790 – 862 MHz pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, predmetom dohody podľa bodu 9.21 s ohľadom na leteckú rádionavigačnú službu v krajinách uvedených v pozn. 5.312. Pre krajiny zahrnuté v dohode GE06 je použitie staníc pohyblivej služby tiež predmetom úspešnej aplikácie postupov podľa tejto dohody. Ak je to vhodné, musia sa aplikovať rezolúcie 224 (rev. WRC‑15) a 749 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.317            Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 (okrem Brazílie, Spojených štátov amerických a Mexika) je frekvenčné pásmo 806 – 890 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba a podlieha dohode podľa bodu 9.21. Využitie uvedeného pásma je určené na činnosť vo vnútri národných hraníc. (WRC‑15)

5.317 A        Časti frekvenčného pásma 698 – 960 MHz v Regióne 2 a frekvenčných pásiem 694 – 790 MHz v Regióne 1 a 790 – 960 MHz v Regiónoch 1 a 3, ktoré sú pridelené pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, sú určené pre využitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) - pozri rezolúciu 224 (rev. WRC‑15), 760 (WRC‑15) a 749 (rev. WRC‑15). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem žiadnou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.318            Dodatočné pridelenie: V Kanade, Spojených štátoch amerických a Mexiku sú pásma 849 – 851 MHz a 894 – 896 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba pre verejné dorozumievanie s lietadlami. Používanie pásma 849 – 851 MHz je obmedzené na prenos z leteckých staníc a používanie pásma 894 – 896 MHz je obmedzené na prenos z lietadiel.

5.319            Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, na Ukrajine a v Rusku sú pásma 806 – 840 MHz (vzostup) a 856 – 890 MHz (zostup) pridelené aj pohyblivej družicovej službe, okrem leteckej pohyblivej družicovej (R) služby. Tieto služby v uvedených pásmach nesmú požadovať ochranu pred rušením, ani rušiť služby iných krajín, pracujúcich v súlade s tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem a použitie týchto pásiem podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívami.

5.320            Dodatočné pridelenie: V Regióne 3, sú pásma 806 – 890 MHz a 942 – 960 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba, okrem pohyblivej družicovej (R) služby. Využitie pásma uvedenou službou je obmedzené na činnosť vo vnútri národných hraníc a podlieha dohode podľa bodu 9.21. Taktiež je potrebné zabezpečiť vhodnú ochranu službám, pracujúcim v súlade s tabuľkou, s cieľom zabezpečiť, že tieto služby nebudú rušené.

5.321            (SUP-WRC-07)

5.322            V Regióne 1, v pásme 862 – 960 MHz, stanice rozhlasovej a televíznej služby môžu pracovať len v africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri pozn. 5.105.13), okrem Alžírska, Burundi, Egypta, Španielska, Lesotha, Líbye, Malawi, Namíbie, Nigérie, Južnej Afriky, Tanzánie, Zimbabwe a Zambie podľa dohody podľa bodu 9.21. (WRC‑12)

5.323            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine pásmo 862 – 960 MHz, v Bulharsku pásma 862 – 890,2 MHz a 900 – 935,2 MHz, v Poľsku pásmo 862 – 876 MHz do 31. decembra 2017, a v Rumunsku pásma 862 – 880 MHz a 915 – 925 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. Využívanie týchto pásiem je predmetom dohody podľa bodu 9.21 uzavretej medzi administratívami, ktorá sa týka výhradne pozemných rádiomajákov prevádzkovaných k 27. októbru 1997, s ich použitím sa počíta do konca ich funkčnosti. (WRC‑12)

5.324            Nepoužité.

5.325            Odlišná kategória služby: V Spojených štátoch amerických je pásmo 890 – 942 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa bodu 9.21.

5.325A         Odlišná kategória služby: V Argentíne, Brazílii, Kostarike, na Kube, v Dominikánskej republike, Salvádore, Ekvádore, vo francúzskych zámorských oblastiach a komunitách v Regióne 2, v Guatemale, Mexiku, Paraguaji a Venezuele je frekvenčné pásmo 902 – 928 MHz pridelené pre pozemnú pohyblivú službu v kategórii prednostná služba. V Kolumbii je frekvenčné pásmo 902 - 905 MHz pridelené pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.326            Odlišná kategória služby: V Čile je pásmo 903 – 905 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a podlieha dohode podľa bodu 9.21.

5.327            Odlišná kategória služby: V Austrálii je pásmo 915 – 928 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).

5.327A         Využitie frekvenčného pásma 960 – 1 164 MHz pre leteckú pohyblivú službu (R) je obmedzené na systémy pracujúce v súlade s uznanými medzinárodnými leteckými štandardmi. Takéto využívanie musí byť v súlade s rezolúciou 417 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.328            Využitie pásma 960 – 1 215 MHz leteckou rádionavigačnou službou je na celosvetovej úrovni rezervované pre prevádzku a rozvoj leteckej palubnej pomocnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a v združených pozemných zariadeniach. (WRC‑2000)

5.328A         Stanice družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 164 – 1 215 MHz musia pracovať v súlade s ustanoveniami rezolúcie 609 (rev. WRC‑07) a nesmú požadovať ochranu pred rušením stanicami leteckej rádionavigačnej služby v pásme 960 – 1 215 MHz. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. Ustanovenia pozn. 21.18 sa musia aplikovať. (WRC‑07)

5.328AA       Frekvenčné pásmo 1 087,7 – 1 092,3 MHz je pridelené pre leteckú pohyblivú družicovú (R) službu (vzostup) v kategórii prednostná služba, pričom je obmedzené na príjem signálov automatického závislého sledovacieho systému v režime rozhlasového a televízneho vysielania (ADS‑B) na kozmických staniciach z vysielačov na lietadlách, ktoré pracujú v súlade s uznanými medzinárodnými leteckými štandardmi. Stanice pracujúce v rámci leteckej pohyblivej družicovej (R) služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami leteckej rádionavigačnej služby. Aplikuje sa rezolúcia 425 (WRC‑15). (WRC‑15)

5.328B         Využitie pásiem 1 164 – 1 300 MHz, 1 559 – 1 610 MHz a 5 010 – 5 030 MHz systémami a zariadeniami družicovej rádionavigačnej služby, pre ktoré úplná koordinácia a informácia o notifikácii je po 1. januári 2005 prijatá Úradom, je predmetom aplikácie ustanovení bodu 9.12, 9.12A a 9.13. Musí sa tiež aplikovať rezolúcia 610 (WRC‑03). Pri zariadeniach a systémoch rádionavigačnej družicovej služby (medzidružicová), sa musí aplikovať rezolúcia 610 (WRC‑03) len na kozmické vysielacie stanice. V súlade s pozn. 5.329A, pre systémy a zariadenia družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová) v pásmach 1 215 – 1 300 MHz a 1 559 – 1 610 MHz, ustanovenia bodov 9.7, 9.12, 9.12A a 9.13 sa musia aplikovať s rešpektovaním ostatných systémov a zariadení družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová). (WRC‑07)

5.329            Využitie pásma 1 215 – 1 300 MHz družicovou rádionavigačnou službou musí spĺňať podmienku, že nebude spôsobovať škodlivé rušenie a ani požadovať ochranu pred rušením od rádionavigačnej služby, uvedenej v pozn. 5.331. Okrem toho sa využitie družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 215 – 1 300 MHz musí riadiť pravidlom, že nesmie spôsobovať škodlivé rušenie rádiolokačnej službe. Pozn. 5.43 sa neaplikuje na rádiolokačnú službu. Rezolúcia 608 (WRC‑03) sa musí aplikovať. (WRC‑03)

5.329A         Použitie systémov v družicovej rádionavigačnej službe (medzidružicová) pracujúcich v pásmach 1 215 – 1 300 MHz a 1 559 – 1 610 MHz nie je určené na poskytovanie záchrannej služby a nesmie obmedzovať systémy alebo služby pracujúce v súlade s tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem. (WRC‑07)

 

 

5.330            Dodatočné pridelenie: V Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kamerune, Číne, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Nepále, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu a Jemene je pásmo 1 215 – 1 300 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.331            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Saudskej Arábii, Austrálii, Rakúsku, Bahrajne, Bielorusku, Belgicku, Benine, Bosne a Hercegovine, Brazílii, Burkine, Burundi, Kamerune, Číne, Kórei, Chorvátsku, Dánsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, Rusku, vo Fínsku, Francúzsku, v Ghane, Grécku, Guinei, Rovníkovej Guinei, Maďarsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Írsku, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Macedónsku, Lesothe, Lotyšsku, Libanone, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, na Madagaskare, v Mali, Mauritánii, Čiernej Hore, Nigérii, Nórsku, Ománe, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Katare, Sýrii, KĽDR, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Srí Lanke, Južnej Afrike, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Thajsku, Togu, Turecku, vo Venezuele a Vietname je pásmo 1 215 – 1 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. V Kanade a Spojených štátoch amerických je pásmo 1 240 – 1 300 MHz tiež pridelené rádionavigačnej službe a využitie rádionavigačnej služby je obmedzené leteckou rádionavigačnou službou. (WRC‑12)

5.332            V pásme 1 215 – 1 260 MHz nesmú aktívne senzory nachádzajúce sa na kozmických lodiach v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby, družicovej rádionavigačnej služby a ostatných služieb pridelených v kategórii prednostná služba. (WRC‑2000)

5.333            (SUP-WRC-97)

5.334            Dodatočné pridelenie: V Kanade a Spojených štátoch amerických je pásmo 1 350 – 1 370 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑03)

5.335            V Kanade a Spojených štátoch amerických v pásme 1 240 – 1 300 MHz aktívne senzory nainštalované v prieskumných družiciach a využívané v kozmickom výskume nemôžu spôsobovať rušenie, nemôžu požadovať ochranu, alebo inak ovplyvňovať prevádzku alebo výskum leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑97)

5.335A         V pásme 1 260 – 1 300 MHz nesmú aktívne senzory nainštalované v družiciach na prieskum Zeme a staniciach služby kozmického výskumu spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu, alebo inak obmedzovať prevádzku alebo vývoj rádionavigačnej služby, alebo iných služieb pridelených poznámkami v kategórii prednostná služba. (WRC‑2000)

5.336            Nepoužité.

5.337            Využitie pásiem 1 300 – 1 350 MHz, 2 700 – 2 900 MHz a 9 000 – 9 200 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené pre pozemné radary a združené letecké palubné transpondéry, ktoré vysielajú len na frekvenciách z uvedených pásiem a len vtedy, keď sú aktivované radarmi, pracujúcimi v tom istom pásme.

5.337A         Využitie pásma 1 300 – 1 350 MHz zemskými stanicami družicovej rádionavigačnej služby a stanicami rádiolokačnej služby nesmie rušiť ani obmedzovať prevádzku a rozvoj leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑2000)

5.338            V Kirgizsku, na Slovensku a v Turkménsku existujúce zariadenia rádionavigačnej služby môžu ďalej pracovať v pásme 1 350 – 1 400 MHz. (WRC 12)

5.338A         Vo frekvenčných pásmach 1 350 – 1 400 MHz, 1 427 – 1 452 MHz, 22,55 – 23,55 GHz, 30 – 31,3 GHz, 49,7 – 50,2 GHz, 50,4 – 50,9 GHz, 51,4 – 52,6 GHz, 81 – 86 GHz a 92 – 94 GHz sa aplikuje rezolúcia 750 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.339            Pásma 1 370 – 1 400 MHz, 2 640 – 2 655 MHz, 4 950 – 4 990 MHz a 15,20 – 15,35 GHz sú tiež pridelené službe kozmický výskum (pasívny) a službe družicový prieskum Zeme v kategórii podružná služba.

5.339A         (SUP-WRC-07)

5.340            Všetky vysielania sú zakázané v nasledovných pásmach:

1 400 – 1 427 MHz,                                                            

2 690 – 2 700 MHz,                                                             okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.422,

10,68 – 10,7 GHz,                                                               okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.483,

15,35 – 15,4 GHz,                                                               okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.511,

23,6 – 24 GHz,

31,3 – 31,5 GHz,

31,5 – 31,8 GHz,                                                                 v Regióne 2,

48,94 - 49,04 GHz,                                                              z lietadlových staníc

50,2 – 50,4 GHz,[3])

52,6 – 54,25 GHz,

86 – 92 GHz,

100 – 102 GHz,

105 – 116 GHz,

109,5 – 111,8 GHz,

114,25 – 116 GHz,

148,5 – 151,5 GHz,

164 – 167 GHz,

182 – 185 GHz,

190 – 191,8 GHz,

200 – 209 GHz,

226 – 231,5 GHz,

250 – 252 GHz.                                                                   (WRC-03)

5.341            V pásmach 1 400 – 1 727 MHz, 101 - 120 GHz a 197 - 220 GHz sa v niektorých krajinách vykonáva pasívny prieskum, ktorý je súčasťou medzinárodného programu pre vyhľadávanie signálov mimozemského pôvodu.

5.341A         V Regióne 1 sú frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Použitie staníc IMT je predmetom dohody podľa bodu 9.21 s ohľadom na leteckú pohyblivú službu používanú pre leteckú telemetriu v súlade s pozn. 5.342. (WRC‑15)

5.341B         V Regióne 2 je frekvenčné pásmo 1 427 – 1 518 MHz určené pre použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15). Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.341C         Frekvenčné pásma 1 427 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz sú určené na použitie administratívami v Regióne 3, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15). Použitie týchto frekvenčných pásiem zmienenými administratívami na implementovanie IMT vo frekvenčných pásmach 1 429 – 1 452 MHz a 1 492 – 1 518 MHz podlieha súhlasu krajín používajúcich stanice leteckej mobilnej služby, pri aplikovaní bodu 9.1. Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.342            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Uzbekistane, Kirgizsku a na Ukrajine je pásmo 1 429 – 1 535 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, a to výhradne na účely leteckej telemetrie v rámci územia daného štátu. Od 1. apríla 2007 používanie pásma 1 452 – 1 492 MHz podlieha dohode medzi dotknutými administratívami. (WRC‑15)

5.343            V Regióne 2 má používanie pásma 1 435 – 1 535 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred používaním inými pohyblivými službami.

5.344            Alternatívne pridelenie: V Spojených štátoch amerických je pásmo 1 452 – 1 525 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri tiež pozn. 5.343).

5.345            Využívanie pásma 1 452 – 1 492 MHz rozhlasovou a televíznou a družicovou rozhlasovou a televíznou službou je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam rezolúcie 528 (WARC‑92).[4])

5.346            V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Benine, Botswane, Burkine, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Pobreží slonoviny, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Gambii, Ghane, Guinei, Iraku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Lesothe, Libanone Libérii, na Madagaskare, v Malawi, Mali, Maroku, na Mauríciu, v Mauritánii, Mozambiku, Namíbii, Nigeri, Nigérii, Ománe, Ugande, Palestíne[5]), Katare, Konžskej demokratickej republike, Rwande, Senegale, na Seychelách, v Sudáne, Južnom Sudáne, Južnej Afrike, Svazijsku, Tanzánii, Čade, Togu, Tunisku, Zambii a Zimbabwe je frekvenčné pásmo 1 452 – 1 492 MHz určené na použitie menovanými administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Použitie tohto frekvenčného pásma pre implementáciu IMT podlieha súhlasu podľa  bodu 9.21 s ohľadom na leteckú pohyblivú službu používanú pre leteckú telemetriu v súlade s pozn. 5.342. Pozri aj rezolúciu 761 (WRC‑15). (WRC-15)

5.346A         Frekvenčné pásmo 1 452 – 1 492 MHz je určené na použitie administratívami v Regióne 3, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15) a rezolúciou 761 (WRC‑15). Použitie tohto frekvenčného pásma príslušnými administratívami na implementáciu IMT podlieha súhlasu podľa bodu 9.21 od krajín používajúcich stanice leteckej pohyblivej služby. Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-15)

5.347            (SUP-WRC-07)

5.347A[6])       (SUP-WRC-07)

5.348            Využitie pásma 1 518 – 1 525 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A. V pásme 1 518 – 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑03)

5.348A         V pásme 1 518 – 1 525 MHz koordinačný prah, s ohľadom na úrovne hustoty výkonového toku na povrchu Zeme pri aplikácii bodu 9.11A pre kozmické stanice v pohyblivej družicovej (zostup) službe a s ohľadom na použitie pozemnej pohyblivej služby pre špecializované pohyblivé rádiá alebo v použití spolu s verejnými telekomunikačnými sieťami (PSTN) v prevádzke na území Japonska, musí byť -150 dB(W/m2) v každom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu dané v tabuľke 5-2 dodatku 5. V pásme 1 518 – 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami pohyblivej služby na území Japonska. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC 03)

5.348B         V pásme 1 518 – 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami leteckej pohyblivej telemetrie pohyblivej služby na území Spojených štátov amerických (pozri pozn. 5.343 a 5.344) a krajín podľa zoznamu v pozn. 5.342. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑03)

5.348C         (SUP-WRC-07)

5.349            Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Azerbajdžane, Bahrajne, Kamerune, Egypte, vo Francúzsku, v Iráne, Iraku, Izraeli, Kazachstane, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Maroku, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a Jemene je pásmo 1 525 – 1 530 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑07)

5.350            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 1 525 – 1 530 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑2000)

5.351            Pásma 1 525,0 – 1 544,0 MHz, 1 545,0 – 1 559,0 MHz, 1 626,5 – 1 645,5 MHz a 1 646,5 – 1 660,5 MHz sa nesmú používať pre privádzacie spoje žiadnej služby. Výnimočne môže byť zemskej stanici ktorejkoľvek pohyblivej družicovej služby, nachádzajúcej sa v určenom bode, administratívami schválená prevádzka cez kozmické stanice s použitím uvedených pásiem.

5.351A         Pre využívanie pásiem 1 518 – 1 544 MHz, 1 545 – 1 559 MHz, 1 610 – 1 645,5 MHz, 1 646,5 – 1 660,5 MHz, 1 668 – 1 675 MHz, 1 980 – 2 010 MHz, 2 170 – 2 200 MHz, 2 483,5 – 2 520 MHz a 2 670 – 2 690 MHz pohyblivou družicovou službou pozri rezolúciu 212 (rev .WRC‑07) a 225 (rev. WRC‑07). [7]) (WRC‑07)

5.352            (SUP-WRC-97)

 

 

5.352A         Vo frekvenčnom pásme 1 525 – 1 530 MHz stanice pohyblivej družicovej služby, okrem staníc plavebnej pohyblivej družicovej služby, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby v Alžírsku, Saudskej Arábii, Egypte, vo Francúzsku a francúzskych zámorských oblastiach v Regióne 3, v Guinei, Indii, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Kuvajte, Mali, Maroku, Mauritánii, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, vo Vietname a v Jemene, ktoré boli notifikované pred 1. aprílom 1998. (WRC‑15)

5.353            (SUP-WRC-97)

5.353A         Pri aplikovaní postupov podľa sekcie II čl. 9 pre družicovú pohyblivú službu v pásmach 1 530 – 1 544 MHz a 1 626,5 – 1 645,5 MHz musí byť priorita kladená na vyhovenie spektrálnym požiadavkám pre tiesňovú, súrnu a bezpečnú komunikáciu globálneho plavebného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS). Plavebná pohyblivá družicová tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia musia mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť pred všetkými družicovými komunikáciami pracujúcimi v sieti. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie alebo požadovať ochranu pred tiesňovou, súrnou a bezpečnostnou komunikáciou GMDSS. Je potrebné zohľadniť prioritu komunikácie v rámci iných pohyblivých družicových služieb súvisiacich s bezpečnosťou. (Aplikujú sa ustanovenia rezolúcie 222 (WRC‑2000).[8]) (WRC‑2000)

5.354            Využívanie pásiem 1 525 – 1 559 MHz a 1 626,5 – 1 660,5 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A.

5.355            Dodatočné pridelenie: V Bahrajne, Bangladéši, Kongu, Džibutsku, Egypte, Eritrei, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Katare, Sýrii, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu a v Jemene sú pásma 1 540 – 1 559 MHz, 1 610 – 1 645,5 MHz a 1 646,5 – 1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑12)

5.356            Využitie pásma 1 544 – 1 545 MHz pohyblivou družicovou službou (zostup) je obmedzené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu (pozri čl. 31).

5.357            Prenosy v pásme 1 545 – 1 555 MHz sú navyše povolené z pozemských leteckých staníc priamo k lietadlovým staniciam alebo medzi lietadlovými stanicami leteckej pohyblivej služby (R) s cieľom rozšíriť alebo doplniť spoje z družíc k lietadlám.

5.357A         Pri aplikovaní postupov podľa sekcie II čl. 9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1 545 – 1 555 MHz a 1 646,5 – 1 656,5 MHz musí byť priorita kladená na vyhovenie spektrálnym požiadavkám družicovej leteckej pohyblivej (R) služby, zabezpečujúcej prenos správ s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44. Spojenia leteckej pohyblivej družicovej služby (R) s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44 musia mať prednostný prístup a okamžitú dostupnosť, podľa potreby aj preventívne, pred všetkými ostatnými družicovými komunikáciami pracujúcimi v sieti. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie alebo požadovať ochranu pred leteckou pohyblivou družicovou službou (R) s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44. Do úvahy musí byť vzatá priorita komunikácie súvisiacej s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. (Musia byť aplikované ustanovenia v rezolúcii 222 (rev. WRC‑12)). (WRC‑12)

5.358            (SUP-WRC-97)

5.359            Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine, Kamerune, Rusku, vo Francúzsku, v Gruzínsku, Guinei, Guinei-Bissau, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Litve, Mauritánii, Ugande, Uzbekistane, Pakistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku a na Ukrajine sú frekvenčné pásma 1 550 – 1 559 MHz, 1 610 – 1 645,5 MHz a 1 646,5 – 1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Administratívy sú naliehavo vyzývané, aby urobili všetky potrebné opatrenia na zamedzenie implementácie nových staníc pevnej služby v týchto frekvenčných pásmach. (WRC‑15)

5.360            (SUP-WRC-97)

5.361            (SUP-WRC-97)

5.362            (SUP-WRC-97)

5.362A         V Spojených štátoch amerických v pásmach 1 555 – 1 559 MHz a 1 656,0 – 1 660,5 MHz letecká družicová pohyblivá služba (R) musí mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť, keď je to potrebné, pred všetkými ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami prevádzkovanými v rámci siete. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neprípustné rušenie alebo požadovať ochranu pred leteckou pohyblivou družicovou službou (R) s prioritou od 1 do 6 podľa čl. 44. Musí byť pri tom vzatá do úvahy priorita bezpečnostne orientovanej komunikácie ostatných pohyblivých družicových služieb. (WRC‑97)

5.362B         (SUP-WRC-15)

5.362C         (SUP-WRC-15)

5.363            (SUP-WRC-07)

5.364            Využívanie pásma 1 610 – 1 626,5 MHz pohyblivou družicovou službou (vzostup) a družicovou službou rádiového rozpoznávania (vzostup) podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A. Pohyblivé zemské stanice pracujúce v uvedenom pásme nesmú produkovať špičkovú hustotu e.i.r.p. vyššiu ako -15 dB(W/4 kHz) v tej časti pásma, ktorú používajú systémy pracujúce v súlade s opatreniami podľa pozn. 5.366 (na ktoré sa vzťahuje pozn. 4.10), ak sa administratívy nedohodnú inak. V tej časti pásma, kde takéto systémy nepracujú, nesmie hustota e.i.r.p. pohyblivých zemských staníc presiahnuť hodnotu -3 dB(W/4 kHz). Stanice pohyblivej družicovej služby nesmú požadovať ochranu pred rušením, ani rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby a stanice pracujúce v súlade s opatreniami v pozn. 5.359. Administratívy zodpovedné za koordináciu družicových pohyblivých sietí urobia všetky praktické opatrenia na zabezpečenie ochrany staníc pracujúcich podľa ustanovení pozn. 5.366.

5.365            Využívanie pásma 1 613,8 – 1 626,5 MHz pohyblivou družicovou službou (zostup) podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A.

5.366            Pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz je na celosvetovej úrovni vyhradené na použitie a rozvoj pomocnej leteckej palubnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a pre všetky s nimi združené prostriedky pozemných alebo družicových zariadení. Takéto družicové aplikácie podliehajú dohode podľa bodu 9.21.

5.367            Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz je pridelené aj leteckej pohyblivej službe (R) v kategórii prednostná služba. Takéto využitie pásma podlieha dohode podľa bodu 9.21. (WRC‑12)

5.368            Pri službe rádiového družicového rozpoznávania a pri pohyblivej družicovej službe v pásme 1 610 – 1 626,5 MHz sa opatrenia pozn. 4.10 neuplatňujú.

5.369            Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Číne, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Libérii, Líbyi, na Madagaskare, v Mali, Pakistane, Papue-Novej Guinei, Sýrii, Kongu, Sudáne, Južnom Sudáne, Togu a Zambii je pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (vzostup) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa bodu 9.21 s krajinami neuvedenými v tomto opatrení. (WRC‑12)

5.370            Odlišná kategória služby: Vo Venezuele je pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (vzostup) v kategórii podružná služba.

5.371            Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 je pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz (vzostup) pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania v kategórii podružná služba s podmienkou dosiahnutia dohody podľa bodu 9.21. (WRC‑12)

5.372            Stanice služby družicového rádiového rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby nesmú v pásme 1 610,6 – 1 613,8 MHz rušiť stanice rádioastronomickej služby (pozri bod 29.13).

5.373            Nepoužité.

5.373A         (SUP-WRC-97)

5.374            Zemské stanice pohyblivej družicovej služby, pracujúce v pásmach 1 631,5 – 1 634,5 MHz a 1 656,5 – 1 660 MHz nesmú rušiť stanice pevnej služby v krajinách uvedených v pozn. 5.359. (WRC‑97)

5.375            Využívanie pásma 1 645,5 – 1 646,5 MHz pohyblivou družicovou službou (vzostup) a medzidružicovými spojmi je obmedzené na tiesňové a bezpečnostné komunikácie (pozri čl. 31).

5.376            Prenosy v pásme 1 646,5 – 1 656,5 MHz z lietadlových staníc leteckej pohyblivej (R) služby priamo k pozemským leteckým staniciam, alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom je povolené, keď takéto prenosy rozširujú alebo dopĺňajú spoje z lietadiel k družiciam.

5.376A         Pohyblivé zemské stanice prevádzkované v pásme 1 660 – 1 660,5 MHz nesmú požadovať ochranu pred rušením stanicami rádioastronomickej služby. (WRC‑97)

5.377            (SUP-WRC-03)

5.378            Nepoužité.

5.379            Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Indonézii, Nigérii a Pakistane je pásmo 1 660,6 – 1 668,4 MHz pridelené aj meteorologickým prostriedkom v kategórii podružná služba.

5.379A         Od administratív sa požaduje čo najskôr urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu v pásme 1 660,5 – 1 668,4 MHz pre budúci rádioastronomický výskum, predovšetkým zrušením zostupných prenosov meteorologických prostriedkov v pásme 1 664,4 – 1 668,4 MHz.

5.379B         Využitie pásma 1 668 – 1 675 MHz pohyblivou družicovou službou je predmetom koordinácie podľa bodu 9.11A. V pásme 1 668 – 1 668,4 MHz sa aplikuje rezolúcia 904 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.379C         Kvôli ochrane rádioastronomickej služby v pásme 1 668 – 1 670 MHz suma hustôt výkonových tokov produkovaných pohyblivými zemskými stanicami v sieti pohyblivej družicovej služby pracujúcej v tomto pásme nesmie presiahnuť hodnotu ‑181 dB(W/m2) v 10 MHz a -194 dB(W/m2) v každých 20 kHz pre každú rádioastronomickú stanicu uvedenú v Hlavnom medzinárodnom registri frekvencií pre viac ako 2 % z 2000-sekundovej integračnej periódy. (WRC‑03)

5.379D         Pre zdieľanie pásma 1 668 – 1 675 MHz medzi pohyblivou družicovou službou, kozmickým výskumom (pasívnym), pevnou a pohyblivou  službou sa aplikuje rezolúcia 744 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.379E          V pásme 1 668,4 – 1 675 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením pred stanicami meteorologických prostriedkov služby v Číne, Iráne, Japonsku a Uzbekistane. V pásme 1 668,4 – 1 675 MHz sa na administratívy nalieha, aby nezavádzali nové systémy meteorologických prostriedkov a sú vyzývané, aby premiestňovali prevádzku existujúcich  meteorologických prostriedkov do iných pásiem v čo najkratšom čase. (WRC‑03)

5.380            (SUP-WRC-07)

5.380A         V pásme 1 670 – 1 675 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred škodlivým rušením, ani obmedzovať rozvoj existujúcich zemských staníc meteorologickej družicovej služby notifikovaných pred 1. januárom 2004. Tieto zemské stanice s novým prídelom v tomto pásme musia byť tiež chránené pred škodlivým rušením stanicami pohyblivej družicovej služby. (WRC‑07)

5.381            Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Kube, Indii, Iráne a Pakistane je pásmo 1 690 – 1 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.382            Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Kongu, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Rusku, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Mauritánii, Moldavsku, Mongolsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Somálsku, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a v Jemene je frekvenčné pásmo 1 690 – 1 700 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a v KĽDR je frekvenčné pásmo 1 690 – 1 700 MHz pridelené pre pevnú službu v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.383            Nepoužité.

5.384            Dodatočné pridelenie: V Indii, Indonézii a Japonsku je pásmo 1 700 – 1 710 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (zostup) v kategórii prednostná služba. (WRC‑97)

5.384A         Frekvenčné pásma alebo časti pásiem 1 710 – 1 885 MHz, 2 300 – 2 400 MHz a 2 500 – 2 690 MHz sú určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT) v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15).[9]) Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.385            Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 718,8 – 1 722,2 MHz je pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba pre pozorovania spektrálnych čiar. (WRC‑2000)

5.386            Dodatočné pridelenie: Frekvenčné pásmo 1 750 – 1 850 MHz môže byť v Regióne 2 (okrem Mexika), v Austrálii, na Guame, v Indii, Indonézii a Japonsku využívané aj službou kozmickej prevádzky (vzostup) a kozmického výskumu (vzostup)  za podmienky dosiahnutia dohody podľa bodu 9.21 a pri zohľadnení troposférického rozptylu. (WRC‑15)

5.387            Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rumunsku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 1 770 – 1 790 MHz pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v bode 9.21. (WRC‑12)

5.388            Frekvenčné pásma 1 885 – 2 025 MHz a 2 110 – 2 200 MHz sú určené na celosvetovej úrovni na použitie tými administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Takéto použitie nevylučuje ich využívanie inými službami, ktorým boli tieto pásma pridelené. Frekvenčné pásma majú byť pre IMT dostupné v súlade s rezolúciou 212 (rev. WRC‑15). (Pozri tiež rezolúciu 223 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.388A         V Regiónoch 1 a  3 pásma 1 885 – 1 980 MHz, 2 010 – 2 025 MHz a 2 110 – 2 170 MHz a v Regióne 2 pásma 1 885 – 1 980 MHz a 2 110 – 2 160 MHz môžu byť využité stanicami so základňou vo veľkej výške na prevádzkovanie medzinárodných mobilných telekomunikácií -2000 (IMT‑2000) v súlade s rezolúciou 221 (rev. WRC‑03). Využitie aplikácií IMT‑2000 využívajúcich stanice so základňou vo veľkej výške ako základňové stanice nebráni použitiu týchto pásiem pre stanice ostatných služieb. Pre aplikácie IMT‑2000 neustanovuje Rádiokomunikačný poriadok žiadne priority. (WRC‑03)

5.388B         V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Benine, Burkine, Kamerune, Komoroch, v Pobreží Slonoviny, v Číne, na Kube, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabone, Ghane, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Líbyi, Mali, Maroku, Mauritánii, Nigérii, Ománe, Ugande, Pakistane, Katare, Sýrii, Senegale, Singapure, Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu, Tunisku, Jemene, Zambii a Zimbabwe pre ochranu pevnej a pohyblivej služby, vrátane pohyblivých staníc IMT‑2000, pred rušením v rovnakom kanáli na ich území nesmie hustota výkonového toku na rovnakom kanáli od staníc so základňou vo veľkej výške  (HAPS), pracujúcich v susedných krajinách ako základňová stanica IMT v pásmach uvedených v poznámke 5.388A, presiahnuť hodnotu -127 dB(W/(m. MHz) na povrchu Zeme mimo hraníc krajiny, okrem prípadov, keď v čase notifikácie HASP existuje explicitný súhlas dotknutých administrácií. (WRC‑12)

5.389            Nepoužité.

5.389A         Používanie pásiem 1 980 – 2 010 MHz a 2 170 – 2 200 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A a ustanoveniam rezolúcie 716 (rev. WRC‑2000)[10]). (WRC‑07)

5.389B         Využívanie pásma 1 980 – 1 990 MHz pohyblivou družicovou službou nesmie spôsobovať rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v týchto krajinách: v Argentíne, Brazílii, Kanade, Čile, Ekvádore, Spojených štátoch amerických, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Peru, Suriname, Trinidade a Tobagu, Uruguaji a vo Venezuele.

5.389C         Využívanie pásiem 2 010 – 2 025 MHz a 2 160 – 2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A a ustanoveniam rezolúcie 716 (rev. WRC‑2000)[11]). (WRC‑07)

5.389D         (SUP-WRC-03)

5.389E          Využívanie pásiem 2 010 – 2 025 MHz a 2 160 – 2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 nesmie spôsobiť rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v Regiónoch 1 a 3.

5.389F          V Alžírsku, Benine, na Kapverdoch, v Egypte, Iráne, Izraeli, Mali, Sýrii a Tunisku nesmie používanie pásiem 1 980 – 2 010 MHz a 2 170 – 2 200 MHz pohyblivou družicovou službou spôsobovať rušenie pevných a pohyblivých služieb, ani brániť rozvoju týchto služieb pred 1. januárom 2005; táto služba nesmie požadovať ochranu pred inými službami. (WRC‑2000)

5.390            (SUP-WRC-07)

5.391            Pri vydávaní frekvenčných prídelov pre pohyblivú službu vo frekvenčných pásmach 2 025 – 2 110 MHz a 2 200 – 2 290 MHz administratívy nesmú povoľovať vysokokapacitné pohyblivé systémy, ako je popísané v odporúčaní ITU‑R SA.1154-0, a musia brať do úvahy toto odporúčanie pre iné druhy pohyblivých systémov. (WRC‑15)

5.392            Administratívy urobia všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie toho, aby medzidružicové prenosy medzi dvomi alebo viacerými negeostacionárnymi družicami v službách kozmického výskumu, kozmickej prevádzky a družicového prieskumu Zeme v pásmach 2 025 – 2 110 MHz a 2 200 – 2 290 MHz neobmedzovali vzostupné a zostupné prenosy a medzidružicové prenosy týchto služieb a v týchto pásmach medzi geostacionárnymi a negeostacionárnymi družicami.

5.392A         (SUP-WRC-07)

5.393            Dodatočné pridelenie: V Kanade, Spojených štátoch amerických a Indii je frekvenčné pásmo 2 310 – 2 360 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej a televíznej službe (zvuk) a doplnkovej pozemskej rozhlasovej a televíznej službe na prenos zvuku v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie je obmedzené na digitálne rozhlasové a televízne vysielanie a podlieha ustanoveniam rezolúcie 528 (rev. WRC‑15), okrem rozhodnutia 3, ktoré obmedzuje zavádzanie rozhlasových družicových systémov na úsek horných 25 MHz. (WRC‑15)

5.394            V Spojených štátoch amerických má použitie pásma 2 300 – 2 390 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prednosť pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami. V Kanade má využitie pásma 2 360 – 2 400 MHz pre telemetriu pohyblivou leteckou službou tiež prednosť pred ostatnými pohyblivými službami. (WRC‑07)

5.395            Vo Francúzsku a v Turecku má používanie pásma 2 310 – 2 360 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prednosť pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami. (WRC‑03)

5.396            Kozmické stanice družicovej rozhlasovej a televíznej služby v pásme 2 310 – 2 360 MHz, pracujúce v súlade s pozn. 5.393, schopné ovplyvniť služby, ktorým je uvedené pásmo pridelené v iných krajinách, musia byť koordinované a notifikované v súlade s rezolúciou 33 (rev. WRC‑97)[12]). Stanice doplnkovej pozemskej rozhlasovej a televíznej služby podliehajú pred uvedením do prevádzky dvojstrannej koordinácii so susednými krajinami.

5.397            (SUP-WRC-12)

5.398            V pásme 2 483,5 – 2 500 MHz neplatia pre službu družicového rádiového rozpoznávania opatrenia pozn. 4.10.

5.398A         Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane a na Ukrajine je pásmo 2 483,5 – 2 500 MHz pridelené v kategórii prednostná služba rádiolokácii. Stanice rádiolokačnej služby v týchto krajinách nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej, pohyblivej a družicovej pohyblivej služby poskytovanej v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom vo frekvenčnom pásme 2 483,5 – 2 500 MHz. (WRC‑12)

5.399            Okrem situácie uvedenej v pozn. 5.401, stanice družicovej rádiovej identifikácie prevádzkované v pásme 2 483,5 – 2 500 MHz, pre ktoré notifikačné informácie obdržal Úrad po 17. februári 2012 a oblasti služieb vrátane Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Ruska, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgizska, Tadžikistanu a Ukrajiny nesmú spôsobiť škodlivé rušenie a požadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby prevádzkovanými v týchto krajinách v súlade s pozn. 5.398A. (WRC 12)

5.400            (SUP-WRC-12)

5.401            V Angole, Austrálii, Bangladéši, Číne, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Libanone, Libérii, Líbyi, na Madagaskare, v Mali, Pakistane, Papui-Novej Guinei, Sýrii, Konžskej demokratickej republike, Sudáne, Svazijsku, Togu a Zambii bolo už frekvenčné pásmo 2 483,5 – 2 500 MHz pridelené v kategórii prednostná služba družicovej rádiovej identifikácii pred WRC-12 na základe súhlasu podľa bodu 9.21 od krajín, ktoré nie sú uvedené v tejto poznámke. Systémy družicovej rádiovej identifikácie, pre ktoré dostal Úrad kompletné koordinačné informácie pred 18. februárom 2012, si zachovajú svoje regulačné postavenie tak, ako platilo ku dňu prijatia informácie s požiadavkou na koordináciu. (WRC‑15)

5.402            Využitie pásma 2 483,5 – 2 500 MHz pohyblivou družicovou službou a službou rádiového družicového rozpoznávania podlieha  koordinačnému postupu, uvedenému v  bode 9.11A. Administratívy sú vyzývané urobiť všetky potrebné praktické opatrenia na zabránenie rušenia rádiovej astronomickej služby vysielaním v pásme 2 483,5 – 2 500 MHz, predovšetkým spôsobovaným vyžarovaním druhej harmonickej v pásme 4 990 – 5 000 MHz, ktoré je pridelené na celom svete rádioastronomickej službe.

5.403            Podliehajúc dohode podľa bodu 9.21, pásmo 2 520 – 2 535 MHz sa tiež môže využiť pre pohyblivú družicovú službu (zostup) okrem leteckej družicovej služby pre prevádzku obmedzenú národnými hranicami. Aplikujú sa ustanovenia bodu 9.11A. (WRC‑07)

5.404            Dodatočné pridelenie: V Indii a Iráne môže byť pásmo 2 500 – 2 516,5 MHz použité aj pre službu družicového rádiového rozpoznávania (zostup) na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny za podmienky dosiahnutia dohody podľa postupu uvedeného v bode 9.21.

5.405            (SUP-WRC-12)

5.406            Nepoužité.

5.407            V Argentíne v pásme 2 500 – 2 520 MHz hodnota hustoty výkonového toku na povrchu Zeme, spôsobená činnosťou kozmických staníc pracujúcich v pohyblivej družicovej službe (zostup), nesmie prekročiť -152 dB(W/m2/4 kHz), ak nie je inak ustanovené zainteresovanými administratívami.

5.408            (SUP-WRC-2000)

5.409            (SUP-WRC-07)

5.410            Pásmo 2 500 – 2 690 MHz môže byť v Regióne 1 použité pre troposférické rozptylové systémy podliehajúce dohode uvedenej v bode 9.21. Bod 9.21 sa nevzťahuje na troposférické rozptylové spoje umiestnené mimo Región 1. Administratívy urobia všetky potrebné praktické rozhodnutia na zabránenie rozvoja nových troposférických rozptylových systémov v tomto pásme. Keď sa plánujú nové troposférické rozptylové rádioreléové spoje v tomto pásme, musia byť urobené všetky možné opatrenia, aby sa zabránilo smerovým anténam týchto spojov vysielanie signálu smerom k družicovej geostacionárnej obežnej dráhe. (WRC‑12)

5.411            (SUP-WRC-07)

5.412            Alternatívne pridelenie: V Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 2 500 – 2 690 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.413            V súvislosti so zavádzaním systémov družicovej rozhlasovej a televíznej služby v pásmach medzi 2 500 a 2 690 MHz sú administratívy povinné urobiť všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby v pásme 2 690 – 2 700 MHz.

5.414            Pridelenie frekvenčného pásma 2 500 – 2 520 MHz pohyblivej družicovej službe (zostup) podlieha koordinačnému postupu podľa bodu 9.11A. (WRC‑07)

5.414A         V Japonsku a Indii je využitie pásiem 2 500 – 2 520 MHz a 2 520 – 2 535 MHz, podľa pozn. 5.403, sieťou družíc pohyblivej družicovej služby (zostup) obmedzené na prevádzku vo vnútri národných hraníc a je predmetom aplikácie bodu 9.11A. Nasledujúce hodnoty pfd sa musia využívať ako prahové hodnoty pre koordinácie podľa bodu 9.11A pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie v oblasti 1 000 km okolo územia administratívy notifikujúcej sieť pohyblivej družicovej služby:

-136 dB(W/(m. MHz))                                                       pre 0° ≤ θ ≤ 5°

-136 + 0,55 (θ − 5) dB(W/(m. MHz))                                pre 5° < θ ≤ 25°

-125 dB(W/(m. MHz))                                                       pre 25° < θ ≤ 90°

kde je θ uhol dopadajúcej vlny nad horizontom v stupňoch. Mimo tejto oblasti sa musí aplikovať tabuľka 21-4 z čl. 21. Okrem toho sa koordinácie prahových hodnôt v tabuľke 5-2 prílohy 1 dodatku 5 Rádiového poriadku (edícia 2004) spolu s ustanoveniami bodov 9 a 11 združených s bodom 9.11A musia aplikovať na systémy, pre ktoré bola prijatá kompletná informácia o notifikácii Úradom 14. novembra 2007 a nadobudla platnosť od tohto dátumu. (WRC‑07)

5.415            Využitie pásiem 2 500 – 2 690 MHz v Regióne 2 a 2 500 – 2 535 MHz a 2 655 – 2 690 MHz v Regióne 3 v pevnej družicovej službe je obmedzené na národný a regionálny systém. Uvedené použitie pásma podlieha dohode podľa bodu 9.21, venujúc osobitnú pozornosť družicovej rozhlasovej a televíznej službe v Regióne 1. (WRC‑07)

5.415A         Dodatočné pridelenie: v Indii a Japonsku môže byť pásmo 2 515 – 2 535 MHz, podliehajúce dohode podľa bodu 9.21, používané aj leteckou pohyblivou službou (zostup) operáciami limitovanými národnými hranicami. (WRC‑2000)

5.416            Využitie pásma 2 520 – 2 670 MHz družicovou rozhlasovou a televíznou službou je obmedzené na národné a regionálne systémy pre spoločný príjem a podlieha dohode podľa bodu 9.21. Ustanovenia bodu 9.19 administratívy aplikujú v týchto pásmach po bilaterálnych a multilaterálnych rozhovoroch. (WRC‑07)

5.417            (SUP-WRC-2000)

5.417A         (SUP-WRC-15)

5.417B         (SUP-WRC-15)

5.417C         (SUP-WRC-15)

5.417D         (SUP-WRC-15)

5.418            Dodatočné pridelenie: V Indii je frekvenčné pásmo 2 535 – 2 655 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej a televíznej službe (zvuk) a doplnkovej pozemskej rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené použitie pásma je obmedzené na digitálne rozhlasové a televízne vysielanie a podlieha ustanoveniam rezolúcie 528 (rev. WRC‑15). Ustanovenia pozn. 5.416 a tabuľka 21-4 čl. 21 sa na toto dodatočné pridelenie nevzťahujú. Použitie negeostacionárnych družicových systémov na družicovú rozhlasovú a televíznu službu (zvuk) podlieha rezolúcii 539 (rev. WRC‑15). Geostacionárne systémy družicovej rozhlasovej a televíznej služby, pre ktoré bola úplná informácia a koordinácia podľa dodatku 4 prijatá po 1. júni 2005, sú obmedzené na systémy pre národné pokrytie. Hustota výkonového toku na povrchu Zeme vytváraná kozmickými stanicami družicovej rozhlasovej a televíznej služby (zvuk) pracujúcimi v pásme 2 630 – 2 655 MHz, pre ktoré bola úplná informácia a koordinácia podľa dodatku 4 prijatá po 1. júni 2005, nesmú pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie presahovať nasledujúce hodnoty:

−130 dB(W/(m. MHz))                                                      pre 0° ≤ θ ≤ 5°

 –130 + 0,4(θ – 5) dB(W/(m. MHz))                                 pre 5° < θ ≤ 25°

 –122 dB(W/(m. MHz))                                                     pre 25° < θ ≤ 90°

kde θ je uhol dopadajúceho vlnenia voči horizontálnej rovine v stupňoch. Tieto medzné hodnoty môžu byť prekročené na územiach tých krajín, ktorých administratívy majú medzi sebou takúto dohodu. Hodnota hustoty výkonového toku ‑122 dB(W/(m2 . MHz)) musí byť vždy použitá na koordináciu podľa bodu 9.11 v oblasti 1 500 km okolo územia administratívy, ktorá notifikuje systém družicovej rozhlasovej a televíznej služby (zvuk).

Okrem toho administratívy uvedené v tomto ustanovení nesmú mať dva frekvenčné prídely, jeden podľa tohto ustanovenia a druhý podľa pozn. 5.416 pre systémy, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 prijatá po 1. júni 2005. (WRC‑15)

5.418A         V určitých krajinách Regiónu 3 uvedených v pozn. 5.418 je využívanie pásma 2 630 – 2 655 MHz pre družicové systémy s negeostacionárnou obežnou dráhou v rozhlasovej a televíznej družicovej službe (zvuk), pre ktoré bola do 2. júna 2000 prijatá úplná informácia o koordinácii podľa dodatku 4 alebo informácia o notifikácii, predmetom bodu 9.12A. Pri zohľadnení geostacionárnych družicových sietí, pre sa ktoré úplná informácia o koordinácii podľa dodatku 4 alebo informácia o notifikácii pokladá za prijatú po 2. júni 2000, sa pozn. 22.2 neaplikuje. Pozn. 22.2 musí byť uplatňovaná s ohľadom na geostacionárne družicové siete, pre ktoré mala byť informácia o koordinácii podľa dodatku 4 alebo informácia o notifikácii považovaná za prijatú pred 3. júnom 2000. (WRC‑03)

5.418B         Používanie pásma 2 630 – 2 655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami rozhlasovej a televíznej družicovej služby (zvuk) podľa pozn. 5.418, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 alebo informácia o notifikácii prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok bodu 9.12. (WRC‑03)

5.418C         Používanie pásma 2 630 – 2 655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 alebo informácia o notifikácii prijatá po 2. júni 2000, je predmetom aplikovania podmienok bodu 9.13, so zreteľom na geostacionárne družicové systémy poskytujúce vysielaciu družicovú službu (zvuk) podľa pozn. 5.418 a pozn. 22.2 sa neaplikuje. (WRC‑03)

5.419            Po zavedení systémov pohyblivej družicovej služby do frekvenčného pásma 2 670 – 2 690 MHz administratívy urobia všetky dostupné opatrenia na ochranu družicového systému, pracujúceho v tomto pásme pred 3. marcom 1992. Koordinácia systémov pohyblivej družicovej služby v pásme podlieha bodu 9.11A. (WRC‑07)

5.420            Pásmo 2 655 – 2 670 MHz môže byť využívané tiež pre pohyblivú družicovú službu (vzostup), okrem leteckej družicovej služby, len na činnosti vo vnútri príslušnej krajiny a podlieha dohode podľa bodu 9.21. Aplikuje sa koordinácia podľa bodu 9.11A. (WRC‑07)

5.420A         (SUP-WRC-07)

5.421            (SUP-WRC-03)

5.422            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bruneji, Kongu, v Pobreží Slonoviny, Kube, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabone, Gruzínsku, Guinei, Guinei-Bissau, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Mauritánii, Mongolsku, Čiernej Hore, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, Kirgizsku, Kongu (býv. Zair ), Rumunsku, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku, na Ukrajine a v Jemene je pásmo 2 690 – 2 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Uvedené využitie pásma je obmedzené na zariadenia v činnosti od 1. januára 1985. (WRC‑12)

5.423            V pásme 2 700 – 2 900 MHz sú oprávnené pracovať pozemné radary na meteorologické účely rovnocenne so stanicami leteckej rádionavigačnej služby.

5.424            Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 2 850 – 2 900 MHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej službe na použitie pobrežnými radarmi v kategórii prednostná služba.

5.424A         V pásme 2 900 – 3 100 MHz stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred radarovými systémami rádionavigačnej služby. (WRC‑03)

5.425            V pásme 2 900 – 3 100 MHz musí byť používanie lodných transpondérových odpovedačov (SIT) obmedzené na subpásmo 2 930 – 2 950 MHz.

5.426            Využitie pásma 2 900 – 3 100 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pozemné radary.

5.427            V pásmach 2 900 – 3 100 MHz a 9 300 – 9 500 MHz by nemalo dôjsť k zmiešaniu odpovede z radarových transpondérov (odpovedačov) s odpoveďou z radarových majákov, ako aj k rušeniu lodných alebo leteckých radarov v rádionavigačnej službe. Je potrebné brať do úvahy bod 4.9.

5.428            Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 3 100 – 3 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.429            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Benine, Bruneji, Kambodži, Kamerune, Číne, Kongu, Kórejskej republike, Pobreží Slonoviny, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Malajzii, Ománe, Ugande, Pakistane, Katare, Sýrii, Konžskej ľudovej republike, KĽDR, Sudáne a Jemene je pásmo 3 300 – 3 400 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Krajiny susediace so Stredozemným morom nesmú požadovať ochranu ich pevnej a pohyblivej služby pred rušením rádiolokačnou službou. (WRC‑15)

5.429A         Dodatočné pridelenie: V Angole, Benine, Botswane, Burkine, Burundi, Ghane, Guinei-Bissau, Lesothe, Libérii, Malawi, Mauritánii, Mozambiku, Namíbii, Nigere, Nigérii, Rwande, Sudáne, Južnom Sudáne, Južnej Afrike, Svazijsku, Tanzánii, Čade, Togu, Zambii a Zimbabwe je frekvenčné pásmo 3 300 – 3 400 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. Stanice pohyblivej služby, pracujúce vo frekvenčnom pásme 3 300 – 3 400 MHz, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby. (WRC‑15)

5.429B         V nasledujúcich krajinách Regiónu 1 južne od 30° severnej šírky: Angola, Benin, Botswana, Burkina, Burundi, Kamerun, Kongo, Pobrežie slonoviny, Egypt, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Lesotho, Libéria, Malawi, Mauritánia, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Uganda, Konžská demokratická republika, Rwanda, Sudán, Južný Sudán, Južná Afrika, Svazijsko, Tanzánia, Čad, Togo, Zambia a Zimbabwe je frekvenčné pásmo 3 300 – 3 400 MHz určené na implementáciu medzinárodných mobilných komunikácií (IMT). Použitie tohto frekvenčného pásma musí byť v súlade s rezolúciou 223 (Rev.WRC-15). Použitie frekvenčného pásma 3 300 – 3 400 MHz stanicami IMT v rámci pohyblivej služby nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred systémami rádiolokačnej služby a administratívy, ktoré plánujú implementovať IMT, musia získať súhlas od susedných krajín, aby bola chránená prevádzka rádiolokačnej služby. Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým sú pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.429C         Odlišná kategória služby: V Argentíne, Brazílii, Kolumbii, Kostarike, Ekvádore, Guatemale, Mexiku, Paraguaji a Uruguaji je frekvenčné pásmo 3 300 – 3 400 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. V Argentíne, Brazílii, Guatemale, Mexiku a Paraguaji je frekvenčné pásmo 3 300 – 3 400 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Stanice pevnej a pohyblivej služby, pracujúce vo frekvenčnom pásme 3 300 – 3 400 MHz, nesmú spôsobovať rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby. (WRC‑15)

5.429D         V nasledujúcich krajinách Regiónu 2: Argentína, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Mexiko a Uruguaj je použitie frekvenčného pásma 3 300 – 3 400 MHz určené na implementáciu medzinárodných mobilných telekomunikácií (IMT). Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15). Toto použitie v Argentíne a Uruguaji podlieha aplikácii bodu 9.21. Použitie frekvenčného pásma 3 300 – 3 400 MHz stanicami IMT v rámci pohyblivej služby nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred systémami rádiolokačnej služby a administratívy, ktoré plánujú implementovať IMT, musia získať súhlas od susedných krajín, aby bola chránená prevádzka rádiolokačnej služby. Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem žiadnou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.429E          Dodatočné pridelenie: V Papui-Novej Guinei je frekvenčné pásmo 3 300 – 3 400 MHz určené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba. Stanice pohyblivej služby, pracujúce vo frekvenčnom pásme 3 300 – 3 400 MHz, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred rádiolokačnou službou. (WRC‑15)

5.429F          V nasledujúcich krajinách Regiónu 3: Kambodža, India, Laos, Pakistan, Filipíny a Vietnam je frekvenčné pásmo 3 300 – 3 400 MHz určené na implementáciu medzinárodných mobilných telekomunikácií (IMT). Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15). Toto použitie v Argentíne a Uruguaji podlieha aplikácii bodu 9.21. Použitie frekvenčného pásma 3 300 – 3 400 MHz stanicami IMT v rámci pohyblivej služby nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred systémami rádiolokačnej služby. Prv než administratívy uvedú do prevádzky základňové alebo mobilné stanice systému IMT v tomto frekvenčnom pásme, musia požiadať o súhlas susedné krajiny v zmysle bodu 9.21, s cieľom chrániť rádiolokačnú službu. Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem žiadnou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.430            Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku a v Turkménsku je frekvenčné pásmo 3 300 – 3 400 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.430A         Pridelenie frekvenčného pásma 3 400 – 3 600 MHz pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, je predmetom dohody podľa bodu 9.21. Toto frekvenčné pásmo je určené pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem žiadnou službou, ktorej sú uvedené pásma pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia bodu 9.17 a bodu 9.18. Prv než administratívy uvedú do prevádzky (základňové alebo mobilné) stanice pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme, musia zabezpečiť, aby hustota výkonového toku (pfd) vo výške 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154,5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viac ako 20 % času na hranici územia iných administratív. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administratívy to povolia. Aby bolo zabezpečené, že limit pfd na hranici územia iných administratív je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie a vzájomnú dohodu obidvoch administratív  (administratívy zodpovednej za pozemskú stanicu a administratívy zodpovednej za zemskú stanicu) s pomocou Úradu, keď je to potrebné. Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Úradom, pričom je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené informácie. Stanice pohyblivej služby vo frekvenčnom pásme 3 400 – 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred kozmickými stanicami, ako je uvedená v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (vydanie 2004). (WRC‑15)

5.431            Dodatočné pridelenie: V Nemecku a Izraeli je frekvenčné pásmo 3 400 – 3 475 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.431A         V Regióne 2 je frekvenčné pásmo 3 400 – 3 500 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa bodu 9.21. (WRC‑15)

5.431B         V Regióne 2 je frekvenčné pásmo 3 400 – 3 600 MHz určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto určenie nebráni použitiu týchto frekvenčných pásiem inými službami, ktorým je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. V etape koordinácie platia tiež ustanovenia bodov 9.17 a 9.18. Prv než administratívy uvedú do prevádzky základňové alebo mobilné stanice systému IMT, musia požiadať o súhlas susedné krajiny v zmysle bodu 9.21 a zaistiť, aby hustota výkonového toku (pfd) vo výške 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154,5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viac ako 20 % času na hranici územia inej administratívy. Toto obmedzenie môže byť prekročené na území tej krajiny, ktorej administratíva s tým súhlasila. Aby bolo zabezpečené, že limit pfd na hranici územia ktorejkoľvek inej administratívy je dodržaný, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie a vzájomnú dohodu obidvoch administratív (administratívy zodpovednej za pozemskú stanicu a administratívy zodpovednej za zemskú stanicu) s pomocou Úradu, keď je to potrebné. Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Úradom, pričom je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené informácie. Stanice pohyblivej služby vo frekvenčnom pásme 3 400 – 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred kozmickými stanicami, ako je uvedená v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia vydanie 2004). (WRC‑15)

5.432            Odlišná kategória služby: V Japonsku a Pakistane je pásmo 3 400 – 3 500 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑2000)

5.432A         V Kórei, Japonsku a Pakistane je pásmo 3 400 – 3 500 MHz určené pre IMT‑2000. Toto určenie nebráni využitiu tohto pásma inými službami, pre ktoré sú určené a nemajú ustanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia bodu 9.17 a bodu 9.18. Administratívy povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, zabezpečia, aby hustota výkonového toku (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154,5 dB(W/(m. 4 kHz)) pre viac ako 20 % času na územiach iných administratív. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administratívy to povolia. Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administratív je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie a vzájomnú dohodu obidvoch administratív (administratívy zodpovednej za pozemskú stanicu a administratívy zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Úradu, keď je to potrebné. Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Úradom, pričom je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené informácie. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 – 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred kozmickými stanicami, ako je poskytnutá v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). Toto pridelenie je platné od 17. novembra 2010. (WRC‑12)

5.432B         Odlišná kategória služby: V Austrálii, Bangladéši, Číne, vo francúzskych zámorských spoločenstvách Regiónu 3, v Indii, Iráne, na Novom Zélande, na Filipínach a v Singapure je frekvenčné pásmo 3 400 – 3 500 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba, je predmetom dohody podľa bodu 9.21 s ostatnými administratívami a je určená pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto určenie nebráni použitiu tohto frekvenčného pásma inými službami, ktorým je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku.  V etape koordinácie sa tiež uplatňujú ustanovenia bodov 9.17 a 9.18. Prv než administratívy uvedú do prevádzky (základňové alebo mobilné) stanice systému IMT v tomto frekvenčnom pásme, musia zabezpečiť, aby hustota výkonového toku (pfd) vo výške 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu –154,5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viac ako 20 % času na hranici územia ktorejkoľvek inej administratívy. Toto obmedzenie môže byť prekročené na území tej krajiny, ktorej administratíva s tým súhlasila. Aby bolo zabezpečené, že limit pfd na hranice územia ktorejkoľvek inej administratívy je dodržaný, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie a vzájomnú dohodu obidvoch administratív (administratívy zodpovednej za pozemskú stanicu a administratívy zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Úradu, keď je to potrebné. Ak nedôjde k dohode, výpočet a  overenie pfd musí byť urobené Úradom, pričom je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené informácie. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 – 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred kozmickými stanicami, ako je uvedená v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (vydanie 2004). (WRC‑15)

5.433            V Regiónoch 2 a 3 je pásmo 3 400 – 3 600 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. Všetky administratívy, prevádzkujúce rádiolokačné systémy v uvedenom pásme, zastavia ich činnosť do roku 1985. Po tomto dátume administratívy urobia všetky dostupné opatrenia na ochranu pevnej družicovej služby a koordinácia požiadaviek nie je povinnosťou pevnej družicovej služby.

5.433A         V Austrálii, Bangladéši, Číne, vo francúzskych zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu 3, v Kórei, Indii, Iráne, Japonsku, na Novom Zélande, v Pakistane a na Filipínach je frekvenčné pásmo 3 500 – 3 600 MHz určené pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto určenie nebráni využitiu tohto pásma inými službami, pre ktoré je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia bodov 9.17 a 9.18. Prv než administratívy uvedú do prevádzky (základňové alebo mobilné) stanice pohyblivej služby v tomto frekvenčnom pásme, musia zabezpečiť, aby hustota výkonového toku (pfd) vo výške 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu ‑154,5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viac ako 20 % času na hranici územia iných administratív. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administratívy to povolia. Aby bolo zabezpečené, že limit pfd na hranici územia iných administratív je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie a vzájomnú dohodu obidvoch administratív (administratívy zodpovednej za pozemskú stanicu a administratívy zodpovednej za zemskú stanicu) s pomocou Úradu, keď je o to požiadaný. Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Úradom, pričom je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené informácie. Stanice pohyblivej služby vo frekvenčnom pásme 3 500 – 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred kozmickými stanicami, ako je uvedená v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (vydanie 2004). (WRC‑15)

5.434            V Kanade, Kolumbii, Kostarike a v Spojených štátoch amerických je frekvenčné pásmo 3 600 – 3 700 MHz alebo jeho časť určená na použitie tými administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto určenie nebráni využitiu tohto frekvenčného pásma inými službami, pre ktoré je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia bodov 9.17 a 9.18. Prv než administratívy uvedú do prevádzky základňové alebo mobilné stanice systému IMT, musia požiadať o súhlas susedné krajiny v zmysle bodu 9.21 a zaistiť, aby hustota výkonového toku (pfd) vo výške 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154,5 dB(W/(m. 4 kHz)) pre viac ako 20 % času na hranici územia inej administratívy. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administratívy to povolia. Aby bolo zabezpečené, že limit pfd na hranici územia iných administratív je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné informácie a vzájomnú dohodu obidvoch administratív  (administratívy zodpovednej za pozemskú stanicu a administratívy zodpovednej za zemskú stanicu) s pomocou Úradu, keď je o to požiadaný. Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Úradom, pričom je potrebné zohľadniť všetky vyššie uvedené informácie. Stanice pohyblivej služby, vrátane systémov IMT, vo frekvenčnom pásme 3 600 – 3 700 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred kozmickými stanicami, ako je uvedená v tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (vydanie 2004). (WRC‑15)

5.435            V Japonsku je rádiolokačná služba vylúčená z pásma 3 620 – 3 700 MHz.

5.436            Použitie frekvenčného pásma 4 200 – 4 400 MHz pre stanice leteckej pohyblivej (R) služby je vyhradené výlučne pre bezdrôtovú leteckú elektroniku systémov pre vnútornú komunikáciu v súlade s uznanými medzinárodnými leteckými štandardmi. Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 424 (WRC‑15). (WRC‑15)

5.437            Pasívne snímanie v rámci služby družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu možno vo frekvenčnom pásme 4 200 – 4 400 MHz povoliť len v kategórii podružná služba.

5.438            Používanie pásma 4 200 – 4 400 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené výlučne pre rádiovýškomery, inštalované na palube lietadla a k nim pridružené pozemné transpondéry. (WRC‑15)

5.439            Dodatočné pridelenie: V Iráne je pásmo 4 200 – 4 400 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑12)

5.440            Družicová služba frekvenčných normálov a časových signálov môže používať frekvenciu 4 202 MHz na zostupné prenosy a frekvenciu 6 427 MHz na vzostupné prenosy. Tieto prenosy sú obmedzené na pásmo ±2 MHz okolo týchto frekvencií a podliehajú dohode dosiahnutej podľa postupu uvedeného v bode 9.21.

5.440A         V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, francúzskych zámorských oblastí a spoločenstiev, Guatemaly, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely) a v Austrálii môže byť pásmo 4 400 – 4 940 MHz využité leteckou pohyblivou telemetriou pre meranie za letu leteckými stanicami (pozri pozn. 1.83). Takéto využitie musí byť v súlade s rezolúciou 416 (WRC-07) a nesmie spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. Takéto využitie nebráni využitiu tohto pásma inými družicovými službami, alebo inými službami, ktoré v tomto pásme majú pridelenie v kategórii  prednostná služba a nemajú ustanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑07)

5.441            Využitie pásiem 4 500 – 4 800 MHz (zostup), 6 725 – 7 025 MHz (vzostup) pevnou družicovou službou musí byť v súlade s ustanoveniami dodatku 30B. Využitie pásiem 10,7 – 10,95 GHz (zostup), 11,2 – 11,45 GHz (zostup) a 12,75 – 13,25 GHz (vzostup) geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby musí byť v súlade s ustanoveniami dodatku 30B. Využívanie pásiem 10,7 – 10,95 GHz (zostup), 11,2 – 11,45 GHz (zostup) a 12,75 – 13,25 GHz (vzostup) negeostacionárnymi družicovými systémami pre pevnú družicovú službu je predmetom aplikovania ustanovení bodu 9.12 kvôli koordinácii s ostatnými negeostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby.

Negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami používanými pevnou družicovou službou, pracujúcimi v zhode s Rádiokomunikačným poriadkom bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej informácie pre koordináciu a notifikáciu negeostacionárnych družicových systémov pevnej družicovej služby v Úrade, ak je to vhodné, pričom sa pozn. 5.43A neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy vo vyšších pásmach budú pracovať tak, aby akékoľvek neakceptovateľné rušenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce týchto systémov, boli rýchlo eliminované. (WRC‑2000)

5.441A         V Uruguaji je frekvenčné pásmo 4 800 – 4 900 MHz alebo jeho časť určená na implementáciu medzinárodných mobilných telekomunikácií (IMT). Toto určenie nebráni využitiu tohto pásma inými službami, pre ktoré je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Použitie tohto pásma na implementáciu IMT je predmetom dohody uzavretej medzi susednými krajinami. Stanice IMT nesmú požadovať väčšiu ochranu pred stanicami iných služieb. Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 223 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.441B         V Kambodži, Laose a Vietname je frekvenčné pásmo 4 800 – 4 990 MHz alebo jeho časť určené na použitie administratívami, ktoré plánujú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Toto určenie nebráni využitiu tohto frekvenčného pásma inými službami, pre ktoré je pridelené a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. Použitie tohto frekvenčného pásma na implementáciu IMT je predmetom dohody medzi dotknutými administratívami v zmysle bodu 9.21. Okrem toho, prv než administratíva uvedie do prevádzky stanicu IMT ako súčasť pohyblivej služby, musí zaistiť, aby hustota výkonového toku vytvorená touto stanicou nepresiahla -155 dB(W/(m. 1 MHz)) až do výšky 19 km nad hladinou mora vo vzdialenosti 20 km od pobrežia, ktoré je definované ako najnižšia úroveň hladiny pri odlive tak, ako je oficiálne uznané pobrežnými štátmi. Toto kritérium bude predmetom revízie na WRC‑19. Pozri rezolúciu 223 (rev. WRC‑15). Toto určenie bude účinné po WRC‑19. (WRC‑15)

5.442            Vo frekvenčných pásmach 4 825 – 4 835 MHz a 4 950 – 4 990 MHz je pridelenie pre pohyblivú službu obmedzené na pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej služby. V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, Guatemaly, Mexika, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely) a v Austrálii je frekvenčné pásmo 4 825 – 4 835 MHz pridelené tiež leteckej pohyblivej službe, obmedzenej na leteckú pohyblivú telemetriu pre meranie za letu leteckými stanicami. Takéto využitie musí byť  v súlade s rezolúciou 416 (WRC‑07) a  nesmie spôsobovať škodlivé rušenie pevnej služby. (WRC‑15)

5.443            Odlišná kategória služby: V Argentíne, Austrálii a Kanade sú pásma 4 825 – 4 835 MHz a 4 950 – 4 990 MHz pridelené rádioastronomickej službe v kategórii prednostná (pozri pozn. 5.33).

5.443A         (SUP-WRC-03)

5.443AA       Vo frekvenčných pásmach 5 000 – 5 030 MHz a 5 091 – 5 150 MHz je družicová letecká pohyblivá služba (R) predmetom dohody, dosiahnutej podľa bodu 9.21. Využitie týchto pásiem družicovou leteckou pohyblivou službou (R) je obmedzené na medzinárodne štandardizované letecké systémy. (WRC‑12)

5.443B         Aby nedošlo k škodlivému rušeniu mikrovlnového pristávacieho systému prevádzkovaného nad 5 030 MHz, celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme vo frekvenčnom pásme 5 030 – 5 150 MHz u všetkých kozmických staníc každého systému družicovej rádionavigačnej služby (zostup) pracujúcich vo frekvenčnom pásme 5 010 – 5 030 MHz nesmie prekročiť -124,5 dB(W/m2) v 150 kHz pásme. Aby nedošlo ku škodlivému rušeniu rádioastronomickej služby vo frekvenčnom pásme 4 990 – 5 000 MHz, musia byť systémy družicovej rádionavigačnej služby, pracujúce vo frekvenčnom pásme 5 010 – 5 030 MHz, v súlade s obmedzeniami vo frekvenčnom pásme 4 990 – 5 000 MHz definovanými v rezolúcii 741 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.443C         Používanie frekvenčného pásma 5 030 – 5 091 MHz leteckou pohyblivou (R) službou je obmedzené na medzinárodne normalizované letecké systémy. Nežiaduce emisie od leteckej pohyblivej (R) služby vo frekvenčnom pásme 5 030 – 5 091 MHz musia byť obmedzené z dôvodu ochrany zostupných spojov systému RNSS aj v susednom pásme 5 010 – 5 030 MHz. Do doby, keď bude vhodne určená jej hodnota v príslušnom odporúčaní ITU‑R, musí sa vo frekvenčnom pásme 5 010 – 5 030 MHz používať hraničná hodnota hustoty nežiaducich emisií e.i.r.p. -75 dBW / MHz pre každú AM (R) S stanicu. (WRC‑12)

5.443D         Frekvenčné pásmo 5 030 – 5 091 MHz leteckej pohyblivej (R) služby je predmetom dohody dosiahnutej podľa bodu 9.11A. Používanie tohto frekvenčného pásma leteckou pohyblivou (R) službou je obmedzené na medzinárodne normalizované letecké systémy. (WRC‑12)

5.444            Frekvenčné pásmo 5 030 – 5 150 MHz sa má využívať na prevádzku medzinárodných štandardných systémov (mikrovlnový pristávací systém) na presné približovanie a pristávanie. Vo frekvenčnom pásme 5 030 – 5 091 MHz musia byť požiadavky uvedeného systému uprednostňované pred ostatným používaním tohto frekvenčného pásma. Pre použitie pásma 5 091 – 5 150 MHz platí pozn. 5.444A a rezolúcia 114 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.444A         Využitie  pridelenia frekvenčného pásma 5 091 – 5 150 MHz pre pevnú družicovú službu (vzostup) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych družicových systémov v družicovej pohyblivej službe a je predmetom koordinácie podľa bodu 9.11A. Využitie frekvenčného pásma 5 091 – 5 150 MHz privádzacími spojmi negeostacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby musí byť v súlade s rezolúciou 114 (rev. WRC‑15). Okrem toho, aby sa zabezpečila ochrana leteckej rádionavigačnej služby pred škodlivým rušením, je potrebná koordinácia pre zemské stanice poskytujúce privádzacie spoje negeostacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby, ktoré sú vzdialené menej ako 450 km od územia administrácie prevádzkujúcej pozemné stanice leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑15)

5.444B         Použitie frekvenčného pásma 5 091– 5 150 MHz leteckou pohyblivou službou je obmedzené na

                     a) systémy pracujúce v leteckej pohyblivej službe (R) a v súlade s medzinárodnými leteckými štandardmi, s obmedzením pre pozemné letiskové aplikácie. Toto využitie musí byť v súlade s rezolúciou 748 (rev. WRC‑15);

                     b) prenosy leteckej telemetrie z lietadlových staníc (pozri pozn. 1.83) v súlade s rezolúciou 418 (rev. WRC‑15). (WRC‑15)

5.445            Nepoužité.

5.446            Dodatočné pridelenie: V krajinách uvedených v pozn. 5.369 je frekvenčné pásmo 5 150 – 5 216 MHz pridelené aj službe družicovej rádiovej identifikácie (zostup) v kategórii prednostná služba, s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v bode 9.21. V Regióne 2 (okrem Mexika) je toto frekvenčné pásmo pridelené aj službe družicovej rádiovej identifikácie (zostup) v kategórii prednostná služba. V Regiónoch 1 a 3, okrem krajín uvedených v pozn. 5.369 a v Bangladéši, je uvedené frekvenčné pásmo pridelené aj službe družicovej rádiovej identifikácie (zostup) v kategórii podružná. Využitie pásma službou družicovej rádiovej identifikácie (zostup) je obmedzené na privádzacie spoje súvisiace so službou družicovej rádiovej identifikácie, pracujúce v pásme 1 610 – 1 626,5 MHz a/alebo 2 483,5 – 2 500 MHz. Celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme nesmie prekročiť ‑159 dB(W/m2) v ľubovoľnom 4 kHz pásme, pre všetky uhly dopadu. (WRC‑15)

5.446A         Využitie pásiem 5 150 – 5 350 MHz a 5 470 – 5 725 MHz stanicami pohyblivej služby okrem leteckej pohyblivej služby musí byť v súlade s rezolúciou 229 (rev. WRC‑12). (WRC‑12)

5.446B         V pásme 5 150 – 5 250 MHz nesmú stanice pohyblivej služby požadovať ochranu pred zemskými stanicami pevnej družicovej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje na pohyblivú službu s ohľadom na zemské stanice pevnej družicovej služby. (WRC 03)

5.446C         Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 (okrem Alžírska, Saudskej Arábie, Bahrajnu, Egypta, Spojených arabských emirátov, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Maroka, Ománu, Kataru, Sýrskej arabskej republiky, Sudánu, Južného Sudánu a Tuniska) a v Brazílii, pásmo 5 150 – 5 250 MHz je tiež pridelené leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, obmedzená na prenosy leteckej telemetrie umiestnenej na palube lietadla (pozri pozn. 1.83) v súlade s rezolúciou 418 (rev. WRC‑12). Tieto stanice nesmú požadovať ochranu pred rušením od iných staníc pracujúcich v súlade s čl. 5. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑12)

5.447            Dodatočné pridelenie: V Pobreží Slonoviny, v Egypte, Izraeli, Libanone, Sýrii a Tunise je pásmo 5 150 – 5 250 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba podľa dohody, dosiahnutej podľa postupov uvedených v bode 9.21. Za týchto podmienok sa nariadenie v rezolúcii 229 (rev. WRC‑12) neaplikuje. (WRC‑12)

5.447A         Prideľovanie pre pevnú družicovú službu (vzostup) v pásme 5150 – 5250 MHz je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby a podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A.

5.447B         Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 150 – 5 216 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych družicových systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. Hustota výkonového toku na povrchu zeme spôsobovaná kozmickými stanicami pevnej družicovej služby v prevádzke v zostupnom smere v pásme 5 150 – 5 216 MHz nesmie prekročiť -164 dB(W/m2) v ľubovoľnom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu.

5.447C         Administratívy zodpovedné za siete s pevnou družicovou službou v pásme 5 150 – 5 250 MHz pracujúce podľa pozn. 5.447A a 5.447B tieto koordinujú v súlade s bodom 9.11A s administratívami zodpovednými za negeostacionárne družicové siete pracujúce podľa pozn. 5.446 a uvedené do prevádzky pred 17. 11. 1995. Družicové siete pracujúce podľa pozn. 5.446 uvedené do prevádzky po 17. 11. 1995 nesmú požadovať ochranu (a ani spôsobovať rušenie) pred stanicami pevnej družicovej služby prevádzkovanými podľa pozn. 447A a 447B.

5.447D         Pridelenie pásma 5 250 – 5 255 MHz pre kozmický výskum v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestnené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC‑97)

5.447E          Dodatočné pridelenie: Frekvenčné pásmo 5 250 – 5 350 MHz je tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba nasledujúcim krajinám Regiónu 3: Austrália, Kórea, India, Indonézia, Irán, Japonsko, Malajzia, Papua-Nová Guinea, Filipíny, KĽDR, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam. Využitie tohto frekvenčného pásma pevnou službou sa predpokladá pre implementáciu systémov FWA, ktoré musia byť v súlade s odporúčaním ITU‑R F.1613-0. Okrem toho pevná služba nesmie požadovať ochranu pred systémami rádiovej identifikácie, družicového prieskumu Zeme (aktívneho), kozmického výskumu (aktívneho), ale ustanovenia pozn. 5.43A sa neaplikujú na pevnú službu pri rešpektovaní družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho). Po implementácii FWA systémov pevnej služby s ochranou pre existujúce systémy rádiovej identifikácie nie je potrebné, aby FWA systémy spĺňali prísnejšie kritériá pre rušenie budúcich implementovaných systémov rádiovej identifikácie. (WRC‑15)

5.447F          Vo frekvenčnom pásme 5 250 – 5 350 MHz nesmú stanice pohyblivej služby požadovať ochranu pred rádiolokačnou službou, službou družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a službou kozmického výskumu (aktívneho). Tieto služby nesmú na pohyblivú službu klásť prísnejšie kritériá na ochranu, ktoré sú založené na parametroch systému a kritériách rušení, než je stanovené v odporúčaní ITU‑R M.1638-0 a ITU‑R RS.1632-0. (WRC‑15)

5.448            Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 5 250 – 5 350 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.448A         Družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) vo frekvenčnom pásme 5 250 – 5 350 MHz nesmie požadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑03)

5.448B         Družicový prieskum Zeme (aktívny) pracujúci v pásme 5 350 – 5 570 MHz a kozmický výskum (aktívny) pracujúci v pásme 5460 – 5570 MHz nesmie spôsobovať škodlivé rušenie leteckej rádionavigačnej služby v pásme 5 350 – 5 460 MHz a plavebnej rádionavigačnej služby v pásme 5 470 – 5 570 MHz. (WRC‑03)

5.448C         Kozmický výskum (aktívny) pracujúci v pásme 5 350 – 5 460 MHz nesmie spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred inými službami, ktoré sú umiestnené v tomto pásme. (WRC‑03)

5.448D         V pásme 5 350 – 5 470 MHz, stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby pracujúcich v súlade s pozn. 5.449. (WRC‑03)

5.449            Využitie pásma 5 350 – 5 470 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na letecké palubné radary a združené letecké palubné majáky.

5.450            Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Iráne, Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 470 – 5 650 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.450A         Vo frekvenčnom pásme 5 470 – 5 725 MHz nesmú stanice pohyblivej služby požadovať ochranu pred rádioidentifikačnými službami. Rádioidentifikačné služby nesmú klásť na pohyblivú službu prísnejšie kritériá ochrany, založené na systémových parametroch a kritériách rušenia, ako sú stanovené v odporúčaní ITU‑R M.1638‑0. (WRC‑15)

5.450B         V pásme 5 470 – 5 650 MHz stanice rádiolokačnej služby, okrem pozemných radarov pre účely meteorológie v pásme 5 600 – 5 650 MHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑03)

5.451            Dodatočné pridelenie: V Spojenom kráľovstve je pásmo 5 470 – 5 850 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Hraničné hodnoty výkonu sú bližšie určené v pozn. 21.2, 21.3, 21.4 a 21.5 a uplatňujú sa v pásme 5 725 – 5 850 MHz.

5.452            Medzi frekvenciami 5 600 MHz a 5 650 MHz majú pozemné radary používané na meteorologické účely schválené pracovať na princípe rovnocennosti so stanicami plavebnej rádionavigačnej služby.

5.453            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kórei, Pobreží Slonoviny,  Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guinei, Rovníkovej Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, na Madagaskare, v Malajzii, Malawi, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure, Srí Lanke, Svazijskom kráľovstve, Tanzánii, Čade, Thajsku, Togu, vo Vietname a v Jemene je pásmo 5 650 – 5 850 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Za týchto podmienok sa nariadenie rezolúcie 229 (rev. WRC‑12) neaplikuje. (WRC‑12)

5.454            Odlišná kategória služby: V Azerbajdžane, Rusku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 5 670 – 5 725 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑12)

5.455            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kube, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 670 – 5 850 MHz tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑07)

5.456            (SUP-WRC-15)

5.457            V Austrálii, Burkine, Pobreží Slonoviny, Mali a Nigérii môže byť pridelenie pevnej službe v pásmach 6 440 – 6 520 MHz (smer HAPS-Zem) a 6 560 – 6 640 MHz (smer Zem-HAPS) využité tiež gateway spojmi pre stanice so základňou vo veľkej výške (HAPS) vo vnútri týchto krajín. Takéto použitie je obmedzené na prevádzku HAPS gateway spojov, nesmie spôsobiť škodlivé rušenie, nesmie požadovať ochranu pred existujúcimi službami a musí byť v súlade s rezolúciou 150 (WRC‑12). Existujúce služby nesmú byť obmedzené budúcim rozvojom HAPS gateway spojov. Na využívanie HAPS spojov s bránami v týchto pásmach je nutný výslovný súhlas iných administratív, ktorých územie sa nachádza do 1 000  km od hraníc administratívy, ktorá má v úmysle použiť spoje sieťového priechodu stanice na základni vo veľkej výške. (WRC‑12)

5.457A         Vo frekvenčných pásmach 5 925 – 6 425 MHz a 14 – 14,5 GHz môžu zemské stanice na palubách lodí komunikovať s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby. Takéto použitie musí v súlade s rezolúciou 902 (WRC‑03). Vo frekvenčnom pásme 5 925 – 6 425 MHz zemské stanice na palubách plavidiel komunikujúce s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby môžu využívať vysielacie antény s minimálnym priemerom 1,2 m a pracovať bez predchádzajúceho súhlasu akejkoľvek administratívy, ak sa nachádza najmenej 330 km od hranice pobrežia pri odlive, oficiálne uznanej pobrežným štátom. Všetky ostatné ustanovenia rezolúcie 902 (WRC-03) sa musia aplikovať. (WRC‑15)

5.457B         Vo frekvenčných pásmach 5 925 – 6 425 MHz a 14 – 14,5 GHz môžu zemské stanice na palubách plavidiel pracovať s parametrami a za podmienok uvedených v rezolúcii 902 (WRC‑03) v Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Komoroch, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Maroku, Mauritánii, Ománe, Katare, Sýrii, Sudáne, Tunisku a Jemene v plavebnej družicovej službe v kategórii podružná služba. Takéto využitie musí byť v súlade s rezolúciou 902 (WRC‑03). (WRC‑15)

5.457C         V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, francúzskych zámorských oblastí a spoločenstiev, Guatemaly, Mexika, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely) môže byť frekvenčné pásmo 5 925 – 6 700 MHz využité pre leteckú pohyblivú telemetriu na meranie za letu leteckými stanicami (pozri pozn. 1.83). Takéto využitie musí byť  v súlade s rezolúciou 416 (WRC‑07) a nemôžu spôsobovať škodlivé rušenie  ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. Takéto využitie nebráni využitiu tohto pásma inými družicovými službami alebo inými službami, ktoré v tomto pásme majú pridelenie v kategórii prednostná služba a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC‑15)

5.458            V pásme 6 425 – 7 075 MHz sa nad oceánom uskutočňujú merania pomocou pasívnych mikrovlnových snímačov, obdobne aj v pásme 7 075 – 7 250 MHz. Administratívy by mali brať do úvahy potreby služieb kozmického výskumu (pasívny) a družicového prieskumu Zeme (pasívny), a to pri ich budúcom plánovaní v pásmach 6 425 – 7 075 MHz a 7 075 – 7 250 MHz.

5.458A         Pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam pevnej družicovej služby v pásme 6 700 – 7 075 MHz sú administratívy povinné urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu sledovania spektrálnych čiar v rámci rádioastronomickej služby v pásme 6 650 – 6 675,2 MHz pred škodlivým rušením nežiaducimi emisiami.

5.458B         Pridelenie pevnej družicovej služby v pásme 6 700 – 7 075 MHz (zostup) je obmedzené na privádzacie spoje nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe a podlieha koordinácii podľa bodu 9.11A. Používanie pásma 6 700 – 7 075 MHz (zostup) privádzacími spojmi nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe nepodlieha pozn. 22.2.

5.458C         (SUP-WRC‑15)

5.459            Dodatočné pridelenie: V Rusku sú frekvenčné pásma 7 100 – 7 155 MHz a 7 190 – 7 235 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vzostup) v kategórii prednostná služba s podmienkou dohody dosiahnutej podľa bodu 9.21. V prípade družicového prieskumu Zeme (vzostup), vo frekvenčnom pásme 7 190 – 7 235 MHz  sa bod 9.21 neaplikuje. (WRC‑15)

5.460            Vysielanie systémov kozmického výskumu vzdialeného vesmíru (vzostup) vo frekvenčnom pásme 7 190 – 7 235 MHz nesmie byť ničím ovplyvnené. Geostacionárne družice služby kozmického výskumu pracujúce vo frekvenčnom pásme 7 190 – 7 235 MHz nesmú požadovať ochranu pred súčasnými a budúcimi stanicami pevnej a pohyblivej služby; pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑15)

5.460A         Využitie frekvenčného pásma 7 190 – 7 250 MHz (vzostup) pre družicový prieskum Zeme musí byť obmedzené na sledovanie, telemetriu a ovládanie prevádzky kozmickej lode. Kozmické stanice družicového prieskumu Zeme (vzostup) vo frekvenčnom pásme 7 190 – 7 250 MHz nesmú požadovať ochranu pred súčasnými a budúcimi stanicami pevnej a pohyblivej služby;  pozn. 5.43A sa neaplikuje. Bod 9.17 sa aplikuje. Okrem toho, kvôli zaisteniu ochrany súčasného a budúceho nasadenia pevnej a pohyblivej služby, sa pri umiestnení zemských staníc pre kozmické stanice družicového prieskumu Zeme na negeostacionárnych obežných dráhach alebo geostacionárnych obežných dráhach musí dodržať vzdialenosť aspoň 10 km, respektíve 50 km od príslušnej hranice (hraníc) susedných krajín, ak si dotknuté administratívy vzájomne nedohodnú kratšie vzdialenosti. (WRC‑15)

5.460B         Kozmické stanice družicového prieskumu Zeme (vzostup) na geostacionárnej obežnej dráhe vo frekvenčnom pásme 7 190 – 7 235 MHz nesmú požadovať ochranu pred súčasnými a budúcimi stanicami kozmického výskumu; pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑15)

5.461            Dodatočné pridelenie: Pásma 7 250 – 7 375 MHz (zostup) a 7 900 – 8 025 MHz (vzostup) sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba v súlade s dohodou podľa bodu 9.21.

5.461A         Využitie pásma 7 450 – 7 550 MHz pre meteorologickú družicovú službu (zostup) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy. Negeostacionárne meteorologické družicové systémy v tomto pásme, notifikované pred 30. novembrom 1997, môžu pokračovať v prevádzke v kategórii prednostná služba do konca ich životnosti. (WRC‑97)

5.461AA       Využitie frekvenčného pásma 7 375 - 7 750 MHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na geostacionárne družicové siete. (WRC‑15)

5.461AB       Vo frekvenčnom pásme 7 375 – 7 750 MHz nesmú zemské stanice plavebnej pohyblivej družicovej služby požadovať ochranu pred, ani obmedzovať použitie a rozvoj staníc pevnej a pohyblivej služby, okrem leteckej pohyblivej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC‑15)

5.461B         Využitie pásma 7 750 – 7 900 MHz pre meteorologickú družicovú službu (zostup) je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC‑12)

5.462            (SUP-WRC-97)

5.462A         V Regiónoch 1 a 3 (okrem Japonska) v pásme 8 025 – 8 400 MHz družicový prieskum Zeme, ktorý využíva geostacionárne družice, nesmie vytvárať výkonovú hustotu vyššiu ako nasledujúce predbežné hodnoty v uhloch (θ), bez súhlasu dotknutej administratívy:

–135 dB(W/m2) v 1 MHz pásme                                        pre 0° ≤ θ < 5°

–135 + 0,5(θ – 5) dB(W/m2) v 1 MHz pásme                     pre 5° ≤ θ < 5°

–125 dB(W/m2) v 1 MHz pásme                                        pre 25° ≤ θ ≤ 90°                                                                                             (WRC-12)

5.463            V Regióne 2 nemajú letecké stanice povolené vysielať v pásme 8 025 – 8 400 MHz. (WRC‑97)

5.464            (SUP-WRC-97)

5.465            V službe kozmického výskumu je použitie pásma 8 400 – 8 450 MHz vymedzené pre výskum vzdialeného vesmíru.

5.466            Odlišná kategória služby: V Singapure a Srí Lanke je pásmo 8 400 – 8 500 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii podružná služba (pozri pozn. 5.32). (WRC‑12)

5.467            (SUP-WRC-03)

5.468            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Burundi, Kamerune, Číne, Kongu, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guinei, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Malajzii, Mali, Maroku, Mauritánii, Nepále, Nigérii, Ománe, Ugande, Pakistane, Katare, Sýrii, KĽDR, Senegale, Singapure, Somálsku, Sudáne, Svazijsku, Čade, Togu, Tunise a Jemene je frekvenčné pásmo 8 500 – 8 750 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.469            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Litve, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, v Českej republike, Rumunsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 8 500 – 8 750 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.469A         V pásme 8 550 – 8 650 MHz, stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, obmedzovať prevádzku alebo rozvoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC‑97)

5.470            Využitie pásma 8 750 – 8 850 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na Dopplerove navigačné prostriedky na palubách lietadiel pracujúce so strednou frekvenciou 8 800 MHz.

5.471            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Bahrajne, Belgicku, Číne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, vo Francúzsku, v Grécku, Indonézii, Iráne, Líbyi, Holandsku, Katare a Sudáne sú frekvenčné pásma 8 825 – 8 850 MHz a 9 000 – 9 200 MHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale len pre pobrežné radary. (WRC‑15)

5.472            V pásmach 8 850 – 9 000 MHz a 9 200 – 9 225 MHz je plavebná rádionavigačná služba obmedzená na pobrežné radary.

5.473            Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, na Kube, v Gruzínsku, Maďarsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 8 850 – 9 000 MHz a 9 200 – 9 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC 07)

5.473A         V pásme 9 000 – 9 200 MHz, stanice pracujúce v rádiolokačnej službe nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od systémov určených v  pozn. 5.337, ktoré pracujú v leteckej rádionavigačnej službe, alebo radarové systémy plavebnej rádionavigačnej služby pracujúcej v tomto pásme v kategórii prednostná služba v krajinách vymenovaných v pozn. 5.471. (WRC-07)

5.474            V pásme 9 200 – 9 500 MHz môžu byť použité vyhľadávacie a záchranné transpondéry (odpovedače) (SART), s ohľadom na príslušné odporúčania ITU-R (pozri aj čl. 31).

5.474A         Využitie frekvenčných pásiem 9 200 – 9 300 MHz a 9 900 – 10 400 MHz službou družicového prieskumu Zeme (aktívny) je obmedzené na systémy vyžadujúce potrebnú šírku pásma väčšiu ako 600 MHz, ktoré nie je možné úplne umiestniť do pásma 9 300 – 9 900 MHz. Takéto použitie podlieha dohode podľa bodu 9.21, a to s Alžírskom, Saudskou Arábiou, Bahrajnom, Egyptom, Indonéziou, Iránom, Libanonom a Tuniskom. Ak administratíva neodpovedala v zmysle bodu 9.52, pokladá sa to za nesúhlas s koordinačnou požiadavkou. V tomto prípade môže administratíva notifikujúca družicový systém družicového prieskumu Zeme (aktívny) požiadať o pomoc Úrad podľa podkapitoly IID bode 9. (WRC‑15)

5.474B         Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívne) musí vyhovovať odporúčaniu ITU‑R RS.2066-0. (WRC‑15)

5.474C         Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívne) musí vyhovovať odporúčaniu ITU‑R RS.2065-0. (WRC‑15)

5.474D         Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívne) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, ani nesmú požadovať ochranu pred stanicami plavebnej rádionavigácie a rádiolokácie vo frekvenčnom pásme 9 200 – 9 300 MHz, rádionavigácie a rádiolokácie vo frekvenčnom pásme 9 900 – 10 000 MHz a rádiolokácie vo frekvenčnom pásme 10,0 – 10,4 GHz. (WRC‑15)

5.475            Využitie pásma 9 300 – 9 500 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na palubné letecké meteorologické radary a pozemné radary. Okrem toho sú v pásme 9 300 – 9 320 MHz povolené pozemné radarové majáky leteckej rádionavigačnej služby s podmienkou, že nespôsobia škodlivé rušenie plavebnej rádionavigačnej služby.  (WRC-07)

5.475A         Využitie pásma 9 300 – 9 500 MHz družicovým prieskumom Zeme (aktívnym) a kozmickým výskumom (aktívnym) je obmedzené systémami, ktoré vyžadujú šírku pásma väčšiu ako 300 MHz a nemôžu byť plne prispôsobené pre pásmo 9 500 – 9 800 MHz. (WRC‑07)

5.475B         V pásme 9 300 – 9 500 MHz nesmú stanice pracujúce v rádiolokačnej službe spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od radarov  pracujúcich v rádionavigačnej službe podľa Rádiokomunikačného poriadku. Pozemné radary, ktoré sa využívajú na meteorologické účely, majú prednosť pred iným rádiolokačným využitím. (WRC‑07)

5.476            (SUP-WRC-07)

5.476A         V pásme 9 300 – 9 800 MHz, stanice družicového prieskumu Zeme (aktívny) a kozmického výskumu (aktívny) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc rádionavigačnej a rádiolokačnej služby. (WRC‑07)

5.477            Odlišná kategória služby: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, na Jamajke, v Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Libérii, Malajzii, Nigérii, Ománe, Ugande, Pakistane, v Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Trinidade a Tobagu a Jemene je pásmo 9 800 – 10 000 MHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑15)

5.478            Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 9 800 – 10 000 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑07).

5.478A         Využitie pásma 9 800 – 9 900  MHz družicovým prieskumom Zeme (aktívny) a kozmickým výskumom (aktívny) je obmedzené systémami, ktoré vyžadujú šírku pásma väčšiu ako 500 MHz a nemôžu byť plne prispôsobené pre pásmo 9 300 – 9 800 MHz. (WRC‑07)

5.478B         V pásme 9 800 – 9 900 MHz stanice družicového prieskumu Zeme (aktívny) a kozmického výskumu (aktívny) nesmú spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc pevnej služby. V tomto pásme má pridelenú kategóriu podružná služba. (WRC‑07)

5.479            Pásmo 9 975 – 10 025 MHz je pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii podružná služba na používanie meteorologickými radarmi.

5.480            Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Brazílii, Čile, na Kube, v Salvádore, Ekvádore, Guatemale, Hondurase, Paraguaji, Holandských Antilách, Peru a Uruguaji je frekvenčné pásmo 10 – 10,45 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. V Kolumbii, Kostarike, Mexiku a vo Venezuele je frekvenčné pásmo 10 – 10,45 GHz tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.481            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Angole, Brazílii, Číne, v Pobreží Slonoviny, Salvádore, Ekvádore, Španielsku, Guatemale, Japonsku, Maďarsku, Keni, Maroku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, Paraguaji, Peru, KĽDR, Rumunsku a Uruguaji je frekvenčné pásmo 10,45 – 10,50 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.482            V pásme 10,60 – 10,68 GHz výkon dodaný do antény staníc pevnej a pohyblivej služby, okrem leteckej pohyblivej služby, nesmie prekročiť -3 dBW. Uvedené hranice môžu byť prekročené na základe dohody, ktorej postup je uvedený v bode 9.21, ale v Alžírsku, Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bangladéši, Bielorusku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gruzínsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Jordánsku, Líbyi, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Maroku, Mauritánii, Moldavsku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, Kirgizsku, Singapure, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku a vo Vietname toto obmedzenie pre pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej služby, neplatí. (WRC‑07)

5.482A         Pre zdieľanie frekvencií v pásme 10,60 – 10,68 GHz medzi družicovým prieskumom Zeme (pasívny) a pevnou a pohyblivou službou, okrem leteckej pohyblivej služby, sa aplikuje rezolúcia 751 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.483            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Číne, Kolumbii, Kórejskej republike, Kostarike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Mongolsku, Katare, Kirgizsku, KĽDR, Tadžikistane, Turkménsku a Jemene je pásmo 10,68 – 10,7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie pásma je vymedzené pre zariadenia, ktoré už boli v prevádzke k 1. januáru 1985. (WR‑12)

5.484            Používanie pásma 10,7 – 11,7 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) v Regióne 1 je obmedzené na privádzacie spoje pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu.

5.484A         Využívanie pásiem 10,95 – 11,2 GHz (zostup), 11,45 – 11,7 GHz (zostup), 11,7 – 12,2 GHz (zostup) v Regióne 2, 12,2 – 12,75 GHz (zostup) v Regióne 3, 12,5 – 12,75 GHz (zostup) v Regióne 1, 13,75 – 14,5 GHz (zostup), 17,8 – 18,6 GHz (zostup), 19,7 – 20,2 GHz (zostup), 27,5 – 28,6 GHz (vzostup), 29,5 – 30 GHz (vzostup) negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe podlieha ustanoveniam v bode 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe by nemali požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia úplnej koordinácie alebo informácie o notifikácii Úradom ohľadne negeostacionárnych družicových systémov a úplnej koordinácie alebo informácie o notifikácii ohľadne geostacionárnych sietí, pričom sa pozn. 5.43 neaplikuje.

Negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby v hore uvedených pásmach musia pracovať tak, aby neprijateľné rušenie, ktoré môže nastať počas prevádzky, bolo okamžite eliminované. (WRC‑2000)

5.484B         Aplikuje sa rezolúcia 155 (WRC‑15). (WRC‑15)

5.485            V Regióne 2, v pásme 11,7 – 12,2 GHz, môžu byť transpondéry na kozmických staniciach pevnej družicovej služby dodatočne použité na prenosy v družicovej rozhlasovej a televíznej službe, pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nebudú mať e.i.r.p. presahujúci 53 dBW na televízny kanál a nespôsobia väčšie rušenie ani nebudú požadovať väčšiu ochranu pred rušením ako skoordinované frekvenčné pridelenia pevnej družicovej služby. S ohľadom na kozmické služby sa má uvedené pásmo používať hlavne na účely pevnej družicovej služby.

5.486            Odlišná kategória služby: V Spojených štátoch amerických je frekvenčné pásmo 11,7 – 12,1 GHz pridelené pevnej službe v kategórii podružná služba (pozri pozn. 5.32). (WRC‑15)

5.487            V pásme 11,7 – 12,5 GHz nesmie v Regiónoch 1 a 3 pevná služba, pevná družicová služba, pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej a rozhlasovej a televíznej služby v súlade so svojím pridelením rušiť alebo požadovať ochranu pred stanicami družicovej rozhlasovej a televíznej služby pracujúcimi v súlade s opatreniami plánov Regiónov 1 a 3 v dodatku 30. (WRC‑03)

5.487A          Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 pásmo 11,7 – 12,5 GHz, v Regióne 2 pásmo 12,2 – 12,7 GHz a v Regióne 3 pásmo 11,7 – 12,2 GHz je pridelené pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba, s obmedzením len na negeostacionárne systémy, a podlieha ustanoveniam v bode 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v družicovej rozhlasovej a televíznej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej informácie o koordinácii alebo notifikácii Úradom. Pre negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe a kompletné informácie o koordinácii pre geostacionárne družicové siete sa pozn. 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe v uvedených pásmach musia pracovať tak, aby neakceptovateľné rušenie, ktoré môže nastať počas ich prevádzky, bolo rýchlo eliminované. (WRC‑03)

5.488            Využitie pásma 11,7 – 12,2 GHz geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe v Regióne 2 podlieha ustanoveniam v bode 9.14 pre koordináciu so stanicami pozemských služieb v Regiónoch 1 až 3. Pre využívanie pásma 12,2 –12,7 GHz družicovou rozhlasovou a televíznou službou v Regióne 2 pozri dodatok 30. (WRC‑03)

5.489            Dodatočné pridelenie: V Peru je pásmo 12,1 – 12,2 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.

5.490            V Regióne 2 nesmú v pásme 12,2 – 12,7 GHz existujúce ani plánované pozemské rádiokomunikačné služby rušiť kozmické služby, pracujúce podľa Plánu družicového vysielania pre Región 2, ktorý sa nachádza v dodatku 30.

5.491            (SUP - WRC-03)

5.492            Prídely staniciam družicovej rozhlasovej a televíznej služby v súlade s prijatým regionálnym plánom alebo obsiahnuté v zozname Regiónov 1 a 3 v dodatku 30 môžu byť použité aj na prenosy v pevnej družicovej službe (zostup), pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nespôsobia väčšie rušenie, ani nepožadujú väčšiu ochranu pred rušením, ako prenosy družicovej rozhlasovej a televíznej služby, pracujúce v súlade s týmto plánom alebo zoznamom. (WRC‑2000)

5.493            Družicová rozhlasová a televízna služba v pásme 12,5 – 12,75 GHz v Regióne 3 je obmedzená na hustotu výkonového toku nepresahujúcu hodnotu -111 dB(W/(m2 . 27 MHz)) pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie na okraji zásobovanej oblasti. (WRC‑97)

5.494            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, v Pobreží Slonoviny, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabone, Ghane, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Líbyi, na Madagaskare, v Mali, Maroku, Mongolsku, Nigérii, Ománe, Katare, Sýrii, Kongu (býv. Zair ), Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu a Jemene je frekvenčné pásmo 12,5 – 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.495            Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku, v Grécku, Monaku, Čiernej Hore, Ugande, Rumunsku a Tunise je frekvenčné pásmo 12,5 – 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.496            Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 12,5 – 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Stanice tejto služby však nesmú spôsobovať škodlivé rušenie zemských staníc pevnej družicovej služby v krajinách Regiónu 1 nevymenovaných v tejto poznámke. Koordinácia týchto zemských staníc so stanicami pevnej a pohyblivej služby sa nevyžaduje v krajinách uvedených v tejto poznámke. Na teritóriách krajín vymenovaných v tejto poznámke platí pre pevnú družicovú službu obmedzenie hustoty výkonového toku na povrchu Zeme podľa bodu 21, tabuľka 21-4. (WRC‑2000)

5.497            Využitie pásma 13,25 – 13,4 GHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na navigačné pomôcky, ktoré využívajú Dopplerov jav.

5.498            (SUP-WRC-97)

5.498A         Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického prieskumu (aktívneho) pracujúce v pásme 13,25 – 13,4 GHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC‑97)

5.499            Dodatočné pridelenie: V Bangladéši a Indii je pásmo 13,25 – 14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. V Pakistane je pásmo 13,25 – 13,75 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.499A         Využitie frekvenčného pásma 13,4 – 13,65 GHz pevnou družicovou službou (zostup) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy a je predmetom dohody podľa bodu 9.21 s ohľadom na družicové systémy kozmického výskumu (medzidružicové), prenášajúce dáta z kozmických staníc na geostacionárne družicovej obežnej dráhe do pridružených kozmických staníc na negeostacionárnych družicových obežných dráhach, o ktorých Úrad prijal predbežnú informáciu pred 27. novembrom 2015. (WRC‑15)

5.499B         Administratívy nesmú vylúčiť nasadenie a prevádzku vysielacích zemských staníc pre službu frekvenčných normálov a  časových signálov z družíc (vzostup) pridelených ku kategórii podružná služba vo frekvenčnom pásme 13,4 – 13,65 GHz s ohľadom na pridelenie pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.499C         Pridelenie frekvenčného pásma 13,4 – 13,65 GHz službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba je obmedzené pre

a)     družicové systémy kozmického výskumu (medzidružicové) na prenos dát z kozmických staníc na geostacionárnej družicovej obežnej dráhe do pridružených kozmických staníc na negeostacionárnych družicových obežných dráhach, o ktorých Úrad prijal predbežnú informáciu pred 27. novembrom 2015,

b)     aktívne senzory na palubách kozmických lodí,

c)     družicové systémy kozmického výskumu (zostup) na prenos dát z kozmických staníc na geostacionárnej družicovej obežnej dráhe do pridružených zemských staníc.

Iné využitia tohto frekvenčného pásma pre kozmický výskum sú v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.499D         Družicové systémy kozmického výskumu (vzostup) a / alebo kozmického výskumu (medzidružicové) vo frekvenčnom pásme 13,4 – 13,65 GHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, ani požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby, pohyblivej služby, rádiolokácie a družicového prieskumu Zeme (aktívneho). (WRC‑15)

5.499E          Geostacionárne družicové siete pevnej družicovej služby (zostup) vo frekvenčnom pásme 13,4 – 13,65 GHz nesmú požadovať ochranu pred kozmickými stanicami družicového prieskumu Zeme (aktívneho), pracujúceho v súlade s týmto Rádiokomunikačným poriadkom; pozn. 5.43A sa neaplikuje. Ustanovenia bodu 22.2 sa nevzťahujú na družicový prieskum Zeme (aktívny) vo vzťahu k pevnej družicovej službe (zostup) v tomto frekvenčnom pásme. (WRC‑15)

5.500            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bruneji, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, na Madagaskare, v Malajzii, Mali, v Maroku, Mauritánii, Nigeri, Nigérii, Ománe, Katare, Sýrii, Singapure, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade a Tunisku je frekvenčné pásmo 13,4 – 14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. V Pakistane je frekvenčné pásmo 13,4 – 13,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.501            Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Maďarsku, Japonsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 13,4 – 14 GHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)

5.501A         Pridelenie frekvenčného pásma 13,65 – 13,75 GHz kozmickému výskumu v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestnené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie tohto pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.501B         V pásme 13,40 – 13,75 GHz družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj rádiolokačnej služby. (WRC‑97)

5.502            V pásme 13,75 – 14 GHz musí mať zemská stanica pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 1,2 m a zemská stanica  negeostacionárnych systémov pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 4,5 m. Najväčší e.i.r.p. (stredná hodnota za 1 s), vyžiarený stanicami rádiolokačnej a rádionavigačnej služby, by nemal prekračovať 59 dBW pre elevačný uhol 2° a 65 dBW pre menší uhol. Pred uvedením administratívami do prevádzky zemských staníc geostacionárnych družicových systémov pracujúcich v tomto pásme v pevnej družicovej službe s anténou s priemerom menším ako 4,5 m sa musí zabezpečiť, aby hustota výkonového toku produkovaná týmito zemskými stanicami nepresiahla hodnotu

a) 115 dB(W/(m2 . 10 MHz)) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovanú v nadmorskej výške 36 m nad morom, ako oficiálne rešpektovaná hodnota prímorskými štátmi;

b) 115 dB(W/(m2 . 10 MHz)) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovanú 3 m nad zemou v hraniciach oblastí administratív, ktoré v tomto pásme rozmiestňujú, alebo plánujú  rozmiestnenie  pozemných pohyblivých radarov ak nedôjde k inej dohode.

Pre zemské stanice okrem pevnej družicovej služby, ktoré majú priemer antény väčší alebo rovný 4,5 m, by malo byť e.i.r.p. najmenej 68 dBW a nemalo by presiahnuť 85 dBW. (WRC‑07)

5.503            V pásme 13,75 – 14 GHz musia geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu, o ktorých bol Úrad predbežne informovaný pred 31. januárom 1992, pracovať so stanicami pevnej družicovej služby v rovnakej kategórii služby. Po tomto dátume budú nové geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu pracovať v kategórii podružná služba. Kým tieto geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu, o ktorých Úrad dostal informáciu pred 31. januárom 1992, prestanú byť v tomto pásme v prevádzke

a) v pásme 13,77 – 13,78 GHz hustota vyžarovaného výkonu e.i.r.p. z ľubovoľnej zemskej stanice v pevnej družicovej službe pracujúcej s kozmickými stanicami na geostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť:

aa)  4,7D + 28 dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovný alebo väčší ako 1,2 m a menší ako 4,5 m;

ab)  49,2D + 20 log (D/4,5) dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovný alebo väčší ako 4,5 m a menší ako 31,9 m;

ac)  66,2 dB(W/40 kHz), pre každú zemskú stanicu pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovný alebo väčší ako 31,9 m;

ad)  56,2 dB(W/4 kHz), pre úzkopásmové (menej ako 40 kHz užitočnej šírky pásma) emisie zemských staníc pevnej družicovej služby pre priemer antény 4,5 m alebo väčší;

b) e.i.r.p. každej zemskej stanice pevnej družicovej služby spolupracujúcej s kozmickou stanicou na negeostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť 51 dBW v 6 MHz v pásme 13,772 – 13,778 GHz.

Na kompenzáciu tlmenia dažďom v týchto frekvenčných pásmach možno použiť automatické riadenie výkonu, ktoré zvyšuje hustotu e.i.r.p., a to až do tej miery, že hustota výkonového toku kozmických staníc pevnej družicovej služby nepresiahne hodnotu, ktorá vychádza z použitia e.i.r.p. zemskej stanice pri dodržaní vyššie uvedených medzí za podmienok bezoblačnej oblohy. (WRC‑03)

5.503A         (SUP-WRC-03)

5.504            Použitie pásma 14 – 14,3 GHz rádionavigačnou službou je podmienené predpokladom dostatočnej ochrany kozmických staníc pevnej družicovej služby.

5.504A         Letecké zemské stanice družicovej leteckej pohyblivej služby v pásme 14 – 14,5 GHz,  pracujúce v kategórii podružná služba, môžu tiež komunikovať s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby. Aplikuje sa ustanovenie pozn. 5.29, 5.30 a pozn. 5.31. (WRC‑03)

5.504B         Letecké zemské stanice, pracujúce v družicovej leteckej pohyblivej službe vo frekvenčnom pásme 14 – 14,5 GHz, musia byť v súlade s ustanovením dodatku 1, časť C odporúčania ITU‑R M.1643‑0, s rešpektovaním každej rádioastronomickej stanice vykonávajúcej pozorovania vo frekvenčnom pásme 14,47 – 14,5 GHz umiestnenej na území Španielska, Francúzska, Indie, Talianska, Spojeného kráľovstva a Južnej Afriky. (WRC‑15)

5.504C         Hustota výkonového toku vo frekvenčnom pásme 14 – 14,25 GHz, produkovaná na území Saudskej Arábie, Bahrajnu, Botswany, Pobrežia Slonoviny, Egypta, Guinei, Indie, Iránu, Kuvajtu, Nigérie, Ománu, Sýrie a Tuniska zemskými leteckými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby, nesmie presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B odporúčania ITU-R M.1643‑0, ak sa dotknuté administratívy výslovne nedohodnú inak. Ustanovenia tejto poznámky nijak neznižujú povinnosť družicovej leteckej pohyblivej služby pracovať v kategórii podružná služba v súlade s bodom 5.29. (WRC‑15)

5.505            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Botswane, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kórejskej republike, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauritánii, Ománe, na Filipínach, v Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Svazijsku, Čade, vo Vietname a v Jemene je frekvenčné pásmo 14 – 14,3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.506            Pásmo 14 – 14,5 GHz môže byť využité v pevnej družicovej službe (vzostup) pre privádzacie spoje družicovej rozhlasovej a televíznej služby, s podmienkou koordinácie s ostatnými sieťami pevnej družicovej služby. Uvedené použitie privádzacích spojov je vyhradené pre mimoeurópske krajiny.

5.506A         Lodné zemské stanice v pásme 14 – 14,5 GHz s e.i.r.p. väčším ako 21 dBW musia pracovať za rovnakých podmienok ako zemské stanice na palube lodí, ako je uvedené v rezolúcii 902 (WRC‑03). Táto poznámka nesmie byť uplatňovaná na lodné zemské stanice, pre ktoré platí dodatok 4. Informácie boli prijaté na Úrade pred 5. júlom 2003. (WRC‑03)

5.506B         Zemské stanice na palubách plavidiel, ktoré komunikujú s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby, môžu pracovať vo frekvenčnom pásme 14,0 – 14,5 GHz bez potreby predchádzajúcej dohody s Cyprom a Maltou v rámci minimálnej vzdialenosti od týchto krajín danej v rezolúcii 902 (WRC‑03). (WRC‑15)

5.507            Nepoužité.

5.508            Dodatočné pridelenie: V Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Líbyi, Macedónsku a v Spojenom kráľovstve je pásmo 14,25 – 14,3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.508A         Vo frekvenčnom pásme 14,25 – 14,3 GHz nesmie hustota výkonového toku produkovaná na území Saudskej Arábie, Bahrajnu, Botswany, Číny, Pobrežia Slonoviny, Egypta, Francúzska, Guinei, Indie, Iránu, Talianska, Kuvajtu, Nigérie, Ománu, Sýrie, Spojeného kráľovstva a Tuniska zemskými lietadlovými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B odporúčania ITU‑R M.1643-0, ak sa dotknuté administratívy výslovne nedohodnú inak. Ustanovenia tejto poznámky nijak neznižujú povinnosť družicovej leteckej pohyblivej služby pracovať v kategórii podružná služba v súlade s bodom 5.29. (WRC‑15)

5.509            (SUP-WRC-07)

5.509A         Hustota výkonového toku vo frekvenčnom pásme 14,3 – 14,5 GHz,  produkovaná na území Saudskej Arábie, Bahrajnu, Botswany, Pobrežia Slonoviny, Kamerunu, Číny, Egypta, Francúzska, Gabonu, Guinei, Indie, Iránu, Talianska, Kuvajtu, Maroka, Nigérie, Ománu, Sýrie, Spojeného kráľovstva, Srí Lanky, Tuniska a Vietnamu zemskými leteckými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby, nesmie presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B odporúčania ITU‑R M.1643‑0, ak sa dotknuté administratívy výslovne nedohodnú inak. Ustanovenia tejto poznámky nijak neznižujú povinnosť družicovej leteckej pohyblivej služby pracovať v kategórii podružná služba v súlade s bodom 5.29. (WRC‑15)

5.509B         Využitie frekvenčného pásma 14,5 – 14,75 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 163 (WRC‑15) a 14,5 – 14,8 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 164 (WRC‑15) pevnou družicovou službou (vzostup) nie pre prípojné spoje pre rozhlasovú a televíznu družicovú službu je obmedzené na geostacionárne družice. (WRC‑15)

5.509C         Pri využití frekvenčného pásma 14,5 – 14,75 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 163 (WRC‑15) a 14,5 – 14,8 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 164 (WRC‑15) pevnou družicovou službou (vzostup) nie pre prípojné spoje pre rozhlasovú a televíznu družicovú službu musia zemské stanice pevnej družicovej služby používať antény s priemerom minimálne 6 m a maximálna spektrálna hustota výkonu na vstupe antény musí byť maximálne -44,5 dBW/Hz. Zemské stanice musia byť notifikované so známou polohou na zemi. (WRC‑15)

5.509D         Prv než administratíva uvedie do prevádzky zemskú stanicu pevnej družicovej služby (vzostup) nie pre prípojné spoje družicovej rozhlasovej a televíznej služby vo frekvenčnom pásme 14,5 – 14,75 GHz (v krajinách uvedených v rezolúcii 163 (WRC‑15)) a 14,5 – 14,8 GHz (v krajinách uvedených v rezolúcii 164 (WRC‑15)), musí zaručiť, že hustota výkonového toku vytvorená touto stanicou nepresiahne -151.5 dB(W/(m. 4 kHz)) vo všetkých výškach od 0 m do 19 000 m nad morom vo vzdialenosti 22 km od všetkých pobreží smerom do mora relatívne k pobrežiu pri odlive, oficiálne uznanom každým pobrežným štátom. (WRC‑15)

5.509E          Vo frekvenčnom pásme 14,50 – 14,75 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 163 (WRC‑15) a 14,50 – 14,8 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 164 (WRC‑15) musí umiestnenie zemských staníc pevnej družicovej služby (vzostup) nie pre prípojné spoje pre rozhlasovú a televíznu družicovú službu zaručiť odstup aspoň 500 km od hranice (hraníc) iných krajín, ak si administratívy vzájomne jasne nedohodnú menšie vzdialenosti. Bod 9.17 sa neaplikuje. Pri použití tohto ustanovenia by mali administrácie vziať do úvahy príslušné časti tohto Rádiokomunikačného poriadku a najnovšie príslušné odporúčania ITU-R. (WRC‑15)

5.509F          Vo frekvenčnom pásme 14,50 – 14,75 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 163 (WRC‑15) a 14,50 – 14,8 GHz v krajinách uvedených v rezolúcii 164 (WRC‑15) nesmú zemské stanice pevnej družicovej služby (vzostup) nie pre prípojné spoje pre rozhlasovú a televíznu družicovú službu obmedzovať budúce zavedenie pevnej a pohyblivej služby. (WRC‑15)

5.509G         Frekvenčné pásmo 14,5 – 14,8 GHz je pridelené aj kozmickému výskumu v kategórii prednostná služba. Takéto použitie je však obmedzené na družicové systémy kozmického výskumu (vzostup) na prenos dát na kozmické stanice na geostacionárnej družicovej obežnej dráhe z pridružených zemských staníc. Stanice kozmického výskumu nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, ani požadovať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby a stanicami pevnej družicovej služby určené len na prípojné spoje pre rozhlasovú a televíznudružicovú službu a pridružené funkcie družicovej prevádzky, používajúce ochranné pásma podľa dodatku 30A a prípojné spoje rozhlasovej a televíznej družicovej služby v Regióne 2. Iné využitia tohto frekvenčného pásma pre kozmický výskum sú v kategórii podružná služba. (WRC‑15)

5.510            Využitie pásma 14,5 – 14,8 GHz pevnou družicovou službou (vzostup), okrem používania v súlade s rezolúciou 163 (WRC‑15) a rezolúciou 164 (WRC‑15), je obmedzené na prípojné spoje pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu. Uvedené využitie je vyhradené pre mimoeurópske krajiny. Vo frekvenčnom pásme 14,75 - 14,8 GHz nie je povolené využitie iných ako prípojných spojov pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu v Regióne 1 a 2. (WRC‑15)

5.511            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Guinei, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrii a Somálsku je pásmo 15,35 – 15,4 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑12)

5.511A         Využitie frekvenčného pásma 15,43 – 15,63 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na prípojné spoje negeostacionárnych systémov pohyblivej družicovej služby a je predmetom koordinácie podľa bodu 9.11A. (WRC‑15)

5.511B         (SUP-WRC-97)

5.511C         Stanice, pracujúce v leteckej rádionavigačnej službe, musia mať maximálny e.i.r.p. v súlade s odporúčaním ITU‑R S.1340‑0. Minimálna koordinačná vzdialenosť vyžadovaná na ochranu leteckých rádionavigačných staníc (pri aplikovaní pozn. 4.10) pred škodlivým rušením zemských staníc prípojných spojov a maximálny e.i.r.p. vysielaný smerom k horizontálnemu priemetu prípojného spoja musí byť v súlade s odporúčaním ITU‑R S.1340‑0. (WRC‑15)

5.511D         (SUP-WRC‑15)

5.511E          Stanice rádiolokačnej služby, pracujúce vo frekvenčnom pásme 15,4 – 15,7 GHz, nesmú spôsobiť škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami leteckej rádionavigačnej služby. (WRC‑12)

5.511F          V záujme ochrany rádioastronomickej služby vo frekvenčnom pásme 15,35 – 15,4 GHz nesmú stanice rádiolokačnej služby, pracujúce vo frekvenčnom pásme 15,4 – 15,7 GHz, presiahnuť úroveň hustoty výkonového toku -156 dB(W/m2) v 50 MHz šírke pásma vo frekvenčnom pásme 15,35 – 15,4 GHz na každom rádioastronomickom pozorovacom stanovišti viac ako 2 % času. (WRC‑12)

5.512            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Kongu, Kostarike, Egypte, Salvádore, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, vo Fínsku, v Guatemale, Indii, Indonézii, Iráne, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Malajzii, Mali, Maroku, Mauritánii, Čiernej Hore, Nepále, Nikaragui, Nigeri, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrii, Kongu (býv. Zair), Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu a Jemene je frekvenčné pásmo 15,7 – 17,3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.513            Dodatočné pridelenie: V Izraeli je pásmo 15,7 – 17,3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené služby nesmú požadovať ochranu pred rušením alebo spôsobovať škodlivé rušenie služieb pracujúcich v súlade s tabuľkou v krajinách iných, ako sú uvedené v pozn. 5.512.

5.513A         Aktívne senzory umiestnené na palubách kozmických lodí, ktoré pracujú v pásme 17,2 – 17,3 GHz, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať vývoj rádiolokačnej služby ani iných služieb pridelených v kategórii prednostná služba. (WRC‑97)

5.514            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kamerune, Salvádore, Spojených arabských emirátoch, Guatemale, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Litve, Nepále, Nikaragui, Nigérii, Ománe, Pakistane, v Katare, Kirgizsku, Sudáne a Južnom Sudáne je pásmo 17,3 – 17,7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Musia sa uplatniť hraničné hodnoty výkonu podľa pozn. 21.3 a 21.5. (WRC‑15)

5.515            Spoločné používanie pásma 17,3 – 17,8 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) a družicovou rozhlasovou a televíznou službou podlieha opatreniam časti 1 prílohy 4 dodatku 30A.

5.516            Využívanie pásma 17,3 – 18,1 GHz geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby (vzostup) je obmedzené na prípojné spoje pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu. Využitie pásma 17,3 – 17,8 GHz systémami pevnej družicovej služby (vzostup) v Regióne 2 je obmedzené na geostacionárne družice. Pre využitie pásma 17,3 – 17,8 GHz prípojnými spojmi v Regióne 2 pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu, pracujúcu v pásme 12,2 – 12,7 GHz, pozri čl. 11. Využívanie pásiem 17,3 – 18,1 GHz (vzostup) v Regiónoch 1 a 3 a 17,8 – 18,1 GHz (vzostup) v Regióne 2 negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe je podriadené ustanoveniam bodu 9.12 pre koordináciu s ďalšími negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátum prijatia úplnej koordinácie alebo informácie o notifikácii Úradom, týkajúcej sa geostacionárnych družicových systémov, pričom sa pozn. 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy v hore uvedených pásmach musia byť prevádzkované takým spôsobom, aby neprijateľné rušenie, ktoré sa môže vyskytnúť počas ich činnosti, bolo rýchlo obmedzené. (WRC‑2000)

5.516A         V pásme 17,3 – 17,7 GHz nesmú zemské stanice pevnej družicovej služby (zostup) v Regióne 1 požadovať ochranu pred prípojnými spojmi zemských staníc družicovej rozhlasovej a televíznej služby pracujúcimi podľa dodatku 30A, ani klásť medze alebo obmedzenia na umiestnenie prípojných spojov zemských staníc družicovej rozhlasovej a televíznej služby, kdekoľvek vo vnútri oblasti, kde pracujú prípojné spoje. (WRC‑03)

5.516B         Nasledujúce pásma sú určené pre aplikácie s vysokou hustotou výkonu v pevnej družicovej službe:

17,3 – 17,7 GHz                                                                  (zostup) v Regióne 1,

18,3  –19,3 GHz                                                                  (zostup) v Regióne 2,

19,7 – 20,2 GHz                                                                  (zostup) vo všetkých Regiónoch,

39,5 – 40 GHz                                                                     (zostup) v Regióne 1,

40 – 40,5 GHz                                                                     (zostup) vo všetkých Regiónoch,

40,5 – 42 GHz                                                                     (zostup) v Regióne 2,

47,5 – 47,9 GHz                                                                  (zostup) v Regióne 1,

48,2 – 48,54 GHz                                                                (zostup) v Regióne 1,

49,44 – 50,2 GHz                                                                (zostup) v Regióne 1

a

27,5 – 27,82 GHz                                                                (vzostup) v Regióne 1,

28,35 – 28,45 GHz                                                              (vzostup) v Regióne 2,

28,45 – 28,94 GHz                                                              (vzostup) vo všetkých Regiónoch,

28,94 – 29,1 GHz                                                                (vzostup) v Regiónoch 2 a 3,

29,25 – 29,46 GHz                                                              (vzostup) v Regióne 2,

29,46 – 30 GHz                                                                   (vzostup) vo všetkých Regiónoch,

48,2 – 50,2 GHz                                                                  (vzostup) v Regióne 2.

Toto určenie nevylučuje využitie týchto pásiem inými aplikáciami pevnej družicovej služby, alebo inými službami, pre ktoré sú tieto pásma určené v kategórii prednostná služba a neurčujú prioritu medzi užívateľmi pásiem v týchto ustanoveniach. Administratívy toto zohľadnia, keď zvažujú regulačné ustanovenia v týchto pásmach. Pozri rezolúciu 143 (WRC‑03)[13]). (WRC‑03)

5.517            Využívanie pásma 17,3 – 17,8 GHz družicovou rozhlasovou a televíznou službou (zostup) v Regióne 2 nesmie rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením od systémov pracujúcich v družicovej rozhlasovej a televíznej službe v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom. (WRC‑07)

5.518            (SUP-WRC-07)

5.519            Dodatočné pridelenie: Pásma 18,0 – 18,3 GHz v Regióne 2 a 18,1 – 18,3 GHz v Regióne 1 sú pridelené aj meteorologickej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba. Uvedené použitie pásma je obmedzené na geostacionárne družice. (WRC‑07)

5.520            Využitie pásma 18,1 – 18,4 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na privádzacie spoje geostacionárnych družicových systémov rozhlasovej a televíznej družicovej služby. (WRC‑2000)

5.521            Alternatívne pridelenie: V Spojených arabských emirátoch a Grécku je pásmo 18,1 – 18,4 GHz pridelené pevnej, pevnej družicovej (zostup) a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri  pozn. 5.33). Platia aj ustanovenia pozn. 5.519. (WRC‑15)

5.522            (SUP-WRC-2000)

5.522A         Vysielania pevnej služby a pevnej družicovej služby v pásme 18,6 – 18,8 GHz sú obmedzené na hodnoty uvedené v pozn. 21.5A respektíve 21.16.2. (WRC‑2000)

5.522B         Využívanie pásma 18,6 – 18,8 pevnou družicovou službou je obmedzené na geostacionárne systémy a systémy s apogeom vzdialenejším ako 20 000 km. (WRC‑2000)

5.522C         V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Libanone, Líbyi, Maroku, Ománe, Katare, Sýrii, Tunisku a Jemene v pásme 18,6 – 18,8 GHz nepodliehajú pevné družicové systémy, ktoré nadobudli platnosť k dátumu záverečného aktu WRC-2000, obmedzeniam bodom 21.5A. (WRC‑2000)

5.523            (SUP-WRC-2000)

5.523A         Využívanie pásiem 18,8 – 19,3 GHz (zostup) a 28,6 – 29,1 GHz (vzostup) geostacionárnou a negeostacionárnou pevnou družicovou službou je predmetom aplikácie ustanovení bodu 9.11A, pričom sa bod 22.2 neaplikuje. Administratívy, ktoré koordinujú geostacionárne družicové siete pred 18. novembrom 1995, musia na základe bodu 9.11A v maximálne možnej miere spolupracovať pri koordinácii s negeostacionárnymi družicovými sieťami, pre ktoré bola Úradom prijatá informácia o notifikácii do tohto dátumu tak, aby dosiahnuté výsledky boli prijateľné pre všetky zúčastnené strany. Negeostacionárne družicové siete nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie sieťam geostacionárnej pevnej družicovej služby, pre ktoré bola Úradom prijatá komplexná informácia o notifikácii podľa dodatku 4 ku dňu 18. novembra 1995. (WRC‑97)

5.523B         Využívanie pásma 19,3 – 19,6 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby. Takéto použitie podlieha ustanoveniam bodu 9.11A, pričom sa bod 22.2 neaplikuje.

5.523C         Bod 22.2 sa ďalej aplikuje v pásmach 19,3 – 19,6 GHz a 29,1 – 29,4 GHz medzi modulačnými linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tou pevnou družicovou službou, pre ktorú bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a  notifikácii podľa dodatku 4 pred 18. novembrom 1995. (WRC‑97)

5.523D         Využívanie pásma 19,3 – 19,7 GHz (vzostup) geostacionárnymi systémami pevnej družicovej služby a modulačnými spojmi pre negeostacionárne systémy pohyblivej družicovej služby podlieha ustanoveniam bodu 9.11A, nepodlieha však ustanoveniam bodu 22.2. Používanie tohto pásma ostatnými negeostacionárnymi systémami družicovej pevnej služby alebo v situáciách uvedených v  bodoch 5.523C a 5.523E nepodlieha ustanoveniam bodu 9.11A, ale naďalej podlieha postupom podľa bodu 9 (okrem bodu 9.11A) a bodu 11 a ustanoveniam bodu 22.2. (WRC‑97)

5.523E          Bod 22.2 sa naďalej aplikuje v pásmach 19,6 – 19,7 GHz a 29,4 – 29,5 GHz medzi modulačnými linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tými sieťami pevnej družicovej služby, pre ktoré bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a notifikácii podľa dodatku 4 k 21. novembru 1997. (WRC‑97)

5.524            Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guatemale, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauritánii, Nepále, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Kongu (býv. Zair), Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu a Tunisku je frekvenčné pásmo 19,7 – 21,2 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené dodatočné používanie nesmie nijakým spôsobom obmedziť hodnotu hustoty výkonového toku pochádzajúcej z vysielania staníc pevnej družicovej služby v pásme 19,7 – 21,2 GHz a kozmických staníc pohyblivej družicovej služby v pásme 19,7 – 20,2 GHz, kde pridelenie pohyblivej družicovej službe v posledne uvedenom frekvenčnom pásme je v kategórii prednostná služba. (WRC‑15)

5.525            S cieľom uľahčiť medziregionálnu koordináciu medzi sieťami pohyblivej družicovej a pevnej družicovej služby sa budú tie nosné frekvencie v pohyblivej družicovej službe, ktoré sú najviac ovplyvniteľné rušením, podľa možnosti umiestňovať do vyšších častí pásiem 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz.

5.526            V Regióne 2 v pásmach 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz a v Regiónoch 1 a 3 v pásmach 20,1 – 20,2 GHz a 29,9 – 30 GHz siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe, môžu obsahovať spojenia medzi zemskými stanicami na definovanom i nedefinovanom mieste, alebo stanicami v pohybe, prostredníctvom jednej alebo viacerých družíc pre komunikácie bod-bod a bod-multibod.

5.527            V pásmach 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz neplatí pre pohyblivú družicovú službu ustanovenie bodu 4.10.

5.527A         Prevádzka zemských staníc za pohybu, komunikujúcich s pevnou družicovou službou, je predmetom rezolúcie 156 (WRC‑15). (WRC‑15)

5.528            Toto pridelenie pohyblivej družicovej službe je určené pre používanie sieťami používajúcimi úzkosmerové antény a iné vyspelé technológie na kozmických staniciach. Administratívy, prevádzkujúce systémy v pohyblivej družicovej službe v pásme 19,7 – 20,1 GHz v Regióne 2 a v pásme 20,1 – 20,2 GHz, urobia všetky dostupné opatrenia na zaistenie plynulej použiteľnosti uvedených pásiem pre administratívy, prevádzkujúce systémy pevnej a pohyblivej služby, v súlade s opatreniami v pozn. 5.524.

5.529            Využívanie pásiem 19,7 – 20,1 GHz a 29,5 – 29,9 GHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 je obmedzené na družicové siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe ako je uvedené v pozn. 5.526.

5.530            (SUP-WRC-12)

5.530A         Ak nie je dohodnuté medzi zúčastnenými správami inak, nesmie žiadna stanica pevnej alebo pohyblivej služby administratívy vytvoriť hustotu výkonového toku presahujúcu hodnotu -120,4 dB(W/(m2 · MHz)) 3 m nad zemou v ktoromkoľvek bode územia inej administratívy v Regiónoch 1 a 3 pre viac ako 20 % času. Pri vykonávaní výpočtov by administratívy mali použiť najnovšiu verziu odporúčania ITU‑R P.452 (pozri aj najnovšiu verziu odporúčania ITU‑R BO.1898). (WRC‑15)

5.530B         V pásme 21,4 – 22 GHz s cieľom uľahčiť rozvoj rozhlasovej a televíznej družicovej služby sa administratívam v Regiónoch 1 a 3 odporúča nerozmiestňovať stanice pohyblivej služby a obmedziť nasadzovanie staníc bod-bod spojov pevnej služby. (WRC‑12)

5.530C         (SUP-WRC-15)

5.530D         Pozri rezolúciu 555 (WRC‑12). (WRC‑12)

5.531            Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 21,4 – 22 GHz pridelené aj rozhlasovej a televíznej službe v kategórii prednostná služba.

5.532            Využívanie pásma 22,21 – 22,5 GHz službou družicového prieskumu Zeme (pasívny) a kozmického výskumu (pasívny) nesmie obmedzovať pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej služby.

5.532A         Umiestnenie zemských staníc služby kozmického výskumu musí byť vo vzdialenosti najmenej 54 km od príslušnej hranice susedných krajín z dôvodu ochrany súčasných aj budúcich pevných a pohyblivých služieb. To neplatí v situáciách, keď je kratšia vzdialenosť dohodnutá medzi príslušnými administratívami. Body 9.17 a 9.18 sa neaplikujú. (WRC‑12)

5.532B         Využitie pásma 24,65 – 25,25 GHz v Regióne 1 a pásma 24,65 – 24,75 GHz v Regióne 3 pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na zemské stanice, ktoré používajú anténu s priemerom minimálne 4,5 m. (WRC‑12)

5.533            Medzidružicová služba nesmie požadovať ochranu pred rušením od staníc so zariadením rádionavigačnej služby na detekciu povrchu letiska.

5.534            (SUP-WRC-03)

5.535            Prípojné spoje staníc družicovej rozhlasovej a televíznej služby majú mať v pásme 24,75 – 25,25 GHz prednosť pred ostatným používaním v pevnej družicovej službe (vzostup). Tieto ostatné používania nesmú požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo aj budúcimi sieťami privádzacích spojov družicovej rozhlasovej a televíznej služby.

5.535A         Používanie pásma 29,1 – 29,4 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy a privádzacie spoje nestacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby. Takéto použitie podlieha ustanoveniam uvedeným v bode 9.11A, nepodlieha však ustanoveniam v  bode 22.2, okrem prípadov uvedených v pozn. 5.523C a 5.523E, kde takéto využitie nie je predmetom ustanovení uvedených v bode 9.11A a je naďalej predmetom postupov podľa bodu 9 (okrem bodu 9.11A) a bodu  11 a ustanovení v bode 22.2. (WRC‑97)

5.536            Využívanie pásma 25,25 – 27,5 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na aplikácie v kozmickom výskume a v družicovom prieskume Zeme a tiež na prenosy dát, ktoré majú pôvod v priemyslových a lekárskych činnostiach v kozmickom priestore.

5.536A         Administratívy, zavádzajúce zemské stanice družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu, nemôžu požadovať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby prevádzkovanými susednými administratívami. Okrem toho zemské stanice pracujúce v službe družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu by mali byť prevádzkované s prihliadnutím k najnovšej verzii odporúčania ITU‑R SA.1862. (WRC‑12)

5.536B         V Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Brazílii, Bulharsku, Číne, Kórei, Dánsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, vo Fínsku, v Maďarsku, Indii, Iráne, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Litve, Moldavsku, Nórsku, Ománe, Ugande, Pakistane, na Filipínach, v Poľsku, Portugalsku, Sýrii, KĽDR, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Singapure, vo Švédsku, v Tanzánii, Turecku, vo Vietname a v Zimbabwe nesmú zemské stanice pracujúce v družicovom prieskume Zeme vo frekvenčnom pásme 25,5 – 27,0 GHz požadovať ochranu alebo obmedzovať využitie a nasadzovanie staníc pohyblivej a pevnej služby. (WRC‑15)

5.536C         V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Botswane, Brazílii, Kamerune, Komoroch, na Kube, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, vo Fínsku, v Iráne, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Litve, Malajzii, Maroku, Nigérii, Ománe, Katare, Sýrii, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Tanzánii, Tunisku, Uruguaji, Zambii a Zimbabwe zemské stanice pracujúce v kozmickom výskume v pásme 25,5 – 27 GHz nesmú požadovať ochranu alebo obmedzovať využitie a rozmiestenie staníc pevnej a pohyblivej služby. (WRC‑12)

5.537            V pásme 27 – 27,5 GHz kozmické služby, pracujúce v medzidružicovej službe a využívajúce negeostacionárne družice, nepodliehajú opatreniam uvedeným v bode 22.2.

5.537A         V Bhutáne, Kamerune, Kórei, Rusku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane, Malajzii, na Maldivách, v Mongolsku, Mjanmarsku, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, v Kirgizsku, KĽDR, Sudáne, na Srí Lanke, v Thajsku a vo Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 27,5 – 28,35 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS). Využitie HAPSu v pásme 27,5 – 28,35 GHz je limitované na území vyššie uvedených krajín na jedno 300 MHz subpásmo. Takéto využitie 300 MHz pridelenia pevnej služby HAPS v hore uvedených krajinách je okrem toho limitované prevádzkou v smere HAPS-zem a nesmie požadovať ochranu pred škodlivým rušením od iných druhov systémov pevnej služby alebo ostatných služieb pracujúcich spoločne v kategórii prednostná služba. Okrem toho nesmie byť vývoj takýchto ostatných služieb obmedzený službou HAPS. Pozri rezolúciu 145 (rev. WRC‑12). (WRC‑12)

5.538            Dodatočné pridelenie: Pásma 27,500 – 27,501 GHz a 29,999 – 30,000 GHz sú pridelené aj pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba na prenosy majákmi, určenými na riadenie výkonu vo vzostupnom smere. Uvedené prenosy v zostupnom smere nesmú prekročiť ekvivalentný izotropný vyžiarený výkon (e.i.r.p.) +10 dBW v smere k susedným družiciam na geostacionárnej družicovej dráhe. (WRC‑07)

5.539            Pásmo 27,5 – 30 GHz môže byť použité v pevnej družicovej službe (vzostup) na vytvorenie privádzacích spojov pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu.

5.540            Dodatočné pridelenie: Pásmo 27,501 – 29,999 GHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii podružná služba, na prenosy majákmi určené na riadenie výkonu vo vzostupnom smere.

5.541            V pásme 28,5 – 30 GHz je služba družicového prieskumu Zeme obmedzená na prenos dát medzi stanicami, a nie na základný zber informácií prostredníctvom aktívnych a pasívnych snímačov.

5.541A         Privádzacie spoje negeostacionárnych sietí v pohyblivej družicovej službe a geostacionárne siete v pevnej družicovej službe, pracujúce v pásme 29,1 – 29,4 GHz (vzostup), musia využívať adaptívne riadenie výkonu uplinku alebo iné metódy kompenzácie úniku tak, aby sa vysielanie zemských staníc vykonávalo s výkonovou úrovňou požadovanou na dodržanie akosti spoja a aby súčasne bola v obidvoch sieťach znížená úroveň vzájomného rušenia. Tieto metódy platia pre siete, v ktorých koordinačné informácie podľa dodatku 4 boli doručené na Úrad po 17. 5. 1996 do doby, kým tento stav zmení budúca rádiokomunikačná konferencia, ktorá má mandát rozhodnúť tieto otázky. Od administratív, ktoré pošlú koordinačné informácie podľa dodatku 4 pred týmto dátumom, sa očakáva, že budú túto techniku využívať v uskutočniteľnej miere. (WRC‑2000)

5.542            Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauritánii, Nepále, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, KĽDR, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Srí Lanke a Čade je pásmo 29,5 – 31 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Platí obmedzenie používaného výkonu špecifikované v bode 21.321.5. (WRC‑12)

5.543            Pásmo 29,95 – 30 GHz môže byť použité pre medzidružicové spoje v službe družicového prieskumu Zeme v kategórii podružná služba na telemetrické, diaľkové sledovacie a riadiace účely.

5.543A         V Bhutáne, Kamerune, Kórei, Rusku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane, Malajzii, Maldivách, Mongolsku, Mjanmarsku, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, v Kirgizsku, KĽDR, Sudáne, na Srí Lanke, v Thajsku a vo Vietname môže byť pridelenie pevnej služby vo frekvenčnom pásme 31,0 – 31,3 GHz využívané aj stanicami so základňou vo veľkej výške (HAPS) v smere Zem-HAPS. Využívanie frekvenčného pásma 31,0 – 31,3 GHz stanicami HAPS je obmedzené na územie uvedených krajín a nesmie spôsobiť škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred rušením od iných typov systémov pevnej služby, systémov pohyblivej služby a systémov pracujúcich podľa pozn. 5.545. Okrem toho nesmú HAPS obmedzovať nasadzovanie týchto služieb. Systémy využívajúce HAPS vo frekvenčnom pásme 31,0 – 31,3 GHz nesmú spôsobiť škodlivé rušenie rádioastronómii pracujúcej v kategórii prednostná služba vo frekvenčnom pásme 31,3 – 31,8 GHz podľa kritérií ochrany uvedených v odporúčaní ITU-R RA.769. Na zaistenie ochrany družicovej pasívnej služby, musí byť úroveň nežiaducej hustoty výkonu na anténe HAPS pozemnej stanice vo frekvenčnom pásme 31,3 – 31,8 GHz obmedzená na hodnotu -106 dB(W/MHz) pri podmienkach jasného neba, alebo môže byť zvýšená na -100 dB(W/MHz) pri daždi vzhľadom na účinok tlmenia dažďa, ak ten nepresahuje účinok na pasívnu družicu pri podmienkach jasného neba. Pozri rezolúciu 145 (rev. WRC‑12). (WRC‑15)

5.544            V pásme 31 – 31,3 GHz platí pre službu kozmického výskumu obmedzenie výkonu špecifikované v čl. 21. Pre kozmický výskum musí byť aplikovaná tabuľka 21-4.

5.545            Odlišná kategória služby: V Arménsku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 31 – 31,3 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑12)

5.546            Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, Estónsku, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Južnej Afrike, Tadžikistane, Turkménsku a Turecku je pásmo 31,5 – 31,8 GHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑12)

5.547            Pásma 31,8 – 33,4 GHz, 37 – 40 GHz, 40,5 – 43,5 GHz, 51,4 – 52,6 GHz, 55,78 – 59 GHz a 64 – 66 GHz sú dostupné pre aplikácie s vysokou hustotou v pevnej službe (pozri rezolúciu 75 (WRC‑2000)[14])). Administratívy by mali brať do úvahy právne ustanovenia vo vzťahu k týmto pásmam. Dôsledkom vývoja vysokovýkonových aplikácií družicovej pevnej služby v pásmach 39,5 – 40 GHz a 40,5 – 42 GHz, (pozri pozn. 5.516B) by administratívy mali ďalej zohľadniť možnosť primeraného obmedzenia vysokovýkonných aplikácií pevnej služby. (WRC‑07)

5.547A         Administratívy by mali urobiť praktické merania na minimalizovanie potenciálnych rušení medzi stanicami v pevnej službe a palubnými stanicami v rádionavigačnej službe v pásme 31,8 – 33,4 GHz, berúc do úvahy potreby palubných radarových systémov. (WRC‑2000)

5.547B         Alternatívne pridelenie: V Spojených štátoch amerických je pásmo 31,8 – 32,0 GHz pridelené rádionavigačnej službe a kozmickému výskumu (vzdialený vesmír) (zostup) v kategórii prednostná služba. (WRC‑97)

5.547C         Alternatívne pridelenie: V Spojených štátoch amerických je pásmo 32,0 – 32,3 GHz pridelené rádionavigačnej službe a kozmickému výskumu (vzdialený vesmír) (zostup) v kategórii prednostná služba. (WRC‑03)

5.547D         Alternatívne pridelenie: V Spojených štátoch amerických je pásmo 32,3 – 33,0 GHz pridelené medzidružicovej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑97)

5.547E          Alternatívne pridelenie: V Spojených štátoch amerických je pásmo 33,0 – 33,4 GHz pridelené rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑97)

5.548            Pri projektovaní systémov pre medzidružicovú službu v pásme 32 – 33 GHz, pre rádionavigačnú službu v pásme 32 – 33 GHz a pre službu kozmického výskumu (vzdialený vesmír) v pásme 31,8 – 32,3 GHz prijmú administratívy všetky nevyhnutné opatrenia pre zamedzenie škodlivého rušenia medzi spomenutými službami, s prihliadnutím na hľadiská bezpečnosti rádionavigačnej služby (pozri rezolúciu 707). (WRC‑03)

5.549            Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, Gabone, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Malajzii, Mali, Maroku, Mauritánii, Nepále, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, v Katare, Sýrii, Kongu, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Srí Lanke, Togu, Tunisku a Jemene je pásmo 33,4 – 36 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑12)

5.549A         V pásme 35,5 – 36,0 GHz, priemerná hustota výkonového toku na povrchu Zeme, vyprodukovaná kozmickými senzormi družicového prieskumu Zeme (aktívneho) alebo službou kozmického výskumu (aktívneho), pre ľubovoľný uhol väčší ako 0,8° od osi hlavného laloku nesmie byť väčšia ako -73,3 dB(W/m2) v tomto pásme. (WRC-03)

5.550            Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 34,7 – 35,2 GHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-12)

5.550A         Pre zdieľanie pásma 36 – 37 GHz medzi družicovým prieskumom Zeme (pasívny) a pevnou a pohyblivou službou sa aplikuje rezolúcia 752 (WRC‑07). (WRC‑07)

5.551            (SUP- WRC-97)

5.551A         (SUP-WRC-03)

5.551AA       (SUP-WRC-03)

5.551B         (SUP-WRC-2000)

5.551C         (SUP-WRC-2000)

5.551D         (SUP-WRC-2000)

5.551E          (SUP-WRC-2000)

5.551F          Odlišná kategória služby: V Japonsku je pridelené pásmo 41,5 – 42,5 GHz pre pohyblivú službu v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC‑97)

5.551G         (SUP-WRC-03)

5.551H         Ekvivalentná hustota výkonového toku (epfd) vytvorená v pásme 42,5 – 43,5 GHz všetkými kozmickými stanicami ľubovoľného negeostacionárneho družicového systému pevnej družicovej služby (zostup) alebo družicovej rozhlasovej a televíznej služby (zostup), pracujúcej v pásme 42 – 42,5 GHz, nesmie presiahnuť nasledujúce hodnoty na strane ktorejkoľvek rádioastronomickej stanice pre viac ako 2 % časového úseku

a) 230 dB(W/m2) v 1 GHz a –246 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz na strane ktorejkoľvek rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako jednoduchý teleskop a

b) 209 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz pásma na strane ktorejkoľvek rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako veľmi dlhá základňová interferometrická stanica.

Tieto hodnoty epfd musia byť stanovené pomocou metodiky uvedenej v odporúčaní ITU‑RS.1586‑1 pri vyžarovacom diagrame referenčnej antény a maximálnom zisku antény pre rádioastronomickú službu uvedenom v odporúčaní ITU‑R RA.1631‑0 a musia byť použité na celé nebo a pre elevačné uhly väčšie ako minimálny prevádzkový uhol θmin rádioteleskopu (pre ktorý sa použije predvolená hodnota 5°, ak nie je k dispozícii informácia z notifikácie).

Tieto hodnoty sa musia použiť na všetky rádioastronomické stanice, ktoré:

a) buď pracovali skôr ako 5. júla 2003 a boli notifikované Úradom pred 4. januárom 2004; alebo

b) boli notifikované pred dátumom prijatia doplneného dodatku 4 informácie o koordinácii alebo notifikácii, primerane kozmickým staniciam, pre ktoré aplikujeme tieto limity.

Ostatné rádioastronomické stanice notifikované po týchto dátumoch môžu požadovať súhlas administratív, ktoré kozmické stanice povolili. V Regióne 2 sa musí aplikovať rezolúcia 743 (WRC‑03). Limity v tejto poznámke môžu byť zvýšené na strane rádioastronomickej stanice tej krajiny, ktorej administratíva s tým súhlasila. (WRC‑15)

5.551I           Hustota výkonového toku v pásme 42,5 – 43,5 GHz produkovaná stanicami družicového systému pevnej družicovej služby (zostup), alebo družicovej rozhlasovej a televíznej služby (zostup), pracujúcej v pásme 42 – 42,5 GHz, nesmie presiahnuť nasledujúce hodnoty na strane každej rádioastronomickej stanice

a) -137 dB(W/m2) v 1 GHz a -153 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako jednoduchý teleskop a

b) -116 dB(W/m2) v každom 500 kHz úseku pásma 42,5 – 43,5 GHz na strane každej rádioastronomickej stanice zaregistrovanej ako veľmi dlhá základňová interferometrická stanica.

Tieto hodnoty sa budú vzťahovať na všetky rádioastronomické stanice, ktoré:

a) pracovali skôr ako 5. júla 2003 a boli notifikované pred 4. januárom 2004; alebo

b) boli notifikované pred dátumom prijatia doplneného dodatku 4 informácie o koordinácii alebo notifikácii, primerane kozmickým staniciam, pre ktoré aplikujeme tieto limity.

Ostatné rádioastronomické stanice notifikované po týchto dátumoch môžu požadovať dohodu s administratívami, ktoré sú autorizované na kozmické stanice. V Regióne 2 sa bude aplikovať rezolúcia 743 (WRC‑03). Limity v tejto poznámke môžu byť zvýšené na strane rádioastronomických staníc tých krajín, ktorých administratívy s tým budú súhlasiť. (WRC‑03)

5.552            Pridelenie časti spektra pre pevnú družicovú službu v pásmach 42,5 – 43,5 GHz a 47,2 – 50,2 GHz na vzostupné prenosy je väčšie ako v pásme 37,5 – 39,5 GHz na zostupné prenosy s cieľom prispôsobiť privádzacie spoje k družiciam rozhlasovej a televíznej služby. Administratívy prijmú všetky dostupné kroky, aby bolo pásmo 47,2 – 49,2 GHz vyhradené pre privádzacie spoje v družicovej rozhlasovej a televíznej službe, pracujúcej v pásme 40,5 – 42,5 GHz.

5.552A         Pridelenie pevnej službe v pásmach 47,2 – 47,5 GHz a 47,9 – 48,2 GHz je určené pre stanice umiestnené na stanovištiach s veľkou nadmorskou výškou. Využitie pásiem 47,2 – 47,5 GHz a 47,9 – 48,2 GHz je predmetom ustanovenia rezolúcie 122 (rev. WRC‑07). (WRC‑07)

5.553            V pásmach 43,5 – 47 GHz a 66 – 71 GHz môžu pracovať stanice pozemnej pohyblivej služby vtedy, ak nebudú rušiť kozmické rádiokomunikačné služby, ktorým sú uvedené pásma pridelené (pozri pozn. 5.43). (WRC‑2000)

5.554            V pásmach 43,5 – 47 GHz, 66 – 71 GHz, 95 – 100 GHz, 123 – 130 GHz, 191,8 – 200 GHz a 252 – 265 GHz môžu okrem toho pracovať družicové spoje spájajúce pozemné stanice na určených pevných miestach, ak sa používajú v spojitosti s pohyblivou družicovou službou alebo rádionavigačnou družicovou službou. (WRC‑2000)

5.554A         Využitie pásiem 47,5 – 47,9 GHz, 48,2 – 48,54 GHz a 49,44 – 50,2 GHz pevnou družicovou službou (zostup) je obmedzené na geostacionárne družice. (WRC‑03)

5.555            Dodatočné pridelenie: Pásmo 48,94 – 49,04 GHz je vyhradené aj pre rádioastronomickú službu v kategórii prednostná služba. (WRC‑2000)

5.555A         (SUP-WRC-03)

5.555B         Hustota výkonového toku v pásme 48,94 – 49,04 GHz, produkovaná geostacionárnymi stanicami pevnej družicovej služby (zostup) pracujúcimi v pásmach 48,2 – 48,54 GHz a 49,44 – 50,2 GHz, nesmie presiahnuť hodnotu -151,8 dB(W/m2) v každom 500 kHz pásme na strane každej rádioastronomickej stanice. (WRC‑03)

5.556            V pásmach 51,4 – 54,25 GHz, 58,2 – 59 GHz a 64 – 65 GHz môžu byť rádioastronomické pozorovania vykonávané na základe národných úprav. (WRC‑2000)

5.556A         Využitie pásiem 54,25 – 56,90 GHz, 57,0 – 58,2 GHz a 59,0 – 59,3 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme vytvorená stanicou medzidružicovej služby pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie nesmie presiahnuť -147 dB(W/(m. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC‑97)

5.556B         Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 54,25 – 55,78 GHz pridelené tiež pre pohyblivú službu v kategórii prednostná služba pre využitie s malou hustotou spojov. (WRC‑97)

5.557            Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 55,78 – 58,2 GHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC‑97)

5.557A         V pásme 55,78 – 56,26 GHz je kvôli ochrane služby družicového prieskumu Zeme (pasívna) maximálna hustota výkonu, dodaná vysielačom do antény stanice pevnej služby, obmedzená do 26 dB(W/MHz). (WRC‑2000)

5.558            V pásmach 55,78 – 58,2 GHz, 59 – 64 GHz, 66 – 71 GHz, 122,25 – 123 GHz, 130 – 134 GHz, 167 – 174,8 GHz a 191,8 – 200 GHz môžu pracovať stanice leteckej pohyblivej služby za predpokladu, že nebudú spôsobovať škodlivé rušenie medzidružicovej služby (pozri pozn. 5.43). (WRC‑2000)

5.558A         Využitie pásma 56,9 – 57,0 GHz medzidružicovými systémami je obmedzené na spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe a na prenosy z negeostacionárnych družíc z vysokej obežnej dráhy na nízkoobežnú dráhu. Pre spoje medzi družicami na geostacionárnej dráhe nesmie hustota výkonového toku od jediného zdroja pre všetky výšky od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme pre všetky podmienky a všetky druhy modulácie presiahnuť -147 dB(W/(m. 100 MHz)) pre všetky uhly príjmu. (WRC‑97)

5.559            V pásme 59 – 64 GHz môžu byť používané palubné letecké radary rádiolokačnej služby za predpokladu, že nebudú rušiť medzidružicovú službu (pozri pozn. 5.43). (WRC‑2000)

5.559A         (SUP-WRC-07)

5.559B         Využitie frekvenčného pásma 77,5 – 78 GHz rádiolokačnou službou musí byť obmedzené na radary krátkeho dosahu pre pozemné aplikácie, vrátane automobilových radarov. Technické parametre týchto radarov sú uvedené v najnovšej verzii odporúčania ITU‑R M.2057. Ustanovenia bodu 4.10 sa neaplikujú. (WRC‑15)

5.560            V pásme 78 – 79 GHz môžu byť v službe družicového prieskumu Zeme a v službe kozmického výskumu prevádzkované radary umiestnené na kozmických staniciach zaradené do kategórie prednostná služba. (WRC‑2000)

5.561            V pásme 74 – 76 GHz nesmú stanice pevnej, pohyblivej a rozhlasovej a televíznej služby spôsobovať rušenie staniciam pevnej družicovej služby alebo družicovej rozhlasovej a televíznej služby pracujúcim v súlade s rozhodnutiami príslušnej plánovanej konferencie o frekvenčných prídeloch pre družicovú rozhlasovú a televíznu službu. (WRC‑2000) 

5.561A         Pásmo 81 – 81,5 GHz je pridelené tiež amatérskej službe a amatérskej družicovej službe v kategórii podružná služba. (WRC‑2000)

5.561B         V Japonsku je využívanie pásma 84 – 86 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) obmedzené na privádzacie spoje družicovej rozhlasovej a televíznej služby využívajúcej geostacionárnu družicu. (WRC‑2000)

5.562            Využitie pásma 94,0 – 94,1 GHz pre družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum je obmedzené na meteorologické radary umiestnené na palubách kozmických lodí. (WRC‑97)

5.562A         V pásmach 94,0 – 94,1 a 130,0 – 134,0 GHz vysielanie z kozmických staníc služby družicového prieskumu Zeme (aktívny), ktoré je nasmerované do hlavného zväzku antény rádioastronomickej služby má tendenciu zničiť niektoré prijímače rádioastronomickej služby. Vesmírne agentúry obsluhujúce vysielače a príslušné stanice rádioastronomickej služby by mali vzájomne plánovať svoje činnosti s cieľom zabrániť vzniku takýchto situácií v maximálnej možnej miere. (WRC‑2000)

5.562B         V pásmach 105,0 – 109,5 GHz, 111,8 – 114,25 GHz, 155,5 – 158,5 GHz a 217 – 226 GHz je využitie tohto pridelenia obmedzené len na vesmírnu rádioastronómiu. (WRC‑2000)

5.562C         Využívanie pásma 116 – 122,25 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, produkovaná stanicou medzidružicovej služby pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie na všetkých výškach od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme a v blízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi, nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu -148 dB(W/(m. MHz)). (WRC‑2000)

5.562D         Dodatočné pridelenie: V Kórei sú frekvenčné pásma 128 – 130 GHz, 171 – 171,6 GHz, 172,2 – 172,8 GHz a 173,3 – 174 GHz pridelené rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba. Rádioastronomické stanice v Kórei, pracujúce vo frekvenčných pásmach podľa tejto poznámky, nesmú požadovať ochranu pred, ani obmedzovať použitie a rozvoj služieb v iných krajinách, ktoré pracujú v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom. (WRC‑15)

5.562E          Pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) je obmedzené na pásmo 133,5 – 134 GHz. (WRC‑2000)

5.562F          V pásme 155,5 – 158,5 GHz musí byť pridelenie službe družicového prieskumu Zeme (pasívny) a službe výskumu vesmíru (pasívny) ukončené k 1. januáru 2018. (WRC‑2000)

5.562G         Dátum nadobudnutia platnosti pridelenia pevnej a pohyblivej službe v pásme 155,5 – 158,5 GHz bude 1. január 2018. (WRC‑2000)

5.562H         Využívanie pásiem 174,8 – 182 GHz a 185 – 190 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na družice na geostacionárnej obežnej dráhe. Hustota výkonového toku z jedného zdroja, produkovaná stanicami medzidružicovej služby pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie na všetkých výškach od 0 km do 1 000 km nad povrchom Zeme a v blízkosti všetkých geostacionárnych orbitálnych pozícií obsadených pasívnymi senzormi, nesmie pre všetky uhly príjmu prekročiť hodnotu ‑144 dB(W/(m. MHz)). (WRC‑2000)

5.563            (SUP-WRC-03)

5.563A         V pásmach 200 – 209 GHz, 235 – 238 GHz, 250 – 252 GHz a 265 – 275 GHz je pasívne snímanie atmosféry nad povrchom Zeme vykonávané s cieľom monitorovania zložiek atmosféry. (WRC‑2000)

5.563B         Pásmo 237,9 – 238 GHz je tiež pridelené službe družicového prieskumu Zeme (aktívny) a službe výskumu vesmíru (aktívny) len pre radary na palube družice. (WRC‑2000)

5.564            (SUP-WRC-2000)

5.565            Nasledujúce frekvenčné pásma v rozsahu 275 – 1 000 GHz sú určené administratívam pre aplikácie pasívnych služieb:

a) rádioastronomická  služba:  275 – 323 GHz,  327 – 371 GHz, 388 – 424 GHz, 426 – 442 GHz, 453 – 510 GHz, 623 – 711 GHz, 795 – 909 GHz a 926 – 945 GHz;

b) služba kozmického výskumu (pasívneho) a družicového prieskumu Zeme (pasívneho) 275 – 286 GHz, 296 – 306 GHz, 313 – 356 GHz, 361 – 365 GHz, 369 – 392 GHz, 397 – 399 GHz, 409 – 411 GHz, 416 – 434 GHz, 439 – 467 GHz, 477 – 502 GHz, 523 – 527 GHz, 538 – 581 GHz, 611 – 630 GHz, 634 – 654 GHz, 657 – 692 GHz, 713 – 718 GHz, 729 – 733 GHz, 750 – 754 GHz, 771 – 776 GHz, 823 – 846 GHz, 850 – 854 GHz, 857 – 862 GHz, 866 – 882 GHz, 905 – 928 GHz, 951 – 956 GHz, 968 – 973 GHz a 985 – 990 GHz.

Použitie frekvenčného rozsahu 275 – 1 000 GHz pasívnymi službami nevylučuje použitie tohto pásma aktívnymi službami. Administratívy, ktoré si želajú využívať frekvencie v rozsahu 275 – 1 000 GHz pre aktívne aplikácie, sa vyzývajú, aby prijali všetky možné praktické kroky na ochranu týchto pasívnych služieb proti škodlivému rušeniu až do dňa, keď to bude v tabuľke pridelení frekvenčných pásiem vo vyššie uvedenom frekvenčnom rozsahu 275 – 1 000 GHz ustanovené. Všetky frekvencie v rozsahu 1 000 – 3 000 GHz môžu byť použité pre aktívne aj pasívne služby. (WRC‑12)[1]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[2]) Toto ustanovenie bolo v minulosti očíslované ako 5.347A. Prečíslovanie bolo upravené pre zachovanie poradia.

[3]) 5.340.1  Prideľovanie služieb družicovému prieskumu Zeme (pasívny) a kozmickému výskumu (pasívny) v pásme 50,2 -   50,4 GHz by nemalo neprimerane obmedzovať použitie susedných pásiem primárne pridelených službám v týchto pásmach.

[4]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-03.

[5]) Poznámka o použití pridelenia pre pohyblivú službu vo frekvenčnom pásme 1 452 – 1 492 MHz v Palestíne je uvedená na základe rezolúcie 99 (rev. Busan, 2014) a pri zohľadnení izraelsko-palestínskej predbežnej dohody z 28. septembra 1995.

[6]) Poznámka Sekretariátu: Toto ustanovenie bolo modifikované počas WRC-07 a následne prečíslované na 5.208B, aby sa zachovalo poradie.

 

[7]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[8]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná revidovaná konferenciami WRC‑07 a WRC‑12.

 

[9]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[10]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[11]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.

[12]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-03.

[13]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC‑07.

[14]) Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná konferenciou WRC-12.