Kategórie služieb a pridelení
(kap. 2 časť II Rádiokomunikačného poriadku ITU)
5.23 Prednostné a podružné služby
5.24      1) Ak je v poli tabuľky v časti IV tohto článku niektoré frekvenčné pásmo vyznačené ako pridelené viacerým službám, nech už celosvetovo alebo v Regióne, potom sú tieto služby zapísané v tomto poradí:
5.25 a) služby, ktorých názvy sú označované „veľkým písmom“ (napríklad: PEVNÁ), sa nazývajú „prednostné“ služby;
5.26 b) služby, ktorých názvy sú označované „malým písmom“ (napríklad: Pohyblivá), sa nazývajú „podružné“ služby (pozri č. 5.28 5.31).
5.27      2) Dodatočné poznámky sú označované malým písmom (napríklad: POHYBLIVÁ okrem leteckej pohyblivej).
5.28      3) Stanice podružnej služby:
5.29 a) nesmú spôsobiť škodlivé rušenie staniciam prednostných služieb, ktorým sú frekvencie už pridelené, alebo ktorým môžu byť pridelené neskôr;
5.30 b) nemôžu nárokovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc prednostnej služby, ktorým sú frekvencie už pridelené, alebo ktorým môžu byť pridelené neskôr;
5.31 c) môžu však nárokovať ochranu pred škodlivým rušením od staníc rovnakej alebo inej podružnej služby (služieb), ktorým môžu byť frekvencie pridelené neskôr.
5.32      4) Ak je v poznámke tabuľky určité pásmo vyznačené ako pridelené niektorej službe „podružne“ na území menšom ako Región alebo v danej krajine, ide o podružnú službu (pozri č. 5.285.31).
5.33      5) Ak je v poznámke tabuľky určité pásmo vyznačené ako pridelené niektorej službe „prednostne“ na území menšom ako Región alebo v danej krajine, ide o prednostnú službu len na tomto území alebo v tejto krajine.
5.34 Dodatočné pridelenia
5.35      1) Ak je v poznámke tabuľky určité pásmo vyznačené ako „tiež pridelené“ službe na území menšom ako Región alebo v danej krajine, ide o „dodatočné“ pridelenie, t. j. pridelenie, ktoré je na tomto území alebo v tejto krajine pridané k službe alebo k službám, ktoré sú v tabuľke uvedené (pozri č. 5.36).
5.36      2) Ak poznámka neobsahuje žiadne obmedzenie týkajúce sa danej služby alebo služieb, s výnimkou obmedzenia na prevádzkovanie iba v danej oblasti alebo krajine, potom stanice tejto služby alebo týchto služieb majú rovnaké právo na prevádzku so stanicami inej prednostnej služby alebo služieb uvedených v tabuľke.
5.37      3) Ak sú dodatočnému prideleniu uložené ďalšie obmedzenia okrem obmedzenia prevádzky len na danom území alebo v danej krajine, je to uvedené v poznámke tabuľky.
5.38 Alternatívne pridelenia
5.39      1) Ak je v poznámke tabuľky určité pásmo uvedené ako „pridelené“ jednej alebo viacerým službám na území menšom ako Región alebo v danej krajine, ide o „alternatívne“ pridelenie, t. j. o pridelenie, ktoré na tomto území alebo v tejto krajine nahrádza pridelenie uvedené v tabuľke (pozri č. 5.40).
5.40      2) Ak poznámka neobsahuje žiadne obmedzenie týkajúce sa staníc danej služby alebo služieb, okrem obmedzenia, že tieto stanice budú prevádzkované len na danom území alebo v danej krajine, potom stanice tejto služby alebo týchto služieb majú rovnaké právo na prevádzku vzhľadom na stanice inej prednostnej služby alebo služieb uvedených v tabuľke, ktorým je toto pásmo pridelené na iných územiach alebo v iných krajinách.
5.41      3) Ak sú staniciam služby s alternatívnym pridelením uložené ďalšie obmedzenia na prevádzku len v danej krajine alebo na danom území, je to uvedené v poznámke
5.42 Rôzne ustanovenia
5.43      1) Ak je v Rádiokomunikačnom poriadku uvedené, že služba alebo stanice služby môžu byť v určitom frekvenčnom pásme prevádzkované za predpokladu, že nebudú spôsobovať škodlivé rušenie inej službe alebo inej stanice v rámci tej istej služby, znamená to taktiež, že táto služba, ktorá nesmie spôsobiť škodlivé rušenie, potom nemôže požadovať ochranu pred škodlivým rušením spôsobeným inou službou alebo od inou stanicou v rámci tej istej služby. (WRC-2000)
5.43A      1bis) Ak je v Rádiokomunikačnom poriadku uvedené, že služba alebo stanice služby môžu byť v určitom frekvenčnom pásme prevádzkované za podmienky, že nebudú požadovať ochranu pred inou službou alebo stanicou v rámci tej istej služby, znamená to taktiež, že táto služba, ktorá nemôže požadovať ochranu pred škodlivým rušením, nesmie spôsobiť škodlivé rušenie inej službe alebo inej stanici v rámci tej istej služby.
5.44      2) Ak nie je v poznámke uvedené inak, pojem „pevná služba“, kdekoľvek sa vyskytuje v oddiele IV. tohto článku, nezahŕňa systémy využívajúce šírenie ionosférickým rozptylom.