Výskum limitných podmienok integrovateľnosti
varovných hlásení v terestriálnom vysielaní
Táto práca je podporovaná Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-15-0718

Aktivity

Workshop "Spoľahlivé a efektívne varovanie obyvateľstva cez digitálny rozhlas", B. Bystrica, 19.10.2017