SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ

 Pobočka pri VÚS


 Prednášky pre členov pobočky SES a zamestnancov VÚS

Kalendár podujatí

Opensource GIS

Priestorové informácie pre každého

Arpád Takács, 1.12.2016

Arpád Takács, 10.12.2015

Nové možnosti využitia bežne dostupných a zdarma programových prostriedkov, ktoré dokážu spracúvať priestorové (GIS) informácie na pracovné účely. Prednáška obsahuje teoretickú časť, ktorá je doplnená o ukážky konkrétnych interaktívnych aplikácií (webovým mapových služieb) v prostredí databázy a lokálneho geoservera.

Možnosti využívania bežne dostupných programových prostriedkov, na spracovanie priestorových informácií na súkromné či pracovné účely. Dôraz sa kladie na prezentáciu praktických informácií.

Hľadajme na internete efektívne

Európsky GNSS

Arpád Takács, 26.5.2014

Norbert Majer, 24.2.2014

Princíp a fungovanie metódy vyhľadávania informácií  na internete, nastavovanie rôznych filtrov, rôzne prístupy k vyhľadávaniu vrátane nových prístupov ako je vyhľadávanie hlasom, alternatívne možnosti vyhľadávania (konkurencia).

Obsahom prezentácie je európsky globálny navigačný satelitný systém - služby EGNOSu a Galilea a príležitosti na aplikácie v rôznych oblastiach hospodárstva v súvislosti s európskym programom Horizont 2020.

Cloud Computing - prečo je taký dôležitý?

Fotoalbumy v klaude

Arpád Takacs, 28.10.2013

Arpád Takacs, 22.4.2013

Predstavil sa historický vývoj služieb IKT spolu s historickým vývojom porovnateľných služieb v iných sektoroch. Cieľom bolo na základe dejinného vývoja hlbšie pochopiť súčasnosť a lepšie sa pripraviť na budúcnosť  v oblasti IKT.

Obsahom prezentácie je práca s fotografiami v cloude, základné predpoklady a demonštrácia vytvárania  fotoalbumov pomocou cloudu.

eCall - automatické tiesňové volanie z vozidla

Text, tabuľky a prezentácia v cloude

Ján Tuška, 19.2.2013

Arpád Takacs, 27.11.2012

Prednáška zdôvodňuje, prečo sa pristupuje k zavádzaniu eCall a uvádza princíp eCall, prínosy eCall, európske súvislosti, štandardy, smernice a opatrenia, stav na Slovensku a perspektívu - ďalšie kroky na európskej úrovni a na Slovensku pri implementácii eCall.

Obsahom prezentácie je práca s dokumentmi v cloude, základné predpoklady a demonštrácia vytvárania  dokumentov typu Microsoft Office pomocou cloudu.

Vlastné webové sídlo zdarma

Cloud computing

Arpád Takacs, 15.11.2012

Arpád Takacs, 14.11.2011

Obsahom prezentácie je cloud a vlastné webové sídlo, základné predpoklady na vytvorenie sídla, demonštrácia vytvorenia vlastného sídla použitím cloudu a ukážka základných činností.

Obsahom prezentácie je predstavenie novej, revolučnej technológie, historický kontext, vybrané aspekty (ekonomické, technické, bezpečnosť a legislatíva) a budúcnosť cloud computingu.

Elektronické slovníky

Interaktívna tabuľa

Ivana Latiaková, 22.2.2011

Ján Podoba, 20.4.2010

Prednáška poukazuje na možnosti využitia elektronických slovníkov (nielen) pre zamestnancov VUS. Obsahom prednášky sú zdroje a prehľad dostupných elektronických jazykových a odborných slovníkov, elektronické „off-line“ a „on-line“ slovníky, možnosti vyhľadávania a praktické ukážky práce.

Prednáška ukazuje ako a na čo sa dá využiť interaktívna tabuľa, ktorú má VÚS k dispozícii.

Google mapy

Digitálne rádio DRM

Arpád Takács, 1.3.2010

jozef Halamka, 28.5.2007

Prednáška demonštruje možnosti prác s mapami od Google v dvoj a trojrozmernom priestore. Určená je pre bežných užívateľov internetu, ktorí majú záujem o prehĺbenie poznatkov, ktoré súvisia s hľadaním a zobrazovaním miest a trás na mape v rôznych pohľadoch (mapa, satelit). Uvádzajú aj inšpiratívne príklady využívania v projektoch VÚS.

Prezentácia výhod digitálneho rozhlasového vysielania v AM pásmach, konzorcia DRM, usporiadania hlavných prvkov systému, vysielačov DRM, simultáneho vysielania, distribúcie DRM signálu, synchronizácie siete, monitorovania vysielaných signálov, optimalizovania parametrov, vysielania DRM signálov v Európe, experimentálneho vysielania KV vysielač "Vjuga" Rimavská Sobota - kandidát na vysielač DRM

Program FreeMind

Tvorba webového sídla

Arpád Takács, 14.12.2006

Arpád Takács, 26.10.2006

Prednáška obsahuje programy na vizualizáciu informácií (MindManager, FreeMind), bližšie predstavenie programu FreeMind (freeware) a ukážku práce s programom FreeMind

Prednáška poskytuje informácie ako budovať profesionálne webové sídlo, ako čeliť výzvam budúcnosti, ako používať nové technológie (XHTML a XML), ako dosiahnuť maximálnu kvalitu webového sídla, ako používať najnovšie webové štandardy ako urobiť webové sídlo prístupnejšie a čitateľnejšie.

Redakčné systémy CMS

Microsoft Visio 2002 a UML

Martin Legíň, 22.6.2006

Ján Podoba, 4.10.2004

Prednáška popisuje správu webového sídla bez nutnosti znalosti programovania, nástroje na správu obsahu (CMS), architektúru, jazyk PHP, server APACHE, CMS United Nuke a pod.

Microsoft Visio 2002 - základné oboznámenie s programom na jednoduché kreslenie a modelovanie schém, diagramov, plánov a procesov.

e-Government (elektronická verejná správa)

Zálohovanie a ochrana elektronických dát

Arpád Takács, 13.9.2004

Ján Podoba, 28.4.2003

Elektronická verejná správa (e-government) bude mať o niekoľko rokov výrazný celospoločenský dopad nielen na podniky, ale aj na občana. Prednáška uvádza do problematiky e-governmentu, vysvetľuje systémový prístup Nemecka a V. Británie, ktorí v roku 2005 budú poskytovať verejnosti všetky služby verejnej správy moderným, elektronickým spôsobom.

Prednáška sa zaoberá pravidlami a možnými spôsobmi zálohovania dát v podmienkach VÚS

 

Linky

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Výskumný ústav spojov

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

Český svaz vědeckotechnických společností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Poznámka: Celé prednášky sú prístupné len v rámci intranetu VÚS a sú vo formáte .pdf