Skratky
ADS automatický závislý sledovací systém pre letectvo (Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical))
AES lietadlová zemská stanica (Aircraft Earth Station)
AGA vzduch-Zem-vzduch (Air-Ground-Air)
AIS automatický systém indentifikácie a sledovania lodí (Universal Shipborne Automatic Identification System)
ALD pomocné načúvacie zariadenia (Assistive Listening Devices)
AM amplitúdová modulácia  (Amplitude Modulation)
ASDE zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (Airport Surface Detection Equipment)
BBDR pomoc pri katastrofách s využitím širokopásmového prístupu (Broad Band Disaster Relief)
BFWA širokopásmový pevný bezdrôtový prístup (Broadband Fixed Wireless Access)
BMA zariadenie na analýzu stavebných materiálov (Building Material Analysis)
BOR bezdrôtový obecný rozhlas
BWA systémy širokopásmového bezdrôtového prístupu (Broadband Wireless Access)
CB občianske frekvenčné pásmo (Citizen's Band)
CCIR Medzinárodný poradný výbor pre rádiokomunikácie (Commité Consultatif International Radiocommunication)
CDMA prístup s kódovým multiplexom (Coded Division Multiplexing Access)
CEPT Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications)
civ. civilný
COSPAS/SARSAT družicový pátrací a záchranný systém
CRS ústredná rádiová stanica (Central Radio Station)
CT bezšnúrové telefóny (Cordless Telephone)
DA2GC priama komunikácia vzduch-zem (Direct Air-to-Ground Communications)
DC pracovný cyklus (Duty Cycle)
D-GPS diferenčný globálny polohový systém (Diferencial Global Positioning System)
DECT rozšírené digitálne bezšnúrové telekomunikácie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
DME zariadenie na meranie vzdialenosti (Distance Measuring Equipment)
DMO režim priameho spojenia (Direct Mode Operation)
DP zariadenia na detekciu pohybu a ochranu
DRM svetové digitálne rádio (Digital Radio Mondiale)
DSC digitálne selektívne volanie (Digital Selective Calling)
DV dlhé vlny
DVB-T pozemské digitálne televízne vysielanie (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
ECC Výbor pre elektronické komunikácie (Electronic Communications Committee)
E-GSM rozšírený globálny systém mobilnej komunikácie (Extended Global System for Mobile Communication)
e.i.r.p. ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (Equivalent Isotropically Radiated Power)
ELT lokalizačný vysielač v prípade núdze (Emergency Locator Transmitter)
EMS európsky pohyblivý družicový systém (European Mobile Satellite System)
EN európska norma 
ENG/OB elektronické zhromažďovanie správ (Electronic News Gathering) / externý rozhlas (Outside Broadcasting)
EPIRB núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (Emergency Position Indicating Radio Beacons)
ERC Európsky výbor pre rádiokomunikácie (European Radiocommunications Committee)
e.r.p. efektívny vyžiarený výkon (Effective Radiated Power)
ESOMP zemské stanice na pohyblivých platformách (Earth Stations On Mobile Platforms)
ESV zemské stanice na palubách plavidiel (Earth Stations on-board Vessels)
FDD frekvenčne delený duplex (Frequency Division Duplex)
FM frekvenčná modulácia (Frequency Modulation)
FS pevná služba (Fixed Service)
FSS pevná družicová služba (Fixed Satellite Service)
FWA pevný bezdrôtový prístup (Fixed Wireless Access)
GBAS pozemná súčasť satelitnej navigácie (Ground-Based Augmentation System)
GBSAR pozemné radary so syntetizovanou apertúrou (Ground Based Synthetic Aperture Radar)
GLONASS globálny družicový navigačný systém (GLObaľnaja NAvigacionnaja Sputnikovaja Sistema)
GMDSS globálny plavebný tiesňový a bezpečnostný systém (Global Maritime Distress and Safety System)
GMPCS globálny pohyblivý osobný komunikačný systém (Global Mobile Personal Communications System)
GNSS globálny navigačný družicový systém (Global Navigation Satellite System)
GPR/WPR radary na sondovanie terénu a múrov (Ground - and Wall - Probing Radar)
GPS globálny polohový systém (Global Positioning System)
GSM globálny systém mobilných komunikácií (Global System for Mobile Communication)
GSM-R globálny systém  mobilných komunikácií  pre železnice (Global System for Mobile Communications on Railways)
GSO geostacionárna družicová dráha (Geostationary Satellite Orbit)
HAPS stanica so základňou vo veľkej výške (High Altitude Platform Station)
harmon. harmonizované (mil. pásmo)
HDFS  pevná služba s vysokou hustotou (High Density Fixed Service)
HEST koncové stanice družíc s vysokým e. i. r. p. (High e. i. r. p. - Satellite Terminals)
IBCN integrovaná širokopásmová komunikačná sieť  (Integrated Broadband Communications Network)
IFF identifikácia vlastný-cudzí (Identification Friend or Foe)
ILS systém na pristávanie pomocou prístrojov (Instrument Landing System)
IMT medzinárodné mobilné telekomunikácie (International Mobile Telecommunications)
INMARSAT Medzinárodná námorná družicová organizácia (International Maritime Satellite Organisation)
ISM priemysel, veda a zdravotníctvo (Industrial, Scientific and Medical)
ITS inteligentné dopravné systémy (Inteligent Transport Systems)
ITU-R Medzinárodná telekomunikačná únia-rádiokomunikácie (International Telecommunication Union-Radiocommunication)
JTIDS spoločný taktický informačný distribučný systém (Joint Tactical Information Distribution System)
KV krátke vlny
L polohový rádiomaják (Locator)
LAES lokalizačná aplikácia pre služby v prípade núdze (Location Application for Emergency Services)
LAN miestna sieť (Local Area Network)
LEST koncové stanice družíc s nízkym e. i. r. p. (Low e. i. r. p. - Satellite Terminals)
LP-AMI nízkovýkonové aktívne zdravotnícke implantáty (Low Power Active Medical Implants)
LPD nízkovýkonové zariadenie (Low Pover Device)
LPR radar na zisťovanie úrovne hladiny (Level Probing Radar)
LT2 sledovanie polohy typu 2 (Location Tracking type 2)
LTE systém dlhodobej evolúcie (Long Term Evolution) - štandard pre bezdrôtové komunikácie na vysokorýchlostný prenos dát pre mobilné telefóny a dátové koncové zariadenia
MBANS lekárska telová sieť  (Medical Body Area Network System)
MCA mobilné komunikácie na palube lietadla (Mobile Communications on Board Aircraft)
MCV mobilné komunikačné služby na palube plavidiel (Mobile Communication Services on Board Vessels)
MFCN pohyblivé/pevné komunikačné siete (Mobile/Fixed Communications Networks)
MIDS multifunkčný informačný distribučný systém (Multifunctional Information Distribution System)
mil. na vojenské účely (military)
MLS mikrovlnový pristávací systém (Microwave Landing System)
MMDS mikrovlnový viacbodový distribučný systém (Microwave Multipoint Distribution System)
MSI informácie o plavebnej bezpečnosti (Maritime Safety Information)
MSS družicová pohyblivá služba (Mobile Satellite Service)
MVDS viacbodový televízny distribučný systém (Multipoint Video Distribution System)
MWS multimediálny bezdrôtový systém (Multimedia Wireless System)
NAVTEX úzkopásmové zariadenie s priamou tlačou na príjem navigačných a varovných meteorologických a urgentných informácií pre lode (Narrow-Band Direction-Printing Telegraphy System for Transmission of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships) 
NDB všesmerový rádiový maják (Nondirectional Radio Beacon)  
NGSO negeostacionárna družicová dráha (Non-Geostationary Satellite Orbit)
NP2M úzkopásmový systém bod - multibod  (Narrowband Point to Multipoint system)
OB externý rozhlas (Outside Broadcasting)
(OR) použitie služby pre komunikácie mimo národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Outside Routes)
PAMR verejne prístupné pohyblivé rádio (Public Access Mobile Radio)
POCSAG poradná skupina pre normy o poštových smerovacích číslach (Post Office Code Standards Advisory Group)
PLB osobný zameriavací maják (Personal Locator Beacon)
PPDR ochrana verejnosti a pomoc pri katastrofách (Public Protection and Disaster Relief)
PMSE výroba programov a špeciálne udalosti (Programme Making and Special Events)
PMR neverejné/profesionálne pohyblivé rádio (Private/ Professional Mobile Radio)
R rozhlasový
(R) použitie služby pozdĺž národných a medzinárodných civilných leteckých tratí (Along Routes)
RA rádioastronómia (Radio Astronomy)
RFID rádiofrekvenčná identifikácia (Radio Frequency Identification) 
RLAN rádiová miestna sieť (Radio Local Area Network)
RR Rádiokomunikačný poriadok (Radio Regulations)
RTE zariadenie spresňujúce radarové zameriavanie (Radar Target Enhancer)
rr rádioreleový
SAB pomocná rozhlasová služba (Service Ancillary to Broadcasting)
SAP pomocná služba na zostavovanie programov (Service Ancillary to Programme Making)
SAR pátranie a záchrana (Search and Rescue)
SATCOM družicová komunikácia (Satellite Communication)
SIT/SUT družicový interaktívny terminál/družicový užívateľský terminál (Satellite Interactive Terminal/ Satellite User Terminal)
SNG družicový zber správ (Satellite News Gathering)
S-PCS služba družicovej osobnej komunikácie (Satellite Personal Communication Service)
SRD zariadenie s krátkym dosahom (Short Range Device)
SRR vozidlové radary krátkeho dosahu (Short Range Radars)
SSR sekundárny prehľadový radar (Secondary Surveillance Radar)
SV stredné vlny
SUP vypustená (suppressed) - príslušná poznámka bola z RR vypustená na uvedenom zasadnutí WRC
TACAN taktický letecký rádionavigačný systém (Tactical Air Navigation)
TACS plne prístupný komunikačný systém (Total Access Communications System)
T-DAB pozemský digitálny rozhlas (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)
TDD časovo delený duplex (Time Division Duplex)
TETRA pozemská hromadná rádiová sieť (Terrestrial Trunked Radio)
TETRAPOL štandard pre digitálnu profesionálnu mobilnú rádiovú sieť - určený na primárne použitie pre policajné a armádne zložky v Európe
TLPR radar na zisťovanie úrovne hladiny v nádrži (Tank Level Probing Radar)
TRA-ECS pozemské rádiové aplikácie schopné poskytovať elektronické komunikačné služby, (Terrestrial radio applications capable of providing electronic communications services) 
TS koncová stanica (Terminal Station)
TTT telematika dopravy a premávky (Transport and Traffic Telematic)
TV televízia, televízny (Television)
ULP-AID ultranízkovýkonové implantáty pre zvieratá (Ultra Low Power Animal Implant Devices)
ULP-AMI ultranízkovýkonové aktívne lekárske implantáty (Ultra Low Power Active Medical Implants)
ULP-MMI ultranízkovýkonové lekárske membránové implantáty (Ultra Low Power Medical Membrane Implant)
UWB ultraširoké pásmo (Ultra Wide Band)
VHF veľmi vysoká frekvencia (Very High Frequency)
VLBI interferometre s veľmi dlhou základňou (Very Long Baseline Interferometry)
VOR VHF všesmerový rádiomaják (VHF Omnidirectional Range)
WAIC bezdrôtové letecké systémy na vnútornú komunikáciu (Wireless Avionics Intra-Communications systems)
WAS bezdrôtové prístupové systémy (Wireless Access Systems)
WIA bezdrôtové priemyselné aplikácie (Wireless Industrial Applications)
WRC Svetová rádiokomunikačná konferencia (World Radiocommunication Conference)".