Poznámky Rádiokomunikačného poriadku
FOOTNOTE Poznámka
ANNEX Príloha
APPENDIX Dodatok
ARTICLE Článok
RESOLUTION Rozhodnutie
RECOMMENDATION Odporúčanie
SECTION Časť
pozn. 1  Poznámky, ktorých číslo je písané formátom „ 5.xy “, majú priamu väzbu so Slovenskou republikou.
pozn. 2  Poznámky, ktoré sú v tabuľke uvedené na spodku príslušnej bunky pre pridelenú službu alebo služby, sa týkajú viac ako jednej pridelenej služby alebo všetkých pridelení v tejto bunke.
pozn. 3  Poznámky, uvedené na pravej strane hneď vedľa názvu príslušnej služby, resp. v prípade dlhého názvu tesne pod ňou, sa týkajú len tejto služby
pozn. 4  Podčiarknuté odporúčania a rozhodnutia  sa v Slovenskej republike v súčasnosti študujú. 
pozn. 5  Slovenské dokumenty typu VPR-xy/20wz (všeobecné povolenia) a RR xy-wz (technické špecifikácie regulovaných rozhraní) sú uverejnené na webovom sídle TÚ SR (www.teleoff.gov.sk).
5.53 Administrácie prideľujúce autorizačné práva na využitie frekvencií pod 8,3 kHz musia zaistiť, že týmto nebude spôsobené rušenie rádiokomunikačných služieb, ktorých pásma sa nachádzajú nad hranicou 8,3 kHz. (WRC-12)
5.54 Organizácie, vykonávajúce vedecký výskum na frekvenciách pod 8,3 kHz, sú povinné o tom informovať zainteresované administrácie, aby tento výskum mal zabezpečenú úplnú, prakticky uskutočniteľnú ochranu proti nežiaducemu rušeniu. (WRC-12)
5.54A Využitie frekvenčného pásma 8,3 – 11,3  kHz  stanicami meteorologických prostriedkov je obmedzené na pasívne použitie. V pásme 9 – 11,3 kHz nemôžu  stanice meteorologických prostriedkov požadovať ochranu pred stanicami rádionavigačnej služby predloženými na notifikáciu Úradu pred  1. januárom 2013. Zdieľanie medzi stanicami meteorologických prostriedkov a stanicami rádionavigačnej služby predloženými na notifikáciu po tomto dátume by sa malo riadiť podľa najnovšiej verzie odporúčania ITU-R RS.1881. (WRC-12)
5.54B Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Rusku, Iraku, Libanone, Maroku, Katare, Sýrii, Súdáne a Tunisku je frekvenčné pásmo 8,3 – 9 kHz pridelené aj rádionavigačnej, pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.  (WRC-12)
5.54C Dodatočné pridelenie: V Číne je frekvenčné pásmo 8,3 – 9 kHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej a plavebnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.55 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Rusku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 14 – 17 kHz pridelené aj rádionavigácii v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.56 Stanice služieb, ktorým sú pridelené pásma 14 – 19,95 kHz a 20,05 – 70 kHz a v Regióne 1 aj 72 – 84 kHz a 86 – 90 kHz, môžu prenášať časové signály a signály frekvenčných normálov. Stanice týchto služieb musia byť chránené proti nežiadúcim rušeniam. V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a Turkménsku sa na tento účel používajú frekvencie 25 kHz a 50 kHz za tých istých predpokladov. (WRC-12)
5.57 Používanie pásiem 14 – 19,95 kHz; 20,05 – 70 kHz a 70 – 90 kHz (72 – 84 kHz a 86 – 90 kHz v Regióne 1) plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na pobrežné rádiotelegrafické stanice (len A1A a F1B). Výnimočne je povolené používať vysielanie triedy J2B alebo J7B s podmienkou, že nesmie byť prekročená šírka pásma, ktorá sa bežne používa pre vysielanie triedy A1A a F1B v daných pásmach. 
5.58 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 67 –  70 kHz pridelené aj rádionavigácii v kategórii prednostná služba. (WRC-2000) 
5.59 Odlišná kategória služby: V Bangladéši a Pakistane sú pásma 70 – 72 kHz a 84 – 86 kHz pridelené pevnej a plavebnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-2000) 
5.60 V pásmach 70 –  90 kHz (70 – 86 kHz v Regióne 1) a 110 – 130 kHz (112 – 130 kHz v Regióne 1) sa môžu používať impulzné rádionavigačné systémy, ak nebudú rušiť ostatné služby, ktorým sú tieto pásma pridelené.
5.61 V Regióne 2 zriadenie a činnosť staníc plavebnej rádionavigačnej služby v pásmach 70 – 90 kHz a 110 – 130 kHz podlieha dohode s administráciami, ktorá obsahuje postup uvedený v pozn. 9.21, ktorou je toto pásmo pridelené podľa tabuľky a ktorých služby môžu byť ovplyvnené. Stanice pevnej, plavebnej pohyblivej a rádiolokačnej služby nesmú však rušiť stanice plavebnej rádionavigačnej služby, zriadené podľa príslušných dohôd.
5.62 Administrácie, ktoré riadia stanice rádionavigačnej služby v pásme 90 – 110 kHz sa naliehavo upozorňujú, aby koordinovali technické a prevádzkové vlastnosti týchto staníc tak, aby sa zabránilo rušeniu služieb poskytovaných týmito stanicami.
5.63 (SUP-WRC-97)
5.64 Pre stanice pevnej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 90 kHz a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) a pre stanice plavebnej pohyblivej služby v pásmach pridelených týmto službám medzi 110 kHz a 160 kHz (148,5 v Regióne 1) sú povolené iba vysielania tried A1A alebo F1B, A2C, A3C, F1C, F3C. Výnimočne sú v pásmach medzi 110 a 160 kHz (148,5 kHz v Regióne 1) pre stanice plavebnej pohyblivej služby povolené aj vysielania triedy J2B a J7B.
5.65 Odlišná kategória služby: V Bangladéši sú pásma 112 – 117,6 kHz a 126 – 129 kHz pridelené prednostne pevnej a plavebnej pohyblivej službe (pozri pozn. 5.33). (WRC-2000)
5.66 Odlišná kategória služby: V Nemecku je pásmo 115 – 117,6 kHz pridelené prednostne pevnej a plavebnej pohyblivej službe (pozri pozn. 5.33) a rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba (pozri pozn. 5.32).
5.67 Dodatočné pridelenie: V Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 130 – 148,5 kHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba. Vnútri a medzi uvedenými krajinami sa táto služba prevádzkuje na základe rovnosti práv. (WRC-07)
5.67A Stanice amatérskej služby, ktoré využívajú frekvencie v pásme 135,7 – 137,8 kHz, nemôžu presiahnuť hodnotu maximálneho vyžiareného výkonu 1 W (e.i.r.p.) a nemôžu spôsobovať nežiaduce rušenie rádionavigačnej službe, ktorá pracuje v krajinách podľa zoznamu v pozn. 5.67. (WRC-07)
5.67B Využitie pásma 135,7 – 137,8 kHz v Alžírsku, Egypte, Iráne, Iraku, Libanone, Sýrii, Sudáne, Južnom Súdáne a Tunisku je obmedzené na pevnú a plavebnú pohyblivú službu. Amatérska služba sa nemôže v hore uvedených krajinách v pásme 135,7 – 137,8 kHz využívať. Krajiny, ktoré takéto použitie povoľujú, musia túto skutočnosť vziať do úvahy. (WRC-12)
5.68 Alternatívne pridelenie: V Angole, Kongu, Kongu (býv. Zair) a Južnej Afrike je pásmo 160 –  200 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.69 Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 200 – 255 kHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.
5.70 Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Burundi, Stredoafrickej republike, Kongu, Keni, Etiópii, Lesothe, na Madagaskare, v Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigérii, Ománe, Kongu (býv. Zair ), Južnej Afrike, Tanzánii, Čade, Zambii a Zimbabwe je pásmo 200 – 283,5 kHz pridelené prednostne leteckej rádionavigačnej službe. (WRC-12)
5.71 Dodatočné pridelenie: V Tunisku je pásmo 255 – 283,5 kHz  pridelené aj rozhlasovaj službe v kategórii prednostná služba.
5.71 Alternatívne pridelenie: V Tunisku je pásmo 255,0 – 283,5 kHz pridelené prednostne rozhlasovej službe.
5.72 (SUP-WRC-12).
5.73 Pásmo 285 –  325 kHz (283,5 – 325,0 kHz v Regióne 1) možno v rámci plavebnej rádionavigačnej služby využiť aj na vysielanie doplnkových navigačných informácií s použitím úzkopásmových metód za predpokladu, že nespôsobia žiadne škodlivé rušenie rádiomajákov pracujúcich v rádionavigačnej službe. (WRC-97)
5.74 Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 je pásmo 285,3 – 285,7 kHz prednostne pridelené aj rádionavigačnej službe (inej ako rádiomaják).
5.75 Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a v oblastiach Čierneho mora prislúchajúcich Rumunsku je pásmo 315 – 325 kHz pridelené prednostne plavebnej rádionavigačnej službe s podmienkou, že v oblasti Baltického mora sa musí pred pridelením frekvencií v tomto pásme novým staniciam plavebnej rádionavigačnej alebo leteckej rádionavigačnej služby uskutočniť konzultácia medzi zainteresovanými administratívnymi správami. (WRC-07)
5.76 Frekvencia 410 kHz je určená pre rádiové zameriavanie v plavebnej rádionavigačnej službe. Ostatné rádionavigačné služby, ktorým je pridelené pásmo 405 – 415 kHz, nesmú rušiť rádiové zameriavanie v pásme 406,5 – 413,5 kHz.
5.77 Odlišná kategória služby: V Austrálii, Číne, vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 3, v Indii, Kórei, Iráne, Japonsku, Pakistane, Papue-Novej Guinei a Srí Lanke je pásmo 415 – 495 kHz pridelené leteckej rádionavigácii v kategórii prednostná služba. V Arménsku, Azerbaijdžane, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Litve, Uzbekistane a Kirgizsku je leteckej rádionavigácii v kategórii prednostná služba pridelené frekvenčné pásmo 435 – 495 kHz. Administrácie v  týchto krajinách by mali urobiť všetky praktické opatrenia na to, aby stanice leteckej rádionavigácie v pásme 435 – 495 kHz nespôsobili rušenie príjmu pobrežnými stanicami lodných staníc vysielajúcich na frekvenciách vyhradených celosvetovo pre lodné stanice. (WRC-12)
5.78 Odlišná kategória služby: Na Kube, v Spojených štátoch a Mexiku je pásmo 415 –  435 kHz pridelené leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.
5.79 Použitie pásma 415 – 495 kHz a 505 – 526,5 kHz (505 – 510 kHz v Regióne 2) plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na rádiotelegrafiu.
5.79A Keď sa budujú pobrežné stanice pre službu NAVTEX na frekvenciách 490 kHz, 518 kHz a 4 209,5 kHz, administráciám sa dôrazne odporúča koordinovať prevádzkové parametre v súlade s postupmi danými Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) (pozri uznesenie 339 (Rev.WRC-07)). (WRC-07)
5.80 V Regióne 2 je používanie pásma 435 – 495 kHz leteckou rádionavigačnou službou obmedzené na nesmerové majáky nepoužívajúce prenos hlasu.
5.80A Maximálny ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (e.i.r.p) staníc amatérskej služby využívajúcej frekvencie v pásme 472 – 479 kHz nesmie byť vyšší ako 1 W. Administrácie môžu  tento limit zvýšiť na 5 W v častiach ich územia vo vzdialenosti viac ako 800 km od hraníc Alžírska, Saudskej Arábie, Azerbajdžanu, Bahrajnu, Bieloruska, Číny, Komorov, Džibuti, Egypta, Spojených arabských emirátov, Ruska, Iránu, Iraku, Jordánska, Kazachstanu, Kuvajtu, Libanonu, Líbye, Maroka, Mauritánie, Ománu, Uzbekistanu, Kataru, Sýrie, Kirgizska, Somálska, Sudánu, Tuniska, Ukrajiny a Jemenu. V tomto frekvenčnom pásme nesmú stanice amatérskej služby spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu od staníc leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-12)
5.80B Využitie frekvenčného pásma 472 – 479 kHz v Alžírsku, Saudskej Arábii, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Číne, Komoroch, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Rusku, Iraku, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Mauritánii, Ománe, Uzbekistane, Katare, Sýrii, Kirgizsku, Somálsku, Sudáne, Tunisku a Jemene je obmedzené na plavebnú pohyblivú a leteckú rádionavigačnú službu. V tomto frekvenčnom pásme nesmie byť vo vyššie uvedených krajinách  amatérska služba využívaná, čo by mali krajiny povoľujúce takéto použitie vziať do úvahy. (WRC-12)
5.81 (SUP-WRC-2000).
5.82 V plavebnej pohyblivej službe je frekvencia 490 kHz využívaná pobrežnými stanicami výhradne na vysielanie navigačných a meteorologických výziev a súrnych informácií pre lode prostriedkami úzkopásmovej telegrafie s priamou tlačou. Podmienky na využitie frekvencie 490 kHz sú dané v čl. 31 a 52. Pri používaní pásma 415 – 495 kHz leteckou rádionavigačnou službou sa od administrácií požaduje zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducemu rušeniu frekvencie 490 kHz. Pri používaní frekvenčného pásma 472 – 479 kHz amatérskou službou musia administrácie zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducemu rušeniu frekvencie 490 kHz. (WRC-12)
5.82A (SUP-WRC-12).
5.82B (SUP-WRC-12).
5.83 (SUP-WRC-07).
5.84 Podmienky použitia frekvencie 518 kHz plavebnou pohyblivou službou sú dané v čl. 31 a 52. (WRC-07)
5.85 Nepoužité
5.86 V Regióne 2 v pásme 525 – 535 kHz nesmie výkon nosnej frekvencie rozhlasových staníc prekročiť 1 kW v priebehu dňa a 250 W v noci.
5.87 Dodatočné pridelenie: V Angole, Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii a Svazijsku je pásmo 526,5 –  535 kHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.87A Dodatočné pridelenie: V Uzbekistane je pásmo 526,5 – 1 606,5 kHz pridelené tiež pre rádionavigačnú službu v kategórii „prednostná služba“. Takéto využitie je predmetom dohody medzi administráciami podľa pozn. 9.21 a je obmedzené na pozemské rádiové majáky, ktoré sú v prevádzke od 27. októbra 1997 do konca ich životnosti. (WRC-97)
5.88 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 526,5 – 535 kHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii podružná služba.
5.89 V Regióne 2 podlieha použitie pásma 1 605 – 1 705 kHz stanicami rozhlasovej služby plánu stanovenému Oblastnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Regional Administrative Radio Conference, Rio de Janeiro, 1988). Preskúmanie frekvenčných prídelov staniciam pevnej a pohyblivej služby v pásme 1 625 – 1 705 kHz musí brať do úvahy frekvenčné vyhradenia, zapísané v pláne zostavenom Oblastnou administratívnou rádiokomunikačnou konferenciou (Regional Administrative Radio Conference, Rio de Janeiro, 1988).
5.90 V pásme 1 605 – 1 705 kHz v prípadoch, ktoré sa týkajú činnosti staníc rozhlasovej služby v Regióne 2, musí byť oblasť služby plavebných pohyblivých staníc v Regióne 1 obmedzená na veľkosť určenú pokrytím prízemnou vlnou.
5.91 Dodatočné pridelenie: Na Filipínach a na Srí Lanke je pásmo 1 606,5 – 1705 kHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii podružná služba. (WRC-97)
5.92 Niektoré krajiny Regiónu 1 využívajú rádiolokačné systémy v pásmach 1 606,5 – 1 705 kHz; 1 635 – 1 800 kHz; 1 850 – 2 160 kHz; 2 194 – 2 300 kHz; 2 502 – 2 850 kHz a 3 500 – 3 800 kHz. Zavedenie a činnosť týchto systémov podlieha dohode, obsahujúcej súbor opatrení uvedených v pozn. 9.21. Priemerný vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 50 W.
5.93 Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Mongolsku, Nigérii, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 1 625 – 1 635 kHz; 1 800 – 1 810 kHz a 2 160 – 2 170 kHz tiež pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc pritom dohode obsiahnutej v pozn. 9.21. (WRC-12)
5.94 Nepoužité
5.95 Nepoužité
5.96 V Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, v Gruzínsku, Maďarsku, na Islande, v ĺrsku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, na Malte, v Moldavsku, Nórsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, vo Spojenom kráľovstve, v Rusku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine môžu administrácie prideliť najviac 200 kHz amatérskej službe v pásmach 1 715 – 1 800 kHz a 1 850 – 2 000 kHz. Pri pridelení pásiem vo vnútri týchto rozsahov ich amatérskej službe by administrácie mali urobiť príslušné opatrenia, po predchádzajúcich konzultáciách s administráciami susedných štátov, aby sa predišlo rušeniu pevných a pohyblivých služieb iných štátov ich amatérskou službou. Priemerný vyžiarený výkon ľubovoľnej amatérskej stanice nesmie prekročiť 10 W. (WRC-03)
5.97 V Regióne 3 pracuje systém Loran buď na frekvencii 1 850 kHz, alebo na frekvencii 1 950 kHz. V prvom prípade je obsadené pásmo 1 825 –  1 875 kHz, v druhom prípade pásmo 1 925 – 1 975 kHz. Ostatné služby s prideleným pásmom 1 800 – 2 000 kHz môžu používať ľubovoľnú frekvenciu s podmienkou, že nebude rušená činnosť systému Loran, pracujúceho na spomenutých frekvenciách.
5.98 Alternatívne pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Belgicku, Kamerune, Kongu, Dánsku, Egypte, Eritrei, Španielsku, Etiópii, Gruzínsku, Grécku, Taliansku, Kazachstane, Libanone, Litve, Sýrii, Kirgizsku, Rusku, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku, Turecku a na Ukrajine je pásmo 1 810 – 1 830 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.99 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Rakúsku, Iraku, Líbyi, Uzbekistane, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku, Čade  a Togu je pásmo 1 810 – 1 830 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.100 Autorizačné práva v Regióne 1 na využívanie pásma 1 810 – 1 830 kHz amatérskou službou v krajinách, nachádzajúcich sa čiastočne alebo úplne severne od 40°, môžu byť udelené iba po konzultáciách s krajinami uvedenými v pozn. 5.98 a 5.99, aby sa stanovili potrebné kroky, ktorými možno predísť vzájomnému rušeniu medzi amatérskymi stanicami a stanicami ostatných služieb pracujúcimi v súlade s pozn. 5.98 a 5.99.
5.101 (SUP-WRC-12).
5.102 Alternatívne pridelenie: V Bolívii, Čile, Mexiku, Paraguaji, Peru, Uruguaji a vo Venezuele je pásmo 1 850 – 2 000 kHz pridelené prednostne pevnej, pohyblivej okrem leteckej pohyblivej, rádiolokačnej a rádionavigačnej službe. (WRC-07)
5.103 Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam pevnej a pohyblivej služby v Regióne 1 v pásmach 1 850 – 2 045 kHz; 2 194 – 2 498 kHz; 2 502 – 2 625 kHz a 2 650 – 2 850 kHz musia administrácie brať do úvahy špeciálne požiadavky plavebnej pohyblivej služby.
5.104 V Regióne 1 je používanie pásma 2 025 – 2 045 kHz meteorologickými prostriedkami vymedzené pre stanice oceánografických bójí. 
5.105 V Regióne 2 je okrem Grónska používanie rádiotelefónie pre pobrežné a lodné stanice v pásme 2065 – 2107 kHz obmedzené na vysielanie triedy J3E, pričom špičkový výkon signálu nesmie prekročiť 1 kW. Prednostne musia byť použité tieto nosné frekvencie: 2 065,0 kHz; 2 079,0 kHz; 2 082,5 kHz; 2 086,0 kHz; 2 093,0 kHz; 2 096,5 kHz; 2 100,0 kHz a 2 103,5 kHz. V Argentíne a Uruguaji sa na tieto účely používajú aj nosné frekvencie 2 068,5 kHz a 2 075,5 kHz, zatiaľ čo frekvencie vo vnútri pásma 2 072 – 2 075,5 kHz sa používajú za predpokladov uvedených v pozn. 5.165.
5.106 V Regióne 2 a 3, ak nie je plavebná pohyblivá služba rušená, môžu byť používané frekvencie medzi 2 065 – 2 107 kHz stanicami pevnej služby výhradne iba pre vnútroštátne komunikácie, pričom ich priemerný výkon nepresahuje 50 W. Pri notifikácii pridelenej frekvencie bude Rádiokomunikačný úrad ITU dbať na splnenie uvedených požiadaviek.
5.107 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Eritrei, Etiópii, Iraku, Líbyi a Somálsku je pásmo 2 160 - 2 170 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej (R), v kategórii prednostná služba. Priemerný výkon staníc uvedených služieb nesmie prekročiť 50 W. (WRC-12)
5.108 Nosná frekvencia 2 182 kHz je medzinárodná tiesňová a volacia frekvencia pre rádiotelefóniu. Podmienky na využitie pásma 2 173,5 – 2 190,5 kHz sú dané v čl. 31 a 52 (WRC-07)
5.109 Frekvencie 2 187 kHz; 4 207,5 kHz; 6 312 kHz; 8 414,5 kHz; 12 577 kHz a 16 804,5 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre digitálne selektívne volanie. Podmienky na využitie uvedených frekvencií sú dané v čl. 31.
5.110 Frekvencie 2 174,5 kHz; 4 177,5 kHz; 6 268 kHz; 8 376,5 kHz; 12 520 kHz a 16 695 kHz sú medzinárodné tiesňové frekvencie pre úzkopásmovú telegrafiu s priamou tlačou. Podmienky na použitie týchto frekvencií sú dané v čl. 31.
5.111 Nosné frekvencie 2 182 kHz; 3 023 kHz; 5 680 kHz; 8 364 kHz a frekvencie 121,5 MHz; 156,8 MHz a 243 MHz môžu byť použité v súlade s opatreniami platnými pre pozemské rádiokomunikačné služby na činnosti súvisiace s vyhľadávaním a zachraňovaním kozmických lodí s ľudskou posádkou. Podmienky pre použitie daných frekvencií sú dané v čl. 31.To isté platí aj pre frekvencie 10 003 kHz; 14 993 kHz a 19 993 kHz, ale v každom z týchto prípadov musia byť vysielania obmedzené na pásmo ±3 kHz okolo príslušnej frekvencií.
5.112 Dodatočné pridelenie: V Dánsku a Srí Lanke  je pásmo 2 194 – 2 300 kHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.113 Požiadavky na využitie pásiem 2 300 – 2 495 kHz (2 498 kHz v Regióne 1); 3 200 – 3 400 kHz; 4 750 – 4 995 kHz a 5 005 – 5 060 kHz rozhlasovou službou sú uvedené v pozn. 5.165.20, 5.21 a 23.323.10.
5.114 Alternatívne pridelenie: V Dánsku a v Iraku je pásmo 2 502 - 2 625 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.115 Nosné (referenčné) frekvencie 3 023 kHz a 5 680 kHz môžu využívať v súlade s čl. 31 stanice plavebnej pohyblivej služby, ktoré vykonávajú vyhľadávacie a záchranné činnosti. (WRC-07)
5.116 Od administrácií sa naliehavo požaduje, aby pri využití pásma 3 155 – 3 195 kHz poskytli spoločný celosvetový kanál pre bezdrôtové prístroje malého výkonu pre nedoslýchavé osoby. Prídavné kanály pre tieto zariadenia môžu administrácie prideľovať v pásmach medzi 3 155 kHz a 3 400 kHz tak, aby vyhovovali lokálnym potrebám. Treba poznamenať, že frekvencie v rozsahu od 3 000 kHz do 4 000 kHz sú vhodné pre prístroje pre nedoslýchavé osoby, ktoré pracujú v indukčných poliach na krátke vzdialenosti.
5.117 Alternatívne pridelenie: Na Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Egypte, Libérii, Srí Lanke a Togu je pásmo 3 155 - 3 200 kHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.118 Dodatočné pridelenie: V Spojených štátoch, Mexiku, Peru a Uruguaji je pásmo 3 230 – 3 400 kHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03)
5.119 Dodatočné pridelenie: V Hondurase, Mexiku a Peru je pásmo 3 500 – 3 750 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.120 (SUP-WRC-2000)
5.121 Nepoužité
5.122 Alternatívne pridelenie: V Bolívii, Čile, Ekvádore, Paraguaji, Peru a Uruguaji je pásmo 3 750 – 4 000 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.123 Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Južnej Afrike, , Zambii a Zimbabwe je pásmo 3 900 – 3 950 kHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba s ohľadom na dohodu podľa pozn. 9.21.
5.124 (SUP-WRC-2000)
5.125 Dodatočné pridelenie: V Grónsku je pásmo 3 950 – 4 000 kHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Výkon rozhlasových staníc pracujúcich v uvedenom pásme nesmie prekročiť hodnoty potrebné pre národnú službu a v žiadnom prípade nesmie prekročiť hodnotu 5 kW.
5.126 Stanice služieb v Regióne 3, ktorým je pridelené pásmo 3 995 – 4 005 kHz, môžu vysielať časové signály a frekvenčné normály.
5.127 Použitie pásma 4 000 – 4 063 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na lodné stanice využívajúce rádiotelefóniu (pozri pozn. 5.220 a dodatok 17).
5.128 Frekvencie v pásme 4 063 – 4 123 kHz a 4 130 – 4 448 kHz sa môžu výnimočne využívať stanicami pevnej služby, ktoré komunikujú len vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W za podmienok, že nespôsobujú nežiaduce rušenie plavebnej pohyblivej služby. Naviac v Afganistane, Argentíne, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Botswane, Burkine, Stredoafrickej republike, Číne, Gruzínsku, Indii, Kazachstane, Mali, Nigeri, Kirgizsku, Rusku, Pakistane, Tadžigistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine v pásmach 4 063 – 4 123 kHz, 4 130 – 4 133 kHz a 4 408 – 4 438 kHz môžu pracovať stanice pevnej služby s priemerným výkonom 1 kW za podmienok, že sú umiestené aspoň 600 km od pobrežia a že nebudú rušiť plavebnú pohyblivú službu. (WRC-12)
5.129 (SUP-WRC-07)
5.130 Podmienky pre použitie nosných frekvencií 4 125 kHz a 6 215 kHz sú dané v čl. 31 a 52. (WRC-07)
5.131 Frekvencia 4 209,5 kHz je určená výlučne na vysielanie meteorologických a navigačných varovných a súrnych informácií od pobrežných staníc lodiam pomocou úzkopásmových techník s priamou tlačou (WRC-97).
5.132 Frekvencie 4 210 kHz; 6 314 kHz; 8 416,5 kHz; 12 579 kHz; 16 806,5 kHz; 19 680,5 kHz; 22 376 kHz a 26 100,5 kHz sú medzinárodné frekvencie na vysielanie plavebných bezpečnostných informácií (MSI) (pozri dodatok 17).
5.132A Stanice rádiolokačnej služby  nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej alebo pohyblivej služby. Využitie rádiolokácie je obmezené na oceánografické radary, ktoré sú prevádzkované v súlade s rezolúciou 612 (Rev. WRC-12).  (WRC-12)
5.132B Alternatívne pridelenie: V Armensku, Rakúsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku je frekvenčné pásmo 4 438 – 4 488 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej  (R) služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.133 Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Nigeru, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 130 – 5 250 kHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-12)
5.133A Alternatívne pridelenie: V Armensku, Rakúsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku sú frekvenčné pásma 5 250 – 5 275 kHz a 26 200 – 26 350 kHz pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.134 Využitie pásiem 5 900 – 5 950 kHz; 7 300 – 7 350 kHz; 9 400 – 9 500 kHz; 11 600 – 11 650 kHz; 12 050 – 12 100 kHz; 13 570 – 13 600 kHz; 13 800 – 13 870 kHz; 15 600 – 15 800 kHz; 17 480 – 17 550 kHz a 18 900 – 19 020 kHz rozhlasovou službou je predmetom aplikácie čl. 12. Administrácie sú nútené využívať tieto pásma pre uľahčenie zavedenia digitálnej modulácie z hľadiska spektra odporúčanej v rezolúcii 517 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
5.135 (SUP-WRC-97)
5.136 Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásme 5 900 – 5 950 kHz sa môžu využívať stanicami nasledujúcich služieb, ktoré komunikujú len vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené: pevná služba (vo všetkých troch Regiónoch), pozemná pohyblivá služba (v Regióne 1), pohyblivá okrem leteckej pohyblivej (R) (v Regióne 2 a 3) za podmienok, že nebude spôsobovať nežiaduce rušenie rozhlasovej službe. Keď sa využívajú frekvencie pre túto službu, naliehavo sa požaduje, aby administrácie používali frekvencie v tomto pásme s minimálnym potrebným výkonom a aby vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uverejňované v súlade s týmto Rádiokomunikačným poriadkom. (WRC-07)
5.137 Ak nie je plavebná pohyblivá služba rušená, pásma 6 200 – 6 213,5 kHz a 6 220,5 – 6 525 kHz môžu byť v mimoriadnych prípadoch používané stanicami pevnej služby komunikujúcimi iba vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú a s priemerným výkonom nepresahujúcim 50 W. Pri prihlasovaní týchto frekvencií bude Rádiokomunikačný úrad ITU brať do úvahy splnenie hore uvedených predpokladov.
5.138 Pásma:
6 765 – 6 795 kHz       (stredná frekvencia 6 780 kHz)
433,05 – 434,79 MHz  (stredná frekvencia 433,92 MHz) v Regióne 1, okrem krajín uvedených v pozn. 5.280
61 – 61.50 GHz           (stredná frekvencia 61,25 GHz)
122 – 123 GHz            (stredná frekvencia 122,5 GHz) 
244 – 246 GHz            (stredná frekvencia 245 GHz)
sú určené na priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Využitie týchto pásiem na účely ISM podlieha špeciálnej autorizácii príslušnou administráciou po dohode s ostatnými administráciami, ktorých sa rádiokomunikačné služby týkajú. Pri uplatňovaní týchto opatrení by administrácie mali prihliadať na príslušné posledné odporúčania ITU-R.
5.138A Do 24. marca 2009 je pásmo 6 765 – 7 000 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba a pozemská pohyblivá služba v kategórii podružná služba. Po tomto dátume je toto pásmo pridelené pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby (R) v kategórii prednostná služba. (WRC-03) 
5.139 Odlišná kategória služby: Až do 29. marca 2009 v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Litve, Lotyšsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 6 765 – 7 000 kHz pridelené pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-07)
5.140 Dodatočné pridelenie: V Angole, Iraku, Keni, Somálsku a Togu je pásmo 7 000 – 7 050 kHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.141 Alternatívne pridelenie: V Egypte, Eritrei, Etiópii, Guinei, Líbyi, na Madagaskare a v Nigere je pásmo 7 000 – 7 050 kHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.141A Dodatočné pridelenie: V Uzbekistane a Kirgizsku sú pásma 7 000 – 7 100 kHz a 7 100 – 7 200 kHz pridelené aj pevnej službe a pozemskej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03) 
5.141B Dodatočné pridelenie: Po 29. marci 2009 v Alžírsku, Saudskej Arábii, Austrálii, Bahrajne, Botswane, Bruneji, Číne, na Komorách, v Kórejskej republike, Diego Garsii, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Indonézii, Irane, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Maroku, Mauretánii, na Novom Zélande, v Ománe, Papue-Novej Guinei, na Katare, v Sýrii, Singapure, Sudáne, Južnom Súdáne, Tunisku, vo Vietname a v Jemene je pásmo 7 100 - 7 200 kHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej (R) služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12) 
5.141C V Regióne 1 a 3 je pásmo 7 100 – 7 200 kHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba až do 29. marca 2009. (WRC-03) 
5.142 Do 29. marca 2009 využitie pásma 7 100 – 7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovú službu, používanú v Regiónoch 1 a 3. Po 29. marci 2009 využitie pásma 7 200 - 7 300 kHz v Regióne 2 amatérskou službou nesmie obmedziť rozhlasovú službu používanú v Regiónoch 1 a 3. (WRC-03)
5.143 Dodatočné pridelenie: V pásme 7 300 – 7 350 kHz sa môžu využívať stanice pevnej služby, ktoré komunikujú len vo vnútri krajiny v ktorej sa nachádzajú, a nesmie byť pritom rušená rozhlasová služba. Pri používaní týchto frekvencií uvedenými službami je potrebné, aby administrácie zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií rozhlasovou službou, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07)
5.143A V Regióne 3 je pásmo 7 350 – 7 450 kHz pridelené až do 29. marca 2009 rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a pozemskej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Po 29. marci 2009 môžu byť tieto frekvencie využívané stanicami vyše uvedených služieb, ktoré komunikujú vo vnútri hraníc krajín v ktorých sú umiestené za podmienok, že nespôsobujú nežiaduce rušenie rozhlasovej službe. Keď využívame frekvencie pre tieto služby, tak administrácie požadujú používať minimálny výkon a počítajú zo sezónnym využitím frekvencií rozhlasovou službou, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-03) 
5.143B V Regióne 1 je pásmo 7 350 – 7 450 kHz pridelené až do 29. marca 2009 pevnej službe v kategórii prednostná služba a pozemskej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Po 29. marci 2009 za podmienok, že nespôsobujú nežiaduce rušenie rozhlasovej službe v pásme 7 350 – 7 450 kHz, môžu byť tieto frekvencie využívané stanicami vyše uvedených služieb, ktoré komunikujú vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené. Každá stanica, ktorá využíva plný vyžiarený výkon nesmie presiahnuť hodnotu 24 dBW. (WRC-03) 
5.143C Dodatočné pridelenie: Po 29. marci 2009 v Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, na Komorách, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Iráne, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Maroku, Mauretánii, Nigere, Ománe, na Katare, v Sýrii, Sudáne, Južnom Súdáne, Tunisku a Jemene bude pokračovať využívanie pásma 7 350 – 7 400 kHz pevnou službou v kategórii prednostná služba. (WRC-12) 
5.143D V Regióne 2 je pásmo 7 350 – 7 400 kHz pridelené až do 29. marca 2009 rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a pozemskej pohyblivej službe len v kategórii podružná služba. Po 29. marci 2009 môžu byť tieto frekvencie využívané stanicami vyššie uvedených služieb, ktoré komunikujú len vo vnútri hraníc krajín, v ktorých sú umiestené za podmienok, že nespôsobujú nežiaduce rušenie rozhlasovej službe. Pri využívaní frekvencií pre tieto služby sú administrácie naliehavo vyzývané používať minimálny požadovaný výkon a zohľadňovať sezónne využitie frekvencií rozhlasovou službou tak, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-03) 
5.143E (SUP-WRC-12)
5.144 V Regióne 3 stanice tých služieb, ktorým bolo pridelené pásmo 7 995 – 8 005 kHz, môžu prenášať časové signály a frekvenčné normály.
5.145 Podmienky na použitie nosných frekvencií 8 291 kHz, 12 290 kHz a 16 420 kHz sú dané v čl. 31 a 52 (WRC-07)
5.145A Stanice rádiolokačnej služby  nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby. Využitie rádiolokácie je obmedzené na oceánografické radary, ktoré sú prevádzkované v súlade s rezolúciou 612 (Rev. WRC-12). (WRC-12)
5.145B Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku sú frekvenčné pásma 9 305 – 9 355 kHz a 16 100 – 16 200 kHz pridelené pevnej službe v katégórii prednostná služba. (WRC-12)
5.146 Dodatočné pridelenie: frekvencie v pásmach 9 400 – 9 500 kHz, 11 600 – 11 650 kHz, 12 050 – 12 100 kHz, 15 600 – 15 800 kHz, 17 480 – 17 550 kHz a 18 900 kHz  – 19 020 môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny v ktorej sa nachádzajú za podmienky, že nespôsobujú nežiaduce rušenie rozhlasovej službe. Pri využívaní frekvencií pevnou službou sú administrácie naliehavo vyzývané používať minimálny požadovaný výkon a zohľadňovať sezónne využitie frekvencií rozhlasovou službou tak, ako je to uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07)
5.147 Za podmienky, že nebude rušená rozhlasová služba, frekvencie v pásmach 9 775 – 9 900 kHz; 11 650 – 11 700 kHz a 11 975 – 12 050 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby, komunikujúcimi len vo vnútri krajiny, v ktorej sa nachádzajú, pričom hodnota celkového vyžarovaného výkonu jednej stanice neprekročí 24 dBW.
5.148 (SUP-WRC-97)
5.149 Pri udeľovaní frekvenčného prídelu staniciam iných služieb, ktorým sú pridelené pásma:
13 360 – 13 410 kHz 4 950 – 4 990 MHz 102 – 109,5 GHz
25 550 – 25 670 kHz 4 990 – 5 000 MHz 111,80 – 114,25 GHz
37,50 – 38,25 MHz 6 650 – 6 675,2 MHz 128,33 – 128,59 GHz
73 – 74,6 MHz v Regiónoch 1 a 3 10,60 – 10,68 GHz 129,23 – 129,49 GHz
150,05 – 153 MHz v Regiónoch 1 14,47 – 14,5 GHz 130 – 134 GHz
322 – 328,6 MHz 22,01 – 22,21 GHz 136 – 148,5 GHz
406,1 – 410 MHz 22,21 – 22,5 GHz 151,5 – 158,5 GHz
608 – 614 MHz v Regiónoch 1 a 3, 22,81 – 22,86 GHz, 168,59 – 168,93 GHz,
1 330 – 1 400 MHz 23,07 – 23,12 GHz 171,11 – 171,45 GHz
1 610,6 – 1 613,8 MHz 31,2 – 31,3 GHz 172,31 – 172,65 GHz
1 660 – 1 670 MHz 31,5 – 31,8 GHz v Regiónoch 1 a 3 173,52 – 173,85 GHz
1 718,8 – 1 722,2 MHz 36,43 – 36,5 GHz 195,75 – 196,15 GHz
2 655 – 2 690 MHz 42,5 – 43,5 GHz 209 – 226 GHz
3 260 – 3 267 MHz 48,94 – 49,04 GHz 241 – 250 GHz
3 332 – 3 339 MHz 76 – 86 GHz 252 – 275 GHz
3 345,8 – 3 352,5 MHz 92 – 94 GHz
4 825 – 4 835 MHz 94,1 – 100 GHz
sú administrácie povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby pred škodlivým rušením. Vysielanie kozmických alebo leteckých palubných staníc môže byť nebezpečným zdrojom rušenia rádioastronomickej služby (pozri pozn. 4.5 a 4.6 a čl. 29). (WRC-07)
5.149A Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku sú frekvenčné pásma 13 450 – 13 550 kHz pridelené pevnej službe v katégórii prednostná služba a pohyblivej okrem leteckej pohyblivej služby (R) v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.150 Pásma:
13 553 – 13 567 kHz       (stredná frekvencia 13 560 kHz)
26 957 – 27 283 kHz       (stredná frekvencia 27 120 kHz)
40,66 – 40,l70 MHz         (stredná frekvencia 40,68 MHz)
902 – 928 MHz               (stredná frekvencia 915 MHz) v Regióne 2
2 400 – 2 500 MHz         (stredná frekvencia 2 450 MHz)
5 725 – 5 875 MHz         (stredná frekvencia 5 800 MHz) 
24.00 – 24,25 GHz         (stredná frekvencia 24,125 GHz) 
sú určené na priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby, pracujúce v týchto pásmach, musia akceptovať rušenie, ktoré môže byť spôsobené činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v uvedenom pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v pozn. 15.13.
5.151 Dodatočné pridelenie: Frekvencie v pásmach 13 570 – 13 600 kHz a 13 800 – 13 870 kHz môžu byť využívané stanicami pevnej služby a pohyblivou službou, okrem leteckej pohyblivej (R) služby,  komunikujúcimi len na území krajiny, v ktorej sa nachádzajú, pričom nebude rušená rozhlasová služba. Pri používaní frekvencií uvedeného pásma pevnou službou je potrebné, aby administrácie zabezpečili používanie minimálneho potrebného výkonu a vzali do úvahy sezónne používanie frekvencií v rozhlasovej službe, uvedené v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07)
5.152 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Číne, na Pobreží Slonoviny, v Gruzínsku, Iráne, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 14 250 – 14 350 kHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Vyžiarený výkon týchto staníc nesmie prekročiť 24 dBW. (WRC-03)
5.153 V Regióne 3 stanice služieb s prideleným pásmom 15 995 – 16 005 kHz môžu prenášať časové signály a časové normály.
5.154 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 18 068 –18 168 kHz pridelené prednostne aj pevnej službe na využitie vo vnútri územia týchto krajín, so špičkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW. (WRC-03)
5.155 Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 21 850 – 21 870 kHz pridelené aj leteckej pohyblivej (R) službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.155A V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, na Slovensku, v Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je použitie pásma 21 850 – 21 924 kHz pevnou službou obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky. (WRC-07)
5.155B Pásmo 21 850 – 21 924 kHz sa používa pre pevnú službu na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.
5.156 Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 22 720 – 23 200 kHz pridelené prednostne aj meteorologickej službe (rádiosondy).
5.156A Použitie pásma 23 200 – 23 350 kHz pevnou službou je obmedzené na poskytovanie služieb súvisiacich s bezpečnosťou leteckej premávky.
5.157 Použitie pásma 23 350 – 24 000 kHz plavebnou pohyblivou službou je obmedzené na rádiotelegrafiu medzi loďami.
5.158 Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku sú frekvenčné pásma 24 450 – 24 600 kHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v katégórii prednostná služba. (WRC-12)
5.159 Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Bielorusku, Moldavsku, Uzbekistane a Kirgizsku sú frekvenčné pásma 39 – 39,5 MHz pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v katégórii prednostná služba. (WRC-12)
5.160 Dodatočné pridelenie: V Botswane, Burundi, Lesothe, Malawi, Kongu a Rwande  je pásmo 41 – 44 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.161 Dodatočné pridelenie: V Iráne a Japonsku je pásmo 41 – 44 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.
5.161A Alternatívne pridelenie: V Kórejskej republike a Spojených štátoch sú frekvenčné pásma 41,015 – 41,665 MHz a 43,35 – 44 MHz pridelené tiež rádiolokácii v kategórii prednostná služba. Rádiolokačné stanice nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu od staníc pevnej alebo pohyblivej služby. Využitie rádiolokácie je obmedzené na oceánografické radary, ktoré pracujú v súlade s rezolúciou 612 (rev. WRC-12). (WRC-12)
5.161B Alternatívne pridelenie: V Albánsku, Nemecku, Arménsku, Rakúsku, Bielorusku, Belgicku, Bosnie a Herzegovine, Bulharsku, na Cypruse, vo Vatikáne, v Chorvátsku, Dánsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzku, v Grécku, Maďarsku, Írsku, na Islande, v Taliansku, Litve, Macedónsku, Liechtenštainsku, Lotyšsku, Lucembursku, na Malte, v Moldavsku, Monaku, Čiernej Hore, Nórsku, Uzbekistane, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Kirgizsku, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, San Marine, Slovinsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Turecku a na Ukrajine je frekvenčné pásmo 42 – 42,5 MHz  pridelené pevnej a pozemnej pohyblivej službe v katégórii prednostná služba. (WRC-12)
5.162 Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 44 – 47 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.162A Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Číne, vo Vatikáne, v Dánsku, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Írsku, na Islande, v Taliansku, Lotyšsku, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Monaku, Čiernej Hore, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Českej republike, Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, vo Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 46 – 68 MHz tiež pridelené rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. Použitie je obmedzené na činnosť radarov meriacich vietor v súlade s rezolúciou 217 (WRC-97). (WRC-12).
5.163 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Bielorusku, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Lotyšsku, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 47 – 48,5 MHz a 56,5 – 58 MHz pridelené aj pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.164 Dodatočné pridelenie: V Albánsku, Alžírsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Bosne a Hercegovine, Botswane, Bulharsku, na Pobreží Slonoviny, v Dánsku, Španielsku, Estónsku, Rusku,  vo Fínsku, Francúzsku, v Gabone, Grécku, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Libanone, Líbyi, Lichtenštajnsku, Luxembursku, na Madagaskare, v Mali, na Malte, v Maroku, Mauretánii, Monaku, Čiernej Hore, Nigérii, Nórsku, Holandsku, Poľsku, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Senegale, Srbsku, Slovinsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Svazijsku, Čade, Togu, Tunisku a Turecku je pásmo 47 – 68 MHz, v Južnej Afrike pásmo 47 – 58 MHz,  a v Lotyšsku pásmo 48,5 – 56 MHz je pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Avšak v krajinách uvedených v tejto poznámke a v pásmach im prislúchajúcich nesmú stanice pozemnej pohyblivej služby rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo plánovanými rozhlasovými stanicami krajín iných, ako sú uvedené v súvislosti s pásmom. (WRC-12)
5.165 Dodatočné pridelenie: V Angole, Kamerune, Kongu, na Madagaskare, v Mozambiku, Nigeru, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Tanzánii a Čade je pásmo 47 – 68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-12)
5.166 Alternatívne pridelenie: Na Novom Zélande sú pásma 50 – 51 a 53 – 54 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.167 Alternatívne pridelenie: V Bangladéši, Bruneii, Indii, Iráne, Pakistane, Singapure a Thajsku je pásmo 50 – 54 MHz pridelené pevnej, pohyblivej a rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.
167A Dodatočné pridelenie: V Indonésii je pásmo 50 – 54 MHztiež pridelené pevnej,  pohyblivej a  rozhlasovej službe. (WRC-07)
5.168 Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne a KĽDR je pásmo 50 – 54 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.
5.169 Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Namíbii, Kongu (býv. Zair), Rwande, Južnej Afrike, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe je pásmo 50 – 54 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.170 Dodatočné pridelenie: Na Novom Zélande je pásmo 51 – 53 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.
5.171 Dodatočné pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mali, Namíbii, Kongu (býv. Zair), Rwande, Južnej Afrike, Zambii a Zimbabwe je pásmo 54 – 68 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-12)
5.172 Odlišná kategória služby: Vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke a Mexiku je pásmo 54 – 68 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).
5.173 Odlišná kategória služby: Vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, Guyane, Jamajke a Mexiku je pásmo 68 – 72 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). 
5.174 (SUP-WRC-07)
5.175 Alternatívne pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 68 – 73 MHz a 76 – 87,5 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. V Lotyšsku a Litve sú pásma 68 – 73 MHz a 76 –  87,5 MHz pridelené rozhlasovej službe a pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Služby, ktorým sú tieto pásma pridelené v iných krajinách, a rozhlasová služba v uvedených krajinách podliehajú dohodám medzi zainteresovanými susednými krajinami. (WRC-07)
5.176 Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Číne, Kórejskej republike, na Filipínach, v KĽDR a Samoe je pásmo 68 – 74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.177 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkmentsku a na Ukrajine je pásmo 73 – 74 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba s ohľadom na dohodu podľa pozn. 9.21 (WRC-07). 
5.178 Dodatočné pridelenie: V Kolumbii, na Kube, v Salvádore, Guatemale, Guyane, Hondurase a Nikarague je pásmo 73 – 74.6 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.179 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Gruzínsku, Kazachstane, Lotyšsku, Mongolsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 74,6 – 74,8 MHz a 75,2 – 75,4 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale iba pre vysielače umiestnené na zemskom povrchu. (WRC-12)
5.180 Frekvencia 75 MHz je pridelená leteckým prívesným majákom. Administrácie sa musia vyhnúť prideleniu frekvencií blízkych k hraniciam ochranného pásma staniciam iných služieb, ktoré by svojim výkonom alebo geografickou polohou mohli rušiť alebo ináč obmedziť prívesný rádiomaják. Treba sa všemožne usilovať o ďalšie zlepšenie parametrov palubných leteckých prijímačov a o obmedzenie výkonu staníc vysielajúcich v blízkosti hraníc 74,8 MHz a 75,2 MHz.
5.181 Dodatočné pridelenie: V Egypte, Izraeli a Sýrii je pásmo 74,8 – 75,2 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, podliehajúce dohode podľa pozn. 9.21. Aby sa zabezpečilo, že nebude spôsobené rušenie staníc leteckej rádionavigačnej služby, stanice pohyblivej služby nesmú byť do tohto pásma zavedené, ak ho bude ktorákoľvek administrácia požadovať pre leteckú rádionavigačnú službu, čo možno zistiť použitím postupov v zmysle pozn. 9.21. (WRC-03) prípadne zabezpečené podľa procedúr uvedených v pozn. 9.21 (WRC-03).
5.182 Dodatočné pridelenie: V Západnej Samoe je pásmo 74.5 – 87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.
5.183 Dodatočné pridelenie: V Číne, Kórejskej republike, Japonsku, na Filipínach a v KĽDR je pásmo 76 – 87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.
5.184 (SUP-WRC-07).
5.185 Odlišná kategória služby: V Spojených štátoch, vo francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2, v Guyane, Jamajke, Mexiku a Paraguaji je pásmo 76 – 88 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).
5.186 (SUP-WRC-97).
5.187 Alternatívne pridelenie: V Albánsku je pásmo 81 – 87,5 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba a je používané v súlade s rozhodnutiami záverečných dokumentov Zvláštnej regionálnej konferencie (Ženeva 1960).
5.188 Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 85 – 87 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej služby v Austrálii podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívnymi správami.
5.189 Nepoužité.
5.190 Dodatočné pridelenie: V Monaku je pásmo 87,5 – 88 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii povolená služba, ktorá podlieha dohode podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. (WRC-97).
5.191 Nepoužité.
5.192 Dodatočné pridelenie: V Číne a Kórejskej republike je pásmo 100 – 108 MHz pridelené prednostne aj pevnej a pohyblivej službe. (WRC-97).
5.193 Nepoužité.
5.194 Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku, Somálsku a Turkménsku je pásmo 104 – 108 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej služby (R). (WRC-07)
5.195 Nepoužité.
5.196 Nepoužité.
5.197 Dodatočné pridelenie: V Sýrii je pásmo 108 – 111,975 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba a podlieha dohode obsiahnutej v pozn. 9.21. Aby sa zabezpečilo, že stanice leteckej rádionavigačnej služby nebudú rušené stanicami pohyblivej služby, nebudú tieto zavádzané do pásma dovtedy, ak ho bude ktorákoľvek administrácia požadovať pre leteckú rádionavigačnú službu, čo možno zistiť použitím postupov v zmysle pozn. 9.21. (WRC-12) 
5.197A Dodatočné pridelenie: Pásmo 108 –117,975 MHz je pridelené v kategórii primárne služba aj pre leteckú pohyblivú službu (R), avšak len pre systémy, pracujúce podľa známych medzinárodných noriem pre letectvo. Takéto použitie musí byť v súlade s rezolúciou 413 (Rev. WRC-07)*. Využitie pásma 108 – 112 MHz pre leteckú pohyblivú službu (R) musí byť obmedzené len na systémy zložené z pozemských vysielačov a súvisiacich prijímačov, ktoré vysielajú navigačné informácie ako podporu funkcií vzdušnej navigácie v súlade s uznanými medzinárodnými leteckými normami. (WRC-07)
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri WRC-12
5.198 (SUP - WRC-07).
5.199 (SUP - WRC-07).
5.200 V pásme 117,975 - 136 MHz je frekvencia 121,5 MHz letecká tiesňová frekvencia a kde je to potrebné, aj pridružená pomocná frekvencia 123,1 MHz. Pohyblivé stanice plavebnej pohyblivej služby môžu na týchto frekvenciách komunikovať so stanicami leteckej pohyblivej služby v prípadoch núdzových a bezpečnostných za podmienok stanovených v čl. 31. 
5.201 Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Japonsku, Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku, Uzbekistane, Papue-Novej Guinei, Poľsku, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 132 – 136 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.202 Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Estonsku, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane, Lotyšsku, Moldavsku, Mongolsku, Mozambiku, Uzbekistane, Papue-Novej Guinei, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 136 – 137 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej (OR) službe v kategórii prednostná služba. Administrácie pri prideľovaní frekvencií staniciam leteckej pohyblivej (OR) služby musia brať do úvahy frekvencie pridelené staniciam v leteckej pohyblivej (R) službe (WRC-12).
5.203 (SUP-WRC-07)
5.203A (SUP-WRC-07)
5.203B (SUP-WRC-07)
5.204 Odlišná kategória služby: V Afganistane, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bruneji, Číne, Kube, Spojených arabských emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Kuvajte, Thajsku, Jemene, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 137 – 138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby (R) (pozri pozn. 5.33). (WRC-07)
5.205 Odlišná kategória služby: V Izraeli a Jordánsku je pásmo 137 – 138 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).
5.206 Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bulharsku, Egypte, vo Fínsku, Francúzsku, v Gruzínsku, Grécku, Kazachstane, Libanone, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 137 – 138 MHz pridelené leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-2000)
5.207 Dodatočné pridelenie: V Austrálii je pásmo 137 – 144 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba až dovtedy, kým uvedená služba nebude zabezpečená regionálnymi prideleniami pásiem pre rozhlasovú službu.
5.208 Používanie pásma 137 – 138 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. (WRC-97)
5.208A Administrácie pri prideľovaní frekvencií kozmickým staniciam v pohyblivej družicovej službe v pásmach 137 – 138 MHz, 387 – 390 MHz a 400,15 – 401 MHz sú povinné vykonať všetky praktické opatrenia na ochranu rádiovej astronomickej služby v pásmach 150,05 – 153 MHz, 322 – 328,6 MHz, 406,1 – 410 MHz a 608 – 614 MHz pred rušením nežiadúcimi vysielaniami. Prahové hodnoty úrovní škodlivého  rušenia rádioastronómie sú uvedené v príslušnom odporučení ITU-R. (WRC-07)
5.208B* Na pásma:
137 – 138 MHz,
387– 390 MHz,
400,15 – 401 MHz,
1452 – 1492 MHz,
1525 – 1 610 MHz,
1613,8 – 1 626,5 MHz,
2655 – 2690 MHz,
21,4 – 22 GHz,
sa aplikuje rezolúcia č. 739 (Rev.WRC-07). (WRC-07)
*  Toto ustanovenie bolo v minulosti číslované ako pozn. 5.347A.  Prečíslovanie bolo upravené pre zachovanie poradia.
5.209 Používanie pásiem 137 – 138 MHz, 148 – 150.05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz, 400,15 – 401 MHz, 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz pohyblivou družicovou službou je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC-97)
5.210 Dodatočné pridelenie: V Taliansku, Českej republike a vo Spojenom kráľovstve sú pásma 138 – 143,6 MHz a 143,65 – 144 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (zostup) v kategórii podružná služba. (WRC-07)
5.211 Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Dánsku, Spojených arabských emirátoch, Španielsku, vo Fínsku, v Grécku, ĺrsku, Izraeli, Keni, Kuvajte, Libanone, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku, Mali, na Malte, v Čiernej Hore, Nórsku, Holandsku, na Katare, Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tanzánii, Tunisku a Turecku je pásmo 138 – 144 MHz pridelené aj plavebnej pohyblivej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.212 Alternatívne pridelenie: V Angole, Botswane, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, Gabune, Gambii, Ghane, Guinei, Iraku, Jordánsku, Lesothe, Libérii, Líbyi, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Nigeru, Ománe, Ugande, Kongu (býv. Zair), Sýrii, Rwande, Sierra Leone, Južnej Afrike, Svazijsku, Čade, Togu, Zambii a Zimbabwe je pásmo 138 – 144 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12) 
5.213 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 138 – 144 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba.
5.214 Dodatočné pridelenie: V Eritrei, Etiópii, Keni, Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku, na Malte, v Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne a Tanzánii je pásmo 138 – 144 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12) 
5.215 Nepoužité.
5.216 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 144 – 146 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe (OR) v kategórii podružná služba. 
5.217 Alternatívne pridelenie: V Afganistane, Bangladéši, na Kube, v Guyane a Indii je pásmo 146 – 148 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.
5.218 Dodatočné pridelenie: S podmienkou dohody obsiahnutej v postupe uvedenom v pozn. 9.21 je pásmo 148 – 149,9 MHz pridelené aj kozmickej prevádzke (vzostup) v kategórii prednostná služba. Šírka pásma každého vysielania nesmie prekročiť ±25 kHz.
5.219 Používanie pásma 148 – 149.9 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. Pohyblivá družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie pevnej a pohyblivej služby a služby kozmickej prevádzky v pásme 148 – 149,9 MHz. 
5.220 Používanie pásiem 149,90 – 150,05 MHz a 399,90 – 400,05 MHz pozemnou pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. Pohyblivá družicová služba nesmie obmedziť rozvoj a použitie rádionavigačnej družicovej služby v pásmach 149,9 – 150,05 MHz a 399,9 – 400,05 MHz. (WRC-97)
5.221 Stanice pohyblivej družicovej služby v pásme 148 – 149,9 MHz nesmú rušiť alebo požadovať ochranu pred rušením stanicami pevnej alebo pohyblivej služby, ktoré sú v prevádzke v súlade s Tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem v nasledovných krajinách: 
V Albánsku, Alžírsku, Nemecku, Saudskej Arábii, Austrálii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Barbadose, Bielorusku, Belgicku, Benine, Bosne a Hercegovine, Botswane, Bruneji, Bulharsku, Kamerune, Číne, na Cypruse, v Kongu, Kórejskej republike, na Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, na Kube, v Dánsku, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Španielsku, Estónsku, Etiópii, Rusku, vo Fínsku, Francúzsku, v Gabone, Ghane, Grécku, Guinei, Guinei-Bissau, Maďarsku, Indii, Iráne, Írsku, na Islande, v Izraeli, Taliansku, na Jamajke, v Japonsku, Jordánsku, Kazachstane, Keňi, Kuvajte, Macedónsku, Lesothe, Lotyšsku, Libanone, Líbyi, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, Malajzii, Mali, na Malte, v Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Čiernej Hore, Mozambiku, Namíbii, Nórsku, na Novom Zélande, v Ománe, Ugande, Uzbekistane, Pakistane, Paname, Papua-Novej Guinei, Paraguaji, Holandsku, na Filipínach, v Poľsku, Portugalsku, na Katare, v Sýrii, Kirgizsku, KĹDR, na Slovensku, v Rumunsku, Spojenom kráľovstve, Senegale, Srbsku, Sierra Leone, Singapure, Slovinsku, Sudáne, Srí Lanke, Južnej Afrike, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Svazijsku, Tanzánii, Čade, Thajsku, Togu, Tongu, Trinidade a Tobagu, Tunisku, Turecku, na Ukrajine, 
vo Vietname, v Jemene, Zambii a Zimbabwe. (WRC-12)
5.222 Vysielanie staníc družicovej rádionavigačnej služby v pásmach 149,9 – 150,05 MHz a 399,9 – 400,5 MHz môže byť použité aj pre prijímacie zemské stanice kozmického výskumu.
5.223 Zistením, že použitie pásma 149,9 – 150,05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže spôsobiť rušenie družicovej rádionavigačnej služby, podľa ustanovenia pozn. 4.4. nesmú administrácie takúto službu povoliť.
5.224 (SUP-WRC-97)
5.224A Využitie pásiem 149.90 – 150,05 a 399,90 – 400,05 MHz pre družicovú pohyblivú službu (vzostup) je obmedzené na pozemnú družicovú pohyblivú službu (vzostup) až do 1. januára 2015. (WRC-97)
5.224B Pridelenie pásiem: 149,90 – 150,05 MHz a 399,90 – 400,05 MHz pre družicovú rádionavigačnú službu platí do 1. januára 2015. (WRC-97)
5.225 Dodatočné pridelenie: V Austrálii a Indii je pásmo 150,05 – 153,00 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.
5.225A Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Arménii Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Rusku, vo Francúzsku, v Iráne, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku, na Ukrajine a vo Vietname je pásmo 154 – 156 MHz pridelené aj rádiolokácii v kategórii prednostná služba. Využívanie frekvenčného pásma 154 – 156 MHz rádiolokáciou je obmedzené na systémy vyhľadávania kozmických objektov, prevádzkované z pozemského umiestenia. Prevádzka rádiolokačných staníc vo frekvenčnom pásme 154 – 156 MHz musí byť predmetom dohody dosiahnutej v zmysle pozn. 9.21. Pre určené potenciálne zainteresované administrácie v Regióne 1 musí byť okamžitá hodnota intenzity elmag. poľa 12 dB(mikroV/m) vytvorená po 10 % času vo výške 10 m nad úrovňou zeme v 25 kHz referenčnom frekvenčnom pásme na hraniciach územia ktorejkoľvek inej administrácie. 
Pre určené potenciálne zainteresované administrácie v Regióne 3 musí mať  pomer rušiaceho signálu k šumu (I / N) hodnotu -6 dB (N = -161 dBW/4 kHz), alebo hodnotu -10 dB pre aplikácie, ktoré vyžadujú väčšiu ochranu ako ochrana verejnosti a zmierňovanie následkov katastrof (PPDR (N = -161 dBW/4 kHz)), vyprodukovaná po 1 % času vo výške 60 m nad úrovňou zeme na hraniciach územia ktorejkoľvek inej administrácie. Vo frekvenčných pásmach 156,7625 − 156,8375 MHz; 156,5125 − 156,5375 MHz; 161,9625 − 161,9875 MHz; 162,0125 − 162,0375 MHz nesmie mimopásmové e.i.r.p. kozmických vyhľadávacích radarov presiahnuť hodnotu -16 dBW. Frekvenčné prídely pre rádiolokáciu podľa tohoto pridelenia by sa nemali využívať bez dohody s Moldavskom. (WRC-12)
5.226 Frekvencia 156,525 MHz  je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VHF rádiotelefónnu službu, ktorá využíva digitálne selektívne volanie (DSC). Podmienky na použitie tejto frekvencie a pásmo 156,4875 – 156,5625 MHz sú dané v čl. 31 a  52 a v dodatku 18. 
Frekvencia 156,8 MHz je medzinárodná tiesňová, bezpečnostná a volacia frekvencia pre plavebnú pohyblivú VHF rádiotelefónnu službu. Podmienky pre použitie tejto frekvencie a pásmo 156,7625 – 156,8375 MHz sú dané v čl. 31 a v dodatku 18. 
V pásmach 156 – 156,4875 MHz; 156,5625 – 156,7625; 156,8375 – 157,45 MHz; 160,6 – 160,975 MHz a 161,475 – 162,05 MHz každá administrácia uprednostní plavebnú pohyblivú službu, ale iba na frekvenciách ktoré daná správa pridelí staniciam plavebnej pohyblivej služby (pozri čl. 31 a 52 a dodatok 18). 
Použitiu frekvencií z týchto pásiem stanicami iných služieb, než ktorým sú tieto pásma pridelené, sa treba vyhnúť v oblastiach, kde ich použitie môže spôsobiť rušenie plavebnej pohyblivej VHF rádiokomunikačnej služby. 
Frekvencie 156,8 MHz; 156,525 MHz a frekvenčné pásma, v ktorých je uprednostnená plavebná pohyblivá služba, môžu byť však použité pre rádiovú komunikáciu na vnútrozemských vodných cestách v súlade s dohodami zainteresovaných administrácii, pričom sa berie do úvahy použitie danej frekvencie a existujúce dohody. (WRC-07)
5.227 Dodatočné pridelenie: Pásma 156,4875 – 156,5125 a 156,5375 – 156, 5625 sú pridelené aj pevnej a pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Využitie týchto pásiem pevnou a pozemnou pohyblivou službou nesmie rušiť alebo požadovať ochranu pred plavebnou pohyblivou VHF rádiokomunikáciou. (WRC-07)
5.227A (SUP-WRC-12)
5.228 Využitie frekvenčných pásiem 156,7625 − 156,7875 MHz a 156,8125 − 156,8375 MHz družicovou pohyblivou službou (vzostup) je obmedzené na príjem vysielania diaľkových správ automatického identifikačného systému (AIS) (Správa 27, pozri najnovšiu verziu odporúčania ITU-R M.1371). S výnimkou. Okrem emisií AIS nesmú emisie systémov prevádzkujúcich plavebnú pohyblivú službu v týchto frekvenčných pásmach presiahnuť hodnotu 1 W.  (WRC-12)
5.228A Frekvenčné pásmo 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz môže byť využité lietadlovými stanicami pre pátracie a záchranné operácie a inými stanicami súvisiacími s bezpečnostnou komunikáciou. (WRC-12)
5.228B Využívanie frekvenčného pásma 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz pevnou a pozemnou pohyblivou službou nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred plavebnou pohyblivou službou. (WRC-12)
5.228C Využívanie frekvenčných pásmiem 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz plavebnou pohyblivou a družicovou pohyblivou službou (vzostup) je obmedzené na automatický identifikačný systém (AIS). Použitie týchto frekvenčných pásiem v leteckej pohyblivej (OR) službe je obmedzené na vysielanie AIS pátracích a záchranných operácií lietadiel. Prevádzka AIS v týchto frekvenčných pásmach nesmie obmedzovať rozvoj a využívanie pevných a pohyblivých služieb pracujúcich v susedných frekvenčných pásmach. (WRC-12)
5.228D Frekvenčné pásma 161,9625 − 161,9875 MHz (AIS 1) a 162,0125 − 162,0375 MHz (AIS 2) môžu byť pevnou a pohyblivou službou v kategórii prednostná šlužba naďalej využívané až do 1. januára 2025, odkedy toto pridelenie už nesmie byť platné. Administráciám sa odporúča urobiť všetky praktické kroky na ukončenie využívania týchto pásiem pevnou a pohyblivou službou pred týmto prechodným dátumom. Počas tejto prechodnej periódy má plavebná pohyblivá služba v týchto frekvenčných pásmach prednosť pred pevnou, pozemnou pohyblivou a leteckou pohyblivou službou. (WRC-12)
5.228E Využívanie automatického identifikačného systému vo frekvenčných pásmach 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz leteckou pohyblivou službou (OR) je obmedzené na letecké stanice pre pátracie a záchranné operácie a iné súvisiace s bezpečnostnou komunikáciou. (WRC-12)
5.228F Využívanie frekvenčných pásiem 161,9625 − 161,9875 MHz a 162,0125 − 162,0375 MHz družicovou (vzostup) pohyblivou službou je obmedzená na vysielanie automatického identifikačného systému zo stanic prevádzkovaných plavebnou pohyblivou službou. (WRC-12)
5.229 Alternatívne pridelenie: V Maroku je pásmo 162 – 174 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Využitie uvedeného pásma podlieha dohode medzi administráciami, ktorých služby, existujúce alebo plánované v súlade s touto tabuľkou, by mohli byť ovplyvnené. Takejto dohode nepodliehajú stanice existujúce tam od 1. januára 1981 s ich vtedajšími technickými charakteristikami.
5.230 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 163 – 167 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (zostup) v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa pozn. 9.21.
5.231 Dodatočné pridelenie: V Afganistane a Číne  je pásmo 167 – 174 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Zavedenie rozhlasovej služby do uvedeného pásma podlieha dohode medzi susednými krajinami v Regióne 3, ktorých služby tým môžu byť ovplyvnené. (WRC-12)
5.232 Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 170 – 174 MHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.
5.233 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 174 – 184 MHz pridelené aj službám kozmického výskumu a kozmickej prevádzky (zostup) v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v čl. 9.21. Tieto služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť, či už existujúce alebo plánované rozhlasové stanice.
5.234 Odlišná kategória služby: V Mexiku je pásmo 174 – 216 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).
5.235 Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Izraeli, Taliansku, Lichtenštajnsku, na Malte, v Monaku, Nórsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve, vo Švédsku a Švajčiarsku je pásmo 174 – 223 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Avšak stanice pozemnej pohyblivej služby nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými stanicami či už existujúcimi alebo plánovanými v krajinách iných, ako sú uvedené v tejto poznámke.
5.236 Nepoužité.
5.237 Dodatočné pridelenie: V Kongu, Egypte, Eritrei, Etiópii, Gambii, Guinei, Líbyi, Mali, Sierra Leone, Somálsku a Čade je pásmo 174 – 223 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.238 Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Pakistane a na Filipínach je pásmo 200 – 216 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.
5.239 Nepoužité.
5.240 Dodatočné pridelenie: V Číne a Indii je pásmo 216 – 223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.
5.241 V Regióne 2 nesmú byť v pásme 216 – 225 MHz povolené žiadne nové stanice rádiolokačnej služby. Stanice povolené pred 1. januárom 1990 môžu pokračovať v činnosti v pásme v kategórii podružná služba.
5.242 Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 216 – 220 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba.
5.243 Dodatočné pridelenie: V Somálsku je pásmo 216 – 225 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba tak, aby nedošlo k rušeniu či už existujúcich alebo plánovaných rozhlasových služieb v iných krajinách.
5.244 (SUP-WRC-97)
5.245 Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 222 – 223 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba a rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba.
5.246 Dodatočné pridelenie: V Španielsku, vo Francúzsku, v Izraeli a Monaku je pásmo 223 – 230 MHz pridelené prednostne rozhlasovej a pozemnej pohyblivej službe (pozri 5.33). Pri príprave frekvenčných plánov má rozhlasová služba prednosť. Pásmo je pridelené pre pevnú a pohyblivú službu, okrem pozemnej pohyblivej služby, v kategórii podružné služby. Stanice pozemnej pohyblivej služby však nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením rozhlasovými stanicami, či už existujúcimi alebo plánovanými.
5.247 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Ománe, na Katare a v Sýrii je pásmo 223 – 235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba.
5.248 Nepoužité.
5.249 Nepoužité.
5.250 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 225 – 235 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba.
5.251 Dodatočné pridelenie: V Nigérii je pásmo 230 – 235 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa pozn. 9.21.
5.252 Alternatívne pridelenie: V Botswane, Lesothe, Malawi, Mozambiku, Namíbii, Južnej Afrike, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe sú pásma 223 – 238 MHz a 246 – 254 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúc dohode podľa pozn. 9.21.
5.253 Nepoužité.
5.254 Podliehajúc dohode obsahujúcej súbor opatrení, uvedených v pozn. 9.21, môžu byť pásma 235 – 322 MHz a 335,4 – 399,9 MHz využité družicovou pohyblivou službou s podmienkou, že stanice tejto služby nebudú rušiť iné služby či už existujúce alebo plánované, pracujúce v súlade s touto tabuľkou okrem dodatočného pridelenia uvedeného v poznámke 5.256A. (WRC-03)
5.255 Pásma 312 – 315 MHz (vzostup) a 387 – 390 MHz (zostup), pridelené pohyblivej družicovej službe, môžu byť tiež využívané negeostacionárnymi družicovými systémami. Toto použitie podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A.
5.256 Frekvencia 243 MHz je frekvencia v tomto pásme využívaná pre záchranné stanice a zariadenia na záchranné účely (WRC-07).
5.256A Dodatočné pridelenie: V Číne, Rusku, Kazachstane a na Ukrajine je pásmo 258 – 261 MHz pridelené aj kozmickému výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzke (vzostup) v kategórii prednostná služba. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzky (vzostup) nesmú rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením, ani obmedzovať využitie a vývoj systémov pohyblivej služby a družicovej pohyblivej služby v tomto pásme. Stanice kozmického výskumu (vzostup) a kozmickej prevádzky (vzostup) nesmú obmedzovať budúci vývoj systémov pevnej služby v ostatných krajinách. (WRC-03)
5.257 Podliehajúc dohode obsiahnutej v pozn. 9.21, môže byť pásmo 267 – 272 MHz administratívnymi správami v danej krajine určené na kozmickú telemetriu, a to v kategórii prednostná služba.
5.258 Použitie pásma 328,6 – 335,4 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pristávací navádzací systém (ILS) (letová dráha).
5.259 Dodatočné pridelenie: V Egypte a Sýrii je pridelovanie pásma 328,6 – 335,4 MHz  aj pohyblivej službe v kategórii podružná služba predmetom dohody podľa  pozn. 9.21. Pre zabezpečenie, aby stanice leteckej rádionavigačnej služby neboli rušené stanicami pohyblivej služby, nesmú byť zaradené do pásma dovtedy, kým je pásmo požadované pre leteckú rádionavigačnú službu ľubovoľnou administráciou, čo možno zistiť použitím postupov v zmysle pozn. 9.21. (WRC-12) 
5.260 Zistením, že použitím pásma 399,9 – 400,05 MHz pevnou a pohyblivou službou môže byť spôsobené rušenie družicovej rádionavigačnej služby, administrácie nesmú takéto použitie povoľovať podľa pozn. 4.4.
5.261 Vysielanie frekvenčného normálu 400,1 MHz musí byť obmedzené na pásmo ± 25 kHz.
5.262 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Botswane, Kolumbii, na Kube, v Egypte, Spojených arabských emirátoch, Ekvádore, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libérii, Malajzii, Moldavsku, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, Kirgizsku, Singapure, Somálsku, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 400,05 – 401 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.263 Pásmo 400,15 – 401 MHz je pridelené aj službe kozmického výskumu (vesmír-vesmír) na komunikáciu kozmických lodí s ľudskou posádkou. Pri tejto činnosti nebude služba kozmického výskumu považovaná za bezpečnostnú službu. 
5.264 Využitie pásma 400,15 – 401 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. Hraničná hodnota hustoty výkonového toku je uvedená v prílohe 1 dodatku 5 a bude platiť dovtedy, pokiaľ nebude pozmenená príslušnou svetovou rádiokomunikačnou konferenciou.
5.265 Nepoužité.
5.266 Využitie pásma 406 – 406,1 MHz družicovou pohyblivou službou je obmedzené na nízkovýkonové družicové rádiomajáky, udávajúce núdzovú polohu (pozri čl. 31). (WRC-07)
5.267 Vysielanie, ktoré môže zapríčiniť rušenie autorizovaným užívateľom pásma 406 – 406,1 MHz, je zakázané.
5.268 Využitie pásma 410 – 420 MHz službou kozmického výskumu je obmedzené na komunikácie do okruhu 5 km od dráhy kozmickej lode s ľudskou posádkou. Hustota výkonového toku na povrchu Zeme produkovaná kozmickou loďou nemôže prevýšiť hodnotu –153 dB(W/m2) pre 0°  £  d  £ 5°, -153 + 0,077 (d – 5) dB(W/m2) pre 5° £ d  £ 70° a –148 dB(W/m2) pre 70°  £ d  £  90°, kde d je uhoľ odrazu rádiovej vlny a referenčná šírka pásma je 4 kHz. Poznámka 4.10 sa neaplikuje na kozmické lode. V tomto frekvenčnom pásme kozmický výskum (medzidružicový) nemôže požadovať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby ani obmedzovať ich využitie a vývoj. (WRC-97)
5.269 Odlišná kategória služby: V Austrálii, Spojených štátoch, Indii, Japonsku a Spojenom kráľovstve sú pásma 420 – 430 MHz a 440 – 450 MHz pridelené aj rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).
5.270 Dodatočné pridelenie: V Austrálii, Spojených štátoch, na Jamajke a  Filipínach sú pásma 420 – 430 MHz a 440 – 450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba. 
5.271 Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Číne, Indii, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 420 – 460 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe (rádiovýškomery) v kategórii podružná služba. (WRC-07).
5.272 (SUP-WRC-12)
5.273 (SUP-WRC-12)
5.274 Alternatívne pridelenie: V Dánsku, Nórsku, vo Švédsku a v Čade sú pásma 430 – 432 MHz a 438 – 440 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.275 Dodatočné pridelenie: V Chorvátsku, vo Fínsku, v Macedónsku, Líbyi, Slovinsku, Srbsku a Čiernej Hore sú pásma 430 – 432 MHz a 438 – 440 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-07)
5.276 Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Burkine, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Ekvádore, Eritrei, Etiópii, Grécku, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Líbyi, Malajzii, Nigeru, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, vo Švajčiarsku, v Tanzánii, Thajsku, Turecku, Togu a Jemene je pásmo 430 – 440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba a pásma 430 – 435 MHz a 438 – 440 MHz sú pridelené aj pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.277 Dodatočné pridelenie: V Angole, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kamerune, Kongu, Džibutsku, Rusku, Gruzínsku, Izraeli, Maďarsku, Kazachstane, Mali, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, KĹDR, Kirgizsku, na Slovensku, v Rumunsku, Rwande, Tadžikistane, Čade, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 430 – 440 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.278 Odlišná kategória služby: V Argentíne, Kolumbii, Kostarike, na Kube, v Guyane, Hondurase, Paname a vo Venezuele je pásmo 430 – 440 MHz pridelené amatérskej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).
5.279 Dodatočné pridelenie: V Mexiku sú pásma 430 – 435 MHz a 438 – 440 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, s podmienkou dosiahnutia dohody, podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21.
5.279A Využitie tohoto pásma sondami družicového prieskumu Zeme (aktívny) musí byť v súlade s odporúčaním ITU-R RS.1260-1. Dodatočne družicový prieskum Zeme (aktívny) v pásme 432 – 438 MHz nemôže vyžadovať ochranu pred nežiadúcim rušením pred leteckou rádionavigačnou službou v Číne.
Ustanovenie tejto poznámky obmedzuje týmto spôsobom družicový prieskum Zeme (aktívny) na službu v kategórii podružná služba podľa pozn. 5.29 a 5.30. (WRC-03) 
5.280 V Nemecku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Portugalsku, Slovinsku, Švajčiarsku, Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 433,05 – 434,79 MHz (stredná frekvencia 433,92 MHz) vyhradené pre priemyselné, vedecké a lekárske (ISM) účely. Rádiokomunikačné služby týchto krajín, pracujúce vo vnútri týchto pásiem musia akceptovať rušenie, ktoré môže vzniknúť činnosťou zariadení ISM. Zariadenia ISM, pracujúce v tomto pásme, podliehajú opatreniam uvedeným v pozn. 15.13.
5.281 Dodatočné pridelenie: V Indii a francúzskych zámorských oblastiach Regiónu 2 je pásmo 433,75 – 434.25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (vzostup) v kategórii prednostná služba. Vo Francúzsku a v Brazílii je toto pásmo pridelené tej istej službe, ale v kategórii podružná služba.
5.282 V pásmach 435 – 438 MHz; 1 260 – 1 270 MHz; 2 400 – 2 450 MHz; 3 400 – 3 410 MHz (iba v Regióne 2 a 3) a 5 650 – 5 670 MHz, môže pracovať družicová amatérska služba za podmienky, že nebude rušiť ostatné služby pracujúce v týchto pásmach podľa tabuľky (pozri pozn. 5.43). Administrácie povoľujúce takéto použitie musia zaistiť, aby akékoľvek škodlivú rušenie spôsobené vysielaním staníc amatérskej družicovej služby bolo okamžite odstránené v súlade s opatreniami v pozn. 25.11. Využitie pásiem 1 260 – 1 270 MHz a 5 650 – 5 670 MHz amatérskou družicovou službou je obmedzené na vzostupný smer.
5.283 Dodatočné pridelenie: V Rakúsku je pásmo 438 – 440 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba.
5.284 Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 440 – 450 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba.
5.285 Odlišná kategória služby: V Kanade je pásmo 440 – 450 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33).
5.286 Pásmo 449,75 – 450,25 MHz môže byť využívané službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (vzostup), s podmienkou dosiahnutia dohody podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21.
5.286A Využívanie pásiem 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz stanicami pohyblivej družicovej služby podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. (WRC-97)
5.286AA Pásmo 450 – 470 MHz je určené na využitie administráciami, ktoré si prajú implementovať medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). Pozri rezolúciu 224 (Rev.WRC-07)*. Toto pridelenie vopred nebráni využitiu tohto pásma pre iné  aplikácie služieb, pre ktoré je pásmo pridelené, a nevytvára prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku (WRC-07)
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri WRC-12
5.286B Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 454 – 455 MHz v krajinách uvedených v 5.286D a 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz v Regióne 2 a 454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz uvedených v pozn. 5.286E nesmú rušiť alebo vyžadovať ochranu pred stanicami pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky pridelení frekvenčných pásiem. (WRC-97)
5.286C Stanice pohyblivej družicovej služby v pásmach 454 – 455 MHz v krajinách uvedených v 5.286D, 455 – 456 MHz a 459 – 460 MHz v Regióne 2,  454 – 456 MHz a 459 – 460 MHz uvedených v pozn. 5.286E nesmú obmedzovať rozvoj ani prevádzku staníc pevných a pohyblivých služieb, ktoré pracujú podľa Tabuľky pridelení frekvenčných pásiem. (WRC-97)
5.286D Dodatočné pridelenie: V Kanade, Spojených štátoch a Paname je pásmo 454 – 455 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe (vzostup) v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.286 E Dodatočné pridelenie: Na Kapverdoch, v Nepále a Nigérii je pásmo 454 – 456 a 459 – 460 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe (vzostup) v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.287 V plavebnej pohyblivej službe sa frekvencie 457,525 MHz; 457,550 MHz; 457,575 MHz; 467,525 MHz; 567,550 MHz a 467,575 MHz môžu využívať palubnými komunikačnými stanicami. Kde je to potrebné, zariadenie využívajúce kanálový rozostup 12,5 kHz využívajú tiež dodatočné frekvencie 457,5375 MHz; 457,5625 MHz; 467,5375 MHz a 467,5625 MHz môžu byť použité pre palubnú komunikáciu. Využitie týchto frekvencií v oblasti teritoriálnych vôd závisí od národných rozhodnutí zainteresovaných administrácií. Parametre použitých zariadení musia vyhovovať špecifikáciám podľa odporúčania ITU-R M.1174-2. (WRC-07). 
5.288 V teritoriálnych vodách Spojených štátov a Filipín sú uprednostnené frekvencie 457,525 MHz; 457,550 MHz; 457,575 MHz a 457,600 MHz, spárované s frekvenciami 467,750 MHz; 467,775 MHz; 467,800 MHz a 467,825 MHz, ktoré sú prednostne určené pre palubné komunikačné stanice. Parametre použitých zariadení musia vyhovovať špecifikáciám podľa odporúčania ITU-R M.1174-1. (WRC-03)
5.289 Zariadenia družicového prieskumu Zeme, iné ako družicová meteorologická služba môžu využívať na zostupný prenos  aj pásma 460 – 470 MHz a 1 690 – 1 710 MHz a to tak, aby nerušili stanice pracujúce v súlade s touto tabuľkou.
5.290 Odlišná kategória služby: V Afganistane, Azerbajdžane, Bielorusku, Číne, Rusku, Japonsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 460 – 470 MHz pridelené družicovej meteorologickej službe (zostup) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. (WRC-12).
5.291 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 470 – 485 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu a kozmickej prevádzky (zostup) v kategórii prednostná služba za podmienky, že nebude spôsobené rušenie či už existujúcich alebo plánovaných staníc rozhlasovej služby a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. (WRC-2000)
5.291 A Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Holandsku, Českej republike a vo Švajčiarsku je pásmo 470 – 494 MHz pridelené tiež rádiolokačnej službe v kategórii podružná služba. Toto použitie je obmedzené na prevádzku radarov pre meranie veterných profilov v súlade s rezolúciou 217 (WRC-97). (WRC-97)
5.292 Odlišná kategória služby: V Mexiku je pásmo 470 – 512 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, v Argentíne, Uruguaji a vo Venezuele pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a je predmetom dohody podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. (WRC-07)
5.293 Odlišná kategória služby: V Čile, Kanade, na Kube, v Spojené štáty, Guyane, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Paname a Peru sú pásma 470 – 512 MHz a 614 – 806 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podliehajú dohode podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. V Kanade, Čile, na Kube, v Spojených štátoch, Guyane, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Paname a Peru sú pásma 470 – 512 MHz a 614 – 806 MHz pridelené pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. V Argentíne a Ekvádore sú pásma 470 – 512 MHz a 614 – 806 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. (WRC-12)
5.294 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Kamerune, na Pobreží Slonoviny, v Egypte,  Etiópii, Izraeli, Keni, Líbyi, Južnom Sudáne, Sýrii, Čade a Jemene je pásmo 470 – 582 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.295 Nepoužité.
5.296 Dodatočné pridelenie: V Albánii, Nemecku, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Belgicku, Benine, Bosne a Hercegovine, Burkine, Kamerune, Kongu, na Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, Dánsku, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, Španielsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Gabone, Ghane, Iraku, ĺrsku, na Islande, v Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Kuvajte, Lotyšsku, Macedónsku, Líbyi, Lichtejnštejnsku, Litve, Luxembursku, Mali, na Malte, v Maroku, Moldave, Monaku, Nigeru, Nórsku, Omane, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Katare, v Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Spojenom kráľovstve, Súdane, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Svazijsku, Čade, Togu, Tunisku a Turecku je pásmo 470 – 790 MHz a v Angole, Botswane, Lesotu, Malawi, na Mauríciu, v Mozambiku, Namíbii, Nigérii, Južnej Afrike, Tanzánii, Zambii a Zimbabwe pásmo 470 - 698 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba, so zámerom pre využitia pridružené k rozhlasovej službe. Stanice pozemnej pohyblivej služby v hore uvedených krajinách nesmú rušiť ostatné, či už existujúce alebo plánované stanice, pracujúce v súlade s Tabuľkou pridelení frekvenčných pásiem, v krajinách iných, ako sú  uvedené v tejto poznámke. (WRC-12)
5.297 Dodatočné pridelenie: V Kanade, Kostarike, na Kube, v Mexiku, Salvádore, Spojených štátoch, Guatemale, Guyane, Hondurase, Jamajke a Mexiku je pásmo 512 – 608 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, podliehajúce dohode podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. (WRC-07)
5.298 Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 549,75 – 550,25 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky (zostupný) v kategórii podružná služba.
5.299 Nepoužité.
5.300 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Izraeli, Líbyi, Jordánsku, Ománe, na Katare, v Sýrii, Sudáne a Južnom Sudáne je pásmo 582 – 790 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. (WRC-12)
5.301 Nepoužité.
5.302 (SUP-WRC-12)
5.303 Nepoužité.
5.304 Dodatočné pridelenie: V africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri pozn. 5.105.13) je pásmo 606 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.
5.305 Dodatočné pridelenie: V Číne je pásmo 606 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba. 
5.306 V Regióne 1, okrem africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri pozn. 5.105.13), je pásmo 608 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba.
5.307 Dodatočné pridelenie: V Indii je pásmo 608 – 614 MHz pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii prednostná služba.
5.308 Nepoužité.
5.309 Odlišná kategória služby: V Kostarike, Salvádore a Hondurase je pásmo 614 – 806 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri 5.33), s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21.
5.310 (SUP-WRC-97)
5.311 (SUP-WRC-07)
5.311 A Pre frekvenčné pásmo 620 – 790 MHz pozri tiež rezolúciu 549 (WRC-07). (WRC-07)
5.312 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine pásmo 645 – 862 MHz, v Bulharsku pásmo 646 - 686 MHz, 726 - 758 MHz, 766 - 814 MHz a 822 - 862 MHz, v Rumunsku pásmo 830 - 862 MHz, a v Poľsku pásmo 830 - 860 MHz do 31. decembra 2012 a pásmo 860 - 862 MHz do 31. decembra 2017  pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.312A V Regióne 1 sa využitie pásma 694 – 790 MHz pohyblivou službou okrem leteckej pohyblivej služby riadi ustanoveniami rezolúcie 232 (WRC-12). Pozri tiež rezolúciu 224 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.313 (SUP-WRC-97)
5.313 A Pásmo alebo jeho časť 698 – 790 MHz ktorá sa využíva v Bangladéši, Číne, Kórei, Indii, Japonsku, Novom Zélande, Pakistane, Papue-Novej Guínei, na Filipínach a v Singapure je určené pre použitie pre tie administrácie, ktoré si želajú implementovať medzinárodné pohyblivé komunikácie (IMT) . Táto identifikácia nevylučuje využívať tieto pásma pre aplikácie služieb, ktoré sú pridelené a nemajú prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. V Číne sa nezačne využívať IMT v tomto pásme pred rokom 2015. (WRC-12)
5.313 B Odlišná kategória služby: V Brazílii je pridelené pásmo 698 – 806 MHz pre pohyblivou službu v kategórii podružná služba (pozri pozn. 5.32). (WRC-07)
5.314 Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Taliansku, Moldavsku, Uzbekistane, Kirgizsku a Spojenom kráľovstve je pásmo 790 – 862 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.315 Alternatívne pridelenie: V Grécku je pásmo 790 – 838 MHz pridelené rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.316 Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Bosne a Hercegovine, Burkine, Kamerune, na Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, Dánsku, Egypte, vo Fínsku, v Grécku, Izraeli, Jordánsku, Keni, Macedónsku, Líbyi, Lichtenštajnsku, Mali, Monaku, Nórsku, Holandsku, Portugalsku, Sýrii, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Srbsku a Čiernej Hore je pásmo 790 – 830 MHz a v tých istých krajinách spolu so Španielskom, Gabonom, Francúzskom a Maltou aj pásmo 830 – 862 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, okrem leteckej pohyblivej služby. Avšak stanice pohyblivej služby v krajinách vymenovaných v súvislosti s týmito pásmami, nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice služieb, pracujúcich v súlade s Tabuľkou v krajinách iných, ako sú uvedené v spojení so zodpovedajúcim pásmom. Toto pridelenie je platné do 16. júna 2015. (WRC-07)
5.316 A Dodatočné pridelenie: V Španielsku, vo Francúzsku, v Gabone a Malte pásmo 790 – 830 MHz, v Albánii, Angole, Bahrajne, Benine, Botswane, Burundi, Kongu, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, Gambii, Ghane, Guinei, Guinei-Bissau, Maďarsku, Iraku, Kuvajte, Lesothe, Lotyšsku, Libanone, Litve, Luxembursku, Malawi, Maroku, Mauretánii, Mozambiku, Namíbii, Nigeri, Nigérii, Ománe, Ugande, Poľsku, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, na Katare, v Rwande, Senegale, Sudáne, Južnom Sudáne, Južnej Afrike, vo Swazijsku, v Tanzánii, Čade, Togu, Jemene, Zambii, Zimbabwe, vo francúzskych zámorských oblastiach a v spoločenstvách Regiónu 1 pásmo 790 – 862 MHz a v Gruzínsku pásmo 806 – 862 MHz je tiež pridelené  pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba v dohode medzi administráciami uvedenými v pozn. 9.21 a v dohode GE06, ktorá zahrnuje administrácie spomenuté v pozn. 5.312. Pozri rezolúciu 224 (Rev.WRC-12) a 749 (Rev.WRC-12). Toto rozdelenie je platné do 16. júna 2015. (WRC-12)
5.316B V Regióne 1 je pridelená pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba vo frekvenčnom pásme 790–862 MHz vstúpi do platnosti 17. júna 2015 a bude predmetom dohody podľa pozn. 9.21 s rešpektovaním leteckej rádionavigačnej služby v krajinách uvedených v pozn. 5.312. Pre krajiny dohody GE06 je tiež využitie staníc pohyblivej služby predmetom úspešnej aplikácie dohody. Bude sa aplikovať rozhodnutie 224 (Rev.WRC-12) a 749 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.317 Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 (okrem Brazílie a Spojených štátov) je pásmo 806 – 890 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba. Využitie uvedeného pásma je určené na činnosť vo vnútri národných hraníc a podlieha dohode podľa pozn. 9.21.
5.317 A Časti pásma 698 – 960 MHz v Regióne 2 a pásmo 790 – 960 MHz v Regiónoch 1 a 3, ktoré sú pridelené pohyblivej službe v kategórii prednostná služba sú určené pre využitie administráciami, ktoré si želajú implementovať medzinárodné pohyblivé telekomunikácie (IMT). Pozri rozhodnutie 224 (Rev.WRC-12) a 749 (Rev.WRC-12). Toto rozhodnutie vopred nevylučuje použitie týchto pásiem pre iné aplikácie službami, ktoré sú tam pridelené a nemajú prioritu v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-12)
5.318 Dodatočné pridelenie: V Kanade, Spojených štátoch a Mexiku sú pásma 849 – 851 MHz a 894 – 896 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, pre verejné dorozumievanie s lietadlami. Používanie pásma 849 – 851 MHz je obmedzené na prenos z leteckých staníc a používanie pásma 894 – 896 MHz je obmedzené na prenos z lietadiel.
5.319 Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, na Ukrajine a v Rusku sú pásma 806 – 840 MHz (vzostup) a 856 – 890 MHz (zostup) pridelené aj pohyblivej družicovej službe, okrem leteckej pohyblivej družicovej (R) služby. Tieto služby v uvedených pásmach nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť služby iných krajín, pracujúcich v súlade s Tabuľkou a použitie týchto pásiem podlieha špeciálnym dohodám medzi zainteresovanými administratívnymi správami.
5.320 Dodatočné pridelenie: V Regióne 3, sú pásma 806 – 890 MHz a 942 – 960 MHz pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba, okrem pohyblivej družicovej (R) služby. Využitie pásma uvedenou službou je obmedzené na činnosť vo vnútri národných hraníc a podlieha dohode podľa pozn. 9.21. Taktiež je potrebné zabezpečiť vhodnú ochranu službám, pracujúcim v súlade s Tabuľkou, s cieľom zabezpečiť, že tieto služby nebudú rušené.
5.321 (SUP-WRC-07)
5.322 V Regióne 1, v pásme 862 – 960 MHz, stanice rozhlasovej služby môžu pracovať iba v africkej oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (pozri pozn. 5.105.13), okrem Alžírska, Burundi, Egypta, Španielska, Lesotha, Líbye, Malawi, Namíbie, Nigérie, Južnej Afriky, Tanzánie, Zimbabwe a Zambie podliehajúc dohode podľa pozn. 9.21. (WRC-12)
5.323 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine pásmo 862 – 960 MHz, v Bulharsku pásma 862 – 890,2 a 900 – 935,2, v Poľsku pásmo  862 – 876 MHz do 31. decembra 2017, a v Rumunsku pásma 862 – 880 MHz a 915 – 925 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. Využívanie tohto pásma je predmetom dohody podľa pozn. 9.21 uzavretej medzi administráciami, ktorá sa týka výhradne pozemných rádiomajákov prevádzkovaných k 27. októbru 1997, s ich použitím sa počíta do konca ich funkčnosti. (WRC-12)
5.324 Nepoužité
5.325 Odlišná kategória služby: V Spojených štátoch je pásmo 890 – 942 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa pozn. 9.21. 
5.325 A Odlišná kategória služby: Kuba má pásmo 902 – 915 MHz pridelené pre pozemnú pohyblivú službu ako primárnu službu.
5.326 Odlišná kategória služby: V Austrálii je pásmo 915 – 928 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba pozri pozn. 9.21.
5.327 Odlišná kategória služby: V Čile je pásmo 903 – 905 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a podlieha dohode podľa pozn. 5.33.
5.327 A Využitie pásma 960 – 1 164 MHz pre leteckú pohyblivú službu (R) je obmedzené systémami pracujúcimi v súlade s medzinárodnými leteckými štandardmi. Takéto využívanie musí byť v súlade s rezolúciou 417 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.328 Využitie pásma 960 – 1 215 MHz leteckou rádionavigačnou službou je na celosvetovej úrovni rezervované pre prevádzku a rozvoj leteckej palubnej pomocnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a v združených pozemných zariadeniach. (WRC-2000)
5.328 A Stanice družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 164 – 1 215 MHz musia pracovať v súlade s ustanoveniami rezolúcie 609 (Rev. WRC-07) a nesmú vyžadovať ochranu pred rušením stanicami leteckej rádionavigačnej služby v pásme 960 – 1 215 MHz. Pozn. 5.43 sa neaplikuje. Ustanovenia pozn. 21.18 sa musia aplikovať. (WRC-07) 
5.328 B Využitie pásiem 1 164 – 1 300 MHz, 1 559 – 1 610 MHz a 5 010 – 5 030 MHz systémami a zariadeniami družicovej rádionavigačnej služby, pre ktoré úplná koordinácia a informácia o notifikácii je po 1. januári 2005 prijatá Rádiokomunikačným úradom je predmetom aplikácie ustanovenia pozn. 9.12, 9.12A a 9.13. Bude sa tiež aplikovať rezolúcia 610 (WRC-03), avšak v prípade zariadenií a systémov rádionavigačnej družicovej služby (medzidružicová), sa musí aplikovaťrezolúcia 610 (WRC-03) len na kozmické vysielacie stanice. V súlade s pozn 5.329A, pre systémy a zariadenia družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová) v pásmach 1 215 – 1 300 MHz a 1 559 – 1 610 MHz, ustanovenia pozn. 9.7, 9.12, 9.12A a 9.13 sa musia aplikovať s rešpektovaním ostatných systémov a zariadení družicovej rádionavigačnej služby (medzidružicová). (WRC-07)
5.329 Využitie pásma 1 215 – 1 300 MHz družicovou rádionavigačnou službou musí splňovať podmienku, že nebude spôsobovať nežiadúce rušenie a ani požadovať ochranu pred rušením od rádionavigačnej služby, uvedenej v pozn. 5.331. Okrem toho sa využitie družicovej rádionavigačnej služby v pásme 1 215 – 1 300 MHz musí riadiť pravidlom, že nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie rádiolokačnej službe. Pozn. 5.43 sa neaplikuje na rádiolokačnú službu. Rezolúcia 608 (WRC-03) sa aplikovať musí. (WRC-03)
5.329 A Použitie systémov v družicovej rádionavigačnej službe (medzidružicová) pracujúcich v pásmach 1 215 – 1 300 MHz a 1 559 – 1 610 MHz nie je určené na poskytovanie záchrannej služby a nesmie obmedzovať systémy alebo služby pracujúce v súlade s Tabuľkou (WRC-07)
5.330 Dodatočné pridelenie: V Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kamerune, Číne, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Nepále, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu, a Jemene je pásmo 1 215 – 1 300 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.331 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Saudskej Arábii, Austrálii, Rakúsku, Bahrajne, Bielorusku, Belgicku, Benine, Bosne a Hercegovine, Brazílii, Burkine Fasu, Burundi, Kamerune, Číne, Kórei, Chorvátsku, Dánsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, Rusku, vo Fínsku, Francúzsku, v Ghane, Grécku, Guinei, Rovníkovej Guinei, Maďarsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Írsku, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Macedonsku, Lesothe, Lotyšsku, Libanone, Lichtenštajnsku, Litve, Luxembursku, na Madagaskare, v Mali, Mauretánii, Čiernej Hore, Nigérii, Nórsku, Ománe, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Katare, v Sýrii, KĹDR, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve, Srbsku, Slovinsku, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Srí Lanke, Južnej Afrike, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Thajsku, Togu, Turecku, vo Venezuele a Vietname je pásmo 1 215 – 1 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. V Kanade a Spojených štátoch je pásmo 1 240 – 1 300 MHz tiež pridelené rádionavigačnej službe a využitie rádionavigačnej služby je obmedzené leteckou rádionavigačnou službou. (WRC-12)
5.332 V pásme 1 215 – 1 260 MHz nesmú aktívne senzory nachádzajúce sa na kozmických lodiach v službách družicového prieskumu Zeme a kozmického výskumu rušiť, požadovať ochranu pred rušením alebo inak obmedzovať prevádzku alebo rozvoj rádiolokačnej služby, družicovej rádionavigačnej služby a ostatných služieb pridelených v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)
5.333 (SUP-WRC-97).
5.334 Dodatočné pridelenie: V Kanade a Spojených štátoch je pásmo 1 350 – 1 370 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03)
5.335 V Kanade a Spojených štátoch v pásme 1 240 – 1 300 MHz aktívne senzory nainštalované v prieskumných družiciach a využívané v kozmickom výskume nemôžu spôsobovať rušenie, nemôžu požadovať ochranu, alebo inak ovplyvňovať prevádzku alebo výskum leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-97)
5.335 A V pásme 1 260 – 1 300 MHz nesmú aktívne senzory nainštalované v družiciach na prieskum Zeme a staniciach služby kozmického výskumu spôsobovať škodlivé rušenie ani požadovať ochranu, alebo inak obmedzovať prevádzku alebo vývoj rádionavigačnej služby, alebo iných služieb pridelených poznámkami v kategórii prednostná služba. (WRC-2000)
5.336 Nepoužité.
5.337 Využitie pásiem 1 300 – 1 350 MHz, 2 700 – 2 900 MHz a 9 000 – 9 200 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené pre pozemné radary a združené letecké palubné transpondéry, ktoré vysielajú len na frekvenciách z uvedených pásiem a len vtedy, keď sú aktivované radarmi, pracujúcimi v tom istom pásme.
5.337 A Využitie pásma 1 300 – 1 350 MHz pozemnými stanicami družicovej rádionavigačnej služby a stanicami rádiolokačnej služby nesmie rušiť ani obmedzovať prevádzku a rozvoj leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-2000)
5.338 V Kirgizsku, na Slovensku a v Turkménsku existujúce zariadenia rádionavigačnej služby môžu ďalej pracovať v pásme 1 350 – 1 400 MHz. (WRC-12)
5.338 A V pásmach 1 350 – 1 400 MHz; 1 427 – 1 452 MHz; 22,55 – 23,55 GHz; 30 – 31,3 GHz; 49,7 – 50,2 GHz; 50,4 – 50,9 GHz; 51,4 – 52,6 GHz; 81 – 86 GHZ a 92 – 94 GHz sa aplikuje rezolúcia 750 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.339 Pásma 1 370 – 1 400 MHz; 2 640 – 2 655 MHz; 4 950 – 4 900 MHz a 15,20 – 15,35 GHz sú tiež pridelené službe kozmický výskum (pasívny) a službe družicový prieskum Zeme v kategórii podružná služba 
5.339 A (SUP-WRC-07).
5.340
Všetky vysielania sú zakázané v nasledovných pásmach:
1 400 – 1 427 MHz;
2 690 – 2 700 MHz; okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.422
10,68 – 10,7 GHz; okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.483
15,35 – 15,4 GHz; okrem tých, ktoré sú zabezpečované v pozn. 5.511
23,6 – 24 GHz;
31,3 – 31,5 GHz;
31,5 – 31,8 GHz;                v Regióne 2
48,94 - 49,04 GHz; z lietadlových staníc
50,2 – 50,4 GHz 2;
52,6 – 54,25 GHz;
86 – 92 GHz;
100 – 102 GHz;
105 – 116 GHz;
109,5 – 111,8 GHz;
148,5 – 151,5 GHz;
164 – 167 GHz;
182 – 185 GHz;
190 – 191,8 GHz;
200 – 209 GHz;
226 – 231,5 GHz;
250 – 252 GHz.             (WRC-03)
2 5.340.1  Pridelovanie služieb družicovému prieskumu Zeme (pasívny) a kozmickému výskumu (pasívny) v pásme 50,2 - 50,4 GHz by nemalo neprimerane obmedzovať použitie susedných pásiem primárne prideleným službám v týchto pásmach.
5.341 V pásmach 1 400 – 1 727 MHz, 101 – 120 GHz a 197 – 220 GHz sa v niektorých krajinách vykonáva pasívny prieskum, ktorý je súčasťou medzinárodného programu pre vyhľadávanie signálov mimozemského pôvodu.
5.342 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Uzbekistane, Kirgizsku a na Ukrajine je pásmo 1 429 – 1 535 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba výhradne pre účely leteckej telemetrie v rozsahu štátnych hraníc. Od 1. apríla 2007 používanie pásma 1 452 – 1 492 MHz podlieha dohode medzi zainteresovanými administráciami. (WRC-12)
5.343 V Regióne 2 má používanie pásma 1 435 – 1 535 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred používaním inými pohyblivými službami.
5.344 Alternatívne pridelenie: V Spojených štátoch je pásmo 1452 – 1525 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri tiež pozn. 5.343).
5.345 Využívanie pásma 1 452 – 1 492 MHz rozhlasovou a družicovou rozhlasovou službou je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam rezolúcie 528 (WARC-92).*
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri WRC-03
5.346 Nepoužité.
5.347 (SUP-WRC-07).
5.347A** (SUP-WRC-07).
** Poznámka Sekretariátu: Toto ustanovenie bolo modifikované pri WRC-07 a následne prečíslovaná pozn. 5.208B, aby sa zachovalo poradie. 
5.348 Využitie pásma 1 518 – 1 525 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinačnému postupu podľa pozn. 5.343. V pásme 1 518 – 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03)
5.348A V pásme 1 518 – 1 525 MHz koordinačný prah s ohľadom na úrovne výkonovej hustoty na povrchu Zeme pri aplikácii pozn. 9.11A pre kozmické stanice v pohyblivej družicovej (zostup) službe a s ohľadom na použitie pozemnej pohyblivej služby pre špecializované pohyblivé rádiá alebo v použití spolu s verejnými telekomunikačnými sieťami (PSTN) v prevádzke na území Japonska, musí byť -150 dB W/m2 v každom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu dané v tabuľke 5-2 dodatku 5. V pásme 1 518 – 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami pohyblivej služby na území Japonska. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03)
5.348B V pásme 1 518 – 1 525 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú požadovať ochranu pred stanicami leteckej pohyblivej telemetrie pohyblivej služby na území Spojených štátoch (pozri pozn. 5.343 a 5.344) a krajín podľa zoznamu v pozn. 5.342. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03)
5.348C (SUP-WRC-07).
5.349 Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Azerbajdžane, Bahrajne, Kamerune, Egypte, vo Francúzsku, v Iráne, Iraku, Izraeli, Kazachstane, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Maroku, na Katare, v Sýrii, Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a Jemene je pásmo 1 525 – 1 530 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-07)
5.350 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 1 525 – 1 530 MHz pridelené aj leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-2000).
5.351 Pásma 1 525,0 – 1 544,0 MHz; 1 545,0 – 1 559,0 MHz; 1 626,5 – 1 645,5 MHz a 1 646,5 – 1 660,5 MHz sa nesmú používať pre privádzacie spoje žiadnej služby. Vo výnimočných okolnostiach môžu však byť pozemskej stanici ktorejkoľvek pohyblivej družicovej služby, nachádzajúce sa v určenom bode, administratívnymi správami schválená prevádzka cez kozmické stanice s použitím uvedených pásiem. 
5.351A Pre využívanie pásiem 1 518 – 1 544 MHz; 1 545 – 1 559 MHz; 1 610 – 1 646,5 MHz; 1 646,5 – 1 660,5 MHz, 1 668 – 1 675 MHz, 1 980 – 2 010 MHz, 2 170 – 2 200 MHz, 2 483,5 – 2 552 MHz a 2 670 – 2 690 MHz pohyblivou družicovou službou pozri rezolúciu 212 (Rev.WRC-07) a 225 (Rev.WRC-07)*. (WRC-07)
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri WRC-12. 
5.352 (SUP-WRC-97)
5.352A V pásme 1 525  - 1 530 MHz stanice pohyblivej družicovej služby, okrem staníc plavebnej pohyblivej družicovej služby nesmú spôsobovať škodlivé rušenie, alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej služby vo Francúzsku a francúzskych zámorských oblastiach v Regióne 3, Alžírsku, Saudskej Arábii, Egypte, Guinei, Indii, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Kuvajte, Mali, Maroku, Mauretánii, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, Tanzánii, vo Vietname a v Jemene notifikovaných do 1.apríla 1998. (WRC-12)
5.353 (SUP-WRC-97)
5.353A Pri aplikovaní postupov podľa sekcie II čl. 9 pre družicovú pohyblivú službu v pásmach 1 530 – 1 544 MHz a 1 626,5 – 1 645,5 MHz musí byť priorita kladená na vyhovenie spektrálnym požiadavkám pre tiesňovú, súrnu a bezpečnú komunikáciu globálneho plavebného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS). Plavebná pohyblivá družicová tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia musia mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť pred všetkými družicovými komunikáciami pracujúcimi v sieti. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie alebo vyžadovať ochranu pred tiesňovou, súrnou a bezpečnostnou komunikáciou GMDSS. Treba prihliadať na prioritu komunikácie v rámci iných pohyblivých družicových služieb súvisiacej s bezpečnosťou. (Musia byť aplikované ustanovenia rezolúcie 222 (WRC-2000)*). (WRC-2000)
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri WRC-07 a WRC-012. 
5.354 Využívanie pásiem 1 525 – 1 559 MHz a 1 626,5 – 1 660,5 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa pozn. 9.11A.
5.355 Dodatočné pridelenie: V Bahrajne, Bangladéši, Kongu, Džibutsku, Egypte, Eritrei, Iraku, Izraeli, Kuvajte, na Katare, v Sýrii, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu a v Jemene sú pásma 1 540 – 1 559 MHz; 1 610 – 1 645,5 MHz a 1 646,5 - 1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.356 Využitie pásma 1 544 – 1 545 MHz pohyblivou družicovou službou (zostup) je obmedzené na núdzovú a bezpečnostnú komunikáciu (pozri čl. 31).
5.357 Prenosy v pásme 1 545 – 1 555 MHz sú navyše povolené z pozemných leteckých staníc priamo k lietadlovým staniciam alebo medzi lietadlovými stanicami leteckej pohyblivej služby (R) s cieľom rozšíriť alebo doplniť linky z družíc k lietadlám.
5.357A Pri aplikovaní postupov podľa sekcie II čl. 9 pre pohyblivú družicovú službu v pásmach 1 545 – 1 555 MHz a 1 646,5 – 1 656,5 MHz musí byť priorita kladená na vyhovenie spektrálnym požiadavkám družicovej leteckej pohyblivej (R) služby, zabezpečujúcej prenos správ s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44. Spojenia leteckej pohyblivej družicovej služby (R) s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44 musia mať prednostný prístup a okamžitú dostupnosť, v prípade potreby aj preventívne, pred všetkými ostatnými družicovými komunikáciami pracujúcimi v sieti. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie alebo vyžadovať ochranu pred leteckou pohyblivou družicovou službou (R) s prioritou 1 až 6 podľa čl. 44. Do úvahy musí byť vzatá priorita komunikácie súvisiacej s bezpečnosťou v ostatných pohyblivých družicových službách. (Musia byť aplikované ustanovenia v rezolúcii 222 (Rev. WRC-12)). (WRC-12)
5.358 (SUP-WRC-97)
5.359 Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Saudskej Arábii, Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine, Kamerune, Rusku, vo Francúzsku, v Gruzínsku, Grécku, Guinei, Guinei-Bissau, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Litve, Mauretánii, Ugande, Uzbekistane, Pakistane, Poľsku, Sýrii, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Tadžikistane, Tanzánii, Tunisku, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 1 550 – 1 559 MHz; 1 610 – 1 645,5 MHz a 1 646,5 – 1 660 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. Administratívy krajín sú naliehavo vyzývané, aby urobili všetky potrebné rozhodnutia pre zamedzenie implementácie nových pevných staníc v týchto pásmach. (WRC-12)
5.360 (SUP-WRC-97)
5.361 (SUP-WRC-97)
5.362 (SUP-WRC-97) 
5.362A V Spojených štátoch v pásmach 1 555 – 1 559 MHz a 1 656,0 – 1 660,5 MHz letecká družicová pohyblivá služba (R) musí mať prioritný prístup a okamžitú dostupnosť, keď je to potrebné, pred všetkými ostatnými pohyblivými družicovými komunikáciami prevádzkovanými v rámci siete. Pohyblivé družicové systémy nesmú spôsobovať neprípustné rušenie alebo požadovať ochranu pred leteckou pohyblivou družicovou službou (R) s prioritou od 1 do 6 podľa čl. 44. Musí byť pri tom vzatá do úvahy priorita bezpečnostne orientovanej komunikácie ostatných pohyblivých družicových služieb. (WRC-97)
5.362B Dodatočné pridelenie: Pásmo 1559 – 1610 MHz je tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba až do 1. januára 2010 v Alžírsku, Saudskej Arábii, Kamerune, Jordánsku, Mali, Mauretánii, Sýrii, a Tunise. Po tomto termíne môže prevádzka tejto služby pokračovať v kategórii podružná služba až do 1. januára 2015, kedy prestáva toto pridelenie platiť. Pásmo 1 559 – 1 610 MHz je tiež pridelené pre pevnú službu v kategórii podružná služba v Alžírsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Benine,  Rusku,Gabone, Gruzínsku, Guinei, Guinei-Bissau, Kazachstane, Litve, Nigérii, Uzbekistane, Pakistane, Poľsku, Kirgizsku, KĽDR, Rumunsku, Senegale, Tadžikistane, Tanzánii, Turkménsku a na Ukrajine až do 1. januára 2015, kedy prestáva toto pridelenie platiť. Administrácie sú naliehavo vyzývané, aby podnikli praktické kroky na ochranu družicovej rádionavigačnej služby a leteckej rádionavigačnej služby a neudeľovali nové frekvenčné prídely pre systémy pevnej služby v tomto pásme. (WRC-12) 
5.362C Dodatočné pridelenie: V Kongu, Eritrei, Iraku , Izraeli, Jordánsku, na Katare, v Sýrii, Somálsku, Sudáne, Južnom Súdáne, Čade, Togu a Jemene sú pásma 1559 – 1610 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba do 1. januára 2015. Po tomto termíne toto pridelenie nebude aktuálne. Administrácie sú naliehavo vyzývané na realizovanie praktických krokov na ochranu rádionavigačnej družicovej služby a pred neautorizovanými frekvenčnými prídelmi pre systémy pevnej služby v tomto pásme. (WRC-12)
5.363 (SUP-WRC-07)
5.364 Využívanie pásma 1 610 – 1 626,5 MHz pohyblivou družicovou službou (vzostup) a družicovou službou rádiového rozpoznávania (vzostup) podlieha koordinačnému postupu podľa pozn. 9.11A. Pohyblivé pozemské stanice pracujúce v uvedenom pásme, nesmú produkovať výkonovú hustotu vyššiu ako -15 dBW/4 kHz, v tej časti pásma, ktoré používajú systémy pracujúce v súlade s opatreniami podľa pozn. 5.366 (na ktoré sa vzťahuje pozn. 4.10), ak sa administrácie nedohodnú inak. V tej časti pásma, kde takéto systémy nepracujú, platí hodnota -3 dBW /4 kHz. Stanice pohyblivej družicovej služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť stanice leteckej rádionavigačnej služby a stanice pracujúce v súlade s opatreniami v pozn. 5.359. Administratívy zodpovedné za koordináciu družicových pohyblivých sietí musia urobiť všetky praktické opatrenia na zabezpečenie ochrany staníc pracujúcich podľa ustanovení pozn. 5.366.
5.365 Využívanie pásma 1 613,8 – 1 626,5 MHz pohyblivou družicovou službou (zostup) podlieha koordinačnému postupu podľa pozn. 9.11A.
5.366 Pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz je na celosvetovej úrovni vyhradené pre použitie a rozvoj pomocnej leteckej palubnej elektroniky vo vzdušnej navigácii a pre všetky s nimi združené prostriedky pozemných alebo družicových zariadení. Takéto družicové aplikácie podliehajú dohode podľa pozn. 9.21.
5.367 Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz je pridelené aj leteckej pohyblivej službe (R) v kategórii prednostná služba. Takéto využitie pásma podlieha dohode podľa pozn. 9.21. (WRC-12)
5.368 Čo sa týka služby rádiového družicového rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby v pásme 1 610 – 1 626,5 MHz sa neuplatňujú opatrenia čl. 4.10.
5.369 Odlišná kategória služby: V Angole, Austrálii, Číne, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Libérii, Líbyi, na Madagaskare, v Mali, Pakistane, Papue-Novej Guinei, Sýrii, Kongu, Sudáne, Južnom Sudáne, Togu a Zambii je pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (vzostup) v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a podlieha dohode podľa čl. 9.21 s krajinami neuvedenými v tomto opatrení. (WRC-12)
5.370 Odlišná kategória služby: Vo Venezuele je pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz pridelené službe družicového rozpoznávania (vzostup) v kategórii podružná služba.
5.371 Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 je pásmo 1 610 – 1 626,5 MHz (vzostup) pridelené aj službe družicového rádiového rozpoznávania v kategórii podružná služba s podmienkou dosiahnutia dohody podľa pozn. 9.21. (WRC-12)
5.372 Stanice služby družicového rádiového rozpoznávania a pohyblivej družicovej služby nesmú v pásme 1610,6 – 1613,8 MHz rušiť stanice rádioastronomickej služby (pozri pozn. 29.13).
5.373 Nepoužité.
5.373A (SUP-WRC-97)
5.374 Pozemské stanice pohyblivej družicovej služby, pracujúce v pásmach 1 631,5 – 1 634,5 MHz a 1 656,5 – 1 660 MHz nesmú rušiť stanice pevnej služby v krajinách uvedených v pozn. 5.359. (WRC-97) 
5.375 Využívanie pásma 1 645.5 – 1 646,5 MHz pohyblivou družicovou službou (vzostup) a medzidružicovými spojmi je obmedzené na tiesňové a bezpečnostné komunikácie (pozri čl. 31).
5.376 Prenosy v pásme 1 646,5 – 1 656,5 MHz z lietadlových staníc leteckej pohyblivej (R) služby priamo k pozemným leteckým staniciam, alebo medzi lietadlovými stanicami navzájom je povolené, keď takéto prenosy rozširujú alebo dopĺňajú spoje z lietadiel k družiciam.
5.376A Pohyblivé zemské stanice prevádzkované v pásmach 1 660 - 1 660,5 MHz nesmú požadovať ochranu pred rušením stanicami rádioastronomickej služby. (WRC-97) 
5.377 (SUP-WRC-03).
5.378 Nepoužité.
5.379 Dodatočné pridelenie: V Bangladéši, Indii, Indonézii, Nigérii a Pakistane je pásmo 1 660,6 – 1 668,4 MHz pridelené aj meteorologickým prostriedkom v kategórii podružná služba.
5.379A Od administratív sa požaduje čo najskôr urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu v pásme 1 660,5 – 1 668,4 MHz pre budúci rádioastronomický výskum, predovšetkým zrušením zostupných prenosov meteorologických prostriedkov v pásme 1 664,4 – 1 668,4 MHz.
5.379B Využitie pásma 1 668 – 1 675 MHz pohyblivou družicovou službou je predmetom koordinácie podľa pozn. 9.11A. V pásme 1 668 – 1 668,4 MHz sa aplikuje rezolúcia 904 (WRC-07). (WRC-07)
5.379C Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 1 668 – 1 670 MHz, suma hustôt výkonových tokov produkovaných pohyblivými pozemskými stanicami v sieti pohyblivej družicovej služby pracujúcej v tomto pásme nesmie presiahnuť hodnotu –181 dB(W/m2) v 10 MHz a -194 dB(W/m2) v každých 20 kHz pre každú rádioastronomickú stanicu uvedenú v Medzinárodnej organizácii na registrovanie frekvencií pre viacej ako 2 % z 2000 sec. periódy. (WRC-03)
5.379D Pre zdieľanie pásma 1 668 – 1 675 MHz medzi pohyblivou družicovou službou, kozmickým výskumom (pasívnym), pevnou a pohyblivou  službou sa aplikuje rezolúcia 744 (WRC-07). (WRC-07) 
5.379E V pásme 1 668,4 – 1 675 MHz stanice družicovej pohyblivej služby nesmú vyžadovať ochranu pred nežiadúcim rušením pred stanicami meteorologických prostriedkov služby v Číne, Iráne, Japonsku a Uzbekistane. V pásme 1 668,4 – 1 675 MHz, na administrácie sa nalieha, aby nezavádzali nové systémy meteorologických prostriedkov a sú vyzývané k tomu, aby premiesťovali prevádzku stávajúcich  meteorologických prostriedkov do iných pásiem hneď ako to bude možné. (WRC-03)
5.380 (SUP-WRC-07)
5.380A V pásme 1 670 – 1 675 MHz, stanice družicovej pohyblivej služby nesmú chcieť ochranu pred nežiadúcim rušením, ani obmedzovať rozvoj existujúcich pozemských staníc meteorologickej družicovej služby notifikovaných pred 1. januárom 2004. Tieto zemské stanice s novým prídelom v tomto pásme musia byť tiež chránené pred nežiadúcim rušením stanícami pohyblivej družicovej služby. (WRC-07)
5.381 Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Kube, Indii, Iráne a Pakistane je pásmo 1 690 – 1 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.382 Odlišná kategória služby: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Kongu, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Rusku, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Macedónsku, Libanone, Mauretánii, Moldavsku, Mongolsku, Ománe, Uzbekistane, Poľsku, na Katare, v Sýrii, Kirgizsku, Somálsku, Tadžikistane, Tanzánii, Turkménsku, na Ukrajine a v Jemene je pásmo 1 690 – 1 700 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a v KĽDR pásmo 1690 – 1700 MHz pridelené pre pevnú službu je v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33) a pohyblivá okrem leteckej pohyblivej služby je v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.383 Nepoužité.
5.384 Dodatočné pridelenie: V Indii, Indonézii a Japonsku je pásmo 1 700 – 1 710 MHz pridelené aj službe kozmického výskumu (zostup) v kategórii prednostná služba. (WRC-97)
5.384A Pásma alebo časti pásiem 1 710 – 1 885 MHz, 2 300 – 2 400 MHz a 2 500 – 2 690 MHz sú určené pre použitie administráciami, ktoré chcú implementovať IMT-2000 v súlade s rezolúciou 223 (Rev. WRC-07). Táto identifikácia nemôže dopredu určovať použitie služieb, pre ktoré sú stanovené priority v Rádiokomunikačnom poriadku a ktoré sú ním určené. (WRC-07).
5.385 Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 718,8 – 1 722,2 MHz je pridelené aj rádioastronomickej službe v kategórii podružná služba pre pozorovania spektrálnych čiar (WRC-2000).
5.386 Dodatočné pridelenie: Pásmo 1 750 – 1 850 MHz môže byť v Regióne 2, v Austrálii, Indii, Guame, Indonézii a Japonsku využívané aj službou kozmickej prevádzky a kozmického výskumu (vzostup) s podmienkou dohody podľa pozn. 9.21. (WRC-03)
5.387 Dodatočné pridelenie: V Bielorusku, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Rumunsku, Tadžikistane a v Turkménsku je pásmo 1 770 – 1 790 MHz pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21. (WRC-12)
5.388 Frekvenčné pásma 1 885 – 2 025 MHz a 2 110 – 2 200 MHz sú určené na celosvetovej úrovni tým administráciám, ktoré budú chcieť implementovať IMT. Takéto použitie pásiem nevylučuje ich využívanie inými službami, ktorým boli tieto pásma pridelené. Tieto pásma sú pre IMT dostupné v súlade s rezolúciou 212 (Rev.WRC-97). (pozri tiež rezolúciu 223 (Rev.WRC-07)*). (WRC-12)
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri WRC-12. 
5.388A V regiónoch 1 a 3 pásma 1 885 – 1 980 MHz, 2 010 – 2 025 MHz a 2 110 – 2 170 MHz. V regióne 2 pásma 1 885 – 1 980 MHz a 2 110 – 2 160 MHz môžu byť využité stanicami so základňou vo veľkej výške k prevádzkovaniu medzinárodných mobilných telekomunikácií -2000 (IMT-2000) v súlade s rezolúciou 221 (Rev.WRC-03). Využitie aplikácií IMT-2000 využívajúcich stanice so základňou vo veľkej výške ako základňové stanice nezabraňuje použitie týchto pásiem pre stanice ostatných služieb. Pre aplikácie IMT-2000 nestanovuje Rádiokomunikačný poriadok žiadne priority. (WRC-03)
5.388B V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Benine, Burkine, Kamerune, Komoroch, na Pobreží Slonoviny, v Číne, na Kube, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabone, Ghane, Indii, Iráne, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Líbyi, Mali, Maroku, Mauretánii, Nigérii, Ománe, Ugande, Pakistane, na Katare, v Sýrii, Senegale, Singapure, Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu, Tunisku, Jemene, Zambii a Zimbabwe pre ochranu pevnej a pohyblivej služby vrátanie pohyblivých staníc IMT-2000 pred rušením vo vlastnom kanáli na ich území. Pre HAPSy pracujúce ako základňové stanice IMT-2000 v susedných krajinách v pásmach uvedených v poznámke 5.388A, nesmie výkonová hustota pri povrchu Zeme za hranicami krajín presiahnuť vo vlastnom kanáli hodnotu –127 dB (W/(m2 · MHz) okrem situácie keď existovala dohoda medzi administráciami pred notifikáciou HAPSov. (WRC-12)
5.389 Nepoužité
5.389A Používanie pásiem 1 980 – 2 010 MHz a 2 170 – 2 200 MHz pohyblivou družicovou službou podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A a ustanoveniam rezolúcie 716 (Rev. WRC-2000). (WRC-07)
5.389B Využívanie pásma 1 980 – 1 990 MHz pohyblivou družicovou službou nesmie spôsobovať rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v týchto krajinách: v Argentíne, Brazílii, Kanade, Čile, Evádore, Spojených štátoch, Hondurase, Jamajke, Mexiku, Peru, Surinamu, Trinidade a Tobagu, Uruguaji a vo Venezuele.
5.389C Využívanie pásiem 2 010 – 2 025 MHz a 2 160 – 2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A a ustanoveniam rezolúcie 716 (Rev. WRC-2000). (WRC-07)
5.389D (SUP-WRC-03)
5.389E Využívanie pásiem 2 010 – 2 025 MHz a 2 160 – 2 170 MHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 nesmie spôsobiť rušenie alebo obmedzovať vývoj pevných a pohyblivých služieb v Regiónoch 1 a 3.
5.389F V Alžírsku, Benine, na Kapverdách, v Egypte, Iráne, Izraeli, Mali, Sýrii a Tunisku nesmie používanie pásiem 1 980 – 2 010 MHz a 2 170 – 2 200 MHz pohyblivou družicovou službou spôsobovať rušenie pevných a pohyblivých služieb, ani brániť rozvoju týchto služieb pred 1.1.2005; táto služba nesmie požadovať ochranu pred druhými službami. (WRC-2000)
5.390 (SUP-WRC-07)
5.391 Pri určovaní frekvenčného prídelu pohyblivej služby v pásmach 2 025 – 2 110 MHz a 2 200 – 2 290 MHz administrácie nemôžu brať do úvahy vysokokapacitné pohyblivé systémy, ako je popísané v odporúčaní ITU-R SA.1154, a mali by brať do úvahy toto odporúčanie pre iné druhy pohyblivých systémov. (WRC-97)
5.392 Administrácie sú povinné urobiť všetky dostupné merania na zabezpečenie toho, aby prenosy vesmír-vesmír medzi dvomi alebo viacerými negeostacionárnymi družicami v službách kozmického výskumu, kozmickej prevádzky a družicového prieskumu Zeme v pásmach 2 025 – 2 110 MHz a 2 200 – 2 290 MHz neobmedzovali vzostupné a zostupné prenosy a prenosy vesmír-vesmír týchto služieb a v týchto pásmach medzi geostacionárnymi a negeostacionárnymi družicami.
5.392A (SUP-WRC-07)
5.393 Dodatočné pridelenie: V Kanade, Spojených štátoch, Indii a Mexiku je pásmo 2310 – 2360 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuková časť) a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie je obmedzené na digitálne rozhlasové vysielanie a podlieha opatreniam uvedeným v rezolúcii 528 (Rev. WARC-03). Platí s výnimkou uznesenia 3 s ohľadom na horný 25 MHz limit vysielacích družicových systémov (WRC-07)
5.394 V Spojených štátoch má použitie pásma 2 300 – 2 390 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prednosť pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami. V Kanade má využitie pásma 2 360 – 2 400 MHz pre telemetriu pohyblivou leteckou službou tiež prednosť pred ostatnými pohyblivými službami. (WRC-07)
5.395 Vo Francúzsku a v Turecku má používanie pásma 2310 – 2360 MHz leteckou pohyblivou službou pre telemetriu prioritu pred použitím pásma ostatnými pohyblivými službami. (WRC-03)
5.396 Kozmické stanice družicovej rozhlasovej služby v pásme 2 310 – 2 360 MHz, pracujúce v súlade s pozn. 5.393, schopné ovplyvniť služby, ktorým je uvedené pásmo pridelené v iných krajinách musia byť koordinované a notifikované v súlade s rezolúciou 33 (Rev.WRC-97)*. Stanice doplnkovej pozemskej rozhlasovej služby podliehajú pred uvedením do prevádzky dvojstrannej koordinácii so susednými krajinami.
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri WRC-03. 
5.397 (SUP-WRC-12)
5.398 V pásme 2483,5 – 2500 MHz neplatia pre službu družicového rádiového rozpoznávania opatrenia pozn. 4.10.
5.398A Odlišná kategória služby: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku, Tadžikistane a na Ukrajine je pásmo 2 483,5 – 2 500 MHz pridelené v kategórii prednostná služba rádiolokácii. Stanice rádiolokačnej služby v týchto krajinách nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo požadovať ochranu pred stanicami pevnej, pohyblivej a družicovej pohyblivej služby poskytovanej v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom vo frekvenčnom pásme 2 483,5 – 2 500 MHz. (WRC-12)
5.399 Okrem prípadu uvedenom v pozn. 5.B118, stanice družicovej rádiovej identifikácie prevádzkované v pásme 2 483,5 - 2 500 MHz, pre ktoré notifikačné informácie obdržal Úrad po 17. februári 2012 a oblasti služieb vrátane Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Ruska, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kyrgizska, Tadžikistanu a Ukrajiny nesmú spôsobiť nežiadúce rušenie a vyžadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby prevádzkovanými v týchto krajinách v súlade s pozn. 5.A118. (WRC-12)
5.400 (SUP-WRC-12)
5.401 V Angole, Austrálii, Bangladéši, Burundi, Číne, Eritrei, Etiópii, Indii, Iráne, Libanone, Libérii, Líbyi, na Madagaskare, v Mali, Pakistane, Papui-Novej Guinei, Syrii, Kongu (býv. Zair), Sudáne, vo Švajčiarsku, v Togu a Zambii bolo už pásmo 2 483,5 – 2 500 MHz pridelené družicovej rádiovej identifikácii v kategórii primárna služba pred WRC-12 na základe dohody dosiahnutej podľa pozn. 9.21 s krajínami, ktoré nie sú uvedené v tomto ustanovení. Systémy družicovej rádiovej identifikácie, pre ktoré dostal  Rádiokomunikačný úrad kompletné koordinačné informácie do 18. februára 2012, si zachovajú svoje regulačné postavenie tak, ako platilo ku dňu prijatia informácie s požiadavkou na koordináciu. (WRC-12) 
5.402 Využitie pásma 2 483,5 – 2 500 MHz pohyblivou družicovou službou a službou rádiového družicového rozpoznávania podlieha stanovenému koordinačnému postupu, uvedenému v pozn. 9.11A. Administratívy sú vyzývané urobiť všetky potrebné praktické opatrenia na zabránenie rušenia rádiovej astronomickej služby vysielaním v pásme 2 483,5 – 2 500 MHz, predovšetkým spôsobovaným vyžarovaním druhej harmonickej v pásme 4 990 – 5 000 MHz, ktoré je pridelené na celom svete rádioastronomickej službe. 
5.403 Pásmo 2 520 – 2 535 MHz (do 1. januára 2005 pásmo 2 500 – 2 535 MHz) môže byť s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu pozn. 9.21, využívané aj pohyblivou družicovou službou (zostup), okrem leteckej pohyblivej družicovej služby na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny. Platia opatrenia podľa pozn. 9.11A. Predmetom dohody dosiahnutej podľa pozn. 9.21, pásmo 2 520 – 2 535 MHz sa tiež môže využiť pre pohyblivú družicovú službu (zostup) okrem leteckej družicovej služby pre prevádzku obmedzenú národnými hranicami. Aplikujú sa ustanovenia pozn. 9.11A. (WRC-07)
5.404 Dodatočné pridelenie: V Indii a Iráne môže byť pásmo 2 500 – 2 516,5 MHz použité aj pre službu družicového rádiového rozpoznávania (zostup) na činnosť vo vnútri príslušnej krajiny s podmienkou dohody podľa postupu uvedenom v pozn. 9.21.
5.405 (SUP-WRC-12)
5.406 Nepoužité.
5.407 V Argentíne v pásme 2500 – 2520 MHz hodnota výkonovej hustoty na povrchu Zeme, spôsobená činnosťou kozmických staníc pracujúcich v pohyblivej družicovej službe (zostup), nemá prekročiť -152 dB (W/m2/4 kHz), ak nie je inak stanovené zainteresovanými administráciami.
5.408 (SUP-WRC-2000)
5.409 (SUP-WRC-07)
5.410 Pásmo 2 500 – 2 690 MHz môže byť v Regióne 1 použité pre troposférické rozptylové systémy podliehajúc dohode uvedenej v pozn. 9.21. Pozn. 9.21 sa nevzťiahuje na troposférické rozptylové spoje umiestené mimo Región 1. Administrácie musia urobiť všetky potrebné praktické rozhodnutia pre zabránenie rozvoja nových troposférických rozptylových systémov v tomto pásmu. Keď sa plánujú nové  troposférické rozptylové rádioreléové spoje v tomto pásme, musia byť urobené všetky možné merania aby sa zabránilo smerovým anténam týchto spojov vysielanie signálu smerom k družicovej geostacionárnej obežnej dráhe. (WRC-12)
5.411 (SUP-WRC-07)
5.412 Alternatívne pridelenie: V Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 2 500 – 2 690 MHz pridelené pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.413 V súvislosti so zavádzaním systémov družicovej rozhlasovej služby v pásmach medzi 2500 a 2690 MHz sú administrácie povinné urobiť všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu rádioastronomickej služby v pásme 2 690 – 2 700 MHz.
5.414 Pridelenie frekvenčného pásma 2 500 – 2 520 MHz pohyblivej družicovej službe (zostupná) podlieha stanovenému koordinačnému postupu podľa pozn. 9.11A. (WRC-07)
5.414A V Japonsku a Indii je využitie pásiem 2 500 – 2 520 MHz a 2 520 – 2 535 MHz, podľa pozn. 5.403 sieťou družíc pohyblivej družicovej služby (zostup) je obmedzené na prevádzku vo vnútri národných hraníc a je predmetom aplikácie pozn 9.11A. Nasledujúce  pfd hodnoty sa musia využívať ako prahové hodnoty pre koordinácie podľa pozn. 9.11A pre všetky podmienky a pre všetky metódy modulácie v oblasti 1 000 km okolo územia administrácie notifikujúcej sieť pohyblivej družicovej služby:
 -136 dB(W/(m2 · MHz))                                              pre 0° ≤ φ ≤ 5°
 -136 + 0.55 (φ − 5) dB(W/(m2 · MHz))                      pre 5° < φ ≤ 25°
 -125 dB(W/(m2 · MHz))                                             pre 25° < φ ≤ 90°
kde je φ uhoľ dopadajúcej vlny nad horizontom v stupňoch. Mimo tejto oblasti sa musí aplikovať tabuľka 21-4 z čl. 21. Okrem toho koordinácie prahových hodnôt v tabuľke 5-2 prílohy 1 dodatku 5 Rádiového poriadku (edícia 2004) spolu s ustanoveniami čl. 9 a 11 združených s pozn. 9.11A musia aplikovať systémy, pre ktoré bola prijatá kompletná informácia o notifikácii v Rádiokomunikačnom výbore 14. novembra 2007 a nadobudla platnosť od tohto datumu. (WRC-07)
5.415 Využitie pásiem 2 500 – 2 690 MHz v Regióne 2 a 2 500 – 2 535 MHz a 2 655 – 2 690 MHz v Regióne 3 v pevnej družicovej službe je obmedzené na národný a regionálny systém. Uvedené použitie pásma podlieha dohode podľa pozn. 9.21, venujúc osobitnú pozornosť družicovej rozhlasovej službe v Regióne 1. (WRC-07)
5.415A Dodatočné pridelenie: v Indii a Japonsku môže byť pásmo 2 515 – 2 535 MHz, podliehajúce dohode podľa pozn. 9.21, používané aj leteckou pohyblivou službou (zostup) operáciami limitovanými národnými hranicami. (WRC-2000)
5.416 Využitie pásma 2 520 – 2 670 MHz družicovou rozhlasovou službou je obmedzené na národné a regionálne systémy pre spoločný príjem a podlieha dohode podľa pozn. 9.21. Ustanovenia pozn. 9.19 musia administrácie aplikovať v týchto pásmach po bilaterálnych a multilaterálnych rozhovoroch. (WRC-07)
5.417 (SUP-WRC-2000)
5.417A Aplikovaním opatrenia pozn. 5.418 v Južnej Kórei a Japonsku rozhodnutie 3 rezolúcie 528 (Rev. WRC-03) umožňuje družicovú rozhlasovú službu (zvuk) a doplnkovú pozemskú rozhlasovú službu navyše prevádzkovať v kategórii prednostná služba v pásme 2 605 – 2 630 MHz. Uvedené použitie pásma je obmedzené na systémy určené pre národné pokrytie. Administrácia zaznamenaná v tomto opatrení nesmie súčasne stanoviť dve prekrývajúce sa frekvencie, ale jednu podľa tohto opatrenia a druhú podľa opatrenia pozn. 5.416. Opatrenie pozn. 5.416 a tabuľka 21-4 čl. 21 sa neaplikuje. Využitie negeostacionárnych družicových systémov v rozhlasovej družicovej službe (zvuk) v pásme 2 605 – 2 630 MHz je predmetom rezolúcie 539 (Rev. WRC-03). Hustota výkonového toku na povrchu Zeme vytváraná kozmickými stanicami družicovej rozhlasovej služby (zvuk), pracujúcich v pásme 2 605 – 2 630 MHz, pre ktoré sa doplňuje príloha 4 informácie o koordinácii alebo o notifikácii bola prijatá po 4. júli 2003 pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie a nesmú presahovať nasledujúce hodnoty:
–130 dB(W/(m2 · MHz))                                              pre 0° ≤ φ ≤ 5°
 –130 + 0.4(φ – 5) dB(W/(m2 · MHz))                        pre 5° < φ ≤ 25°
 –122 dB(W/(m2 · MHz))                                            pre 25° < φ ≤ 90°
kde φ je uhol dopadajúceho vlnenia voči horizontálnej rovine v stupňoch. Tieto medzné hodnoty môžu byť prekročené na územiach tých krajín, ktoré majú medzi sebou takúto dohodu. V prípade kórejských zariadení a rozhlasovej družicovej služby (zvuk), platí výnimka od hodnôt uvedených hore. Hodnota hustoty výkonového toku –122 dB(W/(m2 · MHz)) musí byť hranicou za podmienok uvedených v pozn. 9.11 v oblasti 1 000 km okolo územia administrácií, ktoré notifikujú systémy družicovej rozhlasovej služby (zvuk) pre uhly dopadu väčšie ako 35°. (WRC-03)
5.417B V Kórei a Japonsku využitie pásma 2 605 – 2 630 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami rozhlasovou družicovou službou (zvuk) podľa pozn. 5.417A, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 alebo notifikácii prijatá po 4. júli 2003  je predmetom aplikovania podmienok pozn. 9.12A pri zohladnení geostacionárnych družicových sietí pre ktoré informácia o koordinácii alebo informácia o oznámení mala byť prijatá po 4. júli 2003 a pre ktoré neplatí pozn. 22.2. Pozn. 22.2 bude uplatňovaná s ohľadom na geostacionárne družicové siete, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 alebo notifikácii prijatá pred 5. júlom 2003. (WRC-03)
5.417C Používanie pásma 2 605 – 2 630 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami rozhlasovej družicovej služby (zvuk) podľa pozn. 5.417A, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii  prílohy 4 alebo notifikácii  prijatá po 4. júli 2003 je predmetom aplikovania podmienok pozn. 9.12. (WRC-03)
5.417D Používanie pásma 2 605 – 2 630 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii alebo notifikácii prílohy 4 prijatá po 4. júli 2003 je predmetom aplikovania podmienok pozn. 9.13, so zreteľom na geostacionárne družicové systémy poskytujúce rozhlasovú družicovú službu (zvuk) podľa pozn. 5.417A a pozn. 22.2 nie je v tomto prípade aplikovaná. (WRC-03)
5.418 Dodatočné pridelenie: V Kórejskej republike, Indii, Japonsku, Pakistane a v Thajsku je pásmo 2 535 – 2 655 MHz pridelené aj družicovej rozhlasovej službe (zvuk) v kategórii prednostná služba a doplnkovej pozemskej rozhlasovej službe. Uvedené použitie pásma je obmedzené na digitálny rozhlas a podlieha ustanoveniam rezolúcie 528 (Rev. WRC-03). Ustanovenia pozn. 5.416 a tabuľka 21-4 čl. 21 sa na toto dodatočné pridelenie nevzťahujú. Použitie negeostacionárnych družicových systémov na družicovú rozhlasovú službu (zvuk) podlieha rezolúcii 539 (rev. WRC-03). Geostacionárne systémy družicovej rozhlasovej služby, pre ktoré bola úplná informácia a koordinácia dodatku 4 prijatá po 1. júni 2005, sú obmedzené na systémy pre národné pokrytie. Hustota výkonového toku na povrchu Zeme vytváraná kozmickými stanicami družicovej rozhlasovej služby (zvuk) pracujúcimi v pásme 2 630 – 2 655 MHz, pre ktoré bola úplná informácia a koordinácia podľa dodatku 4 prijatá po 1. júni 2005, nesmú pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie presahovať nasledujúce hodnoty:
–130 dB(W/(m2 · MHz))                                              pre 0° ≤ φ ≤ 5°
 –130 + 0.4(φ – 5) dB(W/(m2 · MHz))                        pre 5° < φ ≤ 25°
 –122 dB(W/(m2 · MHz))                                            pre 25° < φ ≤ 90°
kde  φ je uhol dopadajúceho vlnenia voči horizontálnej rovine v stupňoch. Tieto medzné hodnoty môžu byť prekročené na územiach tých krajín, ktorých administrácie majú medzi sebou takúto dohodu. Hodnota hustoty výkonového toku -122 dB(W/(m2 · MHz)) musí byť hraničná za podmienok uvedených v pozn. 9.11 v oblasti 1 500 km okolo územia administrácií, ktoré notifikujú systémy družicovej rozhlasovej služby (zvuk). 
Naviac administrácie uvedené v tomto ustanovení nesmú mať dva frekvenčné prídely, jeden podľa tohto ustanovenia a druhý podľa pozn. 5.416 pre systémy, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 prijatá po 1. júni 2005. (WRC-12)
5.418A V určitých krajinách Regiónu 3 uvedených v pozn. 5.418 je využívanie pásma 2 630 – 2 655 MHz pre družicové systémy s negeostacionárnou obežnou dráhou rozhlasovej družicovej služby (zvuk), pre ktoré bola do 2. júna 2000 prijatá informácia o koordinácii dodatku 4 alebo informácia o notifikácii  predmetom pozn. 9.12A pri zohľadnení geostacionárnych družicových sietí, pre ktoré informácia o koordinácii dodatku 4 alebo informácia o notifikácii mala byť prijatá po 2. júni 2000 a pre ktoré neplatí pozn. 22.2. Pozn. 22.2 bude uplatňovaná s ohľadom na geostacionárne družicové siete, pre ktoré mala byť informácia o koordinácii dodatku 4 alebo informácia o oznámení prijatá pred 3. júnom 2000. (WRC-03)
5.418B Používanie pásma 2 630 – 2 655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami rozhlasovej družicovej služby (zvuk) podľa pozn. 5.418, pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 alebo poznámka o notifikácii prijatá po 2. júni 2000 je predmetom aplikovania podmienok pozn. 9.12. (WRC-03)
5.418C Používanie pásma 2 630 – 2 655 MHz negeostacionárnymi družicovými systémami pre ktoré bola úplná informácia o koordinácii dodatku 4 alebo o notifikácii, prijatá po 2. júni 2000 je predmetom aplikovania podmienok pozn. 9.13, so zreteľom na geostacionárne družicové systémy poskytujúce vysielaciu družicovú službu (zvuk) podľa pozn. 5.418 a pozn. 22.2 nie je v tomto prípade aplikovaná. (WRC-03)
5.419 Keď zavedieme systémy pohyblivej družicovej služby do frekvenčného pásma 2 670 – 2 690 MHz, musia administrácie urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu družicového systému, pracujúceho v tomto pásme pred 3. marcom 1992. Koordinácia systémov pohyblivej družicovej služby v pásme podlieha pozn. 9.11A. (WRC-07)
5.420 Pásmo 2 655 – 2 670 MHz môže byť využívané tiež pre pohyblivú družicovú službu (vzostup), okrem leteckej družicovej služby len na činnosti vo vnútri príslušnej krajiny a podlieha dohode podľa pozn. 9.21. Aplikuje sa koordinácia podľa pozn. 9.11A. (WRC-07)
5.420A (SUP-WRC-07)
5.421 (SUP-WRC-03)
5.422 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Bruneji, Kongu, na Pobreží Slonoviny, Kube, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabone, Gruzínsku, Guinei, Guinei-Bissau, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Mauretánii, Mongolsku, Čiernej Hore, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, Kirgizsku, Kongu (býv. Zair ), Rumunsku, Somálsku, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku, na Ukrajine a v Jemene je pásmo 2 690 – 2 700 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Uvedené využitie pásma je obmedzené na zariadenia v činnosti od 1. januára 1985. (WRC-12)
5.423 V pásme 2 700 – 2 900 MHz sú oprávnené pracovať pozemné radary pre meteorologické účely rovnoprávne so stanicami leteckej rádionavigačnej služby.
5.424 Dodatočné pridelenie: V Kanade je pásmo 2 850 – 2 900 MHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej službe na použitie pobrežnými radarmi v kategórii prednostná služba.
5.424A V pásme 2 900 – 3 100 MHz stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani vyžadovať ochranu pred radarovými systémami rádionavigačnej služby. (WRC-03) 
5.425 V pásme 2 900 – 3 100 MHz, používanie lodných transponderových odpovedačov (SIT), musí byť obmedzené na subpásmo 2 930 – 2 950 MHz. 
5.426 Využitie pásma 2 900 – 3 100 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na pozemné radary.
5.427 V pásmach 2 900 – 3 100 MHz a 9 300 – 9 500 MHz by nemalo dôjsť k zmiešaniu odpovede z radarových transpondérov (odpovedačov) s odpoveďou z radarových majákov, ako aj k rušeniu lodných alebo leteckých radarov v rádionavigačnej službe. Je potrebné brať do úvahy pozn. 4.9.
5.428 Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Mongolsku, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 3 100 – 3 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.429 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerume, Číne, Kongu, Kórejskej republike, na Pobreží Slonoviny, v Egypte, Spojených arabských emirátoch, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Malajzii, Ománe, Ugande, Pakistane, na Katare, v Sýrii, KĽDR a Jemene je pásmo 3 300 – 3 400 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Krajiny susediace so Stredozemným morom nesmú požadovať ochranu ich pevnej a pohyblivej služby pred rušením rádiolokačnou službou. (WRC-12)
5.430 Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Mongolsku, Kirgizsku a v Turkménsku je pásmo 3 300 – 3 400 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.430A Odlišná kategória služby: V Albánsku, Alžírsku, Nemecku, Andorre, Saudskej Arábii, Rakúsku, Azerbadžane, Bahrajne, Belgii, Benine, Bosne a Hercegovine, Botswane, Bulharsku, Burkine, Kamerune, na Cypre, vo Vatikáne, v Kongu, na Pobreží Slonoviny, v Chorvátsku, Dánsku, Egypte, Španielsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku a francúzskych zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu  1, v Gabone, Gruzínsku, Grécku, Guinei, Maďarsku, Irsku, na Islande, v Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Kuvajte, Lesothe, Lotyšsku, Macedónsku, Lichtenštajnsku, Litve, Malawi, Mali, na Malte, v Maroku, Mauritanii, Moldavsku, Monaku, Mongolsku, Čiernej Hore, Mozambiku, Namibii, Nigeri, Nórsku, Omane, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, na Katare, v Sýrii, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom kráľovstve, San Marine, Senegale, Srbsku, Sierra Leone, Slovinsku, Južnej Afrike, vo Švédsku,  Švajčarsku, v Svazijsku, Čade, Togu, Tunisku, Turecku, na Ukrajine, v Zambii a Zimbabwe, pásmo 3 400 – 3 600 MHz je pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa pozn. 9.21 s ostatnými administráciami a je určená pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT). 
Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami, pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia pozn. 9.17 a pozn. 9.18 . Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musí zabezpečiť aby výkonová hustota (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia. Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií  (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu) s pomocou Výboru, keď je to potrebné.
Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie  uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 – 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v  tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). Toto pridelenie nadobúda účinnosť od 17. novembra 2010. (WRC-12)
5.431 Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Izraeli a vo Spojenom kráľovstve je pásmo 3 400 – 3 475 MHz pridelené aj amatérskej službe v kategórii podružná služba. (WRC-03)
5.431A Odlišná kategória služby: V Argentíne, Brazílii, Čile, Kostarike, na Kube, v Dominikánskej republike, Salvádore, Guatemale, Mexiku, Paraguaii, Suriname, Uruguaii, vo Venezuele a francúzskych zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu  2 je pásmo 3 400 – 3 500 MHz pridelené pohyblivej službe okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa pozn. 9.21. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 – 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v  tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). (WRC-07)
5.432 Odlišná kategória služby: V Japonsku a Pakistane je pásmo 3 400 – 3 500 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby, v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-2000)
5.432A V Kórei, Japonsku a Pakistane, pásmo 3 400 – 3 500 MHz je určené pre IMT-2000). Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia pozn. 9.17 a pozn. 9.18. Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musí zabezpečiť aby výkonová hustota (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia. Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií  (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Výboru, keď je to potrebné. 
Ak nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie  uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 – 3 600 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v  tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). Toto pridelenie je platné od 17. novembra 2010. (WRC-12)
5.432B Odlišná kategória služby: V Bangladéši, Číne, Indii, Iráne, na Novom Zélande, v Singapúre a vo francúzských zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu 3 je pásmo 3 400 – 3 500 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba a je predmetom dohody podľa pozn. 9.21 s ostatnými administráciami a je určená pre IMT-2000. Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia pozn. 9.17 a 9.18. Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (bázových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musí zabezpečiť aby výkonová hustota (pfd) v 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu –154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia. 
Aby bolo zabezpečené, že pfd limit na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií  (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Výboru, keď je to potrebné. V prípade, že nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie  uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 – 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je poskytnutá v  tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (edícia 2004). Toto pridelenie nadobúda účinnosť od 17. novembra 2010. (WRC-07) 
5.433 V Regiónoch 2 a 3 je pásmo 3 400 – 3 600 MHz pridelené rádiolokačnej službe v kategórii prednostná služba. Avšak všetky administrácie, prevádzkujúce rádiolokačné systémy v uvedenom pásme, musia zastaviť ich činnosť do r. 1985. Po tomto dátume sú administrácie povinné urobiť všetky dostupné opatrenia na ochranu pevnej družicovej služby a koordinácia požiadaviek nie je povinnosťou pevnej družicovej služby.
5.433A V Bangladéši, Číne, Indii, Iráne, Novom Zélande, Pakistane a francúzskych zámorských oblastiach a spoločenstvách Regiónu  3 je pásmo 3 500 - 3 600 MHz pridelené pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Využitie tohto pásma je predmetom dohody  s ostatnými administráciami podľa pozn. 9.21 a je určené pre IMT-2000. Toto určenie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými službami, pre ktoré sú určené a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. Pri koordinácii sa tiež uplatňujú ustanovenia pozn. 9.17 a 9.18. Administrácie povoľujúce využitie staníc pohyblivej služby (základňových alebo pohyblivých) v tomto pásme, musia zabezpečiť, aby výkonová hustota (pfd) vo výške 3 m nad zemou nepresiahla hodnotu -154.5 dB(W/(m2 . 4 kHz)) pre viacej ako 20 % času na územiach iných administrácií. Toto obmedzenie môže byť prekročené na územiach niektorých krajín, ktorých administrácie to povolia.
Aby bolo zabezpečené, že limit pfd  na území iných administrácií je splnený, musí sa urobiť výpočet a overenie, pričom je treba vziať do úvahy všetky relevantné informácie a vzájomnou dohodou obidvoch administrácií  (administrácie zodpovednej za pozemskú stanicu a administrácie zodpovednej za zemskú stanicu), s pomocou Výboru, keď je o to požiadané. V prípade, že nedôjde k dohode, výpočet a overenie pfd musí byť urobené Výborom, pričom je treba vziať do úvahy všetky informácie  uvedené hore. Stanice pohyblivej služby v pásme 3 400 – 3 500 MHz nesmú požadovať väčšiu ochranu pred vesmírnymi stanicami, ako je uvedená v  tabuľke 21-4 Rádiokomunikačného poriadku (vydanie 2004). (WRC-07)
5.434 (SUP-WRC-97)
5.435 V Japonsku je rádiolokačná služba vylúčená z pásma 3 620 – 3 700 MHz. 
5.436 Nepoužité
5.437 (SUP-WRC-2000)
5.438 Používanie pásma 4 200 – 4 400 MHz leteckou rádionavigačnou službou je vyhradené výlučne pre rádiovýškomery, inštalované na palube lietadla a k nim pridružené pozemné transpondéry (odpovedače). Avšak, pasívne snímanie v službe kozmického výskumu a prieskumu Zeme v tomto pásme môže byť schválené v kategórii podružná služba (nie je poskytovaná žiadna ochrana pred rušením rádiovýškomermi).
5.439 Dodatočné pridelenie: V Iráne je pásmo 4 200 – 4 400 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.440 Družicová služba frekvenčných normálov a časových signálov môže používať frekvenciu 4 202 MHz na zostupné prenosy a frekvenciu 6 427 MHz na vzostupné prenosy. Tieto prenosy sú obmedzené na pásmo ±2 MHz okolo týchto frekvencií a podliehajú dohode dosiahnutej podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21.
5.440A V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, francúzskych zámorských oblastí a spoločenstiev, Guatemaly, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely) a v Austrálii môže byť pásmo 4 400 – 4 940 MHz využité leteckou pohyblivou telemetriou pre meranie za letu leteckými stanicami (pozri pozn. 1.83). Takéto využitie musí byť  v súlade s rozhodnutím 416 (WRC-07) a nemôžu rušiť  ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. Takéto využitie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými družicovými službami, alebo inými službami, ktoré v tomto pásme majú pridelenie v kategórii  prednostná služba a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07)
5.441 Využitie pásiem 4 500 – 4 800 MHz (zostup), 6 725 – 7 025 MHz (vzostup) pevnou družicovou službou musí byť v súlade s ustanoveniami dodatku 30B. Využitie pásiem 10,7 – 10,95 GHz (zostup), 11,2 – 11,45 GHz (zostup) a 12,75 – 13,25 GHz (vzostup) geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby musí byť v súlade s ustanoveniami dodatku 30. Využívanie pásiem 10,7 – 10,95 GHz (zostup), 11,2 – 11,45 GHz (zostup) a 12,75 – 13,25 GHz (vzostup) negeostacionárnymi družicovými systémami pre pevnú družicovú službu je predmetom aplikovania ustanovení pozn. 9.12 kvôli koordinácii s ostatnými negeostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby. 
Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej služby nesmú vyžadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami používanými pevnou družicovou službou, pracujúcimi v zhode s Rádiokomunikačným poriadkom bez ohľadu na dátumy prijatia kompletnej informácie pre koordináciu a notifikáciu negeostacionárnych družicových systémov pevnej družicovej služby vo Výbore ak je to vhodné, pričom sa pozn. 5.43 neaplikuje. Negeostacionárne družicové systémy vo vyšších pásmach budú pracovať tak, aby akékoľvek neakceptovateľné rušenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce týchto systémov, boli rýchlo eliminované. (WRC-2000)
5.442 V pásmach 4 825 – 4 835 MHz a 4 950 – 4 990 MHz je pohyblivá služba obmedzená na pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej služby. V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, Guatemaly, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely) a Austrálie pásmo 4 825 – 4 835 MHz je pridelené tiež leteckej pohyblivej službe, obmedzenej na leteckú pohyblivú telemetriu pre meranie za letu leteckými stanicami. Takéto využitie musí byť  v súlade s rozhodnutím 416 (WRC-07) a nemôžu rušiť  ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. (WRC-07) 
5.443 Odlišná kategória služby: V Argentíne, Austrálii a Kanade sú pásma 4 825 – 4 835 MHz a 4 950 – 4 990 MHz pridelené rádioastronomickej službe v kategórii prednostná. (pozri pozn. 5.33).
5.443A (SUP-WRC-03)
5.443AA Vo frekvenčnom pásme 5 000 – 5 030 MHz a 5 091 – 5 150 MHz je družicová letecká pohyblivá služba (R) predmetom dohody, dosiahnutej podľa pozn. 9.21. Využitie týchto pásiem družicovou leteckú pohyblivou službou (R) je obmedzené na medzinárodne štandardizované letecké systémy. (WRC-12)
5.443B Aby nedošlo k rušeniu mikrovlnného pristávacieho systému prevádzkovaného nad 5 030 MHz, celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme v pásme 5 030-5 150 MHz u všetkých kozmických staníc každého systému družicovej rádionavigačnej služby (zostup) pracujúcich v pásme 5 010-5 030 MHz nesmie prekročiť -124.5 dB (W/m2) v 150 kHz pásme. Aby nedošlo ku škodlivému rušeniu rádioastronomickej služby v pásme 4 990 - 5 000 MHz, musia byť systémy družicovej rádionavigačnej služby,  pracujúce v pásme 5 010-5 030 MHz v súlade s obmedzeniami v pásme 4 990 až 5 000 MHz definovanými v rezolúcii 741 (Rev. WRC-12). (WRC-12)
5.443C Používanie frekvenčného pásma 5 030 – 5 091 MHz leteckou pohyblivou (R) službou je obmedzené na medzinárodne normalizované letecké systémy. Nežiadúce emisie od leteckej pohyblivej (R) služby vo frekvenčnom pásme 5 030 – 5 091 MHz musia byť obmedzené z dôvodu ochrany zostupných spojov systému RNSS aj v susednom pásme 5 010 – 5 030 MHz. Do doby, keď bude vhodne stanovená jej hodnota v príslušnom odporúčaní ITU-R, musí sa vo frekvenčnom pásme 5 010 – 5 030 MHz používať hraničná hodnota hustoty nežiadúcich emisií e.i.r.p. -75 dBW / MHz pre každú AM (R) S stanicu. (WRC-12)
5.443D Frekvenčné pásmo 5 030 – 5 091 MHz leteckej pohyblivej (R) služby je predmetom dohody dosiahnutej podľa čl. 9.21. Používanie tohto frekvenčného pásma leteckou pohyblivou (R) službou je obmedzené na medzinárodne normalizované letecké systémy.  (WRC-12)
5.444 Pásmo 5 030 – 5 150 MHz je používané na činnosť medzinárodných štandardných systémov (mikrovlnový pristávací systém - MLS) na presné približovanie a pristávanie. V pásme 5 030 – 5 091 MHz sú požiadavky uvedeného systému uprednostňované pred ostatným používaním uvedeného pásma. Pre použitie pásma 5 091 – 5 150 MHz platípozn. 5.444A a rezolúcia 114 (Rev. WRC-12). (WRC-12) 
5.444A Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 091 – 5 150 MHz je pridelené pevnej družicovej službe (vzostup) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych pohyblivých družicových systémov v družicovej pohyblivej službe a je predmetom koordinácie podľa pozn. 9.11A.      
V pásme 5 091 – 5 150 MHz sa aplikujú tiež nesledujúce podmienky:      
a) Pred 1. januárom 2 018 využitie pásma 5 091 – 5 150 MHz privádzacími spojmi negeostacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby musí byť v súlade s rezolúciou 114 (Rev.WRC-03)*;    
b) Po 1. januári 2016, žiadna nová dohoda nesmie byť urobená pre pozemské stanice poskytujúce privádzacie spoje nestacionárnym pohyblivým družicovým systémom;
c) Po 1. januári 2018, sa pevná družicová služba stáva podružnou vzhľadom na leteckú rádionavigačnú službu. (WRC-07)
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri  WRC-12. 
5.444B Použitie pásma 5 091– 5 150 MHz leteckou pohyblivou službou je obmedzené na:
a) systémy pracujúce v leteckej pohyblivej službe (R) a v súlade s medzinárodným leteckými štandardmi, obmedzenými pozemnými letiskovými aplikáciami. Toto využitie musí byť v súlade s rezolúciou 748 (Rev.WRC-12);
b) na prenosy leteckej telemetrie umiestených na palube lietadla (pozri pozn. 1.83) v súlade s rezolúciou 418 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.445 Nepoužité
5.446 Dodatočné pridelenie: V krajinách uvedených v pozn. 5.369 s podmienkou dohody dosiahnutej podľa postupu uvedeného v pozn. 9.21 je pásmo 5 150 – 5 216 MHz pridelené aj službe družicovej rádiovej identifikácie (zostup) v kategórii prednostná služba. V Regióne 2 je toto pásmo pridelené aj službe družicovej rádiovej identifikácie (zostup) v kategórii prednostná služba. V Regiónoch 1 a 3, okrem krajín uvedených v pozn. 5.369 a v Bangladéši, je uvedené pásmo pridelené aj službe družicovej rádiovej identifikácie (zostup) v kategórii podružná. Využitie pásma službou družicovej rádiovej identifikácie (zostup) sú obmedzené na privádzacie spoje súvisiace so službou družicovej rádiovej idfentifikácie, pracujúcimi v pásme 1 610 – 1 626,5 MHz a/alebo 2 483,5 – 2 500 MHz. Celková hustota výkonového toku na povrchu Zeme nesmie v žiadnom prípade prekročiť -159 dBW/m2 v ľubovoľnom 4 kHz pásme, pre všetky uhly dopadu. (WRC-12)
5.446A Využitie pásma 5 150 – 5 350 MHz a 5 470 – 5 725 MHz stanicami pohyblivej služby s výnimkou leteckej pohyblivej služby musí byť v súlade s rezolúciou 229 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.446B V pásme 5 150 – 5 250 MHz, stanice pohyblivej služby nesmú žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od pozemských staníc pevnej družicovej služby, pozn. 5.43A sa neaplikuje na pohyblivú službu pri rešpektovaní pozemských staníc pevnej družicovej služby. (WRC-03)
5.446C Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 (okrem Alžírska, Saudskej Arábie, Bahrainu, Egypta, Spojených arabských emirátov, Jordánska, Kuvaitu, Libanonu, Maroka, Ománu, Kataru, Sýrskej arabskej republiky, Sudánu, Južného Sudánu a Tuniska) a v Brazílii, pásmo 5 150 – 5 250 MHz je tiež pridelené leteckej pohyblivej službe v kategórii prednostná služba, obmedzená na prenosy leteckej telemetrie umiestených na palube lietadla (pozri pozn. 1.83) v súlade s rezolúciou 418 (Rev.WRC-12); Tieto stanice nesmú požadovať ochranu pred rušením od iných staníc pracujúcich v súlade s čl. 5. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC-12)
5.447 Dodatočné pridelenie: Na Pobreží Slonoviny, v Egypte, Izraeli, Libanone, Sýrii a Tunise je pásmo 5 150 – 5 250 MHz pridelené aj pohyblivej službe v kategórii prednostná služba podliehajúc dohode, dosiahnutej podľa postupov uvedených v pozn. 9.21. V tomto prípade sa nariadenie v rezolúcii 229 (Rev.WRC-12) neaplikuje. (WRC-12)
5.447A Prideľovanie pre pevnú družicovú službu (vzostup) je obmedzené privádzacími spojmi negeostacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby a podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A.
5.447B Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 150 – 5 216 MHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba. Toto pridelenie je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych družicových systémov v pohyblivej družicovej službe a podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. Hustota výkonového toku na povrchu zeme spôsobovaná kozmickými stanicami pevnej družicovej služby v prevádzke v zostupnom smerev pásme 5 150 – 5 216 MHz nesmie v žiadnom prípade prekročiť -164 dB(W/m2) v ľubovoľnom pásme 4 kHz pre všetky uhly dopadu.
5.447C Administratívy zodpovedné za siete s pevnou družicovou službou v pásme 5 150 – 5 250 MHz pracujúce podľa pozn. 5.447A a 5.447B sú povinné ich koordinovať v súlade s pozn. 9.11A s administráciami zodpovednými za negeostacionárne družicové siete pracujúce podľa pozn. 5.446 a uvedené do prevádzky pred 17. 11. 1995. Družicové siete pracujúce podľa pozn. 5.446 uvedené do prevádzky po 17. 11. 1995 nesmú požadovať ochranu (a ani spôsobovať rušenie) pred stanicami pevnej družicovej služby prevádzkovanými podľa pozn. 447A a 447B.
5.447D Pridelenie pásma 5 250 – 5 255 MHz pre kozmický výskum v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC-97)
5.447E Dodatočné pridelenie: Pásmo 5 250 – 5 350 MHz je tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba nasledujúcim krajinám Regiónu 3: V Austrálii, Kórei, Indii, Indonézii, Irane, Japonsku, Malajzii, Papui-Novej Guinei, na Filipínach, v KĹDR, Srí Lanke, Thajsku a vo Vietname. Využití tohto pásma pevnou službou sa predpokladá pre implementáciu systémov FWA, ktoré musia byť v súlade s odporúčaním ITU-RF.1613. Naviac pevná služba nesmie vyžadovať ochranu od systémov rádiovej identifikácie, družicového prieskumu Zeme (aktívneho), kozmického výskumu (aktívneho), ale ustanovenia pozn. 5.43A sa neaplikujú na pevnú službu pri rešpektovaní družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho). Po implementácii FWA systémov pevnej služby s ochranou pre existujúce systémy rádiovej identifikácie netreba, aby FWA systémy splňovali prísnejšie kritéria pre rušenie budúce implementované systémy rádiovej identifikácie. (WRC-07)
5.447F V pásme 5 250 – 5 350 MHz stanice pohyblivej služby nesmú žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od rádiolokácie, družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho). Pre tieto služby netreba, aby pohyblivá služba splňovala pre ich ochranu prísnejšie kritéria pre rušenie a systémové charakteristiky uverejnených v Odporúčaní ITU-R M.1638 a ITU-RF.1613. (WRC-03)
5.448 Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 5 250 – 5 350 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.448A Družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) vo frekvenčnom pásme 5 250 – 5 350 MHz nesmie požadovať ochranu pred stanicami rádiolokačnej služby. Pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03)
5.448B Družicový prieskum Zeme (aktívny) pracujúci v pásme 5 350 – 5 460 MHz a kozmický výskum (aktívny) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie leteckej rádionavigačnej službe v pásme 5 460 – 5 470 MHz a plavebnej rádionavigačnej službe v pásme 5 470 – 5 570 MHz. (WRC-03)
5.448C Kozmický výskum (aktívny) pracujúci v pásme 5 350 – 5 460 MHz nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred inými službami, ktoré sú umiestené v tomto pásme. (WRC-03)
5.448D V pásme 5 350 – 5 470 MHz, stanice rádiolokačnej služby nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby pracujúcich v súlade s pozn. 5.449. (WRC-03)
5.449 Využitie pásma 5 350 – 5 470 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na letecké palubné radary a združené letecké palubné majáky.
5.450 Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Iráne, Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 470–5 650 MHz pridelené aj leteckej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.450A V pásme 5 470 – 5 725 MHz, stanice pohyblivej služby nesmú žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od systémov rádiovej identifikácie. Pre systémy rádiovej identifikácie netreba, aby pohyblivá služba splňovala pre ich ochranu prísnejšie kritéria pre rušenie a systémové charakteristiky uverejnených v Odporúčaní ITU-R M.1638. (WRC-03)
5.450B V pásme 5 470 – 5 650 MHz, stanice rádiolokačnej služby, okrem pozemských radarov pre účely meteorológie v pásme 5 600 – 5 650 MHz nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od radarových systémov leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-03)
5.451 Dodatočné pridelenie: Vo Spojenom kráľovstve je pásmo 5 470 – 5 850 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Hraničné hodnoty výkonu sú bližšie určené pozn. 21.2, 21.3, 21.4 a 21.5 a uplatňujú sa v pásme 5 725 – 5 850 MHz.
5.452 Medzi 5 600 MHz a 5 650 MHz, majú pozemné radary, používané na meteorologické účely schválené pracovať na princípe rovnocennosti so stanicami plavebnej rádionavigačnej služby.
5.453 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kórei, na Pobreží Slonoviny, v Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guinei, Rovníkovej Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, na Madagaskare, v Malajzii, Malawi, Nigeri, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, KĽDR, Singapure, Srí Lanke, Svazijskemu kráľovstvu, Tanzánii, Čade, Thajsku, Togu, vo Vietname a v Jemene je pásmo 5 650 – 5 850 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. V tomto prípade sa nariadenie rezolúcie 229 (Rev.WRC-12) neaplikuje. (WRC-12) 
5.454 Odlišná kategória služby: V Azerbajdžane, Rusku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pásmo 5 670 – 5 725 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-12)
5.455 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Kube, Gruzínsku, Maďarsku, Kazachstane, Moldavsku, Mongolsku, Uzbekistane, Kirgizsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 5 670 – 5 850 MHz tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.456 Dodatočné pridelenie: V Kamerune je pásmo 5 755 – 5 850 MHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-03)
5.457 V Austrálii, Burkine, na Pobreží Slonoviny, v Mali a Nigérii môže byť pridelenie pevnej službe v pásme 6 440-6 520 MHz (smer HAPS-Zem) a 6 560-6 640 MHz (smer Zem-HAPS) využité tiež gateway spojmi pre stanice so základňou vo veľkej výške (HAPS) vo vnútri týchto krajín. Takéto použitie je obmedzené na prevádzku HAPS gateway spoje, nesmie spôsobiť škodlivé rušenie, nesmie požadovať ochranu pred existujúcami službami a musí byť v súlade s rezolúciou COM5 / 3 (WRC-12). Existujúce služby nesmú byť obmedzené budúcim rozvojom HAPS gateway spojov. Pre využívanie HAPS spojov s bránami v týchto pásmach je nutný výslovný súhlas iných administrácií, ktorých územie sa nachádza do 1 000 kilometrov od hraníc administrácie, ktorá má v úmysle použiť HAPS gateway spoje. (WRC-12)
5.457A V pásmach 5 925 – 6 425 MHz a 14 – 14.5 GHz, zemské stanice na palubách lodí môžu pracovať s parametrami a za podmienok uvedených v rezolúcii 902 (WRC-03). (WRC-03)
5.457B V pásmach 5 925 – 6 425 MHz a 14 – 14,5 GHz, zemské stanice na palubách lodí môžu pracovať s parametrami a za podmienok uvedených v rezolúcii 902 (WRC-03) v Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, na Komoroch, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Maroku, Mauretánii, Ománe, na Katare, v Sýrii, Sudáne, Južnom Sudáne, Tunisku a Jemene v plavebnej družicovej službe v kategórii podružná služba. Takéto využitie musí byť v súlade s rezolúciou 902 (WRC-03). (WRC-12)
5.457C V Regióne 2 (okrem Brazílie, Kuby, francúzskych zámorských oblastí a spoločenstiev, Guatemaly, Paraguaja, Uruguaja a Venezuely), pásmo  5 925 – 6 700 MHz môže byť využité pre leteckú telemetriu pre meranie za letu leteckými stanicami (pozri pozn. 1.83). Takéto využitie musí byť  v súlade s rezolúciou 416 (WRC-07) a nemôžu rušiť  ani požadovať ochranu pred rušením pevnou družicovou službou a pevnou službou. Takéto využitie nezabraňuje využitiu tohto pásma inými družicovými službami alebo inými službami, ktoré v tomto pásme majú pridelenie v kategórii  prednostná služba a nemajú stanovenú prednosť v Rádiokomunikačnom poriadku. (WRC-07)
5.458 V pásme 6 425 – 7 075 MHz sa nad oceánom uskutočňujú merania pomocou pasívnych mikrovlnových snímačov, obdobne aj v pásme 7 075 – 7 250 MHz. Administrácie by mali brať do úvahy potreby služieb kozmického výskumu (pasívny) a družicového prieskumu Zeme (pasívny) a to pri ich budúcom plánovaní v pásmach 6 425 – 7 075 MHz a 7 075 – 7 250 MHz. 
5.458A Pri prídeloch kozmickým staniciam pevnej družicovej služby v pásme 6 700 – 7 075 MHz sú administrácie povinné urobiť všetky praktické opatrenia na ochranu pozorovaní spektrálnej čiary rádiovej astronomickej služby v pásme 6 650 – 6 675,2 MHz pred rušením nežiadúcimi vysielaniami.
5.458B Pridelenie pevnej družicovej služby v pásme 6 700 – 7 075 MHz (zostupná) je obmedzené na privádzacie spoje nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe a podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. Používanie pásma 6 700 – 7 075 MHz (zostup) privádzacími spojmi nestacionárnych sústav v družicovej pohyblivej službe nepodlieha pozn. 22.2.
5.458C Administrácie predkladajúce návrhy po 17. 11. 1995 v pásme 7 025 – 7 075 MHz (vzostupná) pre geostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe musia na základe príslušných Odporúčaní ITU-R konzultovať s administratívami, ktoré oznámili a uviedli do prevádzky negeostacionárne družicové systémy v tomto frekvenčnom pásme pred 18. 11. 1995. Konzultácie inicializujú administratívy predkladajúce návrhy. Táto konzultácia musí uľahčiť spoločnú prevádzku geostacionárnych družicových systémov v pevnej družicovej službe a negeostacionárnych družicových systémov v tomto pásme.
5.459 Dodatočné pridelenie: V Regióne 2 je pásmo 7 125 – 7 155 MHz pridelené aj službe kozmickej prevádzky v kategórii prednostná služba na prenosy Zem-vesmír s podmienkou dohody dosiahnutej podľa pozn. 9.21. (WRC-97)
5.460 Dodatočné pridelenie: Využitie pásma 7 145 – 7 190 MHz službou kozmického výskumu pre vysielanie vo vzostupnom smere je vymedzené pre výskum ďalekého vesmíru. Táto služba nesmie spôsobovať žiadne vyžarovanie v pásme 7 190 – 7 235 MHz. Geostacionárne družice kozmického výskumu pracujúce v pásme 7 190 – 7 235 MHz nesmú požadovať ochranu pred nežiadúcim rušením existujúcich a budúcich staníc pevných a pohyblivých služieb a pozn. 5.43A sa neaplikuje. (WRC-03)
5.461 Dodatočné pridelenie: Pásma 7 250 – 7 375 MHz zostup) a 7 900 – 8 025 MHz (vzostup) sú pridelené aj pohyblivej družicovej službe v kategórii prednostná služba v súlade s dohodou podľa pozn. 9.21.
5.461A Využitie pásma 7 450 – 7 550 MHz pre meteorologickú družicovú službu (zostup) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy. Negeostacionárne meteorologické družicové systémy v tomto pásme notifikované pred 30. novembrom 1997 môžu pokračovať v prevádzke v kategórií prednostná služba do konca ich životnosti. 
5.461B Využitie pásma 7 750 – 7 900 MHz pre meteorologickú družicovú službu (zostup) je obmedzené na negeostacionárne družicové systémy. (WRC-12) 
5.462 (SUP-WRC-97)
5.462A V Regiónoch 1 a 3 (okrem Japonska) v pásme 8 025 – 8 400 MHz družicový prieskum Zeme, ktorý využíva geostacionárne družice, nesmie vytvárať výkonovú hustotu vyššiu ako nasledujúce predbežné hodnoty v uhloch (φ), bez súhlasu dotknutej administrácie:
–135 dB(W/m2) v 1 MHz pásme
–135 + 0.5(φ – 5) dB(W/m2) v 1 MHz pásme
–125 dB(W/m2) v 1 MHz pásme
5.463 V Regióne 2 nemajú letecké stanice povolené vysielať v pásme 8 025 – 8 400 MHz. (WRC-97)
5.464 (SUP-WRC-97)
5.465 V službe kozmického výskumu je použitie pásma 8 400 – 8 450 MHz vymedzené pre výskum ďalekého vesmíru.
5.466 Odlišná kategória služby: V Singapure a Srí Lanke je pásmo 8 400 – 8 500 MHz pridelené službe kozmického výskumu v kategórii podružná služba (pozri pozn. 5.32). (WRC-12)
5.467 (SUP-WRC-03)
5.468 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Burundi, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guinei, Indonézii, Iráne, Iraku, Jamajke, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigérii, Ománe, Ugande, Pakistane, na Katare, v Sýrii, KĽDR, Senegale, Singapure, Somálsku, Sudánu, Svazijsku, Tanzánii, Čade, Togu, Tunise a Jemene je pásmo 8 500 – 8 750 MHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.469 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Rusku, Gruzínsku, Maďarsku, Litve, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, v Českej republike, Rumunsku,Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 8 500 – 8 750 MHz pridelené aj pozemnej pohyblivej a rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.469A V pásme 8 550 – 8 650 MHz, stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického výskumu (aktívneho) nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie, obmedzovať prevádzku alebo rozvoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC-97)
5.470 Využitie pásma 8 750 – 8 850 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na Dopplerovy navigačné pomôcky na palubách lietadiel pracujúce so strednou frekvenciou 8 800 MHz.
5.471 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Nemecku, Bahrajne, Belgicku, Číne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, vo Francúzsku, v Grécku, Indonézii, Iráne, Líbyi, Holandsku, na Katare a v Južnom Sudáne sú pásma 8 825 – 8 850 MHz a 9 000 – 9 200 MHz pridelené aj plavebnej rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba, ale iba pre pobrežné radary. (WRC-12)
5.472 V pásmach 8 850 – 9 000 MHz a 9 200 – 9 225 MHz je plavebná rádionavigačná služba obmedzená na pobrežné radary. 
5.473 Dodatočné pridelenie: V Arménsku, Rakúsku, Azerbajdžane, Bielorusku, na Kube, v Gruzínsku, Maďarsku, Mongolsku, Uzbekistane, Poľsku, Kirgizsku, Rumunsku, Rusku, Tadžikistane, Turkménsku a na Ukrajine sú pásma 8 850 – 9 000 MHz a 9 200 – 9 300 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.473A V pásme 9 000 – 9 200 MHz, stanice pracujúce v rádiolokačnej službe nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od systémov určených v pozn. 5.337, ktoré pracujú v leteckej rádionavigačnej službe, alebo radarové systémy plavebnej rádionavigačnej služby pracujúcej v tomto pásme v kategórii prednostná služba v krajinách vymenovaných v pozn. 5.471. (WRC-07)
5.474 V pásme 9 200 – 9 500 MHz môžu byť použité vyhľadávacie a záchranné transpondéry (odpovedače) (SART), s ohľadom na príslušné odporúčania ITU-R (pozri aj čl. 31).
5.475 Využitie pásma 9 300 – 9 500 MHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na palubné letecké meteorologické rádiolokátory a pozemné radary. Okrem toho sú v pásme 9 300 – 9 320 MHz povolené pozemné radarové majáky s predpokladom, že nebudú rušiť plavebnú rádionavigačnú službu. V pásme 9 300 – 9 500 MHz sú pozemné radary pre meteorologické účely uprednostnené pred ostatnými rádiolokačnými zariadeniami.
5.475A Využitie pásma 9 300 – 9 500 MHz družicovým prieskumom Zeme (aktívnym) a kozmickým výskumom (aktívnym) je obmedzené systémami, ktoré nezbytne vyžadujú šírku pásma väčšiu ako 300 MHz a nemôžu byť plne prispôsobené pre pásmo 9 500–9 800 MHz. (WRC-07)
5.475B V pásme 9 300 – 9 500 MHz nesmú stanice pracujúce v rádiolokačnej službe spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od radarov  pracujúcich v rádionavigačnej službe podľa Rádiokomunikačného poriadku. Ground-based radary ktoré sa využívajú pre meteorologické účely majú prednosť pred iným rádiolokačným využitím. (WRC-07)
5.476 (SUP-WRC-07)
5.476A V pásme 9 300 – 9 800 MHz, stanice družicového prieskumu Zeme (aktívny) a kozmického výskumu (aktívny) nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od staníc rádionavigačnej a rádiolokačnej služby. (WRC-07)
5.477 Odlišná kategória služby: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Džibudsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guyane, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, na Jamajke, v Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Libérii, Malajzii, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Katare, v Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Trinidade a Tobagu a Jemene je pásmo 9 800 – 10 000 MHz pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). (WRC-12)
5.478 Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Mongolsku, Kirgizsku, Rumunsku, Turkménsku a na Ukrajine je pásmo 9 800 – 10 000 MHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba (WRC-07)
5.478A Využitie pásma 9 800 – 9 900  MHz družicovým prieskumom Zeme (aktívny) a kozmickým výskumom (aktívny) je obmedzené systémami, ktoré nezbytne vyžadujú šírku pásma väčšiu ako 500 MHz a nemôžu byť plne prispôsobené pre pásmo 9 300 – 9 800 MHz. (WRC-07)
5.478B V pásme 9 800 – 9 900 MHz stanice družicového prieskumu Zeme (aktívny) a kozmickým výskumom (aktívny) nesmú spôsobovať nežiaduce rušenie ani žiadať ochranu pred nežiadúcim rušením od staníc pevnej služby. V tomto pásme majú pridelenú kategóriu podružná služba. (WRC-07)
5.479 Pásmo 9 975 – 10 025 MHz je pridelené aj družicovej meteorologickej službe v kategórii podružná služba pre používanie meteorologickými radarmi.
5.480 Dodatočné pridelenie: V Argentíne, Brazílii, Čile, Kostarike, na Kube, v Salvádore, Ekvádore, Guatemale, Hondurase, Mexiku, Paraguaji, Holandských Antilách, Peru a Uruguaji je pásmo 10 – 10,45 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Vo Venezuele je pásmo  10 – 10,45 GHz tiež pridelené pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-07)
5.481 Dodatočné pridelenie: V Nemecku, Angole, Brazílii, Číne, Kostarike, Pobreží Slonoviny, Salvádore, Ekvádore, Španielsku, Guatemale, Japonsku, Maďarsku, Keni, Maroku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Pakistáne, Paraguaji, Peru, KĽDR, Rumunsku, Tanzánii, Thajsku a Uruguaji je pásmo 10,45 – 10,50 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.482 V pásme 10,60 – 10,68 GHz výkon dodaný do antény staníc pevnej a pohyblivej služby, okrem leteckej pohyblivej služby nesmie prekročiť -3 dBW. Uvedené hranice môžu byť prekročené v prípadoch podľa dohody, ktorej postup je uvedený v pozn. 9.21, ale v Alžírsku, Saudskej Arábii, Arménsku, Azerbajdžane, Bahrajne, Bangladéši, Bielorusku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gruzínsku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Jordánsku, Lýbii, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Maroku, Mauretánii, Moldavsku, Nigérii, Ománe, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, Kirgizsku, Singapure, Tadžikistane, Tunisku, Turkménsku a vo Vietname toto obmedzenie pre pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej služby, neplatí. (WRC-07)
5.482A Pre zdieľanie frekvencií v pásme 10,60 – 10,68 GHz medzi družicovým prieskumom Zeme (pasívny) a pevnou a pohyblivou službou, okrem leteckej pohyblivej služby sa aplikuje rezolúcia 751 (WRC-07). (WRC-07)
5.483 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Arménsku, Azarbajdžane, Bahrajne, Bielorusku, Číne, Kolumbii, Kórejskej republike, Kostarike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gruzínsku, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kazachstane, Kuvajte, Libanone, Mongolsku, na Katare, v Kirgizsku, KĽDR, Tadžikistane, Turkménsku a Jemene je pásmo 10,68 – 10,7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. Uvedené používanie pásma je vymedzené pre zariadenia, ktoré už boli v prevádzke k 1. januáru 1985. (WRC-12)
5.484 Používanie pásma 10,7 – 11,7 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) v Regióne 1, je obmedzené na privádzacie spoje pre družicovú rozhlasovú službu.
5.484A Využívanie pásiem 10,95 – 11,2 GHz (zostup), 11,45 – 11,7 GHz (zostup), 11,7 – 12,2 GHz (zostup) v Regióne 2, 12,2 – 12,75 GHz (zostup) v Regióne 3, 12,5 – 12,75 GHz (zostup) v Regióne 1, 13,75 – 14,5 GHz (zostup), 17,8 – 18,6 GHz (zostup), 19,7 – 20,2 GHz (zostup), 27,5 – 28,6 GHz (vzostup), 29,5 – 30 GHz (vzostup) negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe podlieha ustanoveniam v pozn. 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe by nemali požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia úplnej koordinácie alebo prípadne informácie o notifikácii Výborom ohľadne negeostacionárnych družicových systémov a úplnej koordinácie alebo prípadné informácie o notifikácii ohľadne geostacionárnych sietí, pričom sa pozn. 5.43 neaplikuje. 
Negeostacionárne družicové systémy pevnej družicovej služby vo hore uvedených pásmach musia pracovať tak, aby neprijateľné rušenie, ktoré môže nastať počas prevádzky bolo okamžite eliminované. (WRC-2000)
5.485 V Regióne 2, v pásme 11,7 – 12,2 GHz, môžu byť transpondéry na kozmických staniciach pevnej družicovej služby dodatočne použité na prenosy v družicovej rozhlasovej službe, pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nebudú mať e.i.r.p. presahujúci + 53 dBW na televízny kanál a nespôsobia väčšie rušenie, resp. nebudú požadovať väčšiu ochranu pred rušením ako skoordinované frekvenčné pridelenia pevnej družicovej služby. S ohľadom na kozmické služby, uvedené pásmo sa má používať hlavne na účely pevnej družicovej služby.
5.486 Odlišná kategória služby: V Mexiku a Spojených štátoch je pásmo 11,7 – 12,1 GHz pridelené pevnej službe v kategórii podružná služba (pozri pozn. 5.32). 
5.487 V pásme 11,7 – 12,5 GHz, nesmie v Regiónoch 1 a 3 pevná služba, pevná družicová služba, pohyblivá služba, okrem leteckej pohyblivej a rozhlasovej služby v súlade so svojím pridelením rušiť alebo žiadať ochranu pred stanicami družicovej rozhlasovej služby pracujúcimi v súlade s opatreniami plánov Regiónov 1 a 3 v dodatku 30. (WRC-03)
5.487A Dodatočné pridelenie: V Regióne 1 pásmo 11,7 – 12,5 GHz, v Regióne 2 pásmo 12,2 – 12,7 GHz a v Regióne 3 pásmo 11,7 – 12,2 GHz je pridelené pevnej družicovej službe (zostup) v kategórií prednostná služba, obmedzené len na negeostacionárne systémy a podlieha ustanoveniam v pozn. 9.12 pre koordináciu s inými negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátumy prijatia Výborom úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre negeostacionárne FSS systémy a úplnej koordinácie alebo oznámenia informácií pre GSO siete pozn. 5.43 neplatí. Negeostacionárne FSS systémy vo hore uvedených pásmach by mali pracovať tak, že nežiaduce rušenie, ktoré môže nastať počas týchto operácií má byť okamžite eliminované. (WRC-03)
5.488 Využitie pásma 11,7 – 12,2 GHz geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe v Regióne 2 podlieha ustanoveniam v pozn. 9.14 pre koordináciu zo stanicami pozemských služieb v Regiónoch 1, 2 a 3. Pre využívanie pásma 12,2 – 12,7 GHz družicovou rozhlasovou službou v Regióne 2 pozri dodatok 30. (WRC-03)
5.489 Dodatočné pridelenie: V Peru je pásmo 12,1 – 12,2 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba.
5.490 V Regióne 2, nesmú v pásme 12,2 – 12,7 GHz, existujúce ani plánované pozemské rádiokomunikačné služby rušiť kozmické služby, pracujúce podľa Plánu družicového vysielania pre Región 2, ktorý sa nachádza v dodatku 30.
5.491 (SUP - WRC-03)
5.492 Prídely staniciam družicovej rozhlasovej služby v súlade s prijatým regionálnym plánom alebo obsiahnuté v zozname Regiónov 1 a 3 v dodatku 30 môžu byť použité aj na prenosy v pevnej družicovej službe (zostup), pričom sa zabezpečí, že uvedené prenosy nespôsobia väčšie rušenie ani si nevyžiadajú väčšiu ochranu pred rušením ako prenosy družicovej rozhlasovej služby, pracujúce v súlade s týmto plánom alebo zoznamom. (WRC-2000)
5.493 Družicová rozhlasová služba v pásme 12,5 – 12,75 GHz v Regióne 3 je obmedzená na výkonovú hustotou toku nepresahujúcou hodnotu -111 (dB W/(m2 27 MHz)) pre všetky podmienky a všetky metódy modulácie na okraji zásobovanej oblasti. (WRC-97)
5.494 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Kamerune, Stredoafrickej republike, Kongu, na Pobreží Slonoviny, v Džibudsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Gabone, Ghane, Guinei, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Líbyi, na Madagaskare, v Mali, Maroku, Mongolsku, Nigérii, Ománe, na Katare, v Sýrii, Kongu (býv. Zair ), Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade, Togu a Jemene je pásmo 12,5 – 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.495 Dodatočné pridelenie: Vo Francúzsku, v Grécku, Monaku, Čiernej Hore, Ugande, Rumunsku, Tanzánii a Tunise je pásmo 12,5 – 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej v kategórii podružná služba. (WRC-02)
5.496 Dodatočné pridelenie: V Rakúsku, Azerbajdžane, Kirgizsku a Turkménsku je pásmo 12,5 – 12,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe, okrem leteckej pohyblivej služby v kategórii prednostná služba. Avšak, stanice tejto služby nesmú rušiť pozemské stanice pevnej družicovej služby v krajinách Regiónu 1 nevymenovaných v tejto poznámke. Koordinácia týchto pozemných staníc so stanicami pevnej a pohyblivej služby nie je požadovaná v krajinách uvedených v tejto poznámke. Na teritóriách krajín vymenovaných v tejto poznámke platí pre pevnú družicovú službu obmedzenie plošnej hustoty výkonu pri povrchu Zeme uvedenej v čl. 21, tabuľka 21-4. (WRC-2000)
5.497 Využitie pásma 13,25 – 13,4 GHz leteckou rádionavigačnou službou je obmedzené na navigačné pomôcky ktoré využívajú Dopplerov jav.
5.498 (SUP-WRC-97) 
5.498A Stanice družicového prieskumu Zeme (aktívneho) a kozmického prieskumu (aktívneho) pracujúce v pásme 13,25 – 13,4 GHz nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj staníc rádiolokačnej služby. (WRC-97)
5.499 Dodatočné pridelenie: V Bangladéši a Indii je pásmo 13,25 – 14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. V Pakistane je pásmo 13,25 – 13,75 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.500 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bruneji, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, na Madagaskare, v Malajzii, Mali, v Maroku, Mauretánii, Nigeru, Nigérii, Ománe, na Katare, v Sýrii, Singapure, Sudáne, Južnom Sudáne, Čade a Tunisku je pásmo 13,4 – 14 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. V Pakistane je pásmo 13,4 – 13,75 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.501 Dodatočné pridelenie: V Azerbajdžane, Maďarsku, Japonsku, Kirgizsku, Rumunsku a Turkménsku je pásmo 13,4 – 14 GHz pridelené aj rádionavigačnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.501A Pridelenie pásma 13,40 – 13,75 GHz kozmickému výskumu v kategórii prednostná služba je obmedzené na aktívne senzory umiestené na palubách kozmických lodí. Ostatné využitie tohto pásma pre kozmický výskum je v kategórii podružná služba. (WRC-97)
5.501B V pásme 13,40 – 13,75 GHz družicový prieskum Zeme (aktívny) a kozmický výskum (aktívny) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať využitie a vývoj rádiolokačnej služby. (WRC-97)
5.502 V pásme 13,75 - 14 GHz musí mať zemská stanica pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 1,2 m a zemská stanica  negestacionárnych systémov pevnej družicovej služby minimálny priemer antény 4,5 m. Najväčší e.i.r.p. (stredná hodnota za 1 s) vyžiarený stanicami radiolokačnej a rádionavigačnej služby by nemala prekračovať 59 dBW pre elevačný uhoľ 2° a 65 dBW pre menší uhoľ. Pred uvedením administráciami do prevádzky zemských staníc geostacionárnych družicových systémov pracujúcich v tomto pásme v pevnej družicovej službe s anténou s priemerom menej ako 4,5 m sa musí zabezpečiť tak, aby výkonová hustota produkovaná týmito zemskými stanicami nepresiahla hodnoty:
a)115 dB(W/(m2.10 MHz) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovaná v nadmorskej výške 36 m nad morom, ako oficiálne rešpektovaná hodnota prímorskými štátmi;
a) 115 dB(W/(m2.10 MHz) pre viac ako 1 % vysielaného času produkovaná 3 m nad zemou v hraniciach oblastí administrácií ktoré v tomto pásme rozmiestňujú, alebo plánujú  rozmiestnenie  pozemných pohyblivých radarov ak nedôjde k inej dohode. 
Pre zemské stanice okrem pevnej družicovej služby, ktoré majú priemer antény väčší alebo rovný 4,5 m, by malo byť e.i.r.p. najmenej  68 dBW  a nepresiahnuť 85 dBW. (WRC-07)
5.503 V pásme 13,75 – 14 GHz musia byť v prevádzke tie geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu na princípe rovnocennosti so stanicami pevnej družicovej služby o ktorých bol Výbor predbežne informovaný pred 31. januárom 1992. Po tomto dátume budú nové geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu pracovať v kategórii podružná služba. Kým tieto geostacionárne kozmické stanice služby kozmického výskumu o ktorých Výbor dostal informáciu pred 31. 1. 1992 prestanú byť v týchto pásmach v prevádzke :
V pásme 13,77 – 13,78 GHz hustota vyžarovaného výkonu e.i.r.p. z ľubovoľnej zemskej stanice v pevnej družicovej službe pracujúcej s vesmírnymi stanicami na geostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť:
a) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovnej alebo väčšej ako 1,2 m a menšej ako 4,5 m;
b) 49,2D + 20 log (D/4,5) dB(W/40 kHz), kde D je priemer antény zemskej stanice pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovnej alebo väčšej ako 4,5 m a menšej ako 31,9 m;
c) 66,2 dB(W/40 kHz), pre každú zemskú stanicu pevnej družicovej služby (m), pre priemer antény rovnej alebo väčšej ako 31,9 m;
d) 56,2 dB(W/4 kHz), pre úzkopásmové (menej ako 40 kHz užitočnej šírky pásma) emisie zemských staníc pevnej družicovej služby pre priemer antény 4,5 m alebo väčšej.
e) hustota emisií e.i.r.p. každej zemskej stanice pevnej družicovej služby spolupracujúcej s vesmírnou stanicou na negeostacionárnej obežnej dráhe nesmie prekročiť +51 dBW v 6 MHz v pásme 13,772 – 13,778 GHz.
Na kompenzáciu útlmu dažďom možno použiť automatické riadenie výkonu, ktoré zvyšuje hustotu vyžiareného výkonu. Zvýšenie hustoty vyžiareného výkonu nezvyšuje hodnoty vyplývajúce z využitia e.i.r.p. zemskej stanice nad medze stanovené pre podmienky šírenia voľným priestorom. (WRC-03)
5.503A (SUP - WRC-03)
5.504 Použitie pásma 14 – 14,3 GHz rádionavigačnou službou je podmienené predpokladom dostatočnej ochrany kozmických staníc pevnej družicovej služby.
5.504A Letecké zemské stanice družicovej leteckej pohyblivej služby v pásme 14 – 14,5 GHz  pracujúce v kategórii podružná služba môžu tiež komunikovať s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby. Aplikuje sa ustanovenie pozn. 5.29, 5.30 a pozn. 5.31. (WRC-03)
5.504B Letecké zemské stanice pracujúce v družicovej leteckej pohyblivej službe v pásme 14 – 14,5 GHz musia byť v súlade s ustanovením dodatku 1, časť C odporučenia ITU-R M.1643, s rešpektovaním každej rádiokomunikačnej stanice vykonávajúcej pozorovania v pásme 14,47 – 14,5 GHz umiestenej na území Španielska, Francúzska, Indie, Talianska, Spojeného kráľovstva a Južnej Afriky. (WRC-03)
5.504C Hustota výkonového toku v pásme 14 – 14,25 GHz produkovaná na území krajín Saudskej Arabie, Botswany, Pobreží Slonoviny, Egypta, Guinei, Indie, Iránu, Kuvajtu, Nigerie, Ománu, Sýrie a Tuniska zemskými leteckými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby nesmie presiahnuť medzu danú  v prílohe 1, časť B odporúčaní ITU-R M.1643, okrem výslovného súhlasu príslušnej administrácie(í) ustanovenie tejto poznámky nie je spôsobom znižovania záväzkov družicovej leteckej pohyblivej služby, pracujúcej v kategórii podružnej služby v zhode s pozn. 5.29. (WRC-12)
5.505 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Botswane, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kórejskej republike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guinei, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Ománe, na Filipínach, v Katare, Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Tanzánii, Čade, vo Vietname a v Jemene je pásmo 14 – 14,3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.506 Pásmo 14 – 14,5 GHz môže byť využité v pevnej družicovej službe (vzostup), pre privádzacie spoje družicovej rozhlasovej služby, s podmienkou koordinácie s ostatnými sieťami pevnej družicovej služby. Uvedené použitie privádzacích spojov je vyhradené pre mimoeurópske krajiny.
5.506A Lodné zemské stanice v pásme 14 – 14,5 GHz s e.i.r.p. väčším ako 21 dBW musia pracovať za rovnakých podmienok ako zemské stanice na palube lodí, ako je uvedené v rezolúcii 902 (WRC 03). Táto poznámka nesmie byť uplatňovaná na lodné zemské stanice pre ktoré platí príloha 4. Informácie boli prijaté na Výbore pred 5. júlom 2003. (WRC-03)
5.506B Zemské stanice na palube lodí ktoré komunikujú s kozmickými stanicami pevnej družicovej služby môžu pracovať vo frekvenčnom pásme 14,0 – 14,5 GHz bez potreby predchádzajúcej dohody s Cyprusom, Gréckom a Maltou v rámci minimálnej vzdialenosti od týchto krajín danej v rezolúcii 902 (WRC-03). (WRC-03)
5.507 Nepoužité 
5.508 Dodatočné pridelenie: V Nemecku, vo Francúzsku, v  Taliansku, Líbyi, Macedonsku a vo Spojenom kráľovstve je pásmo 14,25 – 14,3 GHz pridelené aj pevnej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.508A V pásme 14,25 – 14,3 GHz, hustota výkonového toku produkovaná na území krajín Saudskej Arábie, Botswany, Pobreží Slonoviny, Číny, Egypta, Francúzska, Guinei, Indie, Iránu, Talianska, Kuvajtu, Nigerie, Ománu, Sýrie, Spojeného královstva a Tuniska zemskými lietadlovými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby nesmú presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B Odporúčaní ITU-R M.1643, okrem výslovného súhlasu príslušnej administrácie(í). Ustanovenie tejto poznámky nie je spôsobom znižovania záväzkov družicovej leteckej pohyblivej služby, pracujúcej v kategórii podružnej služby v zhode s pozn. 5.29. (WRC-12)
5.509 (SUP-WRC-07)
5.509A Hustota výkonového toku v pásme 14,3 – 14,5 GHz  produkovaná na území krajín Saudskej Arábie, Botswany, Pobreží Slonoviny, Kamerunu, Číny, Egypta, Francúzska, Gabonu, Guinei, Indie, Iránu, Talianska, Kuvajtu, Maroka, Nigerie, Ománu, Sýrie, Spojeného královstva, Srí Lanky, Tuniska a Vietnamu zemskými leteckými stanicami družicovej leteckej pohyblivej služby nesmú presiahnuť medzu danú v prílohe 1, časť B odporúčaní ITU-R M.1643, okrem výslovného súhlasu príslušnej administrácie(í). ustanovenie tejto poznámky nie je spôsobom znižovania záväzkov družicovej leteckej pohyblivej služby, pracujúcej v kategórii podružnej služby v zhode s pozn. 5.29. (WRC-12)
5.510 Využitie pásma 14,5 – 14,8 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na privádzacie spoje pre družicovú rozhlasovú službu. Uvedené využitie je vyhradené pre mimoeurópske krajiny.
5.511 Dodatočné pridelenie: V Saudskej Arábii, Bahrajne, Kamerune, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Guinei, Iráne, Iraku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrii a Somálsku je pásmo 15,35 – 15,4 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. (WRC-12)
5.511A Pásmo 15,43 – 15,63 GHz je tiež pridelené pevnej družicovej službe (zostup) v kategórií prednostná služba. Využívanie pásma 15,43 –15,63 GHz pevnou družicovou službou (zostup)(vzostup) je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych systémov pohyblivej družicovej služby a podlieha koordinácii podľa pozn. 9.11A. Využívanie frekvenčného pásma 15,43 – 15,63 GHz pevnou družicovou službou (zostup) je obmedzené na privádzacie spoje negeostacionárnych systémov, pre ktoré bola Výborom pred 2 júnom 2000 prijatá rozšírená publikačná informácia. Pre zostupný smer má byť minimálny elevačný uhol zemskej stanice, zisk smerom k miestnemu horizontálnemu plánu a minimálne koordinačné vzdialenosti na ochranu zemských staníc pred škodlivým rušením podľa odporúčania ITU-R 1341. 
Za účelom ochrany rádioastronomickej služby v pásme 15,35 – 15,4 GHz, nesmie súčet výkonových hustot vyžiarených v pásme 15,35 – 15,4 GHz všetkými vesmírnymi stanicami ktorejkoľvek modulačnej linky negeostacionárného systému mobilnej družicovej služby (zostup), pracujúcom v pásme 15,43 – 15,63 GHz, prekročiť hodnotu -156 dB(W/m2) v 50 MHz šírke pásma, na ktoromkoľvek rádioastronomickom observačnom stanovišti pre viac ako 2 % času. (WRC-2000)
5.511B (SUP - WRC-97)
5.511C Stanice pracujúce v leteckej rádionavigačnej službe musia mať max. e.i.r.p. v súlade s odporučením ITU-R S.1340. Minimálna koordinačná vzdialenosť vyžadovaná na ochranu leteckých rádionavigačných staníc (pri aplikovaní pozn. 4.10) pred škodlivým rušením zemských staníc privádzacích spojov a max. e.i.r.p. vysielaná smerom k horizontálnemu priemetu privádzacieho spoja musí byť v súlade s odporučaním ITU-R S.1340.
5.511D Systémy pevnej družicovej služby, pre ktoré bola 21. novembra 1997 prijatá Výborom úplná informácia pre ďalšie publikovanie môžu pracovať v pásmach 15,40 – 15,43 GHz a 15,63 – 15,70 GHz v zostupnom smere a 15,63 – 15,65 GHz vo vzostupnom smere. V pásmach 15,40 – 15,43 GHz a 15,65 – 15,7 GHz vysielanie z negeostacionárnej vesmírnej stanice nesmie presiahnuť limity výkonovej hustoty na povrchu Zeme -146 dB(W/m2.MHz) pre všetky uhly. V pásme 15,63 – 15,65 GHz, kde administrácia plánuje vysielanie z negeostacionárnej družicovej stanice, ktoré prekročí hodnotu -146 dB(W/m2.MHz) v ktoromkoľvek uhle, musí byť takéto vysielanie s dotknutou administráciou koordinované v zmysle pozn. 9.11A. Stanice pevnej družicovej služby pracujúce v pásme 15,63 – 15,65 GHz vo vzostupnom smere nesmú spôsobiť škodlivé rušenie staníciam leteckej rádionavigačnej služby (pri aplikovaní pozn. 4.10). (WRC-97))
5.511E Stanice rádiolokačnej služby pracujúce vo frekvenčnom pásme 15,4 – 15,7 GHz nesmú spôsobiť škodlivé rušenie alebo vyžadovať ochranu od staníc leteckej rádionavigačnej služby. (WRC-12)
5.511F V záujme ochrany rádioastronomickej služby vo frekvenčnom pásme 15,35 – 15,4 GHz, stanice rádiolokačnej služby  pracujúce vo frekvenčnom pásme 15,4 až 15,7 GHz nesmú presiahnuť úroveň hustoty výkonového toku  -156 dB(W/m2) v 50 MHz šírke pásma vo frekvenčnom pásme 15,35 – 15,4 GHz na každom rádioastronomickom pozorovacom stanovišti viac ako 2 % času.
5.512 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Rakúsku, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Kongu, Kostarike, Egypte, Salvádore, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, vo Fínsku, v Guatemale, Indii, Indonézii, Iráne, Jordánsko, Keni, Kuvajte, Líbyjská arabská džamahírii, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Čiernej Hore, Nepále, Nikaragui, Nigeru, Ománe, Pakistane, Katare, Sýrii, Kongu (býv. Zair ), Srbsku, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu a Jemene je pásmo 15,7 – 17,3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. (WRC-12)
5.513 Dodatočné pridelenie: V Izraeli je pásmo 15,7 – 17,3 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené služby nesmú požadovať ochranu pred rušením a ani rušiť služby pracujúce v súlade s tabuľkou v krajinách iných, ako sú uvedené v pozn. 5.512.
5.513A Aktívne senzory umiestené na palubách vesmírnych lodí, ktoré pracujú v pásme 17,2 – 17,3 GHz, nesmú spôsobovať škodlivé rušenie alebo obmedzovať vývoj rádiolokačnej služby ani iných služieb pridelených v kategórii prednostná služba  (WRC-97).
5.514 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Kamerune, Kostarike, Salvádore, Spojených arabských emirátoch, Guatemale, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Líbyi, Litve, Nepále, Nikaragui, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Katare, v Sudáne, Južnom Sudáne, Uzbekistane a Kirgizsku je pásmo 17,3 – 17,7 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Hraničné hodnoty použiteľného výkonu sú dané v pozn. 21.3 a 21.5. (WRC-12)
5.515 Spoločné používanie pásma 17,3 – 17,8 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) a družicovou rozhlasovou službou, podlieha opatreniam časti 1 prílohy 4 dodatku 30A.
5.516 Využívanie pásma 17,3 – 18,1 GHz geostacionárnymi družicovými systémami pevnej družicovej služby (vzostup) je obmedzené na privádzacie spoje pre družicovú rozhlasovú službu. Využitie pásma 17,3 – 17,8 GHz systémami pevnej družicovej služby (vzostup) v Regióne 2 je obmedzené na geostacionárne družice. Pre využitie pásma 17,3 – 17,8 GHz privádzacími spojmi v Regióne 2 pre družicovú rozhlasovú službu, pracujúcu v pásme 12,2 – 12,7 GHz, pozri čl. 11. Využívanie pásiem 17,3 – 18,1 GHz (vzostup) v Regiónoch 1 a 3 a 17,8 – 18,1 GHz (vzostup) v Regióne 2 negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe je podriadené ustanoveniam pozn. 9.12 pre koordináciu s ďalšími negeostacionárnymi družicovými systémami v pevnej družicovej službe. Negeostacionárne družicové systémy v pevnej družicovej službe nesmú požadovať ochranu pred geostacionárnymi družicovými sieťami v pevnej družicovej službe pracujúcimi podľa Rádiokomunikačného poriadku bez ohľadu na dátum prijatia úplnej koordinácie prípadne informácie o notifikácii Výborom, týkajúcej sa geostacionárnych družicových systémov, pričom sa pozn. 5.43 neaplikuje. 
Negeostacionárne družicové systémy vo hore uvedených pásmach musia byť prevádzkované takým spôsobom, aby neprijateľné rušenie, ktoré sa môže vyskytnúť počas ich činnosti, bolo rýchlo obmedzené. (WRC-2000)
5.516A V pásme 17,3 – 17,7 GHz, zemské stanice pevnej družicovej služby (zostup) v Regióne 1 nesmú žiadať ochranu pred privádzacími spojmi zemských staníc družicovej rozhlasovej služby pracujúcich podľa dodatku 30A, ani klásť medze, alebo obmedzenia na umiestenie privádzacích spojov zemských staníc družicovej rozhlasovej služby, kdekoľvek vo vnútri oblasti, kde pracujú privádzacie spoje. (WRC-03)
516B Nasledujúce pásma sú určené pre aplikácie s vysokou hustotou výkonu v pevnej družicovej službe (HDFSS):
17,3 – 17,7 GHz (zostup) v Regióne 1
18,3  –19,3 GHz                (zostup) v Regióne 2
19,7 – 20,2 GHz                (zostup) vo všetkých Regiónoch
39,5 – 40 GHz                   (zostup) v Regióne 1
40 – 40,5 GHz                   (zostup) vo všetkých Regiónoch
40,5 – 42 GHz                   (zostup) v Regióne 2
47,5 – 47,9 GHz                (zostup) v Regióne 1
48,2 – 48,54 GHz              (zostup) v Regióne 1
49,44 – 50,2 GHz              (zostup) v Regióne 1
a
27,5 – 27,82 GHz               (vzostup) v Regióne 1
28,35 – 28,45 GHz             (vzostup) v Regióne 2
28,45 – 28,94 GHz             (vzostup) vo všetkých Regiónoch
28,94 – 29,1 GHz               (vzostup) v Regióne 2 a 3
29,25 – 29,46 GHz             (vzostup) v Regióne 2
29,46 – 30 GHz                  (vzostup) vo všetkých Regiónoch
48,2 – 50,2 GHz                 (vzostup) v Regióne 2
Toto určenie nevylučuje využitie týchto pásiem inými aplikáciami pevnej družicovej služby, alebo inými službami pre ktoré sú tieto pásma určené v kategórii prednostná služba a neurčujú prioritu medzi užívateľmi pásiem v týchto ustanoveniach. Administrácie musia toto zobrať do úvahy, keď zvažujú regulačné ustanovenia v týchto pásmach. Pozri rezolúciu 143 (WRC-03)*. (WRC-03)
* Poznámka Sekretariátu: Táto rezolúcia bola revidovaná pri  WRC-07. 
5.517 Využívanie pásma 17,3 – 17,8 GHz družicovou rozhlasovou službou (zostupná) v Regióne 2 nesmie rušiť a ani požadovať ochranu pred rušením od systémov pracujúcich v družicovej rozhlasovej službe v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom. (WRC-07)
5.518 (SUP-WRC-07)
5.519 Dodatočné pridelenie: Pásmo 18,0 – 18,3 GHz v Reg. 2 a 18,1 – 18,3 GHz v Reg. 1 je pridelené aj meteorologickej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba. Uvedené použitie pásma je obmedzené na geostacionárne družice. (WRC-07)
5.520 Využitie pásma 18,1 – 18,4 GHz pevnou družicovou službou (vzostupná) je obmedzené na privádzacie spoje geostacionárnych družicových systémov rozhlasovej družicovej služby. (WRC-2000)
5.521 Alternatívne pridelenie: V Nemecku, Dánsku, Spojených arabských emirátoch, Grécku a na Slovensku je pásmo 18,1 – 18,4 GHz pridelené pevnej, pevnej družicovej (vesmír-Zem) a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba (pozri pozn. 5.33). Zároveň je v platnosti ustanovenie pozn. 5.519. (WRC-03)
5.522 (SUP-WRC-2000)
5.522A Vysielania pevnej služby a pevnej družicovej služby v pásme 18,6 – 18,8 GHz sú obmedzené na hodnoty uvedené v pozn. 21.5A resp. 21.16.2. (WRC-2000)
5.522B Využívanie pásma 18,6 – 18,8 pevnou družicovou službou je obmedzené na geostacionárne systémy a systémy s apogeom vzdialenejším ako 20000 km. (WRC-2000)
5.522C V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Jordánsku, Libanone, Líbyi, Maroku, Ománe, na Katare, v Sýrii, Tunisku a Jemene v pásme 18,6 – 18,8 GHz nepodliehajú pevné družicové systémy, ktoré nadobudli platnosť k dátumu záverečného aktu WRC-2000, obmedzeniam pozn. 21.5A. (WRC-2000)
5.523 (SUP-WRC-2000)
5.523A Využívanie pásma 18,8 – 19,3 GHz  (zostup) a 28,6 – 29,1 GHz (vzostup) geostacionárnou a negeostacionárnou pevnou družicovou službou je predmetom aplikácie ustanovení pozn. 9.11A, pričom sa pozn. 22.2 neaplikuje. Administrácie, ktoré koordinujú geostacionárne družicové siete pred 18. novembrom 1995 musia podľa pozn. 9.11A v maximálne možnej miere spolupracovať s negeostacionárnymi družicovými sieťami, pre ktoré bola prijatá informácia o oznámení Výborom do tohoto dátumu tak, aby dosiahnuté výsledky boli prijateľné pre všetky zúčastnené strany. Negeostacionárne družicové siete nesmú spôsobovať neakceptovateľné rušenie sieťam geostacionárnej pevnej družicovej služby, pre ktoré bola Výborom prijatá komplexná informácia o oznámení podľa dodatku 4 ku dňu 18. novembra 1995. (WRC-97)
5.523B Využívanie pásma 19,3 – 19,6 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na privádzacie spoje nestacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby. Takéto použitie podlieha ustanoveniam pozn. 9.11A, pričom sa pozn. 22.2 neaplikuje.
5.523C Pozn. 22.2 sa ďalej aplikuje v pásmach 19,3 – 19,6 GHz a 29,1 – 29,4 GHz medzi modulačnými linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tou pevnou družicovou službou pre ktorú bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a oznámení podľa dodatku 4 pred 18. novembrom 1995. (WRC-97)
5.523D Využívanie pásiem 19,3 – 19,7 GHz (vzostup) geostacionárnymi systémami pevnej družicovej služby a modulačnými spojmi pre negeostacionárne systémy pohyblivej družicovej služby podlieha ustanoveniam pozn. 9.11A, nepodlieha však ustanoveniam pozn. 22.2. Používanie tohto pásma ostatnými nestacionárnymi systémami družicovej pevnej služby alebo prípadmi uvedenými v pozn. 5.523C a 5.523E nepodlieha ustanoveniam pozn. 9.11A, ale naďalej podlieha postupom podľa čl. 9 (okrem pozn. 9.11A) a čl. 11 a ustanoveniam pozn. 22.2. (WRC-97)
5.523E Pozn. 22.2 sa naďalej aplikuje v pásmach 19,6 – 19,7 GHz a 29,4 – 29,5 GHz medzi modulačnými linkami negeostacionárnych sietí pohyblivej družicovej služby a tými sieťami pevnej družicovej služby, pre ktorú bola prijatá Úradom kompletná informácia o koordinácii a oznámení podľa dodatku 4 k 21. novembru 1997. (WRC-97)
5.524 Dodatočné pridelenie: V Afganistane, Alžírsku, Angole, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Kostarike, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Gabone, Guatemale, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Izraeli, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Nigérii, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Kongu (býv. Zair), Sýrii, KĽDR, Singapure, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Tanzánii, Čade, Togu a Tunisku je pásmo 19,7 – 21,2 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii prednostná služba. Uvedené dodatočné používanie nesmie nijakým spôsobom obmedziť hodnotu hustoty výkonu pochádzajúcej z vysielania. staníc pevnej družicovej služby v pásme 19,7 – 21,2 GHz a kozmických staníc pohyblivej družicovej služby v pásme 19,7 – 20,2 GHz, kde je pridelená pohyblivá družicová služba v kategórii prednostná služby v súčasnom pásme. (WRC-12)
5.525 S cieľom uľahčiť medziregionálnu koordináciu medzi sieťami pohyblivej družicovej a pevnej družicovej služby, budú sa tie nosné frekvencie v pohyblivej družicovej službe, ktoré sú najviac ovplyvniteľné rušením, podľa možnosti umiestňovať do vyšších častí pásma 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz.
5.526 V Regióne 2 v pásmach 19,7 – 20,2 GHz a 29,5 – 30 GHz a v Regiónoch 1 a 3 v pásmach 20,1 – 20,2 GHz a 29,9 – 30 GHz siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe, môžu obsahovať spojenia medzi zemskými stanicami na definovanom i nedefinovanom mieste, alebo stanicami v pohybe, prostredníctvom jednej alebo viacerých družíc pre komunikácie bod-bod a bod-multibod.
5.527 V pásmach 19,7 – 20,2 GHz 29,5 – 30 GHz neplatí pre pohyblivú družicovú službu ustanovenie pozn. 4.10.
5.528 Toto pridelenie pohyblivej družicovej službe je určené pre používanie sieťami používajúcimi úzkosmerové antény a iné vyspelé technológie na kozmických staniciach. Administratívne správy, prevádzkujúce systémy v pohyblivej družicovej službe v pásme 19,7 – 20,1 GHz v Regióne 2 a v pásme 20,1 – 20,2 GHz, musia urobiť všetky dostupné opatrenia na zaistenie plynulej použiteľnosti uvedených pásiem pre administratívne správy, prevádzkujúce systémy pevnej a pohyblivej služby, v súlade s opatreniami v pozn. 5.524.
5.529 Využívanie pásiem 19,7 – 20,1 GHz a 29,5 – 29,9 GHz pohyblivou družicovou službou v Regióne 2 je obmedzené na družicové siete, pracujúce v pevnej družicovej, ako aj v pohyblivej družicovej službe ako je uvedené v pozn. 5.526.
5.530 (SUP-WRC-12)
5.530A ak nie je dohodnuté  medzi zúčastnenými správami inak, nesmie žiadna stanica pevnej alebo pohyblivej služby administrácie vytvoriť hustotu výkonového toku presahujúcu hodnotu -120,4 dB(W/(m2·MHz)) 3 m nad zemou v ktoromkoľvek bode územia inej administrácie v Regiónoch 1 a 3 pre viac ako 20 % času. Pri vykonávaní výpočtov by administrácie mali použiť najnovšiu verziu odporúčania ITU-R P.452 (pozri odporúčanie ITU-R BO.1898). (WRC-12)
5.530B V pásme 21,4 - 22 GHz, s cieľom uľahčiť rozvoj rozhlasovej družicovej služby, sa administráciám v Regiónoch 1 a 3 odporúča nerozmiestňovať stanice pohyblivej služby a obmedziť nasadzovanie staníc bod-bod spojov pevnej služby. (WRC-12)
5.530C Využívanie pásma 21,4 - 22 GHz sa riadi ustanoveniami rezolúcie 755. (WRC-12)
5.530D Pozri rezolúciu 555 (WRC-12). (WRC-12)
5.531 Dodatočné pridelenie: V Japonsku je pásmo 21,4 – 22 GHz pridelené aj rozhlasovej službe v kategórii prednostná služba.
5.532 Využívanie pásma 22,21 – 22,5 GHz službou družicového prieskumu Zeme (pasívny) a kozmického výskumu (pasívny) nesmie obmedzovať pevnú a pohyblivú službu, okrem leteckej pohyblivej služby.
5.532A Umiestnenie zemských staníc služby kozmického výskumu musí byť vo vzdialenosti najmenej 54 km od príslušnej hranice susedných krajín z dôvodu ochrany súčasnych aj budúcich pevných a pohyblivých služieb, iba ak je kratšia vzdialenosť dohodnutá medzi príslušnými administráciami. Poznámky 9.17 a 9.18 neplatia. (WRC-12)
5.532B Využitie pásma 24,65 – 25,25 GHz v Regione 1 a pásma 24,65 – 24,75 GHz v Regione 3 pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na zemské stanice, ktoré používajú anténu s priemerom minimálne 4,5 m.  (WRC-12)
5.533 Medzidružicová služba nesmie požadovať ochranu pred rušením od staníc so zariadením rádionavigačnej služby pre detekciu povrchu letiska.
5.534 (SUP-WARC-03)
5.535 Privádzacie spoje staníc družicovej rozhlasovej služby majú mať v pásme 24,75 – 25,25 GHz prednosť pred ostatným používaním v pevnej družicovej službe (vzostup). Tieto ostatné používania nesmú požadovať ochranu pred rušením, či už existujúcimi alebo aj budúcimi sieťami privádzacích spojov družicovej rozhlasovej služby. 
5.535A Používanie pásma 29,1 – 29,4 GHz pevnou družicovou službou (vzostup) je obmedzené na geostacionárne družicové systémy a privádzacie spoje nestacionárnych družicových systémov pohyblivej družicovej služby. Takéto použitie podlieha ustanoveniam uvedeným v pozn. 9.11A, nepodlieha však pozn. 22.2, okrem pozn. 5.523C a 5.523E, kde takéto využitie nie je predmetom ustanovení uvedených v pozn. 9.11A a je naďalej predmetom postupov podľa čl. 9 (okrem pozn. 9.11A) a čl. 11 a ustanoveniami pozn. 22.2. (WRC-97)
5.536 Využívanie pásma 25,25 – 27,5 GHz medzidružicovou službou je obmedzené na aplikácie v kozmickom výskume a v družicovom prieskume Zeme a tiež na prenosy dát, ktoré majú pôvod v priemyslových a lekárskych činnostiach v kozmickom priestore.
5.536A Administrácie zavádzajúce zemské stanice družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu nemôžu žiadať ochranu pred stanicami pevnej a pohyblivej služby prevádzkovanými susednými administráciami. Navyše, zemské stanice pracujúce v službe družicového prieskumu Zeme alebo kozmického výskumu by maly byť prevádzkované s prihliadnutím k najnovšej verzii odporúčania ITU-R SA.1862. (WRC-12)
5.536B V Saudskej Arábii, Rakúsku, Belgicku, Brazílii, Bulharsku, Číne, Kórei, Dánsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, vo Fínsku, v Maďarsku, Indii, Iráne, Írsku, Izraeli, Taliansku, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Libanone, Líbyi, Lichtenštajnsku, Litve, Moldavsku, Nórsku, Ománe, Ugande, Pakistane, na Filipínach, v Poľsku, Portugalsku, Sýrii, KĹDR, na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Spojenom královstve, Singapure, vo Švédsku, Švajčiarsku, v Tanzánii, Turecku, vo Vietname a v Zimbabwe, zemské stanice pracujúce v družicovom prieskume Zeme v pásme 25,5 – 27,0 GHz nesmú požadovať ochranu alebo obmedzovať využitie a vývoj staníc pohyblivej a pevnej služby. ( WRC-12)
5.536C V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Botswane, Brazílii, Kamerune, Komoroch, na Kube, v Džibutsku, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Estónsku, vo Fínsku, v Iráne, Izraeli, Jordánsku, Keni, Kuvajte, Litve, Malajzii, Maroku, Nigérii, Ománe, na Katare, v Sýrii, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Tanzánii, Tunisku, Uruguaji, Zambii a Zimbabwe zemské stanice pracujúce v kozmickom výskume v pásme 25,5 – 27 GHz nesmú požadovať ochranu, alebo obmedzovať využitie a rozmiestenie staníc pevnej a pohyblivej služby. (WRC-12)
5.537 V pásme 27 – 27,5 GHz kozmické služby, pracujúce v medzidružicovej službe a využívajúce negeostacionárne družice, nepodliehajú opatreniam uvedeným v čl. 22.2.
5.537A V Bhutáne, Kamerune, Kórei, Rusku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane, Malajzii, na Maledivách, v Mongolsku, Mjanmarsku, Uzbekistane, Pakistane, na Filipinach, v Kyrgizsku, KĽDR, Sudáne, na Srí Lanke, v Thajsku a vo Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 27,5 – 28,35 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS). Využitie HAPSu v pásme 27,5 – 28,35 GHz je limitované na území krajín uvedených hore na jedno 300 MHz subpásmo. Takéto využitie 300 MHz pridelenia pevnej služby HAPS v hore uvedených krajinách je okrem toho limitované prevádzkou v smeru HAPS-zem a nesmie vyžadovať ochranu pred nežiadúcim rušením od iných druhov systémov pevnej služby alebo ostatných služieb pracujúcich spoločne v kategórii prednostná služba. Okrem tohto nesmie byť vývoj takýchto ostatných služieb obmedzený službou HAPS. Pozri rezolúciu 145 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.538 Dodatočné pridelenie: Pásma 27,500 – 27,501 GHz a 29,999 – 30,000 GHz sú pridelené aj pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii prednostná služba na prenosy majákmi, určenými na riadenie výkonu vo vzostupnom smere. Uvedené prenosy v zostupnom smere nesmú prekročiť ekvivalentný izotropický vyžiarený výkon (e.i.r.p.) +10 dBW v smere k susedným družiciam na geostacionárnej družicovej dráhe. (WRC-07)
5.539 Pásmo 27,5 – 30 GHz môže byť použité v pevnej družicovej službe (vzostup) na vytvorenie privádzacích spojov pre družicovú rozhlasovú službu.
5.540 Dodatočné pridelenie: Pásmo 27,501 – 29,999 GHz je pridelené aj pevnej družicovej službe (zostup) v kategórii podružná služba, na prenosy majákmi určené na riadenie výkonu vo vzostupnom smere.
5.541 V pásme 28,5 – 30 GHz je služba družicového prieskumu Zeme obmedzená na prenos dát medzi stanicami a nie na základný zber informácií prostredníctvom aktívnych a pasívnych snímačov.
5.541A Privádzacie spoje negeostacionárnych sietí v pohyblivej družicovej službe a geostacionárne siete v pevnej družicovej službe, pracujúcich v pásme 29,1 – 29,4 GHz (vzostup) musia využívať adaptívne riadenie výkonu uplinku alebo iné metódy kompenzácie úniku tak, aby sa vysielanie pozemských staníc vykonávalo s výkonovou úrovňou požadovanou na dodržanie akosti spoja a aby súčasne bola v obidvoch sieťach znížená úroveň vzájomného rušenia. Tieto metódy platia pre siete v ktorých koordinačné informácie podľa dodatku 4 boli doručené na Výbor po 17. 5. 1996 do doby, kým tento stav zmení budúca rádiokomunikačná konferencia, ktorá má mandát rozhodnúť tieto otázky. Od administrácií, ktoré pošlú koordinačné informácie podľa dodatku 4 pred týmto dátumom sa očakáva, že budú túto techniku využívať v uskutočniteľnej miere. (WRC-2000)
5.542 Dodatočné pridelenie: V Alžírsku, Saudskej Arábii, Bahrajne, Bangladéši, Bruneji, Kamerune, Číne, Kongu, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Eritrei, Etiópii, Guinei, Indii, Iráne, Iraku, Japonsku, Jordánsku, Kuvajte, Libanone, Malajzii, Mali, Maroku, Mauretánii, Nepále, Ománe, Pakistane, na Filipínach, Katare, v Sýrii, KĽDR, Somálsku, Sudáne, Južnom Sudáne, Srí Lanke a Čade je pásmo 29,5 – 31 GHz pridelené aj pevnej a pohyblivej službe v kategórii podružná služba. Platí obmedzenie používaného výkonu špecifikované v pozn. 21.321.5. (WRC-12)
5.543 Pásmo 29,95 – 30 GHz môže byť použité pre medzidružicové spoje v službe družicového prieskumu Zeme v kategórii podružná služba na telemetrické, diaľkové sledovacie a riadiace účely.
5.543A V Bhutáne, Kamerune, Kórei, Rusku, Indii, Indonézii, Iráne, Iraku, Japonsku, Kazachstane, Malajzii, Maldivách, Mongolsku, Mjanmarsku, Uzbekistane, Pakistane, na Filipínach, v Kirgizsku, KĽDR, Sudáne, na Srí Lanke, v Thajsku a vo Vietname môže byť pridelenie pevnej služby v pásme 31,0 – 31,3 GHz využívané aj stanicami s veľmi vysokou nadmorskou výškou (HAPS) v smere Zem-HAPS. Využívanie pásma 31,0 – 31,3 GHz stanicami HAPS je obmedzená v krajinách uvedených hore a nesmie spôsobiť škodlivé rušenie ani požadovať ochranu pred rušením od iných typov systémov pevnej služby, systémov pohyblivej služby alebo ďalších služieb podľa pozn. 5.545. 
Okrem tohto nesmie byť vývoj takýchto ostatných služieb obmedzený službou HAPS. Používanie systémov HAPS v pásme 31,0 – 31,3 GHz nesmie spôsobiť škodlivé rušenie rádioastronómii pridelenej v kategórii prednostná služba v pásme 31,3 – 31,8 GHz podľa kritérií ochrany daných v odporúčaní ITU-R RA.769. K tomu, aby bola zabezpečená ochrana družicovej pasívnej služby, musí byť úroveň nežiaducej hustoty výkonu na anténe HAPS pozemskej stanice v pásme 31,3 –  31,8 GHz obmedzená na hodnotu -106 dB(W/MHz) pri podmienkach jasného neba, prípadne môže byť zvýšená na -100 dB(W/MHz) pri daždi vzhľadom na účinok tlmenia dažďa, ak ten nepresahuje účinok na pasívnu družicu pri podmienkach jasného neba. Pozri rezolúciu 145 (Rev.WRC-12). (WRC-12)
5.544 V pásme 31 – 31,3 GHz platí pre službu kozmického výskumu obmedzenie výkonu špecifikované v čl. 21. Pre kozmický výskum musí byť aplikovaná tabuľka 21-4.
5.545 Odlišná kategória služby: V Arménsku, Gruzínsku, Kirgizsku, Tadžikistane a Turkménsku je pás