Zdielanie frekvencií (Kategórie rušení)

PRÍPUSTNÉ RUŠENIE - PERMISSIBLE INTERFERENCE

Pozorované alebo predpokladané rušenie, ktoré je v súlade s požiadavkami na intenzitu rušenia a kritériami zdielania v zmysle RR alebo odporúčaní ITU alebo v zmysle osobitných dohovorov.

AKCEPTOVANÉ RUŠENIE - ACCEPTED INTERFERENCE

Rušenie s vyššou úrovňou ako bolo definované pre prípustné rušenie a ktoré bolo odsúhlasené medzi dvomi alebo viacerými administráciami bez spôsobenia ujmy iným administráciám.

ŠKODLIVÉ RUŠENIE  -  HARMFUL INTERFERENCE

Rušenie, ktoré ohrozuje fungovanie rádionavigačnej služby alebo iných bezpečnostných služieb, alebo vážne znižuje, znemožňuje alebo opätovne prerušuje radiokomunikačné služby pracujúce v súlade s RR.

Pozn. - Termíny "prípustné rušenie" a "akceptované rušenie" sú používané pri koordinácii frekvenčných prídelov medzi administráciami.