Kategórie pridelenia

 

 

 

Dodatočné  pridelenia  -  Additional  Allocations

 

(1)  Ak je v Poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené “pridelené aj“ nejakej službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “dodatočné pridelenie“, t.j. služba sa na tomto území (v krajine) pridáva k ostatným službám, ktorým je dané pásmo pridelené tak, ako je uvedené v Tabuľke.

(2)  Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby, príp. služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam ostatných prednostných služieb, ktorým je toto pásmo pridelené podľa Tabuľky.

(3)  Ak sa staníc služby (služieb), na ktorú sa vzťahuje dodatočné pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území, príp. v určenej krajine, je to uvedené  v Poznámkach k Tabuľke.

 

 

Alternatívne  pridelenia  -  Alternative  Allocations

 

(1)  Ak je v Poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené “pridelené“ nejakej službe (službám) na území menšom ako Región alebo v určenej krajine, ide o “alternatívne pridelenie“, t.j. pridelenie, ktoré na danom území (v krajine) nahrádza pridelenie, uvedené v Tabuľke.

(2)  Ak vysvetlivka neobsahuje žiadne iné obmedzenie služby, príp. služieb, okrem obmedzenia, že bude  využívaná len na určitom území (v krajine), stanice takejto služby (služieb) pracujú v danom pásme na princípe rovnocennosti vo vzťahu ku staniciam prednostnej služby (služieb), uvedenej  Tabuľke  a ktorej je dané pásmo pridelené na ostatných územiach alebo krajinách.

(3)  Ak sa staníc služby (služieb), na ktoré sa vzťahuje alternatívne pridelenie, týkajú aj iné obmedzenia, popri obmedzení, že služba bude využívaná len na určitom území, príp. v určenej krajine, je to uvedené  v Poznámkach k Tabuľke.Odlišná  kategória služby  -  DIFFERENT CATEGORY OF SERVICE

 

Výrazom "Odlišná kategória služby" sa v Poznámkach k Tabuľke myslí:

-  Ak je v poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené pridelenie "v podružnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine ide o podružnú službu;

-  Ak je v poznámkach k Tabuľke, čo sa týka pásma, uvedené pridelenie "v prednostnej službe" na území menšom ako Región alebo v určenej krajine ide o prednostnú službu len v tejto oblasti alebo krajine.