Prieskum - poskytovanie služby prístupu k internetu

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach koncových užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (ďalej len „nariadenie“), (http://eurlex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2120&from=SK), zavádza hlavné princípy otvoreného Internetu a sieťovej neutrality do európskej legislatívy:
• Rovnaké a nediskriminačné zaobchádzanie s prevádzkou internetovej siete.
• Práva všetkých koncových užívateľov distribuovať a pristupovať k informáciám a obsahu podľa vlastného výberu.
• Primerané riadenie prevádzky siete poskytovateľov služieb prístupu k internetu je prípustné len v obmedzenom špecifikovanom počte prípadov a nesmie sa zakladať na komerčných dôvodoch.
• Poskytovatelia služby prístupu k internetu nesmú blokovať alebo obmedzovať prevádzku siete (alebo určité kategórie prevádzky) okrem presne vymedzených prípadov.
• Okrem poskytovania služby prístupu k internetu, poskytovatelia môžu ponúkať služby, ktoré musia byť zasielané optimalizovaným spôsobom, aby splnili určité špecifické požiadavky (tzv. špecializované služby ako sú IPTV alebo VoIP), za predpokladu, že tieto špecializované služby nemajú negatívny vplyv na dostupnosť alebo všeobecnú kvalitu služieb prístupu k internetu.
• Obchodné praktiky poskytovateľov služby prístupu k internetu sú predmetom monitorovania, dohľadu a kontroly, najmä pokiaľ ide o tzv. „balíčkové online služby“.
• Poskytovatelia služby prístupu k internetu podliehajú novým, prísnejším povinnostiam v oblasti transparentnosti.

Za účelom monitorovania dodržiavania povinností nariadenia Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) vykonáva tento prieskum určený koncovým užívateľom služby prístupu k internetu formou elektronického dotazníka.

Úrad upozorňuje, že odpovede na otázky dotazníka nie sú podnetom na začatie konania úradu vo veci. Ak účastník, ktorý vyplnil tento dotazník žiada, aby úrad v konkrétnej veci konal, je potrebné, aby podal na úrad osobitný podnet.

Formulár na Prieskum - poskytovanie služby prístupu k internetu

Správca systému
Vecný obsah: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) e-mailový kontakt: NN@teleoff.gov.sk
Technické zabezpečenie: VÚS, administrator contact