Výskumný ústav spojov, n.o.
 
Sídlo:
Výskumný ústav spojov, n. o.
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika
Kontakt:
Tel.: +421 48 4324 111
E-mail: vus@vus.sk
Identifikačné údaje:
IČO: 37954156
DIČ: 2021075584
Nezisková organizácia, zapísaná v registri NO
vedenom OÚ Banská Bystrica
pod č. OVVS/NO - 12/2004

Úsek generálneho riaditeľa

Ing. Jozef Pavlík - generálny riaditeľ
  E-mail:jozef.pavlik
Anna Jenisová - sekretariát generálneho riaditeľa
Tel.: +421 48 4324 134, mob.: 0905 271 922 E-mail:anna.jenisova

Odbor stratégie a rozvoja
Ing. Ľubor Adamec - zástupca GR pre skúšobníctvo a metrológiu
Tel.: +421 48 4324 139, mob.: 0905 415 333 E-mail:lubor.adamec
Ing. Vladimír Murín - zástupca GR pre telekomunikácie
Tel.: +421 48 4324 157, mob.: 0908 397 592 E-mail:vmurin
Ing. Juraj Oravec - zástupca GR pre rádiokomunikácie
Tel.: +421 48 4324 116, mob.: 0903 530 490 E-mail:joravec

Odbor ekonomiky a informačných technológií
Ing. Jana Zbončáková - riaditeľka odboru
Tel.: +421 48 4324 119, 137, mob.: 0905 934 237 E-mail:zboncakova

Odbor organizácie a správy
Mária Chocholová - riaditeľka odboru
Tel.: +421 48 4324 145, mob.: 0905 271 924 E-mail:maria.chocholova

Predstaviteľ manažmentu za systém manažérstva kvality
Mária Chocholová
Tel.: +421 48 4324 145, mob.: 0905 271 924 E-mail:maria.chocholova


Odborné útvary

Divízia telekomunikačných služieb
Ing. Juraj Fogaš - riaditeľ divízie
Tel.: +421 48 4324 144, mob.: 0915 993 054 E-mail:jfogas

Divízia rádiokomunikačných služieb
Ing. Marián Felix - riaditeľ divízie
Tel.: +421 48 4324 132, mob.: 0917 858 784 E-mail:felix

Divízia skúšobníctva a metrológie
Ing. Pavol Solivajs - riaditeľ divízie
Tel.: +421 48 4324 167, mob.: 0917 856 951 E-mail:solivajs